Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/18 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
Jul/19 روز رهایی
Sep/14 Battle of San Jacinto Day
Sep/15 روز استقلال
Nov/01 همه روزهای مقدس
Dec/08 روز Imaculate مفهوم
Dec/25 روز کریسمس
Dec/31 شب سال نو