بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 34.85 34.98 35.11 35.24 35.37 35.63

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 5 0.8 1.4 1.2 2.5
نرخ بیکاری 4.80 7.1 7.1 6.9 6.4 6.3
نرخ تورم 4.11 4.5 3.3 3.5 3.8 4.5
موازنه تجاری -154.10 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 137.90 -120 -180 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 2.3 2.3 2.3 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.20 61 61 61 61 59
بودجه دولت -1.00 -3 -3 -3 -3 -2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.80 7.1 7.1 6.9 6.4 6.3
دستمزد 11.00 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
جمعیت 6.67 6.63 6.63 6.71 6.71 6.79

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 4.11 4.5 3.3 3.5 3.8 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 242.60 246 242 248 252 259
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 5.50 4.5 4.5 4 4 4.1
اندازه اصل تورم 3.40 3.1 4.5 5 5 5.6
CPI مسکن آب و برق 222.30 233 229 232 231 242
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 204.70 192 194 198 212 207

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره سپرده 2.15 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 9.51 9.5 9.5 9.5 9.5 10
ذخایر ارزی 3258.60 2550 2550 2550 2550 2550

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -154.10 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 137.90 -120 -180 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 2.3 2.3 2.3 -1.5 -1.5
واردات 580.50 680 680 680 680 680
صادرات 426.30 500 500 500 500 500
حواله 190.70 158 162 162 162 160

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.20 61 61 61 61 59
بودجه دولت -1.00 -3 -3 -3 -3 -2.5
ارزش بودجه دولت -2518.80 193 193 193 193 193
هزینه های دولت 16637.00 16925 16248 16345 16313 16754
مخارج نظامی 78.30 81 81 81 83 83
بدهی های دولت 282998.80 263000 260000 256000 256000 240000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص اقتصادی مقدم -2.60 4.5 2.8 1.5 1.5 1.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 147066.30 154147 147981 148862 148568 152583
قیمت گازوئیل 1.06 0.88 0.84 0.78 0.76 0.72


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.