بازارها گذشته مرجع
پول 35.08 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2021-03
نرخ بیکاری 4.9 2021-03
نرخ تورم 4.12 2021-07
موازنه تجاری -154 2020-12
حساب جاری 249 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.8 2020-12
بودجه دولت -1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 10245 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 202 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 3583 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 12.62 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44757 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1722 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5280 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3209 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1031 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7729 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1058 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2770 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5112 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3044 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10734 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2021-03
دستمزد 11 2021-05
جمعیت 6.67 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.12 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 246 2021-07
قیمت مصرف کننده اصلی 235 2021-07
اندازه اصل تورم 4.92 2021-07
CPI مسکن آب و برق 227 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211 2021-07
تورم مواد غذایی 3.7 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.35 2021-07

پول گذشته مرجع
عرضه پول M1 66693 2021-06
عرضه پول M2 153017 2021-06
عرضه پول M3 178513 2021-06
نرخ بهره سپرده 2.15 2020-12
ذخایر ارزی خارجی 3215 2021-06
نرخ بهره 9.59 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -154 2020-12
حساب جاری 249 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2020-12
صادرات 610 2021-06
واردات 580 2020-12
حواله 177 2021-07
ذخایر طلا 0 2021-06
گردش سرمایه 117 2021-03
بدهی خارجی 12007 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 53.1 2021-03
شاخص تروریسم 2.36 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.8 2020-12
بودجه دولت -1 2020-12
ارزش بودجه دولت 2.4 2021-06
هزینه های دولت 16637 2020-12
درآمدهای دولت 8409 2021-06
هزینه های مالی 5770 2021-02
ارزیابی اعتبار 25 2021-09
بدهی های دولت 311540 2021-06
مخارج نظامی 78.3 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص اقتصادی مقدم 16.7 2021-06
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.52 2019-12
رتبه رقابتی 109 2019-12
شاخص فساد مالی 22 2020-12
رتبه فساد مالی 159 2020-12
آسانی کسب و کار 142 2019-12
تولید الکتریسیته 338 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 147066 2020-12
قیمت گازوئیل 1.09 2021-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10245 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 202 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 3583 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیکاراگوئه - شاخص های اقتصادی.