بازارها گذشته مرجع
پول 23200 2019-11
بازار سهام 1012 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.7 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2019-09
نرخ بیکاری 2.17 2019-09
نرخ تورم 2.24 2019-10
نرخ بهره 6 2019-09
موازنه تجاری -100 2019-10
حساب جاری -107 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
شاخص PMI تولید 50 2019-10
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2019-09
تولید ناخالص داخلی 245 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2522978 2019-09
تولید ناخالص ملی 5154552 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321906 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6609 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 352698 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148892 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 495670 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 134642 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 65913 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 977261 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 75470 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15794 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-09
افراد شاغل 54.56 2019-09
افراد بیکار 1.1 2018-12
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 94.67 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-06
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5622 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5524 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.53 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.24 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-10
اندازه اصل تورم 1.99 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 2018-12
قیمت صادرات 113 2018-12
قیمت واردات 111 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.12 2019-10
تورم مواد غذایی 0.54 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 2019-10
قیمت تولید 101 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 4.18 2019-11
عرضه پول M0 1085018 2018-12
عرضه پول M1 2174033 2018-12
عرضه پول M2 9211848 2018-12
ذخایر ارزی 64369 2019-07
نرخ بهره سپرده 4.68 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -100 2019-10
حساب جاری -107 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 22400 2019-10
واردات 22500 2019-10
بدهی خارجی 104079 2017-12
رابطه مبادله 102 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16.21 2019-10
گردش سرمایه 835 2019-06
تولید نفت خام 214 2019-07
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
ورود توریست 1618 2019-10
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -191500 2018-12
هزینه های دولت 358592 2018-12
درآمدهای دولت 1424914 2018-12
هزینه های مالی 1616414 2018-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5451 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50 2019-10
تولید صنعتی 9.2 2019-10
تولید صنعتی 10.8 2019-10
تغییرات موجودی انبار 148644 2018-12
ثبت خودرو 27058 2019-09
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 19600 2019-10
استخراج معدن -0.2 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.3 2019-10
هزینه های مصرف کننده 3745063 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2019-03
قیمت گازوئیل 0.83 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.