بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 15.24 15.37 15.53 15.7 15.86 16.2

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -6 2.1 2.1 2.1 2.1
نرخ بیکاری 22.90 23.8 24 24 24 24
نرخ تورم 3.80 3.8 3.4 3.2 3.4 3.4
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
موازنه تجاری 432.70 -1508 -905 -500 -500 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 3 4.1 4.1 4.1 4.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 18 20 20 20 20
بودجه دولت -5.50 -10.7 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -6 2.1 2.1 2.1 2.1
تولید ناخالص داخلی 4.41 4.1 4.6 4.6 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 4819.40 4750 4860 4860 4860 4860
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8688.10 8300 8500 8500 8500 8500

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 22.90 23.8 24 24 24 24
جمعیت 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 1.17

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.80 3.8 3.4 3.2 3.4 3.4
تورم مواد غذایی 4.60 4.7 4.3 4 3.7 3.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.70 2.68 1.87 6.31 6.3 2.84

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.7 3.7 3.7 3.95
نرخ وام 7.25 7 7 7 6.75 6.75
ترازنامه بانک مرکزی 11647385.00 14150000 12800000 13500000 13500000 13250000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 432.70 -1508 -905 -500 -500 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 3 4.1 4.1 4.1 4.1

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 18 20 20 20 20
بودجه دولت -5.50 -10.7 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
مخارج نظامی 83.70 83 83 83 83 85
ارزش بودجه دولت -2875229.00 -6453225 -6453225 -6453225 -6453225 -6889565

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 15.00 14 15 15 15 14


سوازیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.