بازارها گذشته مرجع
پول 33.47 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2018-12
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
نرخ تورم 6.13 2019-08
موازنه تجاری -73.6 2019-02
حساب جاری 195 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 13.12 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46319 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1860 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4910 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4305 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 929 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7044 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 625 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2686 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3747 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10668 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
دستمزد 10.89 2018-12
جمعیت 6.47 2018-12
هزینه زندگی خانواده 7510 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4680 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.13 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 228 2019-08
قیمت تولید 256 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 218 2019-08
اندازه اصل تورم 6.2 2019-08
CPI مسکن آب و برق 213 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193 2019-08
تورم مواد غذایی 6.1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-08
پول گذشته مرجع
عرضه پول M1 45412 2019-10
عرضه پول M2 125511 2019-10
عرضه پول M3 125988 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.25 2017-12
ذخایر ارزی 2213 2019-10
نرخ بهره 12.9 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -73.6 2019-02
حساب جاری 195 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
صادرات 440 2019-02
واردات 513 2019-02
حواله 134 2019-06
گردش سرمایه 110 2019-03
بدهی خارجی 11603 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123 2019-03
شاخص تروریسم 2.95 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -303 2018-12
هزینه های دولت 15390 2018-12
درآمدهای دولت 6003 2018-12
هزینه های مالی 4631 2018-12
ارزیابی اعتبار 26 2020-01
بدهی های دولت 222602 2018-12
مخارج نظامی 81.3 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -7.5 2019-02
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.52 2019-12
رتبه رقابتی 109 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 142 2019-12
تولید الکتریسیته 480 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 154414 2018-12
قیمت گازوئیل 0.94 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیکاراگوئه - شاخص های اقتصادی.