بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 6.81 6.82 6.83 6.85 6.86 6.89

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.01 2.1 3.2 4 3.5 3
نرخ بیکاری 6.90 6 6 6 5 5
نرخ تورم 0.87 1.9 2.7 2.9 3.5 3
نرخ بهره 4.28 4.5 4.7 5 5 5
موازنه تجاری 177.30 96 90 -14 123 -17
حساب جاری -159.30 -150 -300 -750 -200 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.30 65 65 65 65 64
بودجه دولت -9.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.01 2.1 3.2 4 3.5 3
تولید ناخالص داخلی 36.69 40.1 40.1 41 41 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13098574.00 11732855 12252617 13622517 13557024 14031192
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3202695.39 1781875 2048208 3330803 3314790 3430727
تولید ناخالص داخلی سرانه 3015.95 2490 2490 2490 2490 2530
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7931.75 8500 8500 8500 8500 8720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1473557.00 2100047 1562788 1532499 1525131 1578474
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 731395.00 357089 542660 760651 756994 783470
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2242670.00 1819553 2114209 2332377 2321163 2402348
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1423815.00 1227181 1376248 1480768 1473649 1525191
تولید ناخالص داخلی از خدمات 947703.00 1072000 980387 985611 980873 1015179
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1450685.00 1295246 1474513 1508712 1501459 1553974
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 335761.00 277202 256974 349191 347513 359667

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.90 6 6 6 5 5
حداقل دستمزد 2164.00 2500 2500 2500 2500 2500
جمعیت 11.68 11.75 11.75 11.9 11.9 11.9
نرخ مشارکت نیروی کار 78.20 73.9 73.9 73 73 73
افراد شاغل 6487235.00 6449222 6518396 6587570 6656745 6864267
نرخ اشتغال 75.20 69.9 69.9 70.1 70.1 70.1
افراد بیکار 256920.00 289656 283198 271960 255797 233479

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 0.87 1.9 2.7 2.9 3.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.96 105 105 105 105 105
قیمت واردات 137.42 132 132 135 135 135
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3
قیمت صادرات 84.77 80 80 82 82 82
تورم مواد غذایی -0.40 0.8 1.1 1 0.6 1
CPI مسکن آب و برق 105.70 107 108 109 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.38 108 108 109 109 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.28 4.5 4.7 5 5 5
ذخایر ارزی خارجی 1335.64 7350 7350 7350 7350 7350
نرخ بهره سپرده 3.54 3.76 3.96 4.26 4.26 4.26

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 177.30 96 90 -14 123 -17
حساب جاری -159.30 -150 -300 -750 -200 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
واردات 894.10 821 836 950 822 989
صادرات 932.53 917 926 936 945 972
گردش سرمایه 13.00 -422 -429 -437 -445 -430
حواله 339.00 350 350 360 360 360
ذخایر طلا 42.51 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -40.00 -62 -69 -76 -83 -105
بدهی خارجی 12566.30 14500 14500 14100 14100 14100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.30 65 65 65 65 64
بودجه دولت -9.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
مخارج نظامی 598.00 610 610 610 610 635
ارزش بودجه دولت -1681.50 -458 -1221 -7723 -2499 -7654
درآمدهای دولت 7713.95 7236 7292 7347 7403 7626
هزینه های دولت 1855575.10 1453068 1577764 1929798 1920520 1987692
هزینه های مالی 6614.46 7642 7704 7767 7829 8077

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 29.42 29.42 29.42 29.42 29.42 29.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص اقتصادی مقدم 3.20 3.5 3.5 3.1 3.1 3.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
قیمت گازوئیل 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.62
هزینه های مصرف کننده 10171906.78 7796758 8186485 10578783 10527924 10896147
نرخ وام بانکی 5.97 6.19 6.39 6.69 6.69 6.69


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.