بازارها گذشته مرجع
پول 33.47 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2018-12
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
نرخ تورم 6.13 2019-12
موازنه تجاری -116 2019-04
حساب جاری 195 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 279 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 17 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 206 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171846 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1860 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4910 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4305 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 929 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7044 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 625 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2686 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3747 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10668 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2018-12
دستمزد 10.89 2018-12
جمعیت 6.54 2019-12
هزینه زندگی خانواده 7510 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4680 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.13 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 233 2020-04
قیمت تولید 256 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 223 2020-04
اندازه اصل تورم 3.51 2020-04
CPI مسکن آب و برق 221 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178 2020-04
تورم مواد غذایی 4.4 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-04

پول گذشته مرجع
عرضه پول M1 54020 2020-01
عرضه پول M2 135245 2020-01
عرضه پول M3 135716 2020-01
نرخ بهره سپرده 1.32 2018-12
ذخایر ارزی 2348 2020-02
نرخ بهره 11.43 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -116 2019-04
حساب جاری 195 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
صادرات 460 2019-04
واردات 576 2019-04
حواله 134 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-12
گردش سرمایه 110 2019-03
بدهی خارجی 11603 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123 2019-03
شاخص تروریسم 2.95 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -303 2018-12
هزینه های دولت 16119 2019-12
درآمدهای دولت 6003 2018-12
هزینه های مالی 4631 2018-12
ارزیابی اعتبار 26 2020-05
بدهی های دولت 222602 2018-12
مخارج نظامی 81.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -7.5 2019-02
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.52 2019-12
رتبه رقابتی 109 2019-12
شاخص فساد مالی 22 2019-12
رتبه فساد مالی 161 2019-12
آسانی کسب و کار 142 2019-12
تولید الکتریسیته 380 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 146807 2019-12
قیمت گازوئیل 0.68 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 279 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 17 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 206 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیکاراگوئه - شاخص های اقتصادی.