بازارها گذشته مرجع
پول 34.65 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2020-03
نرخ بیکاری 4.8 2020-03
نرخ تورم 3.62 2020-06
موازنه تجاری -116 2019-04
حساب جاری 195 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 4297 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 147 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3583 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 12.52 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43200 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1763 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5407 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3152 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 711 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7277 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 766 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2734 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4336 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3224 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10668 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2020-03
دستمزد 10.89 2018-12
جمعیت 6.54 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.62 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 236 2020-06
قیمت تولید 256 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 223 2020-06
اندازه اصل تورم 2.9 2020-06
CPI مسکن آب و برق 223 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184 2020-06
تورم مواد غذایی 4.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-06

پول گذشته مرجع
عرضه پول M1 54928 2020-06
عرضه پول M2 132210 2020-06
عرضه پول M3 132799 2020-06
نرخ بهره سپرده 3.07 2019-12
ذخایر ارزی 2740 2020-08
نرخ بهره 10 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -116 2019-04
حساب جاری 195 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
صادرات 460 2019-04
واردات 576 2019-04
حواله 134 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-12
گردش سرمایه 110 2019-03
بدهی خارجی 11603 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123 2019-03
شاخص تروریسم 2.95 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -303 2018-12
هزینه های دولت 16119 2019-12
درآمدهای دولت 6003 2018-12
هزینه های مالی 4631 2018-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-10
بدهی های دولت 7304 2020-03
مخارج نظامی 81.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -9.5 2020-04
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.52 2019-12
رتبه رقابتی 109 2019-12
شاخص فساد مالی 22 2019-12
رتبه فساد مالی 161 2019-12
آسانی کسب و کار 142 2019-12
تولید الکتریسیته 380 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 146807 2019-12
قیمت گازوئیل 0.84 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4297 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 147 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3583 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیکاراگوئه - شاخص های اقتصادی.