بازارها گذشته مرجع
پول 16.87 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-12
نرخ بیکاری 22.9 2019-12
نرخ تورم 2.8 2020-02
نرخ بهره 4.5 2020-04
موازنه تجاری 433 2019-06
حساب جاری -311 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
موارد کروناویروس 300 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 201 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 4.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4820 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9530 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 22.9 2019-12
جمعیت 1.15 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2020-02
تورم مواد غذایی 2.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.8 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-04
نرخ بهره سپرده 3.7 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 11647385 2019-11
ذخایر ارزی 6070253 2020-03
عرضه پول M1 6358 2019-11
عرضه پول M2 18311 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 433 2019-06
حساب جاری -311 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 6520 2019-06
واردات 6087 2019-06
بدهی خارجی 6968 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -781 2019-03
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
درآمدهای دولت 18858111 2019-12
هزینه های مالی 21831689 2019-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-06
ارزش بودجه دولت -2973578 2019-12
مخارج نظامی 83.7 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1420 2017-03
آدرس های IP 7320 2017-03
شاخص رقابتی 46.43 2019-12
رتبه رقابتی 121 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 121 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14.44 2019-11

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 308598 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 300 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 201 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوازیلند - شاخص های اقتصادی.