بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 35.71 35.81 35.9 36 36.1 36.29

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.10 2.5 2.8 3.5 2.2 2
نرخ بیکاری 3.70 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6
نرخ تورم 10.61 10 10 7.9 6.4 4
موازنه تجاری -105.40 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری -176.60 125 270 110 110 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 63 61 61 61 55
بودجه دولت -1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.70 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6
دستمزد 11.00 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
جمعیت 6.75 6.83 6.83 6.83 6.92 6.92

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 10.61 10 10 7.9 6.4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 268.80 269 273 277 281 288
نرخ تورم (ماهانه) 1.22 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5
تورم مواد غذایی 16.90 18 15 13 7.5 4
CPI مسکن آب و برق 241.30 246 254 256 255 266
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 245.40 248 249 251 252 254
اندازه اصل تورم 7.23 7.2 7.6 7.3 5.8 4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره سپرده 2.15 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 8.66 9.5 9.5 10 10 10
ذخایر ارزی خارجی 3697.40 2550 2550 2550 2550 2550

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -105.40 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری -176.60 125 270 110 110 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -3.2
صادرات 584.20 500 500 500 500 500
واردات 689.60 680 680 680 680 680
حواله 174.80 162 162 160 160 160

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 63 61 61 61 55
بودجه دولت -1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
ارزش بودجه دولت 2.40 193 193 193 193 193
هزینه های دولت 16637.00 17053 17103 17219 17003 17564
مخارج نظامی 78.30 83 83 83 83 83
بدهی های دولت 327199.70 256000 256000 240000 240000 240000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص اقتصادی مقدم 9.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 147066.30 150743 151184 152214 150302 155258
قیمت گازوئیل 1.33 1.38 1.43 1.48 1.53 1.53


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.