بازارها گذشته مرجع
پول 23200 2019-07
بازار سهام 983 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.52 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 2019-06
نرخ بیکاری 2.17 2019-03
نرخ تورم 2.16 2019-06
نرخ بهره 6.25 2019-06
موازنه تجاری 1930 2019-06
حساب جاری -616 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
شاخص PMI تولید 52.5 2019-06
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 2019-06
تولید ناخالص داخلی 245 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1565704 2019-06
تولید ناخالص ملی 4764958 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6609 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228440 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85798 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 306157 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 89202 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42753 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595903 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46683 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9837 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-03
افراد شاغل 54 2018-06
افراد بیکار 1.1 2018-06
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 94.67 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-06
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5622 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5524 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.27 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.16 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-06
اندازه اصل تورم 1.96 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2017-12
قیمت صادرات 121 2017-12
قیمت واردات 121 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.83 2019-06
تورم مواد غذایی -0.56 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 2019-06
قیمت تولید 102 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 4.07 2019-07
عرضه پول M0 977907 2017-12
عرضه پول M1 1982009 2017-12
عرضه پول M2 8192548 2017-12
ذخایر ارزی 49497 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1930 2019-06
حساب جاری -616 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 21430 2019-06
واردات 15900 2019-06
بدهی خارجی 109179 2017-12
رابطه مبادله 100 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9.1 2019-06
گردش سرمایه -1268 2018-12
تولید نفت خام 240 2019-03
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
ورود توریست 1185 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -174300 2017-12
هزینه های دولت 325804 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 2017-12
هزینه های مالی 1462965 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5451 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 52.5 2019-06
تولید صنعتی 9.6 2019-06
تولید صنعتی 10.6 2019-06
تغییرات موجودی انبار 140220 2017-12
ثبت خودرو 26207 2019-06
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 20100 2019-06
استخراج معدن 4 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.5 2019-06
هزینه های مصرف کننده 3405750 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2019-03
قیمت گازوئیل 0.82 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.