بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 33.47 33.64 33.8 33.98 34.15 34.49

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 -7.9 -6.5 -5.9 -2.2 0.8
نرخ بیکاری 5.20 6.5 7 7.5 7.3 6.9
نرخ تورم 6.13 5.9 5.7 5.6 5.7 5.5
موازنه تجاری -116.20 -190 -190 -180 -180 -180
حساب جاری 194.80 120 120 -300 -300 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 1 1 1 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 59 59 59 57 57
بودجه دولت -2.60 -4 -4 -4 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.20 6.5 7 7.5 7.3 6.9
دستمزد 10.89 13 13 13.6 13.6 13.6
جمعیت 6.54 6.59 6.61 6.63 6.63 6.71
هزینه زندگی خانواده 7510.00 7900 7900 7750 7750 8010
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600.00 13082 13082 13092 13092 13150

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 6.13 5.9 5.7 5.6 5.7 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 232.70 241 241 246 246 259
قیمت تولید 255.80 263 262 263 263 272
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 2.8 2.6 3 3 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4
تورم مواد غذایی 4.40 4.9 4.5 4.1 4.3 4.1
اندازه اصل تورم 3.51 5.4 5.2 5.2 5.2 5
CPI مسکن آب و برق 220.70 224 226 232 232 245
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.60 202 203 206 206 217

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره سپرده 1.32 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 11.43 11 11 11 10.5 10.3
ذخایر ارزی 2473.30 2400 2400 2550 2550 2550

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -116.20 -190 -190 -180 -180 -180
حساب جاری 194.80 120 120 -300 -300 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 1 1 1 -1.5 -1.5
واردات 576.10 665 665 680 680 680
صادرات 459.90 475 475 500 500 500
حواله 134.30 130 143 160 160 126

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 59 59 59 57 57
بودجه دولت -2.60 -4 -4 -4 -3 -3
ارزش بودجه دولت -303.08 199 199 193 193 193
هزینه های دولت 16119.40 14174 14389 14482 15051 14597
مخارج نظامی 81.30 88 88 88 88 86
بدهی های دولت 222601.50 260000 260000 265000 265000 265000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص اقتصادی مقدم -7.50 -1.5 -0.5 0.4 0.7 1.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 146806.60 142216 144377 145304 151017 146466
قیمت گازوئیل 0.78 0.91 0.87 0.82 0.78 0.74


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.