20/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SK
نرخ بیکاری JAN 4.9%
21/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JAN 3.2%
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JAN -0.1%
12:10 PM
SK
حساب جاری DEC €-284M
27/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار FEB 1.7
08:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB -11.9
29/02/2020 واقعی قبلی
SK
انتخابات پارلمانی
04/03/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -0.2%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -2.5%
06/03/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 0.4%
08:00 AM
SK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 1.3%
08:00 AM
SK
دستمزد واقعی (سالانه) Q4 4.7%
10/03/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
موازنه تجاری JAN €-24.3M
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JAN -4.2%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -7.1%
13/03/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم FEB 1.2%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 3.2%
08:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) FEB 3%
08:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) FEB 1.2%


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.