06/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -6.9%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -14.3%
09/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
موازنه تجاری MAY €-492.1M
10/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -13.7%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -42%
14/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JUN 0.3%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 2%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) JUN 2%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.3%
17/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 2.1%
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 0.3%
20/07/2020 واقعی قبلی
08:40 AM
SK
نرخ بیکاری JUN 7.2%
11:00 AM
SK
حساب جاری MAY €-789M
29/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار JUL -10
07:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -35.5


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.