بازارها گذشته مرجع
پول 34.85 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2020-12
نرخ بیکاری 4.8 2020-12
نرخ تورم 4.11 2021-03
موازنه تجاری -154 2020-12
حساب جاری 138 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.2 2019-12
بودجه دولت -1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 6085 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 188 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 3583 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 12.52 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45834 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1763 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5407 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3964 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1188 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6935 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 911 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2773 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5831 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3624 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10836 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2020-12
دستمزد 11 2021-02
جمعیت 6.67 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.11 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 243 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 230 2021-03
اندازه اصل تورم 3.4 2021-03
CPI مسکن آب و برق 222 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 2021-03
تورم مواد غذایی 5.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 2021-03

پول گذشته مرجع
عرضه پول M1 66633 2021-02
عرضه پول M2 152320 2021-02
عرضه پول M3 177899 2021-02
نرخ بهره سپرده 2.15 2020-12
ذخایر ارزی 3259 2021-03
نرخ بهره 9.51 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -154 2020-12
حساب جاری 138 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2020-12
صادرات 426 2020-12
واردات 580 2020-12
حواله 191 2021-03
ذخایر طلا 0 2020-12
گردش سرمایه 269 2020-12
بدهی خارجی 11721 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13.1 2020-12
شاخص تروریسم 2.36 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.2 2019-12
بودجه دولت -1 2020-12
ارزش بودجه دولت -2519 2020-12
هزینه های دولت 16637 2020-12
درآمدهای دولت 7975 2020-12
هزینه های مالی 7029 2020-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-06
بدهی های دولت 282999 2020-12
مخارج نظامی 78.3 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -2.6 2020-12
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.52 2019-12
رتبه رقابتی 109 2019-12
شاخص فساد مالی 22 2020-12
رتبه فساد مالی 159 2020-12
آسانی کسب و کار 142 2019-12
تولید الکتریسیته 348 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 147066 2020-12
قیمت گازوئیل 1.06 2021-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6085 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 188 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 3583 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیکاراگوئه - شاخص های اقتصادی.