بازارها گذشته مرجع
پول 6.83 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.06 2019-12
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
نرخ تورم 1.23 2020-05
نرخ بهره 2.94 2020-04
موازنه تجاری 40.47 2020-03
حساب جاری -146 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.7 2019-12
بودجه دولت -7.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
موارد کروناویروس 36818 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1378 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 10766 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.06 2019-12
تولید ناخالص داخلی 40.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12944005 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3606667 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2560 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1419753 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 715139 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2150710 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1353702 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 901372 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1401691 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 306450 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
حداقل دستمزد 2122 2019-12
جمعیت 11.47 2019-12
افراد شاغل 5744465 2019-12
نرخ اشتغال 70.4 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 73.1 2019-12
افراد بیکار 214770 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.23 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-05
CPI مسکن آب و برق 105 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-05
تورم مواد غذایی 0.06 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.02 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.94 2020-04
عرضه پول M1 67404006 2020-04
عرضه پول M2 111340702 2020-04
عرضه پول M3 202958847 2020-04
ذخایر ارزی 3754 2020-05
وام به بخش خصوصی 161270 2020-03
نرخ بهره سپرده 3.03 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 128959 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 40.47 2020-03
حساب جاری -146 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-12
صادرات 236 2020-04
واردات 283 2020-04
گردش سرمایه -234 2019-12
حواله 324 2019-09
ذخایر طلا 42.5 2020-03
تولید نفت خام 61 2020-02
بدهی خارجی 11268 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4.4 2019-12
شاخص تروریسم 3.39 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.7 2019-12
بودجه دولت -7.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 36 2020-07
هزینه های مالی 10248 2019-12
ارزش بودجه دولت -4626 2019-12
درآمدهای دولت 9771 2019-12
هزینه های دولت 1637803 2019-12
مخارج نظامی 598 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار -1745176 2019-12
شاخص رقابتی 51.8 2019-12
رتبه رقابتی 107 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2019-12
رتبه فساد مالی 123 2019-12
آسانی کسب و کار 150 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.88 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 6.11 2020-04
هزینه های مصرف کننده 10054800 2019-12
قیمت گازوئیل 0.54 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 36818 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1378 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 10766 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.