بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 5642.76 4918 4288 3737 3258 2299
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -18 -14 -10 -12 -6
نرخ بیکاری 6.40 10.5 10.7 10.5 10.2 10
نرخ تورم 3012.20 2800 1900 1500 980 750
نرخ تورم (ماهانه) 16.10 24 21 27 27 32
نرخ بهره 58.67 35 36 34 34 32
موازنه تجاری 5680.00 4800 4700 -2750 4800 4700
حساب جاری 2533.00 1900 1700 1500 1300 800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -4.2 -4.2 -4.2 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350.00 380 380 380 365 365
بودجه دولت -29.90 -35 -35 -35 -38 -38
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 59 58 58 61 56
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -18 -15 -10 -16 -20
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -18 -14 -10 -12 -6
تولید ناخالص داخلی 482.36 240 240 240 240 230
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 260 285 1950 312 294
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.40 10.5 10.7 10.5 10.2 10
افراد شاغل 15011108.00 13400000 13100000 12800000 13200000 13000000
افراد بیکار 1018421.00 1228000 1280000 1350000 1400000 1300000
حداقل دستمزد 400000.00 550000 550000 750000 950000 950000
جمعیت 32.22 32.63 32.63 33.03 33.03 33.43
نرخ اشتغال 93.65 91.7 91.3 91 90.7 91

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3012.20 2800 1900 1500 980 750
نرخ تورم (ماهانه) 16.10 24 21 27 27 32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 746784.02 1537963 2022524 5244280 8065267 44576381
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 15452 13075 10697 9212 69087
اندازه اصل تورم 60.30 2100 1700 1450 800 650
تورم مواد غذایی 2795.00 2900 2400 1800 2400 1800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 689003723.36 497963473 864509466 1439785558 4615436433 39231209681

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 58.67 35 36 34 34 32
عرضه پول M0 620082192.00 485000000 495000000 515000000 505000000 494000000
عرضه پول M1 1069738936.70 775000000 775000000 70800000 680000000 640000000
عرضه پول M2 1071887767.74 925498936 925498936 125649622 117649621 120686442
عرضه پول M3 1071887767.74 925591131 925591131 125741860 105000000 125778685
ذخایر ارزی 6234.00 6200 6400 6400 6500 6500
ترازنامه بانک 10129457924.00 2300000000 1760000000 1700000000 1400000000 1300000000
نرخ بهره سپرده 36.00 27.66 25.66 26.66 24.66 22.66
ترازنامه بانک مرکزی 80875987.15 51700000 41500000 31300000 32000000 28000000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 5680.00 4800 4700 -2750 4800 4700
حساب جاری 2533.00 1900 1700 1500 1300 800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -4.2 -4.2 -4.2 -4 -4
واردات 2497.00 2800 3000 3100 2900 3400
صادرات 8627.00 7500 7700 7900 7400 8100
بدهی خارجی 0.00 421 421 421 421 421
تولید نفت خام 578.00 750 850 900 900 875
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 -4500 -4300 -4100 -5000 -4700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350.00 380 380 380 365 365
بودجه دولت -29.90 -35 -35 -35 -38 -38
هزینه های دولت 1286.00 965 1055 1664 1157 1088
مخارج نظامی 8.70 700 700 650 650 650

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -20.60 -44 -41 -38 -26 -35
تغییرات موجودی انبار -543.00 -720 -800 -900 -900 -700

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 59 58 58 61 56
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -18 -15 -10 -16 -20
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.50 -62 -55 -50 -43 -35
هزینه های مصرف کننده 3819.00 2864 3132 6198 3437 3231
اعتبار بخش خصوصی 522437868.00 58800000 58500000 57800000 46700000 54000000


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.