بازارها گذشته مرجع
پول 23202 2020-07
بازار سهام 842 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.36 2020-06
نرخ بیکاری 2.15 2019-12
نرخ تورم 3.17 2020-06
نرخ بهره 4.5 2020-05
موازنه تجاری 500 2020-06
حساب جاری 4153 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
شاخص PMI تولید 51.1 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 355 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 336 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.36 2020-06
تولید ناخالص داخلی 262 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 707223 2020-03
تولید ناخالص ملی 5154552 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321906 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6609 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72406 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35837 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 147153 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 37786 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19670 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 285964 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21475 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4688 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.15 2019-12
افراد شاغل 55.03 2019-12
افراد بیکار 1.1 2018-12
حداقل دستمزد 4420 2020-12
جمعیت 96.48 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55 2019-12
دستمزد 5981 2018-12
دستمزد در تولید 5874 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.31 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.17 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2020-06
اندازه اصل تورم 2.45 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 2018-12
قیمت صادرات 113 2018-12
قیمت واردات 111 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 77.59 2020-06
تورم مواد غذایی 5.34 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.66 2020-06
قیمت تولید 101 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 2.22 2020-07
عرضه پول M0 1085018 2018-12
عرضه پول M1 2174033 2018-12
عرضه پول M2 9211848 2018-12
ذخایر ارزی 80741 2020-02
نرخ بهره سپرده 4.98 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 500 2020-06
حساب جاری 4153 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 21000 2020-06
واردات 20500 2020-06
بدهی خارجی 108118 2019-12
رابطه مبادله 102 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8.65 2020-06
گردش سرمایه 835 2019-06
تولید نفت خام 207 2020-02
شاخص تروریسم 1 2018-12
ورود توریست 8.8 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -191500 2018-12
هزینه های دولت 358592 2018-12
درآمدهای دولت 1424914 2018-12
هزینه های مالی 1616414 2018-12
ارزیابی اعتبار 43 2020-06
مخارج نظامی 5451 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 51.1 2020-06
تولید صنعتی 7 2020-06
تولید صنعتی -11.3 2020-04
تغییرات موجودی انبار 148644 2018-12
ثبت خودرو 18571 2020-05
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 20500 2020-05
استخراج معدن -10.7 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2020-06
هزینه های مصرف کننده 3745063 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 126 2020-03
قیمت گازوئیل 0.61 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.1 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 355 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 336 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.