بازارها گذشته مرجع
پول 780070 2020-11
بازار سهام 794039 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم 1813 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 27.9 2020-09
نرخ بهره 38.76 2020-09
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2020-12
موارد کروناویروس 99835 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 873 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 94985 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025 2014-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد شاغل 15011108 2018-12
افراد بیکار 1018421 2018-12
حداقل دستمزد 400000 2020-05
جمعیت 32.22 2019-12
نرخ اشتغال 93.65 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1813 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 27.9 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 79061685127 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 1692 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 79988086540 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38.76 2020-09
عرضه پول M0 163535994 2020-09
عرضه پول M1 225359822 2020-09
عرضه پول M2 225806433 2020-09
عرضه پول M3 225806433 2020-09
ترازنامه بانک 1830451446 2020-08
ذخایر ارزی 6429 2020-10
نرخ بهره سپرده 24 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 19285269 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
صادرات 8627 2019-03
واردات 2497 2019-03
بدهی خارجی 0 2020-09
ذخایر طلا 161 2020-06
تولید نفت خام 397 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-03
شاخص تروریسم 4.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
هزینه های دولت 1286 2019-03
ارزیابی اعتبار 11 2020-11
مخارج نظامی 465 2017-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -20.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار -543 2019-03
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 41.83 2019-12
رتبه رقابتی 133 2019-12
شاخص فساد مالی 16 2019-12
رتبه فساد مالی 173 2019-12
خطوط نفت خام 0 2020-10
آسانی کسب و کار 188 2019-12
تولید فولاد 2 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.5 2019-01
هزینه های مصرف کننده 3819 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 59180416 2020-08
قیمت گازوئیل 0.02 2020-10

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 99835 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 873 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 94985 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.