بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 35.41 35.64 35.72 35.81 35.89 36.05

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.70 1.3 0.8 0.8 0.8 1
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6
نرخ تورم 6.41 4.8 4 3.9 4.5 4
موازنه تجاری -110.50 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری -61.10 250 125 270 110 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 2.3 -1.5 -1.5 -1.5 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 63 63 61 61 55
بودجه دولت -1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6
دستمزد 11.00 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
جمعیت 6.67 6.71 6.71 6.71 6.79 6.79

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 6.41 4.8 4 3.9 4.5 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 249.60 254 255 257 261 271
نرخ تورم (ماهانه) 0.73 0.2 0.2 0.4 1 1
تورم مواد غذایی 8.68 4 4 4.1 4.1 4.1
CPI مسکن آب و برق 235.10 243 233 233 240 247
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215.10 216 216 217 219 221
اندازه اصل تورم 5.07 4.9 4.8 4.5 4.5 4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره سپرده 2.15 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 9.63 9.5 9.5 9.5 10 10
ذخایر ارزی خارجی 3589.60 2550 2550 2550 2550 2550

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -110.50 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری -61.10 250 125 270 110 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 2.3 -1.5 -1.5 -1.5 -3.2
صادرات 610.30 500 500 500 500 500
واردات 720.80 680 680 680 680 680
حواله 174.80 162 162 162 160 160

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 63 63 61 61 55
بودجه دولت -1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
ارزش بودجه دولت 2.40 193 193 193 193 193
هزینه های دولت 16637.00 17892 16853 16770 16770 17609
مخارج نظامی 78.30 83 83 83 83 83
بدهی های دولت 327199.70 256000 256000 256000 240000 240000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص اقتصادی مقدم 9.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 147066.30 159389 148978 148243 148243 155655
قیمت گازوئیل 1.16 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.