بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 34.66 34.83 35.01 35.18 35.36 35.71

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -7.7 -2.2 10 7.5 5.5
نرخ بیکاری 4.80 7.5 7.3 7.1 7.1 6.9
نرخ تورم 2.81 2.7 3 3.2 3.3 3.5
موازنه تجاری -116.20 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 225.30 -300 -300 -300 -300 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 59 57 57 57 57
بودجه دولت -2.60 -4 -3 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.80 7.5 7.3 7.1 7.1 6.9
دستمزد 10.89 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
جمعیت 6.54 6.63 6.63 6.63 6.63 6.71

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.81 2.7 3 3.2 3.3 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 234.10 243 239 240 243 256
قیمت تولید 255.80 273 263 263 263 284
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 3 3 3 3 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 3.30 4.1 4.3 4.1 4.1 4.1
اندازه اصل تورم 2.60 3.7 3.9 4.1 4.1 5
CPI مسکن آب و برق 221.30 230 226 229 231 243
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 187.40 205 200 196 190 216

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره سپرده 3.07 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 10.59 9.5 10 10.2 10.3 10.3
ذخایر ارزی 2739.50 2550 2550 2550 2550 2550

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -116.20 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 225.30 -300 -300 -300 -300 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 576.10 680 680 680 680 680
صادرات 459.90 500 500 500 500 500
حواله 134.30 160 160 160 160 126

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 59 57 57 57 57
بودجه دولت -2.60 -4 -3 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -1110.65 193 193 193 193 193
هزینه های دولت 16119.40 17473 14878 15765 17731 17892
مخارج نظامی 81.30 88 88 88 88 86
بدهی های دولت 7304.10 7800 8100 8300 8500 8700

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص اقتصادی مقدم -9.50 0.4 0.7 0.7 0.7 1.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 146806.60 155653 135502 143577 161487 159389
قیمت گازوئیل 0.84 0.83 0.7 0.67 0.64 0.78


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.