بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 924897.44 777089 677423 590505 514731 363182
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -40 -35 -36 -37 -37
نرخ بیکاری 6.40 9.8 10.3 10.5 10.7 10.5
نرخ تورم 1813.10 2500 2700 2900 3100 3500
نرخ تورم (ماهانه) 27.90 25 27 24 21 27
نرخ بهره 38.76 36 37 37 38 39
موازنه تجاری 5680.00 4500 4800 4700 4700 4800
حساب جاری 2533.00 2300 2100 1900 1700 1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 50 60 60 60 60
بودجه دولت -29.90 -40 -50 -50 -50 -50
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 62 60 59 58 58
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -28 -22 -18 -15 -10
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -40 -35 -36 -37 -37
تولید ناخالص داخلی 482.36 250 240 240 240 240
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 2191 208 226 222 1950
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 10000 9500 9500 9500 9500

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.40 9.8 10.3 10.5 10.7 10.5
افراد شاغل 15011108.00 13800000 13600000 13400000 13100000 12800000
افراد بیکار 1018421.00 1200000 1200000 1228000 1280000 1350000
حداقل دستمزد 400000.00 450000 550000 550000 550000 750000
جمعیت 32.22 32.63 32.63 32.63 32.63 33.03
نرخ اشتغال 93.65 92.2 92 91.7 91.3 91

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1813.10 2500 2700 2900 3100 3500
نرخ تورم (ماهانه) 27.90 25 27 24 21 27
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 79061685127.00 9900 9900 9900 9900 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 16046 16640 18423 19018 565774
اندازه اصل تورم 60.30 2700 3000 3100 3300 3300
تورم مواد غذایی 1692.50 2400 2560 2700 2800 3300
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 79988086540.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 38.76 36 37 37 38 39
ذخایر ارزی 6429.00 6700 6800 6900 7000 7100
ترازنامه بانک 1830451445.50 1860000000 1820000000 1790000000 1760000000 1700000000
نرخ بهره سپرده 24.00 18 21.02 22.02 22.02 23.02
ترازنامه بانک مرکزی 19285269.44 12000000 11900000 11700000 11500000 11300000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 5680.00 4500 4800 4700 4700 4800
حساب جاری 2533.00 2300 2100 1900 1700 1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 2497.00 2500 2500 2800 3000 3100
صادرات 8627.00 7000 7300 7500 7700 7900
تولید نفت خام 397.00 450 800 750 850 900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 -4000 -4000 -4500 -4300 -4100

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 50 60 60 60 60
بودجه دولت -29.90 -40 -50 -50 -50 -50
هزینه های دولت 1286.00 1870 772 836 823 1664
مخارج نظامی 465.00 700 700 700 700 650

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -20.60 -50 -48 -44 -41 -38
تغییرات موجودی انبار -543.00 -550 -650 -720 -800 -900

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 62 60 59 58 58
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -28 -22 -18 -15 -10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.50 -72 -69 -62 -55 -50
هزینه های مصرف کننده 3819.00 6965 2291 2482 2444 6198
اعتبار بخش خصوصی 59180415.50 59300000 59100000 58800000 58500000 57800000


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.