بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 34.45 34.64 34.81 34.99 35.17 35.52

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -6.5 -5.9 -2.2 -1.5 0.8
نرخ بیکاری 4.80 7 7.5 7.3 7.1 6.9
نرخ تورم 3.62 2.9 2.7 3 3.2 3.5
موازنه تجاری -116.20 -190 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 194.80 120 -300 -300 -300 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 1 1 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 59 59 57 57 57
بودجه دولت -2.60 -4 -4 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.80 7 7.5 7.3 7.1 6.9
دستمزد 10.89 13 13.6 13.6 13.6 13.6
جمعیت 6.54 6.61 6.63 6.63 6.63 6.71

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.62 2.9 2.7 3 3.2 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 235.50 234 239 240 240 247
قیمت تولید 255.80 262 263 263 263 272
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 2.6 3 3 3 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 4.30 4.5 4.1 4.3 4.1 4.1
اندازه اصل تورم 2.90 3.5 3.7 3.9 4.1 5
CPI مسکن آب و برق 223.40 220 226 229 228 234
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184.00 198 200 196 183 207

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره سپرده 3.07 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 11.94 9.8 9.5 10 10.2 10.3
ذخایر ارزی 2630.80 2400 2550 2550 2550 2550

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -116.20 -190 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 194.80 120 -300 -300 -300 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 1 1 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 576.10 665 680 680 680 680
صادرات 459.90 475 500 500 500 500
حواله 134.30 143 160 160 160 126

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 59 59 57 57 57
بودجه دولت -2.60 -4 -4 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -303.08 199 193 193 193 193
هزینه های دولت 16119.40 14389 15168 15765 15878 15290
مخارج نظامی 81.30 88 88 88 88 86
بدهی های دولت 222601.50 260000 265000 265000 265000 265000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم -9.50 -0.5 0.4 0.7 0.7 1.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 146806.60 144377 138145 143577 144605 139250
قیمت گازوئیل 0.84 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.