بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 5692.26 -1090 203 -37.51 7.03 0.24
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -15 -15 -5 -5 -5
نرخ بیکاری 6.40 10.7 10.5 10.2 10 10
نرخ تورم 2719.50 1900 1500 980 950 750
نرخ تورم (ماهانه) 28.50 21 27 27 25 32
نرخ بهره 57.45 40 40 35 35 30
موازنه تجاری 5680.00 4800 -2750 -2750 4800 4700
حساب جاری 2533.00 1700 1500 1300 1100 800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4.2 -4 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350.00 380 380 365 360 365
بودجه دولت -29.90 -35 -35 -38 -35 -38
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 58 58 61 60 56
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -15 -10 -16 -15 -20
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.80 -15 -15 -5 -5 -5
تولید ناخالص داخلی 482.36 240 240 240 240 230
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347.00 312 1950 295 330 280
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 6.40 10.7 10.5 10.2 10 10
افراد شاغل 15011108.00 13100000 12800000 13200000 13200000 13000000
افراد بیکار 1018421.00 1280000 1350000 1400000 1400000 1300000
حداقل دستمزد 400000.00 550000 750000 950000 950000 950000
جمعیت 32.60 32.63 33.03 33.03 33.03 33.43
نرخ اشتغال 93.65 91.3 91 90.7 90.7 91

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2719.50 1900 1500 980 950 750
نرخ تورم (ماهانه) 28.50 21 27 27 25 32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1195583.00 1537963 2022524 5244280 8065267 44576381
تورم مواد غذایی 2190.00 2400 1800 2400 2400 1800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1195053805.30 497963473 864509466 1439785558 4615436433 39231209681

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 57.45 40 40 35 35 30
عرضه پول M0 982416906.03 495000000 515000000 505000000 505000000 494000000
عرضه پول M1 1686872681.97 775000000 775000000 680000000 680000000 640000000
عرضه پول M2 1689896431.50 925498936 925498936 117649621 117649621 120686442
عرضه پول M3 1689896431.50 925591131 925591131 105000000 105000000 125778685
ذخایر ارزی خارجی 6184.00 6400 6400 6500 6500 6500
ترازنامه بانک 11654379070.00 1760000000 1700000000 1400000000 1400000000 1300000000
نرخ بهره سپرده 36.00 18.55 18.55 13.55 13.55 13.55
ترازنامه بانک مرکزی 87154828.66 41500000 31300000 32000000 32000000 28000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 5680.00 4800 -2750 -2750 4800 4700
حساب جاری 2533.00 1700 1500 1300 1100 800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4.2 -4 -4 -4 -4
واردات 2497.00 3000 3100 2900 2900 3400
صادرات 8627.00 7700 7900 7400 7400 8100
بدهی خارجی 0.00 421 421 421 421 421
تولید نفت خام 633.00 850 900 900 900 875
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 -4300 -4100 -5000 -5000 -4700

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350.00 380 380 365 360 365
بودجه دولت -29.90 -35 -35 -38 -35 -38
هزینه های دولت 1286.00 1157 1664 1093 1222 1038
مخارج نظامی 0.41 700 650 650 650 650

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی -20.60 -41 -38 -26 -26 -35
تغییرات موجودی انبار -543.00 -800 -900 -900 -900 -700

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.00 58 58 61 60 56
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.60 -15 -10 -16 -15 -20
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.50 -55 -50 -43 -43 -35
هزینه های مصرف کننده 3819.00 3437 6198 3246 3628 3084
اعتبار بخش خصوصی 589972095.00 58500000 57800000 46700000 46700000 54000000


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.