03/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 1.7% 1.2%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 3.9% -1%
09/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
موازنه تجاری FEB €27.6M
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB 6.9%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 0.5%
15/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAR 0.1%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 3.2%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) MAR 3%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.1%
17/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 3.1%
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.1%
20/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
SK
حساب جاری FEB €-279.3M
21/04/2020 واقعی قبلی
08:40 AM
SK
نرخ بیکاری MAR 5.1%
29/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار APR -3
07:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -7.8


اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.