بازارها گذشته مرجع
پول 23198 2019-02
بازار سهام 971 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.71 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2018-12
نرخ بیکاری 2.19 2018-12
نرخ تورم 2.56 2019-01
نرخ بهره 6.25 2019-01
موازنه تجاری -816 2019-01
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
شاخص PMI تولید 51.9 2019-01
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2018-12
تولید ناخالص داخلی 224 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3493399 2018-12
تولید ناخالص ملی 4764958 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 500567 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 224464 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 640172 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 207784 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94215 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1354796 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 102349 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 20574 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.19 2018-12
افراد شاغل 54 2018-03
افراد بیکار 1.11 2018-03
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 95.5 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.7 2018-03
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5433 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5527 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 7.29 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.56 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-01
اندازه اصل تورم 1.83 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2017-12
قیمت صادرات 121 2017-12
قیمت واردات 121 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 87.11 2019-01
تورم مواد غذایی 2.06 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
قیمت تولید 103 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 4.85 2019-02
عرضه پول M0 977907 2017-12
عرضه پول M1 1982009 2017-12
عرضه پول M2 8192548 2017-12
ذخایر ارزی 49497 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -816 2019-01
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 2017-12
صادرات 22100 2019-01
واردات 21300 2019-01
بدهی خارجی 86952 2016-12
رابطه مبادله 100 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1.55 2019-01
گردش سرمایه 2295 2018-09
تولید نفت خام 239 2018-08
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
ورود توریست 1502 2019-01
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -174300 2017-12
هزینه های دولت 325804 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 2017-12
هزینه های مالی 1462965 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 4962 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 51.9 2019-01
تولید صنعتی 7.9 2019-01
تولید صنعتی 10.1 2019-01
تغییرات موجودی انبار 140220 2017-12
ثبت خودرو 31789 2019-01
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 17750 2019-01
استخراج معدن -6.7 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.2 2019-01
هزینه های مصرف کننده 3405750 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2018-09
قیمت گازوئیل 0.7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.