بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 2053756.75 1765005 1538634 1341217 1169111 824897
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -35 -36 -37 -37 -35
نرخ بیکاری 6.40 10.3 10.5 10.7 10.5 11
نرخ تورم 2665.40 1700 1900 2100 2500 1000
نرخ تورم (ماهانه) 46.60 27 24 21 27 32
نرخ بهره 38.15 37 35 36 34 32
موازنه تجاری 5680.00 4500 4800 4700 -2750 4800
حساب جاری 2533.00 2100 1900 1700 1500 1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 60 60 60 60 65
بودجه دولت -29.90 -50 -50 -50 -50 -55
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 60 59 58 58 54
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -22 -18 -15 -10 -20
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -35 -36 -37 -37 -35
تولید ناخالص داخلی 482.36 240 240 240 240 230
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 2191 208 226 1950 1950
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.40 10.3 10.5 10.7 10.5 11
افراد شاغل 15011108.00 13600000 13400000 13100000 12800000 13000000
افراد بیکار 1018421.00 1200000 1228000 1280000 1350000 1350000
حداقل دستمزد 400000.00 550000 550000 550000 750000 950000
جمعیت 32.22 32.63 32.63 32.63 33.03 33.43
نرخ اشتغال 93.65 92 91.7 91.3 91 91

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2665.40 1700 1900 2100 2500 1000
نرخ تورم (ماهانه) 46.60 27 24 21 27 32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 480553055.89 9900 9900 9900 9900 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 16046 16640 18423 19018 565774
اندازه اصل تورم 60.30 3000 3100 3300 3300 4900
تورم مواد غذایی 1692.50 2560 2700 2800 3300 4900
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 79988086540.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 38.15 37 35 36 34 32
ذخایر ارزی 6362.00 6800 6900 7000 7100 7100
ترازنامه بانک 1830451445.50 1820000000 1790000000 1760000000 1700000000 1560000000
نرخ بهره سپرده 36.00 23.85 22.85 20.85 21.85 19.85
ترازنامه بانک مرکزی 19285269.44 11900000 11700000 11500000 11300000 10000000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 5680.00 4500 4800 4700 -2750 4800
حساب جاری 2533.00 2100 1900 1700 1500 1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
واردات 2497.00 2500 2800 3000 3100 3600
صادرات 8627.00 7300 7500 7700 7900 8100
تولید نفت خام 484.00 800 750 850 900 875
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 -4000 -4500 -4300 -4100 -4100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 60 60 60 60 65
بودجه دولت -29.90 -50 -50 -50 -50 -55
هزینه های دولت 1286.00 1870 772 836 1664 1664
مخارج نظامی 465.00 700 700 700 650 650

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -20.60 -48 -44 -41 -38 -38
تغییرات موجودی انبار -543.00 -650 -720 -800 -900 -700

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 60 59 58 58 54
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -22 -18 -15 -10 -20
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.50 -69 -62 -55 -50 -35
هزینه های مصرف کننده 3819.00 6965 2291 2482 6198 6198
اعتبار بخش خصوصی 59180415.50 59100000 58800000 58500000 57800000 56000000


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.