Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Establishment of the Slovak Republic
Jan/06 صبح بخیر
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/08 End of World War II
Jul/05 خیابان سیریل و روز متفیس
Aug/29 National Uprising Day
Sep/01 روز قانون اساسی
Sep/15 Day of Our Lady of Sorrows
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/17 مبارزه برای آزادی و دموکراسی روز
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 روز کریسمس