16/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 1.5% 0.9%
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.6% 0.3%
20/04/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
SK
نرخ بیکاری MAR 7.9%
11:00 AM
SK
حساب جاری FEB €-255M
29/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار APR -3.7
07:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -36.5
06/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 1.6%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -14.7%
07/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
موازنه تجاری MAR €399M
11/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR -23.8%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 1%
14/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم APR 0.2%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 1.6%
07:00 AM
SK
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 0.2%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 -2.7%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) APR 1.4%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.5%


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.