بازارها گذشته مرجع
پول 33.05 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-09
نرخ تورم 6.09 2019-07
موازنه تجاری -73.6 2019-02
حساب جاری 195 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 13.12 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46319 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1860 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4910 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4305 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 929 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7044 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 625 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2686 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3747 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10668 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-09
دستمزد 10.89 2018-12
جمعیت 6.39 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7510 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4680 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.09 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 228 2019-07
قیمت تولید 256 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 217 2019-07
اندازه اصل تورم 5.9 2019-07
CPI مسکن آب و برق 211 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194 2019-07
تورم مواد غذایی 6 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-07
پول گذشته مرجع
عرضه پول M1 47230 2019-04
عرضه پول M2 121491 2019-04
عرضه پول M3 122303 2019-04
نرخ بهره سپرده 1.25 2017-12
ذخایر ارزی 2062 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -73.6 2019-02
حساب جاری 195 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
صادرات 440 2019-02
واردات 513 2019-02
حواله 144 2019-05
گردش سرمایه 110 2019-03
بدهی خارجی 11654 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123 2019-03
شاخص تروریسم 0.75 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -303 2018-12
هزینه های دولت 15390 2018-12
درآمدهای دولت 6003 2018-12
هزینه های مالی 4631 2018-12
ارزیابی اعتبار 32.5
بدهی های دولت 222602 2018-12
مخارج نظامی 81.3 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -7.5 2019-02
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.5 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 132 2018-12
تولید الکتریسیته 480 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 154414 2018-12
قیمت گازوئیل 1.02 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیکاراگوئه - شاخص های اقتصادی.