بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 501814.00 445890 388702 338829 295350 208392
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -31 -33 -35 -36 -37
نرخ بیکاری 6.40 9 9.8 10.3 10.5 10.5
نرخ تورم 2358.50 37000 42000 45000 47000 49000
نرخ تورم (ماهانه) 19.60 20 25 27 24 27
نرخ بهره 38.98 37 36 37 37 39
موازنه تجاری 5680.00 5000 5300 5300 5300 5200
حساب جاری 2533.00 2500 2300 2100 1900 1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 50 50 60 60 60
بودجه دولت -29.90 -40 -40 -50 -50 -50
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 60 62 60 59 58
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -33 -35 -32 -31 -28
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -31 -33 -35 -36 -37
تولید ناخالص داخلی 482.36 250 250 240 240 240
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 239 232 226 222 146
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 10000 10000 9500 9500 9500

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.40 9 9.8 10.3 10.5 10.5
افراد شاغل 15011108.00 14000000 13800000 13600000 13400000 12800000
افراد بیکار 1018421.00 1180000 1200000 1200000 1228000 1350000
حداقل دستمزد 400000.00 400000 450000 550000 550000 950000
جمعیت 32.22 32.23 32.63 32.63 32.63 33.03
نرخ اشتغال 93.65 92.4 92.2 92 91.7 90

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2358.50 37000 42000 45000 47000 49000
نرخ تورم (ماهانه) 19.60 20 25 27 24 27
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96825949080.00 9000 9900 9900 9900 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
اندازه اصل تورم 60.30 3800000 4000000 4000000 4000000 1200000
تورم مواد غذایی 2239.90 3000 4100 6000 7500 9000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 49792451854.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 38.98 37 36 37 37 39
ذخایر ارزی 6565.00 8000 7900 7900 7900 7600
ترازنامه بانک 948548295.06 950000000 951000000 948000000 946000000 940000000
نرخ بهره سپرده 24.00 22.02 21.02 22.02 22.02 23.02
ترازنامه بانک مرکزی 11578078.80 7910000 7930000 7920000 7900000 7880000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 5680.00 5000 5300 5300 5300 5200
حساب جاری 2533.00 2500 2300 2100 1900 1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 2497.00 2900 2600 2600 2600 2500
صادرات 8627.00 7900 7900 7900 7900 7700
تولید نفت خام 396.00 300 450 800 750 900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 -3500 -4000 -4000 -4000 -4000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 50 50 60 60 60
بودجه دولت -29.90 -40 -40 -50 -50 -50
هزینه های دولت 1286.00 887 862 836 823 543
مخارج نظامی 465.00 700 700 700 700 650

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -20.60 -52 -50 -48 -44 -45
تغییرات موجودی انبار -543.00 450 450 450 450 268

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 60 62 60 59 58
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -33 -35 -32 -31 -28
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.50 -70 -72 -69 -67 -65
هزینه های مصرف کننده 3819.00 2635 2559 2482 2444 1612
اعتبار بخش خصوصی 29011969.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.