بازارها گذشته مرجع
پول 23130 2020-12
بازار سهام 1021 2020-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.38 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.62 2020-09
نرخ بیکاری 2.73 2020-06
نرخ تورم 1.48 2020-11
نرخ بهره 4 2020-09
موازنه تجاری 0.6 2020-11
حساب جاری -323 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
شاخص PMI تولید 49.9 2020-11
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 1361 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 35 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 1220 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.62 2020-09
تولید ناخالص داخلی 262 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2578108 2020-09
تولید ناخالص ملی 5686985 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 359775 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156366 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 518967 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 127315 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 69860 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 991228 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 72787 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16489 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.73 2020-06
افراد شاغل 53.15 2020-06
افراد بیکار 1.1 2019-12
حداقل دستمزد 4420 2020-12
جمعیت 96.48 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55 2019-12
دستمزد 6340 2020-06
دستمزد در تولید 6154 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 6.98 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.48 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-11
اندازه اصل تورم 1.61 2020-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161 2019-12
قیمت صادرات 108 2019-12
قیمت واردات 107 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 80.17 2020-11
تورم مواد غذایی 6.08 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 2020-11
قیمت تولید 99.05 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 1.22 2020-12
عرضه پول M0 1198095 2019-12
عرضه پول M1 2456665 2019-12
عرضه پول M2 10573725 2019-12
ذخایر ارزی 84119 2020-07
نرخ بهره سپرده 4.78 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 0.6 2020-11
حساب جاری -323 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
صادرات 24.8 2020-11
واردات 24.2 2020-11
بدهی خارجی 108118 2019-12
رابطه مبادله 102 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17.2 2020-11
گردش سرمایه 309 2020-06
تولید نفت خام 188 2020-07
شاخص تروریسم 1 2018-12
ورود توریست 17.7 2020-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -203441 2019-12
هزینه های دولت 390051 2019-12
درآمدهای دولت 1551074 2019-12
هزینه های مالی 1754515 2019-12
ارزیابی اعتبار 43 2020-12
مخارج نظامی 5451 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 49.9 2020-11
تولید صنعتی 9.2 2020-11
تولید صنعتی 4.7 2020-09
تغییرات موجودی انبار 157662 2019-12
ثبت خودرو 31607 2020-10
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 20200 2020-10
استخراج معدن -5.2 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 2020-11
هزینه های مصرف کننده 4115186 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2020-06
قیمت گازوئیل 0.62 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.4 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1361 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 35 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 1220 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.