06/09/2019 واقعی قبلی
10:15 PM
NI
Inflation Rate YoY AUG 6.09%


نیکاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیکاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.