18/09/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SK
حساب جاری JUL €39.8M €461.6M ®
28/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار SEP -0.3
07:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -30.8
05/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1.8%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 1.5%
09/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
موازنه تجاری AUG €332.7M
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG -13.3%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -3.6%
14/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم SEP -0.1%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 1.5%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.4%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.1%
16/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 1.4%
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ SEP -0.1%


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.