15/11/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
NI
نرخ تورم (سالانه) SEP 6.13%
10:00 PM
NI
نرخ تورم (سالانه) OCT
11:00 PM
NI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -7.7%
11:00 PM
NI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2
11:00 PM
NI
حساب جاری Q2 $194.8M
06/12/2019 واقعی قبلی
07:30 PM
NI
نرخ تورم (سالانه) NOV


نیکاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیکاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.