بازارها گذشته مرجع
پول 23184 2020-09
بازار سهام 909 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.69 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.36 2020-06
نرخ بیکاری 2.73 2020-06
نرخ تورم 3.18 2020-08
نرخ بهره 4.5 2020-08
موازنه تجاری 4.98 2020-08
حساب جاری -323 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
شاخص PMI تولید 45.7 2020-08
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 1069 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 35 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 942 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.36 2020-06
تولید ناخالص داخلی 262 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1594140 2020-06
تولید ناخالص ملی 5686985 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 230920 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 89659 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 321343 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 84385 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45309 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 599315 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45283 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10207 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.73 2020-06
افراد شاغل 53.15 2020-06
افراد بیکار 1.1 2019-12
حداقل دستمزد 4420 2020-12
جمعیت 96.48 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55 2019-12
دستمزد 5981 2018-12
دستمزد در تولید 5874 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.98 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.18 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-08
اندازه اصل تورم 2.16 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161 2019-12
قیمت صادرات 108 2019-12
قیمت واردات 107 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.04 2020-08
تورم مواد غذایی 5.38 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 2020-08
قیمت تولید 98.31 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 1.34 2020-09
عرضه پول M0 1198095 2019-12
عرضه پول M1 2456665 2019-12
عرضه پول M2 10573725 2019-12
ذخایر ارزی 83367 2020-06
نرخ بهره سپرده 4.98 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4.98 2020-08
حساب جاری -323 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
صادرات 26.5 2020-08
واردات 23 2020-08
بدهی خارجی 108118 2019-12
رابطه مبادله 102 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11.35 2020-08
گردش سرمایه 835 2019-06
تولید نفت خام 194 2020-05
شاخص تروریسم 1 2018-12
ورود توریست 16.3 2020-08

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -203441 2019-12
هزینه های دولت 390051 2019-12
درآمدهای دولت 1551074 2019-12
هزینه های مالی 1754515 2019-12
ارزیابی اعتبار 43 2020-09
مخارج نظامی 5451 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 45.7 2020-08
تولید صنعتی -0.6 2020-08
تولید صنعتی 10.3 2020-06
تغییرات موجودی انبار 157662 2019-12
ثبت خودرو 19601 2020-08
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 20200 2020-08
استخراج معدن -8.9 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 2020-08
هزینه های مصرف کننده 4115186 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2020-06
قیمت گازوئیل 0.62 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.5 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1069 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 35 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 942 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.