بازارها گذشته مرجع
پول 23205 2019-09
بازار سهام 986 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.04 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 2019-06
نرخ بیکاری 2.16 2019-06
نرخ تورم 2.26 2019-08
نرخ بهره 6.25 2019-08
موازنه تجاری 1700 2019-08
حساب جاری -107 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
شاخص PMI تولید 51.4 2019-08
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 2019-06
تولید ناخالص داخلی 245 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1565704 2019-06
تولید ناخالص ملی 5154552 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321906 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6609 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228440 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85798 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 306157 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 89202 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42753 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595903 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46683 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9837 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.16 2019-06
افراد شاغل 54.36 2019-06
افراد بیکار 1.1 2018-12
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 94.67 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-06
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5622 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5524 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.4 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.26 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-08
اندازه اصل تورم 1.95 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 2018-12
قیمت صادرات 113 2018-12
قیمت واردات 111 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.37 2019-08
تورم مواد غذایی 0.62 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 2019-08
قیمت تولید 102 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 4.12 2019-09
عرضه پول M0 1085018 2018-12
عرضه پول M1 2174033 2018-12
عرضه پول M2 9211848 2018-12
ذخایر ارزی 63900 2019-06
نرخ بهره سپرده 4.68 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1700 2019-08
حساب جاری -107 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 24500 2019-08
واردات 22800 2019-08
بدهی خارجی 104079 2017-12
رابطه مبادله 102 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11.96 2019-08
گردش سرمایه 835 2019-06
تولید نفت خام 236 2019-05
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
ورود توریست 1512 2019-08
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -191500 2018-12
هزینه های دولت 358592 2018-12
درآمدهای دولت 1424914 2018-12
هزینه های مالی 1616414 2018-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5451 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 51.4 2019-08
تولید صنعتی 10.5 2019-08
تولید صنعتی 10.3 2019-08
تغییرات موجودی انبار 148644 2018-12
ثبت خودرو 20363 2019-08
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 20600 2019-08
استخراج معدن 14.4 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.4 2019-08
هزینه های مصرف کننده 3745063 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2019-03
قیمت گازوئیل 0.83 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.