بازارها گذشته مرجع
پول 21502 2019-09
بازار سهام 55769 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -22.5 2018-09
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
نرخ تورم 282973 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 33.8 2019-04
نرخ بهره 27.87 2019-07
موازنه تجاری 4616 2018-12
حساب جاری 1687 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -20 2015-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 80 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 2013-09
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -22.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 467 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17131 2014-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
افراد شاغل 13089081 2016-04
افراد بیکار 1035238 2016-04
حداقل دستمزد 4000000000 2019-04
جمعیت 31.83 2018-12
نرخ اشتغال 92.67 2016-04
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 282973 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 33.8 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1268517191 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 276776 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 692742986 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 27.87 2019-07
عرضه پول M0 6611139 2019-06
عرضه پول M1 7912230 2019-06
عرضه پول M2 7949482 2019-06
عرضه پول M3 7949482 2019-06
ترازنامه بانک 45364633769 2018-12
ذخایر ارزی 8154 2019-07
نرخ بهره سپرده 24 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 27157994937 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4616 2018-12
حساب جاری 1687 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6 2018-12
صادرات 8257 2018-12
واردات 3641 2018-12
بدهی خارجی 2 2018-12
ذخایر طلا 161 2019-09
تولید نفت خام 933 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197 2018-12
شاخص تروریسم 3.67 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -20 2015-12
هزینه های دولت 2040 2018-09
ارزیابی اعتبار 5.08
مخارج نظامی 465 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -20.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار 557 2018-09
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 43.17 2018-12
رتبه رقابتی 127 2018-12
شاخص فساد مالی 18 2018-12
رتبه فساد مالی 168 2018-12
خطوط نفت خام 23 2019-08
آسانی کسب و کار 188 2018-12
تولید فولاد 5 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 2013-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55 2013-09
هزینه های مصرف کننده 5038 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 43691030528 2018-12
قیمت گازوئیل 0 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.