بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 6.83 6.85 6.88 6.9 6.92 6.97

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.20 0.7 1.1 1.1 1.1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 5 5.5 2.7 3.5 4
نرخ بیکاری 5.60 4.5 4.5 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم 0.20 2.4 1.8 1.7 1.3 2.4
نرخ بهره 4.10 4.2 4.5 4.5 4.5 5
موازنه تجاری 117.10 -190 -220 -180 -180 -140
حساب جاری 179.00 -470 -600 -600 -600 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.6 -3.6 -4.1 -4.1 -4.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.30 70 70 70 70 69
بودجه دولت -9.70 -9 -9 -9 -9 -8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.20 0.7 1.1 1.1 1.1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 5 5.5 2.7 3.5 4
تولید ناخالص داخلی 36.69 40.1 40.1 40.1 40.1 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9795505.00 10285280 10334258 10059984 10138348 10747628
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1791307.30 1916699 2648382 1889829 1839673 1965422
تولید ناخالص داخلی سرانه 2345.48 2500 2500 2500 2500 2550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7931.75 8280 8280 8280 8280 8500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1970563.00 2108502 1495778 2078944 2023768 2162102
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111873.00 119704 640165 118026 114894 122747
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1552848.00 1661547 2359233 1638255 1594775 1703785
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1205670.00 1290067 1405683 1271982 1238223 1322861
تولید ناخالص داخلی از خدمات 839700.00 898479 1073087 885884 862372 921319
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1018817.00 1090134 1632992 1074852 1046325 1117846
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231549.00 247757 261176 244284 237801 254056

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.60 4.5 4.5 3.8 3.8 3.8
حداقل دستمزد 2164.00 2400 2500 2500 2500 2500
جمعیت 11.68 11.6 11.75 11.75 11.75 11.9
نرخ مشارکت نیروی کار 75.30 74.6 73.9 73.9 73.9 73
افراد شاغل 6145039.00 5700000 5680000 5680000 5680000 5720000
نرخ اشتغال 72.00 68.9 69.9 69.9 69.9 70.1
افراد بیکار 352771.00 240000 237000 237000 237000 240000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 0.20 2.4 1.8 1.7 1.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.59 105 105 105 105 105
قیمت واردات 137.42 131 132 132 132 135
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
قیمت صادرات 84.77 78.9 80 80 80 82
تورم مواد غذایی 0.17 1 1.3 1.5 1.5 1.9
CPI مسکن آب و برق 105.26 108 107 107 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.78 110 108 107 107 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.10 4.2 4.5 4.5 4.5 5
ذخایر ارزی خارجی 1938.94 7350 7350 7350 7350 7350
نرخ بهره سپرده 3.54 3.64 3.94 3.94 3.94 4.24

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 117.10 -190 -220 -180 -180 -140
حساب جاری 179.00 -470 -600 -600 -600 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.6 -3.6 -4.1 -4.1 -4.1
واردات 734.32 920 920 920 920 920
صادرات 929.02 730 740 740 740 780
گردش سرمایه -1176.75 -590 -740 -740 -740 -740
حواله 338.00 360 350 350 350 360
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -116.00 -157 -171 -177 -177 -176
بدهی خارجی 12442.20 14100 14500 14500 14500 14100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.30 70 70 70 70 69
بودجه دولت -9.70 -9 -9 -9 -9 -8
مخارج نظامی 598.00 630 630 610 610 610
هزینه های دولت 1366738.90 1462411 1671472 1441910 1403641 1499586

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص اقتصادی مقدم 5.76 1.8 3.5 3.5 3.5 3.1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
قیمت گازوئیل 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
هزینه های مصرف کننده 7206841.70 7711321 8944564 7603218 7401426 7907347
نرخ وام بانکی 5.79 5.89 6.19 6.19 6.19 6.49


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.