بازارها گذشته مرجع
پول 23370 2019-05
بازار سهام 984 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.74 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 2019-03
نرخ بیکاری 2.17 2019-03
نرخ تورم 2.93 2019-04
نرخ بهره 6.25 2019-04
موازنه تجاری -700 2019-04
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
شاخص PMI تولید 52.5 2019-04
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 2019-03
تولید ناخالص داخلی 224 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 681010 2019-03
تولید ناخالص ملی 4764958 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72261 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34336 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 138396 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 38180 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18753 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 276919 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21656 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4385 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-03
افراد شاغل 54 2018-06
افراد بیکار 1.1 2018-06
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 94.67 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-06
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5622 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5524 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.27 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.93 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-04
اندازه اصل تورم 1.88 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2017-12
قیمت صادرات 121 2017-12
قیمت واردات 121 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.02 2019-04
تورم مواد غذایی -0.28 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 2019-04
قیمت تولید 101 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 4.17 2019-05
عرضه پول M0 977907 2017-12
عرضه پول M1 1982009 2017-12
عرضه پول M2 8192548 2017-12
ذخایر ارزی 49497 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -700 2019-04
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 19900 2019-04
واردات 20600 2019-04
بدهی خارجی 109179 2017-12
رابطه مبادله 100 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5.7 2019-04
گردش سرمایه 2295 2018-09
تولید نفت خام 228 2019-01
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
ورود توریست 1469 2019-04
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -174300 2017-12
هزینه های دولت 325804 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 2017-12
هزینه های مالی 1462965 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5451 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 52.5 2019-04
تولید صنعتی 9.3 2019-04
تولید صنعتی 10.5 2019-04
تغییرات موجودی انبار 140220 2017-12
ثبت خودرو 30055 2019-03
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 18600 2019-04
استخراج معدن 2 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12 2019-04
هزینه های مصرف کننده 3405750 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2019-03
قیمت گازوئیل 0.85 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.