04/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 11.6% -8.3%
08:00 AM
SK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -2.4% -12.1%
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -1.4% 1.3%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 2.8% 5.8%
08:00 AM
SK
دستمزد واقعی (سالانه) Q3 2.7% -3% ®
09/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
موازنه تجاری OCT €707.9M
10/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT -22.1%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -0.2%
14/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم NOV 0.1%
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 1.5%
08:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ NOV 0.1%
08:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.6%
08:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.1%
18/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ NOV 1.6%
12:00 PM
SK
حساب جاری OCT €429M
21/12/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
SK
نرخ بیکاری NOV 7.4%
28/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار DEC
08:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.