19/11/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
SK
نرخ بیکاری OCT 5%
12:00 PM
SK
حساب جاری SEP €-489.5M
28/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار NOV -12.3
08:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV -7.7
05/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.4%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT -2.7%
06/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.5%
08:00 AM
SK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 2%
08:00 AM
SK
دستمزد واقعی (سالانه) Q3 7.0%
09/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
موازنه تجاری OCT €162.2M
11/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT 2.5%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -2.5%
13/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم NOV -0.1%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 2.4%
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ NOV -0.1%
08:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.7%
08:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) NOV -0.1%


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.