ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نیکاراگوئه - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB- Stable Jun 11 2021
FitchB- Negative Jun 17 2020
Moody'sB3 Stable Feb 14 2020
FitchB- Stable Nov 22 2019
S&PB- Stable Nov 08 2019
Moody'sB2 Negative Jan 25 2019
FitchB- Negative Nov 27 2018
S&PB- Negative Nov 09 2018
S&PB Negative Jul 23 2018
FitchB Negative Jun 22 2018
Moody'sB2 Stable Jun 13 2018
S&PB+ Negative Jun 08 2018
Moody'sB2 Positive Jul 20 2017
S&PB+ Stable Feb 11 2016
FitchB+ Stable Dec 16 2015
Moody'sB2 Stable Jul 10 2015
Moody'sB3 Stable May 26 2010
Moody'sCaa1 Stable Jun 30 2003
Moody'sB2 Stable Mar 27 1998