بازارها گذشته مرجع
پول 6.82 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.94 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.34 2019-09
نرخ بیکاری 3 2018-12
نرخ تورم 1.3 2020-02
نرخ بهره 3.77 2020-02
موازنه تجاری 75.76 2019-07
حساب جاری -286 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.7 2019-12
بودجه دولت -8.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
موارد کروناویروس 132 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 9 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.94 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.34 2019-09
تولید ناخالص داخلی 39 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12504699 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2462598 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2560 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1438888 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 589876 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2253847 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1337946 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1001142 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1499870 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 241038 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2018-12
حداقل دستمزد 2122 2019-12
جمعیت 11.47 2019-12
افراد شاغل 5773042 2019-09
نرخ اشتغال 71.1 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 73.5 2019-09
افراد بیکار 194171 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-02
CPI مسکن آب و برق 105 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-02
تورم مواد غذایی 1.6 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.06 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.77 2020-02
عرضه پول M1 62626952 2020-01
عرضه پول M2 104146027 2020-01
عرضه پول M3 191641160 2020-01
ذخایر ارزی 3777 2020-02
وام به بخش خصوصی 161038 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.03 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 128744 2019-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 75.76 2019-07
حساب جاری -286 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
صادرات 731 2019-12
واردات 994 2019-12
گردش سرمایه -482 2019-09
حواله 330 2019-06
ذخایر طلا 42.51 2019-12
تولید نفت خام 62 2019-11
بدهی خارجی 10846 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 151 2019-09
شاخص تروریسم 3.39 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.7 2019-12
بودجه دولت -8.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 38 2020-03
هزینه های مالی 7369 2019-11
ارزش بودجه دولت -899 2019-11
درآمدهای دولت 7132 2019-11
هزینه های دولت 1566821 2019-09
مخارج نظامی 598 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 721134 2019-09
شاخص رقابتی 51.8 2019-12
رتبه رقابتی 107 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2019-12
رتبه فساد مالی 123 2019-12
آسانی کسب و کار 150 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.11 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 6.11 2019-12
هزینه های مصرف کننده 8337206 2019-09
قیمت گازوئیل 0.54 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 132 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 9 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.