ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ویتنام - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE40 Stable Aug 10 2018
Moody'sBa3 Stable Aug 10 2018
TE40 Stable Aug 10 2018
TE38 Stable May 15 2018
TE38 Stable May 15 2018
FitchBB Stable May 15 2018
FitchBB- Positive May 18 2017
TE38 Stable May 18 2017
TE38 Stable May 18 2017
TE38 Stable Apr 28 2017
TE38 Stable Apr 28 2017
Moody'sB1 Positive Apr 28 2017
TE38 Stable Apr 16 2016
TE29 Negative Apr 16 2016
TE38 Stable Apr 16 2016
TE36 Stable Nov 03 2014
TE36 Stable Nov 03 2014
FitchBB- Stable Nov 03 2014
Moody'sB1 Stable Jul 29 2014
TE35 Stable Jul 29 2014
TE35 Stable Jul 29 2014
TE35 Stable Apr 22 2014
TE35 Stable Apr 22 2014
TE35 Stable Mar 21 2014
TE35 Stable Mar 21 2014
TE35 Stable Jan 23 2014
FitchB+ Positive Jan 23 2014
TE35 Stable Jan 23 2014
TE35 Stable Oct 15 2013
TE35 Stable Oct 15 2013
TE35 Stable Jul 18 2013
TE35 Stable Jul 18 2013
TE35 Stable Jun 10 2013
TE35 Stable Jun 10 2013
TE36 Stable Sep 28 2012
Moody'sB2 Stable Sep 28 2012
TE36 Stable Sep 28 2012
TE36 Negative Jun 06 2012
S&PBB- Stable Jun 06 2012
TE36 Negative Jun 06 2012
TE36 Negative Nov 28 2011
TE36 Negative Nov 28 2011
S&PBB- Negative Aug 19 2011
TE38 Negative Aug 19 2011
TE38 Negative Aug 19 2011
TE38 Negative Aug 05 2011
TE38 Negative Aug 05 2011
TE38 Negative Aug 02 2011
TE38 Negative Aug 02 2011
TE38 Negative Jul 14 2011
TE38 Negative Jul 14 2011
TE38 Negative Jul 13 2011
TE38 Negative Jul 13 2011
TE38 Negative Apr 18 2011
TE38 Negative Apr 18 2011
S&PBB Negative Dec 23 2010
TE35 Stable Dec 23 2010
TE35 Stable Dec 23 2010
Moody'sB1 Negative Dec 15 2010
TE37 Stable Dec 15 2010
TE37 Stable Dec 15 2010
TE40 Negative Watch Jul 28 2010
TE40 Negative Watch Jul 28 2010
FitchB+ Stable Jul 28 2010
FitchBB- Negative Watch Mar 11 2010
TE40 Stable Mar 11 2010
TE40 Stable Mar 11 2010
TE40 Negative Jun 29 2009
TE40 Negative Jun 29 2009
FitchBB- Stable Jun 29 2009
Moody'sBa3 Negative Jun 04 2008
TE40 Negative Jun 04 2008
TE40 Negative Jun 04 2008
TE40 Stable May 29 2008
TE40 Stable May 29 2008
FitchBB- Negative May 29 2008
Moody'sBa3 Positive Mar 15 2007
TE40 Stable Mar 15 2007
TE40 Stable Mar 15 2007
TE37 Stable Jul 07 2005
TE37 Stable Jul 07 2005
Moody'sBa3 Stable Jul 07 2005
FitchBB- Stable Nov 06 2003
TE37 Positive Nov 06 2003
TE37 Positive Nov 06 2003
TE37 Positive May 11 2003
TE37 Positive May 11 2003
Moody'sB1 Positive May 11 2003
FitchBB- Positive Jun 11 2002
TE35 Stable Jun 11 2002
TE35 Stable Jun 11 2002
TE35 Stable Sep 21 2000
TE35 Stable Sep 21 2000
TE40 Stable Jul 09 1998
TE40 Stable Jul 09 1998
Moody'sB1 Stable Jul 09 1998
Moody'sBa3 Stable Apr 17 1997


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


ویتنام - ارزیابی اعتبار