بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 23169.00 23168 23168 23168 23168 23168
بازار سهام 984.45 956 948 939 930 914
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.85 3.41 3.44 3.47 3.51 3.57
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.97 7.1 6.18 6.4 6.4 6.5
نرخ بیکاری 2.15 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6
نرخ تورم 5.23 3 3.1 3.6 3.4 2.5
نرخ بهره 6.00 5.5 5.5 5.5 5.25 5
موازنه تجاری 259.00 2000 500 1000 1600 1600
حساب جاری 5919.00 2500 1500 2500 2730 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 58 58 58 58 56
بودجه دولت -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4
شاخص PMI تولید 50.80 51 51.2 50.9 51 50.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.97 7.1 6.18 6.4 6.4 6.5
تولید ناخالص داخلی 244.95 278 278 278 278 295
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3738546.00 705186 1614084 2603713 3898070 4151444
تولید ناخالص ملی 5154552.00 5337539 5313828 5319498 5374497 5723839
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1368834 1362753 1364207 1378312 1467902
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 2185 2185 2185 2185 2295
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6800 6800 6800 6800 6800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 510632.00 74826 235499 363984 532421 567028
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 244890.00 35555 88449 153657 255339 271937
تولید ناخالص داخلی از ساخت 712447.00 143309 315617 511531 742847 791132
تولید ناخالص داخلی از معادن 210464.00 39535 91958 138951 219444 233708
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98116.00 19419 44074 68022 102303 108952
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1453677.00 286750 614316 1008533 1515705 1614226
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 111683.00 22425 48126 77885 116449 124018
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22163.00 4541 10141 16299 23109 24611
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.15 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6
افراد شاغل 55.03 55.2 56 55.2 55.6 55.6
افراد بیکار 1.10 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
حداقل دستمزد 4180.00 4360 4360 4360 4360 4650
جمعیت 96.48 97.6 97.6 97.6 97.6 98.7
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 5622.00 6400 6200 6000 6600 6800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12900000 14500000
دستمزد در تولید 5524.00 6340 6100 5700 6550 6550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 5207510 5833800
نرخ بیکاری جوانان 6.31 6.4 6.2 6.2 6.5 6.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 76.6 76.6 77.8 77.8
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7800000 8000000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4300000 4300000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.23 3 3.1 3.6 3.4 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.65 115 116 117 121 124
اندازه اصل تورم 2.78 1.8 1.5 1.6 1.7 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.65 163 164 164 164 168
قیمت صادرات 113.30 107 107 107 107 107
قیمت واردات 111.20 108 108 108 108 108
قیمت تولید 100.52 102 103 103 106 104
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.00 91.87 96.73 95.53 96.13 98.53
تورم مواد غذایی 0.82 2.7 2.5 1.9 3 3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.00 5.5 5.5 5.5 5.25 5
عرضه پول M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
عرضه پول M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
نرخ بهره بین بانکی 3.92 3.7 3.7 3.7 3.45 3.45
عرضه پول M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
ذخایر ارزی 68812.10 66000 65000 65000 60000 60000
نرخ بهره سپرده 4.68 5 4.43 3.93 5.2 5.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 259.00 2000 500 1000 1600 1600
حساب جاری 5919.00 2500 1500 2500 2730 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
واردات 22300.00 22700 21600 22500 22700 23800
صادرات 22560.00 23600 22100 23500 23700 25400
بدهی خارجی 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.38 5 10.1 15.1 22.5 27
ورود توریست 1710.20 1600 1400 1550 1800 1950
گردش سرمایه 835.00 3000 2500 2500 700 700
تولید نفت خام 223.00 260 260 260 280 280
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 58 58 58 58 56
بودجه دولت -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4
ارزش بودجه دولت -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
هزینه های دولت 358592.00 371322 369672 370067 373893 398196
درآمدهای دولت 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
هزینه های مالی 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
مخارج نظامی 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 50.80 51 51.2 50.9 51 50.9
تولید صنعتی 6.20 7 8 9.5 6.9 6.9
تولید صنعتی 6.50 9.5 11 10.5 9.6 9.8
تغییرات موجودی انبار 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
ثبت خودرو 31425.00 30500 25000 26000 31200 31200
استخراج معدن -5.30 2.5 0.8 3.5 3.3 3.3
تولید الکتریسیته 18400.00 19900 21000 19500 20500 21500
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.00 10.5 10 11.5 10.6 10.6
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3878013 3860785 3864905 3904865 4158681
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 2.5 0.8 0.6 2.3 2.3
قیمت گازوئیل 0.86 0.94 0.97 0.99 1.02 1.02
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.00 126 120 120 115 120


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.