بازارها گذشته مرجع
پول 14.24 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2020-12
نرخ بیکاری 22.9 2019-12
نرخ تورم 4.6 2020-12
نرخ بهره 3.75 2021-02
موازنه تجاری 433 2019-06
حساب جاری -311 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.7 2019-12
بودجه دولت -5.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 27.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 18415 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 671 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 17662 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 4.41 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4819 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8688 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 22.9 2019-12
جمعیت 1.16 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.6 2020-12
تورم مواد غذایی 5.1 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.8 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2021-02
نرخ بهره سپرده 2.47 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 11647385 2019-11
ذخایر ارزی 9150446 2021-03
نرخ وام 7.25 2020-12
عرضه پول M1 7187 2020-12
عرضه پول M2 21205 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 433 2019-06
حساب جاری -311 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 6520 2019-06
واردات 6087 2019-06
بدهی خارجی 11100 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -781 2019-03
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.7 2019-12
بودجه دولت -5.3 2019-12
درآمدهای دولت 21199919 2020-12
هزینه های مالی 24075148 2020-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-04
ارزش بودجه دولت -2875229 2020-12
مخارج نظامی 93.2 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1420 2017-03
آدرس های IP 7320 2017-03
شاخص رقابتی 46.43 2019-12
رتبه رقابتی 121 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 121 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14.44 2019-11

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 308598 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 18415 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 671 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 17662 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوازیلند - شاخص های اقتصادی.