بازارها گذشته مرجع
پول 1884462 2021-03
بازار سهام 2441750 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم 2665 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 46.6 2021-01
نرخ بهره 38.15 2020-11
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2020-12
موارد کروناویروس 140960 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1358 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 132503 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025 2014-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد شاغل 15011108 2018-12
افراد بیکار 1018421 2018-12
حداقل دستمزد 400000 2020-05
جمعیت 32.22 2019-12
نرخ اشتغال 93.65 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2665 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 46.6 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 480553056 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 1692 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 79988086540 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38.15 2020-11
عرضه پول M0 421704063 2020-12
عرضه پول M1 562092975 2020-12
عرضه پول M2 563245363 2020-12
عرضه پول M3 563245363 2020-12
ترازنامه بانک 1830451446 2020-08
ذخایر ارزی 6362 2021-01
نرخ بهره سپرده 36 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 19285269 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
صادرات 8627 2019-03
واردات 2497 2019-03
بدهی خارجی 0 2020-12
ذخایر طلا 161 2020-12
تولید نفت خام 484 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-03
شاخص تروریسم 3.66 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
هزینه های دولت 1286 2019-03
ارزیابی اعتبار 11 2021-03
مخارج نظامی 465 2017-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -20.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار -543 2019-03
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 41.83 2019-12
رتبه رقابتی 133 2019-12
شاخص فساد مالی 15 2020-12
رتبه فساد مالی 176 2020-12
خطوط نفت خام 0 2021-02
آسانی کسب و کار 188 2019-12
تولید فولاد 2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.5 2019-01
هزینه های مصرف کننده 3819 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 59180416 2020-08
قیمت گازوئیل 0.02 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 140960 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1358 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 132503 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.