بازارها گذشته مرجع
پول 34.94 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.9 2020-06
نرخ بیکاری 5.4 2020-06
نرخ تورم 2.93 2020-12
موازنه تجاری -138 2020-11
حساب جاری 225 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.2 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 5142 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 147 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 3583 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 12.52 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37773 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1763 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5407 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3279 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 658 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4825 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 467 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2741 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4062 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3323 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7281 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2020-06
دستمزد 10.98 2020-08
جمعیت 6.54 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.93 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 239 2020-12
قیمت تولید 256 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 227 2020-12
اندازه اصل تورم 2.7 2020-12
CPI مسکن آب و برق 224 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191 2020-12
تورم مواد غذایی 4.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2020-12

پول گذشته مرجع
عرضه پول M1 58567 2020-09
عرضه پول M2 143628 2020-09
عرضه پول M3 144212 2020-09
نرخ بهره سپرده 3.07 2019-12
ذخایر ارزی 3115 2020-12
نرخ بهره 10.47 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -138 2020-11
حساب جاری 225 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6 2019-12
صادرات 460 2019-04
واردات 576 2019-04
حواله 157 2020-09
ذخایر طلا 0 2020-06
گردش سرمایه 196 2020-06
بدهی خارجی 11721 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16.7 2020-06
شاخص تروریسم 2.36 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.2 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت 1005 2020-08
هزینه های دولت 16119 2019-12
درآمدهای دولت 6257 2020-08
هزینه های مالی 4322 2020-08
ارزیابی اعتبار 25 2021-02
بدهی های دولت 259686 2020-08
مخارج نظامی 81.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -3.6 2020-08
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.52 2019-12
رتبه رقابتی 109 2019-12
شاخص فساد مالی 22 2020-12
رتبه فساد مالی 159 2020-12
آسانی کسب و کار 142 2019-12
تولید الکتریسیته 260 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 146807 2019-12
قیمت گازوئیل 0.98 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5142 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 147 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 3583 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیکاراگوئه - شاخص های اقتصادی.