بازارها گذشته مرجع
پول 14.76 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2020-12
نرخ بیکاری 23.4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 19.71 2021-09
نرخ تورم 3.9 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 231078 2021-09
نرخ بهره 3.75 2021-08
موازنه تجاری 1101 2020-12
حساب جاری -343 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 2020-12
بودجه دولت -4.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 27.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2021-12
موارد کروناویروس 45395 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1200 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 18107 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 3.96 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4690 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8393 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.4 2020-12
جمعیت 1.16 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 19.71 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 231078 2021-09
موارد کروناویروس 45395 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1200 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 18107 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.9 2021-06
تورم مواد غذایی 4.3 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل -0.8 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2021-08
نرخ بهره سپرده 2.47 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 14258664 2021-03
ذخایر ارزی خارجی 8627854 2021-08
نرخ وام 7.25 2021-08
عرضه پول M1 8031 2021-06
عرضه پول M2 21887 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1101 2020-12
حساب جاری -343 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2020-12
صادرات 8276 2020-12
واردات 7174 2020-12
بدهی خارجی 10367 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1011 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 2020-12
بودجه دولت -4.6 2020-12
درآمدهای دولت 19450979 2021-12
هزینه های مالی 24043966 2021-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-09
ارزش بودجه دولت -4592987 2021-12
مخارج نظامی 82.2 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1420 2017-03
آدرس های IP 7320 2017-03
شاخص رقابتی 46.43 2019-12
رتبه رقابتی 121 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 121 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15.9 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 178413 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوازیلند - شاخص های اقتصادی.