26/12/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) DEC 3.46%
28/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 AM
VN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 6.88%
01:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 12.2%
01:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC 11%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 9.6%
07:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی DEC
02/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Nikkei DEC 56.5






ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.