بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 16465.62 6773 2581 983 375 54.46
پول 5531.89 248521 248521 248521 248521 248521
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.60 -17 -17.5 -18 -16 -17
نرخ بیکاری 7.30 37 40 40 42 44
نرخ تورم 1304494.00 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
نرخ تورم (ماهانه) 44.70 125 100 125 110 80
نرخ بهره 22.40 30 28 26 24 21
موازنه تجاری -782.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
حساب جاری -5113.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 40 40 40 50 50
بودجه دولت -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.00 55 50 45 40 42
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.60 -17 -17.5 -18 -16 -17
تولید ناخالص داخلی 482.40 280 280 280 300 300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219.00 2672 2656 2640 2704 2191
تولید ناخالص داخلی سرانه 13709.04 5000 5000 5000 4500 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16745.02 6000 6000 6000 4500 4500
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 7.30 37 40 40 42 44
افراد بیکار 1035238.00 8500000 9000000 9000000 9000000 9500000
حداقل دستمزد 4000000000.00 4000000000 4000000000 6000000000 6000000000 9500000000
جمعیت 31.83 31.95 31.95 31.83 32.23 32.23
نرخ اشتغال 92.67 70 70 65 63 60
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1304494.00 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
نرخ تورم (ماهانه) 44.70 125 100 125 110 80
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146.10 9000 9000 9000 9000 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
تورم مواد غذایی 315.00 2750000 3000000 3400000 3800000 4500000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995.10 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 22.40 30 28 26 24 21
ذخایر ارزی 9032.00 8300 8200 8300 8200 8100
نرخ بهره سپرده 24.00 31.6 29.6 27.6 25.6 24.6
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -782.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
حساب جاری -5113.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
واردات 9576.00 7250 7300 7300 7200 7000
صادرات 8483.00 4300 4360 4350 4200 4250
تولید نفت خام 1037.00 900 880 800 800 850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -558.00 -2800 -2800 -2800 -3000 -4000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 40 40 40 50 50
بودجه دولت -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
هزینه های دولت 2747.00 2280 2266 2253 2307 1870
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 0.81 -5.7 -6.5 -6.4 -7 -7.5
تغییرات موجودی انبار 1477.00 821 450 450 450 268
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.00 55 50 45 40 42
هزینه های مصرف کننده 10233.00 8493 8442 8391 8596 6965
اعتبار بخش خصوصی 43691030528.00 22158683741 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
قیمت گازوئیل 0.00 0 0 0 0 0


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.