بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 4.88 4.8 4.84 4.88 4.92 5
بازار سهام 6171.66 5566 5251 4953 4673 4159
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -5 -5 -5 -5 2
نرخ بیکاری 6.40 10 10 10 10 9.7
نرخ تورم 222.30 350 300 250 200 150
نرخ تورم (ماهانه) 4.40 3.5 2.2 1.9 1.5 3
نرخ بهره 56.18 50 35 35 25 25
موازنه تجاری 5680.00 -2750 4500 4500 4500 4700
حساب جاری 2533.00 1100 1100 800 800 800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350.00 360 360 365 365 340
بودجه دولت -4.50 -5 -5 -5 -5 -5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -29.60 -15 -15 -20 -20 -20
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -5 -5 -5 -5 2
تولید ناخالص داخلی 106.36 150 150 150 200 200
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 9500 9500 9000 9000 9000

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.40 10 10 10 10 9.7
افراد شاغل 15011108.00 13200000 13200000 13000000 13000000 13000000
افراد بیکار 1018421.00 1400000 1400000 1300000 1300000 1180000
حداقل دستمزد 12600000.00 12600000 12600000 12600000 12600000 12600000
جمعیت 32.60 33.03 33.03 33.43 33.43 33.43
نرخ اشتغال 93.65 90.7 90.7 90.7 90.7 92

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 222.30 350 300 250 200 150
نرخ تورم (ماهانه) 4.40 3.5 2.2 1.9 1.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2997960.56 6223673 8276111 9021279 8612107 22553197
تورم مواد غذایی 192.90 350 250 250 150 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3731895595.92 3862511942 3947487204 4022489461 4082826803 4205311607

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 56.18 50 35 35 25 25
عرضه پول M0 3.79 505000000 505000000 494000000 494000000 480000000
عرضه پول M1 6.37 680000000 680000000 640000000 640000000 70500000
عرضه پول M2 6379.82 117649621 117649621 120686442 120686442 111686497
عرضه پول M3 6379.82 105000000 105000000 105000000 105000000 115778740
ذخایر ارزی خارجی 10862.00 10958 11011 11064 11117 11277
ترازنامه بانک 30248191.00 30368364 30440469 30512573 30584677 30800989
نرخ بهره سپرده 36.00 29.82 14.82 14.82 4.82 4.82
ترازنامه بانک مرکزی 210557058.33 224736297 226370391 228004484 229638577 234540857

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 5680.00 -2750 4500 4500 4500 4700
حساب جاری 2533.00 1100 1100 800 800 800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
واردات 2497.00 2900 2900 3400 3400 3400
صادرات 8627.00 7400 7400 8100 8100 8300
بدهی خارجی 0.00 421 421 421 421 421
تولید نفت خام 728.00 1050 1200 1100 1100 1000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 -5000 -5000 -4700 -4700 -4700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350.00 360 360 365 365 340
بودجه دولت -4.50 -5 -5 -5 -5 -5
مخارج نظامی 0.41 650 650 650 650 650


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -20.60 -26 -26 -35 -35 -35

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -29.60 -15 -15 -20 -20 -20
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -53.50 -43 -43 -35 -35 -28
هزینه های مصرف کننده 3819.00 6198 6198 3246 3628 3084
اعتبار بخش خصوصی 24076.24 2316438 2686059 3055679 3425299 4657367


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.