بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 15.70 16.03 16.23 16.42 16.62 17.03

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
نرخ بیکاری 23.40 22.6 22.6 22.6 22.6 22
نرخ تورم 3.30 3.8 4 3.8 4 3.9
نرخ بهره 4.00 4 5 5 5 5
موازنه تجاری 1190.20 -1508 -905 -1004 -500 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 2 2 2 2 4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 20 20 20 20 20
بودجه دولت -4.60 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.7
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
تولید ناخالص داخلی 3.96 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 3718.84 3800 3800 3800 3800 3740
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8392.72 8400 8500 8500 8500 8630

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 23.40 22.6 22.6 22.6 22.6 22
جمعیت 1.16 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 3.30 3.8 4 3.8 4 3.9
تورم مواد غذایی 3.80 3.7 3.4 3.4 3 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.78 1.78 2.78 2.78 2.78 2.78
نرخ وام 7.50 7.5 8 8 8 8
ترازنامه بانک مرکزی 13199863.00 13250000 13250000 13650000 13650000 13650000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 1190.20 -1508 -905 -1004 -500 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 2 2 2 2 4.7

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 20 20 20 20 20
بودجه دولت -4.60 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.7
مخارج نظامی 82.20 85 85 85 85 85
ارزش بودجه دولت -4592987.00 -6889565 -6889565 -6889565 -6889565 -6889565

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 15.00 14 14 14 14 14


سوازیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.