بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.94 -15 -7 -3 0.7 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.34 -3.5 -3.3 -2.5 0.6 1.5
نرخ بیکاری 3.00 4.5 4.5 4.5 3.9 3.9
نرخ تورم 1.30 1.5 1.7 1.9 2.1 3.1
نرخ بهره 3.77 3.2 3 2.8 2.9 3.2
موازنه تجاری 75.76 -215 -215 -220 -220 -220
حساب جاری -286.10 -430 -320 -560 -470 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5 -5 -5 -4.9 -4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.70 62 62 62 60 60
بودجه دولت -8.30 -10 -10 -10 -9 -9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.94 -15 -7 -3 0.7 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.34 -3.5 -3.3 -2.5 0.6 1.5
تولید ناخالص داخلی 39.00 39.67 41 41 42 42
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12504699.00 12092473 12092044 12192082 12579727 12374963
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2462598.00 2198012 2381332 2401033 2477374 2437049
تولید ناخالص داخلی سرانه 2559.51 2590 2710 2710 2825 2825
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6986.05 7071 7400 7400 7071 7197
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1438888.00 1929516 1391405 1402916 1447521 1423960
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 589876.00 389061 570410 575129 593415 583756
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2253847.00 1995035 2179470 2197501 2267370 2230463
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1337946.00 1184992 1293794 1304497 1345974 1324065
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1001142.00 1045417 968104 976113 1007149 990755
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1499870.00 1310470 1450374 1462373 1508869 1484309
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 241038.00 260082 233084 235012 242484 238537

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.00 4.5 4.5 4.5 3.9 3.9
حداقل دستمزد 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
جمعیت 11.47 11.5 11.5 11.6 11.6 11.75
نرخ اشتغال 71.10 70.9 70.7 70.5 70.4 70.3
افراد بیکار 194171.00 195000 194000 195000 198000 197000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.30 1.5 1.7 1.9 2.1 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.79 102 102 105 105 105
نرخ تورم (ماهانه) -0.06 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 1.60 1.9 2.2 2.4 2.7 3
CPI مسکن آب و برق 104.99 107 107 107 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.86 104 104 106 106 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.77 3.2 3 2.8 2.9 3.2
ذخایر ارزی 3777.31 7500 7500 7350 7350 7350
نرخ بهره سپرده 3.03 2.66 2.46 2.83 2.06 2.83

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 75.76 -215 -215 -220 -220 -220
حساب جاری -286.10 -430 -320 -560 -470 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5 -5 -5 -4.9 -4.9
واردات 994.35 875 875 920 920 920
صادرات 730.84 660 660 700 700 700
گردش سرمایه -482.00 -710 -580 -825 -590 -740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 151.00 -157 -171 -177 -177 -176
بدهی خارجی 10846.20 8000 10575 7800 7800 7800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.70 62 62 62 60 60
بودجه دولت -8.30 -10 -10 -10 -9 -9
مخارج نظامی 598.00 630 630 630 630 610
هزینه های دولت 1566821.00 1413093 1515116 1527650 1576222 1550565

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص اقتصادی مقدم 4.11 3.7 3.5 3.5 3.6 3.7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
قیمت گازوئیل 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
هزینه های مصرف کننده 8337206.00 8081630 8062078 8128776 8387229 8250707
نرخ وام بانکی 6.11 5.54 5.34 5.14 5.24 5.24


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.