بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 6.82 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.20 1.3 0.5 0.7 1.1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2 7 5 2.5 2.3
نرخ بیکاری 3.60 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ تورم 0.70 0.4 0.8 1.4 1.5 3
نرخ بهره 3.82 3.3 3 3 3.2 3.4
موازنه تجاری 7.62 -270 -270 -190 -220 -180
حساب جاری -311.40 -470 -470 -470 -600 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.70 70 70 70 70 69
بودجه دولت -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.20 1.3 0.5 0.7 1.1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2 7 5 2.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 40.90 40.1 40.1 40.1 40.1 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9795505.00 11607169 10481190 10285280 13586402 10271322
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1791307.30 1891950 1916699 1880873 2648382 1878320
تولید ناخالص داخلی سرانه 2579.89 2500 2500 2500 2500 2550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8724.50 8280 8280 8280 8280 8500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1970563.00 1583287 2108502 2069091 1495778 2066283
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111873.00 225199 119704 117467 640165 117307
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1552848.00 1818621 1661547 1630490 2359233 1628278
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1205670.00 1297315 1290067 1265954 1405683 1264235
تولید ناخالص داخلی از خدمات 839700.00 918991 898479 881685 1073087 880488
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1018817.00 1278641 1090134 1069758 1632992 1068306
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231549.00 234959 247757 243126 261176 242796

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.60 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
حداقل دستمزد 2122.00 2400 2400 2400 2500 2500
جمعیت 11.47 11.6 11.6 11.6 11.75 11.9
نرخ مشارکت نیروی کار 73.70 74.8 74.6 74.6 73.9 73
افراد شاغل 5744465.00 5650000 5700000 5700000 5680000 5720000
نرخ اشتغال 70.60 68.7 68.9 68.9 69.9 70.1
افراد بیکار 255576.00 245000 240000 240000 237000 240000

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.70 0.4 0.8 1.4 1.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.24 105 105 105 105 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4
تورم مواد غذایی -0.78 0.4 0.7 1 1.3 1.9
CPI مسکن آب و برق 105.36 104 105 106 119 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.36 103 104 107 116 105

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.82 3.3 3 3 3.2 3.4
ذخایر ارزی 2144.20 7350 7350 7350 7350 7350
نرخ بهره سپرده 3.18 2.96 2.66 2.36 2.83 2.56

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 7.62 -270 -270 -190 -220 -180
حساب جاری -311.40 -470 -470 -470 -600 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1
واردات 819.96 920 920 920 920 920
صادرات 772.52 650 730 730 740 780
گردش سرمایه -210.80 -590 -590 -590 -740 -740
حواله 285.00 330 360 360 350 360
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123.20 -157 -171 -177 -177 -176
بدهی خارجی 11321.40 14000 14100 14100 14500 14100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.70 70 70 70 70 69
بودجه دولت -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
مخارج نظامی 588.00 630 630 630 630 610
هزینه های دولت 1366738.90 1317013 1462411 1435076 1671472 1433128

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص اقتصادی مقدم 5.76 0.5 1.5 1.8 3.5 3.1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
قیمت گازوئیل 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
هزینه های مصرف کننده 7206841.70 8587297 7711321 7567184 8944564 7556914
نرخ وام بانکی 5.83 5.61 5.31 5.01 5.95 5.21


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.