بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10 -7 -3 0.7 0.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.56 -6 -2.5 0.6 1 1.5
نرخ بیکاری 3.60 4.5 4.5 3.9 3.9 3.9
نرخ تورم 1.35 1.2 1.1 0.8 1 1.5
نرخ بهره 3.34 3.3 3.1 2.9 3 3.2
موازنه تجاری -47.22 -375 -270 -270 -190 -180
حساب جاری 72.30 -320 -560 -470 -470 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -5 -5 -4.9 -4.9 -4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.70 69 69 70 70 60
بودجه دولت -7.20 -10 -10 -9 -9 -9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10 -7 -3 0.7 0.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.56 -6 -2.5 0.6 1 1.5
تولید ناخالص داخلی 40.90 38.5 38.5 40.1 40.1 40.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11379577.00 11740718 12620405 13021669 13073445 12809711
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1854853.00 2314842 3516500 3628307 3642734 3569248
تولید ناخالص داخلی سرانه 2579.89 2410 2410 2500 2500 2500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8724.50 7900 7900 8280 8280 8280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1552242.00 1338418 1384259 1428272 1433951 1405023
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 220783.00 554483 697261 719430 722290 707719
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1782962.00 2113874 2096942 2163614 2172217 2128396
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1271877.00 1254967 1319859 1361824 1367239 1339657
تولید ناخالص داخلی از خدمات 900972.00 941698 878838 906780 910386 892020
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1253570.00 1409962 1366649 1410101 1415708 1387148
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 230352.00 226576 298789 308289 309515 303271

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.60 4.5 4.5 3.9 3.9 3.9
حداقل دستمزد 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
جمعیت 11.47 11.5 11.6 11.6 11.6 11.75
نرخ مشارکت نیروی کار 73.70 75.3 75 74.8 74.6 73.9
افراد شاغل 5744465.00 5550000 5600000 5650000 5700000 5680000
نرخ اشتغال 70.60 69.7 69.3 68.7 68.9 69.9
افراد بیکار 255576.00 260000 250000 245000 240000 237000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.35 1.2 1.1 0.8 1 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.41 102 105 105 105 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4
تورم مواد غذایی -0.14 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6
CPI مسکن آب و برق 105.11 107 106 106 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.24 104 105 104 107 107

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.34 3.3 3.1 2.9 3 3.2
ذخایر ارزی 3650.52 7500 7350 7350 7350 7350
نرخ بهره سپرده 3.18 3.14 2.94 2.74 2.84 3.04

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -47.22 -375 -270 -270 -190 -180
حساب جاری 72.30 -320 -560 -470 -470 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -5 -5 -4.9 -4.9 -4.9
واردات 371.08 875 920 920 920 920
صادرات 324.35 500 650 650 730 740
گردش سرمایه -234.00 -580 -825 -590 -590 -740
حواله 324.00 310 320 330 360 350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4.40 -157 -171 -177 -177 -176
بدهی خارجی 11321.40 13575 13800 14000 14100 14500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.70 69 69 70 70 60
بودجه دولت -7.20 -10 -10 -9 -9 -9
مخارج نظامی 598.00 630 630 630 630 610
هزینه های دولت 1291190.00 1472665 1596858 1647630 1654181 1620811

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم -16.71 -2.5 -2 0.5 1.5 3.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
قیمت گازوئیل 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
هزینه های مصرف کننده 8418919.00 7807512 9803430 10115129 10155348 9950481
نرخ وام بانکی 5.93 5.89 5.69 5.49 5.59 5.79


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.