14/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته AUG 0.4% 0.5%
07:00 AM
SK
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته AUG 4.5% 3.9%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (سالانه) AUG 3.8% 3.3%
07:00 AM
SK
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0.4% 0.5%
17/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه AUG 2.9%
07:00 AM
SK
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) AUG 0.5%
09:30 AM
SK
حساب جاری JUL €-35M
20/09/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
SK
نرخ بیکاری AUG 7.7%
28/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
اطمینان کسب و کار SEP -1
07:00 AM
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -18.8
05/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -1.2%
07:00 AM
SK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 1.5%
08/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SK
موازنه تجاری AUG €-10.7M
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه تولیدات ساخت و ساز AUG -3.9%
07:00 AM
SK
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 7.8%

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلواکی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.