20/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SK
نرخ بیکاری AUG 5% 5%
27/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار SEP -8
07:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -7.6
03/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.2%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -0.9%
09/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
موازنه تجاری AUG €-110.6M
11/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG -7%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 2.8%
15/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم SEP 0.1%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 2.4%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.8%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) SEP
17/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 3%
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 0.2%
18/10/2019 واقعی قبلی
08:40 AM
SK
نرخ بیکاری SEP 5%
11:00 AM
SK
حساب جاری AUG €-353M


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.