بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 59196.79 18450 7128 2752 1061 158
پول 29309.78 248521 248521 248521 248521 248521
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -22.50 -26 -28 -30 -31 -33
نرخ بیکاری 7.30 45 46 47 48 48
نرخ تورم 282972.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
نرخ تورم (ماهانه) 33.80 125 110 115 98 80
نرخ بهره 31.83 25 24 22 21.5 21
موازنه تجاری 4616.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
حساب جاری 1687.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 40 50 50 50 50
بودجه دولت -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.00 45 40 40 43 40
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -22.50 -26 -28 -30 -31 -33
تولید ناخالص داخلی 482.36 280 300 300 300 300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 2640 2704 336 327 2191
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 5000 4500 4500 4500 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17131.39 6000 4500 4500 4500 4500
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.30 45 46 47 48 48
افراد بیکار 1035238.00 9000000 9000000 9300000 9400000 9500000
حداقل دستمزد 4000000000.00 6000000000 6000000000 6000000000 6000000000 9500000000
جمعیت 31.83 31.96 32.09 32.09 32.09 32.09
نرخ اشتغال 92.67 65 63 60 59 58
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 282972.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
نرخ تورم (ماهانه) 33.80 125 110 115 98 80
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7881012857.50 9000 9000 9000 9000 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
تورم مواد غذایی 276776.00 3400000 3800000 4000000 4300000 4500000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 692742985.90 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 31.83 25 24 22 21.5 21
ذخایر ارزی 8008.00 8300 8200 8000 8000 7900
نرخ بهره سپرده 24.00 17.17 16.17 14.17 13.67 13.17
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 4616.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
حساب جاری 1687.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 3641.00 7300 7200 7100 6200 7000
صادرات 8257.00 4350 4200 4300 4400 4250
تولید نفت خام 761.00 800 800 800 800 850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197.00 -2800 -3000 -3200 -3500 -4000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 40 50 50 50 50
بودجه دولت -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
هزینه های دولت 1286.00 2253 2307 1469 1428 1870
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -20.60 -35 -40 -45 -48 -50
تغییرات موجودی انبار -543.00 450 450 450 450 268
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.00 45 40 40 43 40
هزینه های مصرف کننده 3819.00 8391 8596 3627 3527 6965
اعتبار بخش خصوصی 43691030528.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
قیمت گازوئیل 0.00 0 0 0 0 0


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.