بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 35.08 35.16 35.24 35.32 35.4 35.57

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 0.8 1.4 1.2 1.7 2.5
نرخ بیکاری 4.90 5.1 5 4.8 4.8 4.6
نرخ تورم 4.12 3.3 3.5 3.8 3 4.5
موازنه تجاری -154.10 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 249.30 -180 -250 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 2.3 2.3 2.3 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 61 61 61 61 59
بودجه دولت -1.00 -3 -3 -3 -3 -2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.90 5.1 5 4.8 4.8 4.6
دستمزد 11.00 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
جمعیت 6.67 6.63 6.71 6.71 6.71 6.79

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.12 3.3 3.5 3.8 3 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 245.60 242 256 252 252 259
نرخ تورم (ماهانه) 0.35 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 3.70 4.5 4 4 4 4.1
اندازه اصل تورم 4.92 4.5 5 5 5 5.6
CPI مسکن آب و برق 227.30 229 243 231 231 242
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211.40 194 198 212 215 207

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره سپرده 2.15 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره 9.59 9.5 9.5 9.5 9.5 10
ذخایر ارزی خارجی 3214.70 2550 2550 2550 2550 2550

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -154.10 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری 249.30 -180 -250 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 2.3 2.3 2.3 -1.5 -1.5
واردات 580.50 680 680 680 680 680
صادرات 610.30 500 500 500 500 500
حواله 176.60 162 162 162 162 160

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 61 61 61 61 59
بودجه دولت -1.00 -3 -3 -3 -3 -2.5
ارزش بودجه دولت 2.40 193 193 193 193 193
هزینه های دولت 16637.00 16925 17892 16345 16313 16754
مخارج نظامی 78.30 81 81 83 83 83
بدهی های دولت 311540.30 260000 256000 256000 256000 240000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص اقتصادی مقدم 16.70 2.8 1.5 1.5 1.5 1.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 147066.30 154147 159389 148862 148568 152583
قیمت گازوئیل 1.09 1.04 0.98 0.93 0.89 0.84


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.