بازارها گذشته مرجع
پول 6.83 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.56 2020-03
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
نرخ تورم 1.35 2020-07
نرخ بهره 3.34 2020-07
موازنه تجاری -47.22 2020-04
حساب جاری 72.3 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.7 2019-12
بودجه دولت -7.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
موارد کروناویروس 130051 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 7586 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 88457 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.56 2020-03
تولید ناخالص داخلی 40.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11379577 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1854853 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2580 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8724 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1552242 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 220783 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1782962 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1271877 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 900972 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1253570 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 230352 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
حداقل دستمزد 2122 2019-12
جمعیت 11.47 2019-12
افراد شاغل 5744465 2019-12
نرخ اشتغال 70.6 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 73.7 2020-03
افراد بیکار 255576 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.35 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
CPI مسکن آب و برق 105 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-08
تورم مواد غذایی -0.14 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.34 2020-07
عرضه پول M1 70536476 2020-05
عرضه پول M2 115003161 2020-05
عرضه پول M3 207019089 2020-05
ذخایر ارزی 3649 2020-07
وام به بخش خصوصی 164308 2020-05
نرخ بهره سپرده 3.18 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 141250 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -47.22 2020-04
حساب جاری 72.3 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-12
صادرات 324 2020-05
واردات 371 2020-05
گردش سرمایه -234 2019-12
حواله 324 2019-09
ذخایر طلا 42.5 2020-06
تولید نفت خام 59 2020-05
بدهی خارجی 11321 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4.4 2019-12
شاخص تروریسم 3.39 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.7 2019-12
بودجه دولت -7.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 36 2020-09
هزینه های مالی 8213 2020-03
ارزش بودجه دولت -2560 2020-03
درآمدهای دولت 6999 2020-03
هزینه های دولت 1291190 2020-03
مخارج نظامی 598 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 800317 2020-03
شاخص رقابتی 51.8 2019-12
رتبه رقابتی 107 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2019-12
رتبه فساد مالی 123 2019-12
آسانی کسب و کار 150 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -16.71 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 5.93 2020-06
هزینه های مصرف کننده 8418919 2020-03
قیمت گازوئیل 0.54 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 130051 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 7586 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 88457 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.