بازارها گذشته مرجع
پول 373301 2020-09
بازار سهام 501814 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم 2358 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 19.6 2020-07
نرخ بهره 38.98 2020-07
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2020-12
موارد کروناویروس 65174 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 539 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 54218 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025 2014-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد شاغل 15011108 2018-12
افراد بیکار 1018421 2018-12
حداقل دستمزد 400000 2020-05
جمعیت 32.22 2019-12
نرخ اشتغال 93.65 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2358 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 19.6 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96825949080 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 2240 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 49792451854 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38.98 2020-07
عرضه پول M0 125319144 2020-07
عرضه پول M1 159907759 2020-07
عرضه پول M2 160313664 2020-07
عرضه پول M3 160313664 2020-07
ترازنامه بانک 948548295 2020-04
ذخایر ارزی 6565 2020-08
نرخ بهره سپرده 24 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 11578079 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
صادرات 8627 2019-03
واردات 2497 2019-03
بدهی خارجی 0 2020-06
ذخایر طلا 161 2020-06
تولید نفت خام 396 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-03
شاخص تروریسم 4.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
هزینه های دولت 1286 2019-03
ارزیابی اعتبار 11 2020-09
مخارج نظامی 465 2017-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -20.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار -543 2019-03
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 41.83 2019-12
رتبه رقابتی 133 2019-12
شاخص فساد مالی 16 2019-12
رتبه فساد مالی 173 2019-12
خطوط نفت خام 0 2020-08
آسانی کسب و کار 188 2019-12
تولید فولاد 1 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.5 2019-01
هزینه های مصرف کننده 3819 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 29011969 2020-05
قیمت گازوئیل 0.02 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 65174 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 539 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 54218 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.