27/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی DEC $17.62B
29/12/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 7.31%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 5.4%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) DEC 3.52%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 12.6%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC 39%
02:00 AM
VN
موازنه تجاری DEC $100M
02/01/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Markit DEC 51.0


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.