بازارها گذشته مرجع
پول 74540 2020-01
بازار سهام 102105 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم 39114 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 52.2 2019-09
نرخ بهره 21.77 2019-12
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -20 2015-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16054 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17131 2014-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد شاغل 15011108 2018-12
افراد بیکار 1018421 2018-12
حداقل دستمزد 150000 2019-10
جمعیت 31.83 2018-12
نرخ اشتغال 93.65 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 39114 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 52.2 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7881012858 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 37853 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3714282307 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 21.77 2019-12
عرضه پول M0 25302125 2019-11
عرضه پول M1 31388979 2019-11
عرضه پول M2 31481492 2019-11
عرضه پول M3 31481492 2019-11
ترازنامه بانک 146321210 2019-10
ذخایر ارزی 7465 2019-12
نرخ بهره سپرده 24 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 1746779 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6 2018-12
صادرات 8627 2019-03
واردات 2497 2019-03
بدهی خارجی 246 2019-11
ذخایر طلا 161 2019-12
تولید نفت خام 907 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-03
شاخص تروریسم 4.1 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -20 2015-12
هزینه های دولت 1286 2019-03
ارزیابی اعتبار 11 2020-01
مخارج نظامی 465 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -20.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار -543 2019-03
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 41.83 2019-12
رتبه رقابتی 133 2019-12
شاخص فساد مالی 16 2019-12
رتبه فساد مالی 173 2019-12
خطوط نفت خام 23 2019-12
آسانی کسب و کار 188 2019-12
تولید فولاد 1 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.5 2019-01
هزینه های مصرف کننده 3819 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 5338271 2019-09
قیمت گازوئیل 0 2020-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.