بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 15.36 14.52 14.71 14.91 15.11 15.51
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 26.40 25.7 25.7 25.5 25.5 25.5
نرخ تورم 1.70 3 4.4 5.2 5 6
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6
موازنه تجاری 145.40 -905 -500 -500 -500 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 7 7 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 11 11 13 13 13
بودجه دولت -8.20 -8.3 -8.3 -6 -6 -6
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 4.70 4.5 4.5 6 6 6
تولید ناخالص داخلی سرانه 4820.00 4850 4850 4890 4890 4890
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9530.40 9600 9600 9690 9690 9690
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 26.40 25.7 25.7 25.5 25.5 25.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.70 3 4.4 5.2 5 6
تورم مواد غذایی 2.00 1.9 1.95 1.95 1.95 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.60 4.94 2.51 1.68 1.68 2.66
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 3.2 3.2 3.2 2.7
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 145.40 -905 -500 -500 -500 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 7 7 5 5 5
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 11 11 13 13 13
بودجه دولت -8.20 -8.3 -8.3 -6 -6 -6
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 15.00 14 14 14 15 14


سوازیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.