بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 33.47 33.92 34.08 34.25 34.41 34.75
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 -5.5 -2.9 0.3 1 1.5
نرخ بیکاری 5.20 6 6.8 6.5 6 6.5
نرخ تورم 6.13 6 5.8 5.6 5.4 5.3
موازنه تجاری -73.60 -190 -190 -190 -190 -180
حساب جاری 194.80 -280 90 120 120 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -0.2 1 1 1 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 55 56 56 56 56
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.20 6 6.8 6.5 6 6.5
دستمزد 10.89 13 13 13 13 13.6
جمعیت 6.47 6.52 6.57 6.57 6.57 6.57
هزینه زندگی خانواده 7510.00 7900 7900 7900 7900 7750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600.00 13082 13082 13082 13082 13092
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400.00 5700 5700 5700 5700 5620
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 6.13 6 5.8 5.6 5.4 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 228.00 231 229 236 240 243
قیمت تولید 255.80 262 262 260 263 273
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 2.6 3 2.8 2.6 3
تورم مواد غذایی 6.10 5.8 5.3 4.9 4.5 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5
CPI مسکن آب و برق 212.80 219 217 222 223 230
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193.30 195 194 201 201 205
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره سپرده 1.25 2 2.25 2.25 2.25 2.25
ذخایر ارزی 2151.70 2400 2400 2400 2400 2550
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -73.60 -190 -190 -190 -190 -180
حساب جاری 194.80 -280 90 120 120 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -0.2 1 1 1 1
صادرات 439.80 475 475 475 475 500
واردات 513.40 665 665 665 665 680
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 55 56 56 56 56
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 15389.60 17215 17426 14943 15436 17473
بدهی های دولت 222601.50 260000 260000 260000 260000 265000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص اقتصادی مقدم -7.50 -5.5 -3.1 0.5 1.4 2.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 154414.30 153353 155234 149936 154878 155653
قیمت گازوئیل 0.93 0.85 0.83 0.8 0.78 0.74


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.