17/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
SK
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 0.4% 0.4% ® 0.9%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 3.1% 1.4% 2.7% 3%
19/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
SK
حساب جاری MAR €-798M €-691M ® €-750M
20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:40 AM
SK
نرخ بیکاری APR 6.7% 6.6% 6.7%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار MAY 6.3 8
07:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -23.1 -26
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
SK
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.4% 0.4%
07:00 AM
SK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 1.4% 3.1% 3.1%
07:00 AM
SK
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR -1.6%
07:00 AM
SK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 14.5%
07:00 AM
SK
دستمزد واقعی (تغییرات سالانه) Q1 6.9%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
SK
موازنه تجاری APR
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
SK
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه APR
07:00 AM
SK
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -7.3%

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.