03/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
SK
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.4% 1.9% 0.4% 0.4%
08:00 AM
SK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 1.3% 9.6% 1.3% 1.3%
08:00 AM
SK
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه OCT -2.7% 3.7%
08:00 AM
SK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه OCT 2.2% 5.3% 4.5%
08:00 AM
SK
دستمزد واقعی (تغییرات سالانه) Q3 2.5% 8.1% 5.2%
09/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
SK
موازنه تجاری OCT €-75.8M
10/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
SK
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه OCT -4.7% 1.5%
08:00 AM
SK
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه OCT -4.9% -6%
14/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
SK
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته NOV 0.7%
08:00 AM
SK
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته NOV 5.5%
08:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) NOV 5.1%
08:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.6%
17/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
SK
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) NOV 0.5%
08:00 AM
SK
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه NOV 4.4%
12:00 PM
SK
حساب جاری OCT
21/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:40 AM
SK
نرخ بیکاری NOV 7.2%
28/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار DEC -9
08:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC -32

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.