بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.84 1.3 -2.3 1.8 0.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.84 3.5 3.5 3.6 3.8 3.7
نرخ بیکاری 3.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم 1.47 1.9 2.3 2.7 3.1 4.5
نرخ بهره 3.55 3 2.8 2.8 2.8 3.2
موازنه تجاری 75.76 -215 -215 -215 -220 -220
حساب جاری -172.50 -490 -430 -320 -560 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5 -5 -5 -5 -4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 55 55 55 55 57
بودجه دولت -8.30 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.84 1.3 -2.3 1.8 0.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.84 3.5 3.5 3.6 3.8 3.7
تولید ناخالص داخلی 40.29 41 41 41 41 42
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12531060.00 11752560 12969647 12982178 13007240 13488508
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2277733.00 2187738 2357454 2359731 2364287 2451765
تولید ناخالص داخلی سرانه 2559.51 2710 2710 2710 2710 2825
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6986.05 7400 7400 7400 7400 7400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1999498.00 1578458 2069480 2071480 2075479 2152272
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 403172.00 284591 417283 417686 418493 433977
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2067394.00 1826456 2139753 2141820 2145955 2225355
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1227971.00 1255997 1270950 1272178 1274634 1321795
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1083334.00 909843 1121251 1122334 1124501 1166107
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1358000.00 1296410 1405530 1406888 1409604 1461759
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 269515.00 228479 278948 279218 279757 290108
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
حداقل دستمزد 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
جمعیت 11.30 11.5 11.5 11.5 11.6 11.75
افراد بیکار 191469.00 193000 193000 193000 190000 190000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.47 1.9 2.3 2.7 3.1 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.88 102 102 102 105 105
نرخ تورم (ماهانه) -1.54 0.4 0.6 0.3 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 105.16 107 108 108 108 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.23 104 105 105 107 112
تورم مواد غذایی 2.00 2.7 2.5 2.6 2.8 3.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.55 3 2.8 2.8 2.8 3.2
ذخایر ارزی 4180.65 7500 7500 7500 7350 7350
نرخ بهره سپرده 3.03 2.48 2.28 2.28 2.28 2.38
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 75.76 -215 -215 -215 -220 -220
حساب جاری -172.50 -490 -430 -320 -560 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5 -5 -5 -5 -4.9
واردات 820.40 875 875 875 920 920
صادرات 840.45 660 660 660 700 700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.00 -157 -171 -177 -177 -176
بدهی خارجی 10846.20 8000 10575 10522 7800 7800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 55 55 55 55 57
بودجه دولت -8.30 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
هزینه های دولت 1464345.00 1309744 1515597 1517061 1519990 1576230
مخارج نظامی 598.00 630 630 630 630 610
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 8374746.00 8542132 8667862 8676237 8692986 9014627
نرخ وام بانکی 5.94 5.39 5.19 5.19 5.19 5.29
قیمت گازوئیل 0.54 0.59 0.61 0.62 0.64 0.64


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.