20/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
SK
نرخ بیکاری APR 4.9% 5%
28/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار MAY -14.7
07:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -6.2
11:00 AM
SK
حساب جاری MAR €-158M
05/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -0.3%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -1.9%
07/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
موازنه تجاری APR €342.6M
07:00 AM
SK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.8%
07:00 AM
SK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 3.6%
07:00 AM
SK
دستمزد واقعی (سالانه) Q1 3.5%
11/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR
14/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAY 0.2%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 1.9%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAY 2.4%
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ MAY 0.2%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.3%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.2%


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.