بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 33.47 33.63 33.79 33.96 34.12 34.44
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 -2.9 0.3 1 1.5 1.5
نرخ بیکاری 5.20 6.8 6.5 6 6.5 4
نرخ تورم 6.13 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2
موازنه تجاری -116.20 -190 -190 -190 -180 -180
حساب جاری 194.80 90 120 120 -300 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 1 1 1 1 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 56 56 56 56 57
بودجه دولت -2.60 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.20 6.8 6.5 6 6.5 4
دستمزد 10.89 13 13 13 13.6 13.6
جمعیت 6.47 6.56 6.59 6.61 6.63 6.71
هزینه زندگی خانواده 7510.00 7900 7900 7900 7750 8010
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600.00 13082 13082 13082 13092 13150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400.00 5700 5700 5700 5620 5700
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 6.13 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 228.00 236 240 240 240 253
قیمت تولید 255.80 260 263 262 263 272
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 3 2.8 2.6 3 3.4
تورم مواد غذایی 6.10 5.3 4.9 4.5 4.1 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4
CPI مسکن آب و برق 212.80 222 223 224 224 236
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193.30 201 201 204 204 214
اندازه اصل تورم 6.20 5.6 5.4 5.2 5.2 5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 1.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 12.48 12.6 12.8 13 13.2 12.8
ذخایر ارزی 2212.90 2400 2400 2400 2550 2550
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -116.20 -190 -190 -190 -180 -180
حساب جاری 194.80 90 120 120 -300 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 1 1 1 1 -1.5
صادرات 459.90 475 475 475 500 500
واردات 576.10 665 665 665 680 680
حواله 134.30 138 130 143 160 126
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 56 56 56 56 57
بودجه دولت -2.60 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1
ارزش بودجه دولت -303.08 199 199 199 193 193
هزینه های دولت 15389.60 14943 15436 15543 15620 15855
مخارج نظامی 81.30 88 88 88 88 86
بدهی های دولت 222601.50 260000 260000 260000 265000 265000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم -7.50 -3.1 0.5 1.4 2.4 2.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 154414.30 149936 154878 155958 156731 159081
قیمت گازوئیل 0.94 1.02 1.05 1.07 1.1 1.1


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.