بازارها گذشته مرجع
پول 23590 2020-04
بازار سهام 680 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.62 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.82 2020-03
نرخ بیکاری 2.15 2019-12
نرخ تورم 4.9 2020-03
نرخ بهره 5 2020-03
موازنه تجاری 880 2020-03
حساب جاری 5919 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
شاخص PMI تولید 41.9 2020-03
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 222 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 75 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.82 2020-03
تولید ناخالص داخلی 255 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3738546 2019-12
تولید ناخالص ملی 5154552 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321906 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6609 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 510632 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 244890 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 712447 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 210464 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98116 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1453677 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 111683 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22163 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.15 2019-12
افراد شاغل 55.03 2019-12
افراد بیکار 1.1 2018-12
حداقل دستمزد 4420 2020-12
جمعیت 96.48 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-12
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5981 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5874 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.31 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2020-02
اندازه اصل تورم 2.94 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 2018-12
قیمت صادرات 113 2018-12
قیمت واردات 111 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.3 2020-02
تورم مواد غذایی 0.88 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.72 2020-03
قیمت تولید 101 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 3.18 2020-03
عرضه پول M0 1085018 2018-12
عرضه پول M1 2174033 2018-12
عرضه پول M2 9211848 2018-12
ذخایر ارزی 77955 2019-12
نرخ بهره سپرده 4.68 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 880 2020-03
حساب جاری 5919 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 11180 2020-03
واردات 10290 2020-03
بدهی خارجی 112114 2018-12
رابطه مبادله 102 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.85 2020-03
گردش سرمایه 835 2019-06
تولید نفت خام 206 2019-11
شاخص تروریسم 1 2018-12
ورود توریست 450 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -191500 2018-12
هزینه های دولت 358592 2018-12
درآمدهای دولت 1424914 2018-12
هزینه های مالی 1616414 2018-12
ارزیابی اعتبار 43 2020-03
مخارج نظامی 5451 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 41.9 2020-03
تولید صنعتی 5.4 2020-03
تولید صنعتی -4.8 2020-01
تغییرات موجودی انبار 148644 2018-12
ثبت خودرو 16696 2020-02
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 17500 2020-02
استخراج معدن -12.9 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.8 2020-03
هزینه های مصرف کننده 3745063 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 2019-12
قیمت گازوئیل 0.51 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.6 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 222 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 75 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.