بازارها گذشته مرجع
پول 23035 2021-03
بازار سهام 1169 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.34 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2020-12
نرخ بیکاری 2.37 2020-12
نرخ تورم 0.7 2021-02
نرخ بهره 4 2020-11
موازنه تجاری -0.8 2021-02
حساب جاری 8368 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2020-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
شاخص PMI تولید 51.6 2021-02
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 2509 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 35 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 1920 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2020-12
تولید ناخالص داخلی 262 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3847182 2020-12
تولید ناخالص ملی 5686985 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 524326 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 261445 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 753940 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 198636 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 104277 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1487626 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 109583 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 23384 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.37 2020-12
افراد شاغل 53.15 2020-06
افراد بیکار 1.1 2019-12
حداقل دستمزد 4420 2021-01
جمعیت 97.58 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55 2020-12
دستمزد 6340 2020-06
دستمزد در تولید 6154 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 6.98 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-02
اندازه اصل تورم 0.79 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161 2019-12
قیمت صادرات 108 2019-12
قیمت واردات 107 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.18 2021-02
تورم مواد غذایی 7.64 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.52 2021-02
قیمت تولید 99.22 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-11
نرخ بهره بین بانکی 1.44 2021-03
عرضه پول M0 1198095 2019-12
عرضه پول M1 2456665 2019-12
عرضه پول M2 10573725 2019-12
ذخایر ارزی 88351 2020-09
نرخ بهره سپرده 4.78 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.8 2021-02
حساب جاری 8368 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
صادرات 20 2021-02
واردات 20.8 2021-02
بدهی خارجی 108118 2019-12
رابطه مبادله 102 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2.5 2021-02
گردش سرمایه 309 2020-06
تولید نفت خام 186 2020-10
شاخص تروریسم 0.42 2019-12
ورود توریست 10.95 2021-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2020-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -203441 2019-12
هزینه های دولت 390051 2019-12
درآمدهای دولت 1551074 2019-12
هزینه های مالی 1754515 2019-12
ارزیابی اعتبار 43 2021-03
مخارج نظامی 5451 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 51.6 2021-02
تولید صنعتی -7.2 2021-02
تولید صنعتی 11.9 2020-11
تغییرات موجودی انبار 157662 2019-12
ثبت خودرو 24216 2021-01
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 16900 2021-02
استخراج معدن -23 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2021-02
هزینه های مصرف کننده 4115186 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2020-06
قیمت گازوئیل 0.74 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.4 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2509 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 35 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 1920 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.