بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 6048.44 -1055 198 -37.54 7.28 0.26
پول 4.23 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -15 -5 -5 -5 -5
نرخ بیکاری 6.40 10.5 10.2 10 10 10
نرخ تورم 1946.00 1500 980 950 950 750
نرخ تورم (ماهانه) 28.50 19 16 15 17 14
نرخ بهره 54.06 49 45 41 36 35
موازنه تجاری 5680.00 -2750 -2750 -2750 4800 4700
حساب جاری 2533.00 1500 1300 1100 1100 800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350.00 380 365 360 360 365
بودجه دولت -29.90 -35 -38 -35 -35 -38
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 58 61 60 60 56
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -29.60 -10 -16 -15 -15 -20
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -15 -5 -5 -5 -5
تولید ناخالص داخلی 482.36 240 240 240 240 230
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 1950 1950 295 330 280
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 6.40 10.5 10.2 10 10 10
افراد شاغل 15011108.00 12800000 13200000 13200000 13200000 13000000
افراد بیکار 1018421.00 1350000 1400000 1400000 1400000 1300000
حداقل دستمزد 400000.00 750000 950000 950000 950000 950000
جمعیت 32.60 33.03 33.03 33.03 33.03 33.43
نرخ اشتغال 93.65 91 90.7 90.7 90.7 91

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 1946.00 1500 980 950 950 750
نرخ تورم (ماهانه) 28.50 19 16 15 17 14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2069027.70 5244280 8065267 14521904 21724791 44576381
تورم مواد غذایی 2190.00 1800 2400 2400 2400 1800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2286374647.57 2720785831 3156111564 3629528298 4246548109 4841064844

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 54.06 49 45 41 36 35
عرضه پول M0 1171.80 515000000 505000000 505000000 505000000 494000000
عرضه پول M1 2377.26 775000000 680000000 680000000 680000000 640000000
عرضه پول M2 2381.93 925498936 117649621 117649621 117649621 120686442
عرضه پول M3 2381.93 925591131 105000000 105000000 105000000 125778685
ذخایر ارزی خارجی 11216.00 6400 6500 6500 6500 6500
ترازنامه بانک 23928830330.00 1700000000 1400000000 1400000000 1400000000 1300000000
نرخ بهره سپرده 0.00 -5.06 -9.06 -13.06 -18.06 -19.06
ترازنامه بانک مرکزی 175674639.35 31300000 32000000 32000000 32000000 28000000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 5680.00 -2750 -2750 -2750 4800 4700
حساب جاری 2533.00 1500 1300 1100 1100 800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
واردات 2497.00 3100 2900 2900 2900 3400
صادرات 8627.00 7900 7400 7400 7400 8100
بدهی خارجی 0.00 421 421 421 421 421
تولید نفت خام 650.00 900 900 900 900 875
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 -4100 -5000 -5000 -5000 -4700

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350.00 380 365 360 360 365
بودجه دولت -29.90 -35 -38 -35 -35 -38
هزینه های دولت 1286.00 1664 1664 1093 1222 1038
مخارج نظامی 0.41 650 650 650 650 650


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی -20.60 -38 -26 -26 -26 -35
تغییرات موجودی انبار -543.00 -900 -900 -900 -900 -700

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 58 61 60 60 56
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -29.60 -10 -16 -15 -15 -20
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -53.50 -50 -43 -43 -43 -35
هزینه های مصرف کننده 3819.00 6198 6198 3246 3628 3084
اعتبار بخش خصوصی 1184882180.00 57800000 46700000 46700000 46700000 54000000


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.