بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 34.86 34.67 34.85 35.02 35.2 35.55

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -2.2 10 7.5 5.5 1.5
نرخ بیکاری 5.40 7.3 7.1 7.1 6.9 6.3
نرخ تورم 2.93 3 3.2 3.3 3.5 4.5
موازنه تجاری -116.20 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 225.30 -50 -120 -180 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.20 61 61 61 61 59
بودجه دولت 0.20 -3 -3 -3 -3 -2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.40 7.3 7.1 7.1 6.9 6.3
دستمزد 10.98 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
جمعیت 6.54 6.63 6.63 6.63 6.71 6.79

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.93 3 3.2 3.3 3.5 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 239.40 243 239 240 256 256
قیمت تولید 255.80 273 263 263 284 284
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 3 3 3 3.4 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 4.20 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1
اندازه اصل تورم 2.70 3.9 4.1 4.1 5 5.6
CPI مسکن آب و برق 224.20 230 226 229 243 243
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191.40 205 200 196 216 216

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره سپرده 3.07 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 10.47 10.3 10.2 10.4 10.3 10.5
ذخایر ارزی 2835.70 2550 2550 2550 2550 2550

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -116.20 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 225.30 -50 -120 -180 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4
واردات 576.10 680 680 680 680 680
صادرات 459.90 500 500 500 500 500
حواله 156.70 158 160 162 162 160

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.20 61 61 61 61 59
بودجه دولت 0.20 -3 -3 -3 -3 -2.5
ارزش بودجه دولت 1004.51 193 193 193 193 193
هزینه های دولت 16119.40 17473 14878 15765 17892 17892
مخارج نظامی 81.30 88 88 88 86 86
بدهی های دولت 259685.50 268000 263000 260000 256000 240000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص اقتصادی مقدم -3.60 0.7 4.5 2.8 1.5 1.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 146806.60 155653 135502 143577 159389 159389
قیمت گازوئیل 0.89 0.83 0.7 0.67 0.78 0.78


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.