بازارها گذشته مرجع
پول 15.39 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-12
نرخ بیکاری 22.9 2019-12
نرخ تورم 3.8 2020-06
نرخ بهره 3.75 2020-11
موازنه تجاری 433 2019-06
حساب جاری -311 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
موارد کروناویروس 6419 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 122 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 6017 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 4.41 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4819 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8688 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 22.9 2019-12
جمعیت 1.15 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2020-06
تورم مواد غذایی 4.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.7 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-11
نرخ بهره سپرده 3.7 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 11647385 2019-11
ذخایر ارزی 10797813 2020-10
نرخ وام 7.25 2020-09
عرضه پول M1 6358 2019-11
عرضه پول M2 18311 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 433 2019-06
حساب جاری -311 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 6520 2019-06
واردات 6087 2019-06
بدهی خارجی 6968 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -781 2019-03
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
درآمدهای دولت 21199919 2020-12
هزینه های مالی 24075148 2020-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-12
ارزش بودجه دولت -2875229 2020-12
مخارج نظامی 83.7 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1420 2017-03
آدرس های IP 7320 2017-03
شاخص رقابتی 46.43 2019-12
رتبه رقابتی 121 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 121 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14.44 2019-11

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 308598 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6419 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 122 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 6017 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوازیلند - شاخص های اقتصادی.