01/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
VN
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت NOV 52.2 52.1 51.5
26/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) DEC 2.1%
28/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
VN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -6.17%
02:00 AM
VN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 5.6%
02:00 AM
VN
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC -12.2%
02:00 AM
VN
(ورود توریست (تغییرات سالیانه DEC -15.2%

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.