29/04/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
BO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -21.7%


بولیوی - تقویم - شاخص های اقتصادی

بولیوی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.