بازارها گذشته مرجع
پول 205219 2020-07
بازار سهام 301778 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم 2297 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 38.6 2020-05
نرخ بهره 39.78 2020-05
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 74 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2020-12
موارد کروناویروس 6062 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 57 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2100 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 280 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16054 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17131 2014-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد شاغل 15011108 2018-12
افراد بیکار 1018421 2018-12
حداقل دستمزد 250000 2020-01
جمعیت 32.22 2019-12
نرخ اشتغال 93.65 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2297 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 38.6 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 66382249100 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 2065 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 29802090284 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 39.78 2020-05
عرضه پول M0 66774950 2020-04
عرضه پول M1 87575272 2020-04
عرضه پول M2 87754552 2020-04
عرضه پول M3 87754552 2020-04
ترازنامه بانک 948548295 2020-04
ذخایر ارزی 6523 2020-05
نرخ بهره سپرده 24 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 7857953 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
صادرات 8627 2019-03
واردات 2497 2019-03
بدهی خارجی 0 2020-04
ذخایر طلا 161 2020-03
تولید نفت خام 573 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-03
شاخص تروریسم 4.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
هزینه های دولت 1286 2019-03
ارزیابی اعتبار 11 2020-06
مخارج نظامی 465 2017-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -20.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار -543 2019-03
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 41.83 2019-12
رتبه رقابتی 133 2019-12
شاخص فساد مالی 16 2019-12
رتبه فساد مالی 173 2019-12
خطوط نفت خام 1 2020-05
آسانی کسب و کار 188 2019-12
تولید فولاد 2 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 74 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.5 2019-01
هزینه های مصرف کننده 3819 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 13141315 2020-02
قیمت گازوئیل 0.02 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6062 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 57 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2100 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.