بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 50330.50 21521 8304 3207 1238 184
پول 19790.07 248521 248521 248521 248521 248521
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -22.50 -26 -26 -28 -30 -33
نرخ بیکاری 7.30 40 45 46 47 48
نرخ تورم 282972.80 3100000 3500000 4000000 4200000 4600000
نرخ تورم (ماهانه) 33.80 100 125 110 115 80
نرخ بهره 27.87 26 25 24 22 21
موازنه تجاری 4616.00 -2940 -2950 -3000 -2800 -2750
حساب جاری 1687.00 -8500 -8600 -9800 -9300 -9800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 2 2 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 40 40 50 50 50
بودجه دولت -20.00 -45 -45 -40 -40 -40
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.00 50 45 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -22.50 -26 -26 -28 -30 -33
تولید ناخالص داخلی 482.36 280 280 300 300 300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 467.00 346 346 336 327 232
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 5000 5000 4500 4500 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17131.39 6000 6000 4500 4500 4500
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.30 40 45 46 47 48
افراد بیکار 1035238.00 9000000 9000000 9000000 9300000 9500000
حداقل دستمزد 4000000000.00 4000000000 6000000000 6000000000 6000000000 9500000000
جمعیت 31.83 31.95 31.83 32.23 32.23 32.23
نرخ اشتغال 92.67 70 65 63 60 58
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 282972.80 3100000 3500000 4000000 4200000 4600000
نرخ تورم (ماهانه) 33.80 100 125 110 115 80
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1268517191.00 9000 9000 9000 9000 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
تورم مواد غذایی 276776.00 3000000 3400000 3800000 4000000 4500000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 692742985.90 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 27.87 26 25 24 22 21
ذخایر ارزی 8154.00 8200 8300 8200 8000 7900
نرخ بهره سپرده 24.00 22.13 21.13 20.13 18.13 17.63
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 4616.00 -2940 -2950 -3000 -2800 -2750
حساب جاری 1687.00 -8500 -8600 -9800 -9300 -9800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 2 2 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 3641.00 7300 7300 7200 7100 7000
صادرات 8257.00 4360 4350 4200 4300 4250
تولید نفت خام 933.00 880 800 800 800 850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197.00 -2800 -2800 -3000 -3200 -4000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 40 40 50 50 50
بودجه دولت -20.00 -45 -45 -40 -40 -40
هزینه های دولت 2040.00 1510 1510 1469 1428 1011
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -20.60 -30 -35 -40 -45 -50
تغییرات موجودی انبار 557.00 450 450 450 450 268
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.00 50 45 40 40 40
هزینه های مصرف کننده 5038.00 3728 3728 3627 3527 2498
اعتبار بخش خصوصی 43691030528.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
قیمت گازوئیل 0.00 0 0 0 0 0


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.