بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 23033.00 23025 23025 23025 23025 23025
بازار سهام 1168.69 1146 1124 1103 1081 1039
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.34 2.4 2.43 2.46 2.49 2.55

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 5.8 8.5 4.5 6.5 6.5
نرخ بیکاری 2.37 2.5 3 3.1 3.2 3.3
نرخ تورم 0.70 1.4 1.5 1.7 2 4
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4.25 4.75
موازنه تجاری -0.80 1600 1 2.1 1600 1600
حساب جاری 8368.00 2700 2500 2650 2650 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1 1 1 1 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 47 47 46
بودجه دولت -4.40 -7 -7 -7 -7 -5
شاخص PMI تولید 51.60 50 51 52 51 53
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 5.8 8.5 4.5 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 261.92 290 290 250 290 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3847182.00 748242 1729642 2694123 4097249 4363570
تولید ناخالص ملی 5686985.00 6016830 6170379 5942899 6056639 6450321
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994.00 1547848 1587348 1528829 1558089 1659364
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082.20 2030 2030 2030 2030 2070
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041.20 7800 7800 7800 7800 8200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 524326.00 76606 250548 375965 558407 594704
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 261445.00 37916 97280 163402 278439 296537
تولید ناخالص داخلی از ساخت 753940.00 155688 348657 542321 802946 855138
تولید ناخالص داخلی از معادن 198636.00 39978 91558 133044 211547 225298
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 104277.00 20811 49160 73004 111055 118274
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1487626.00 302550 650257 1035833 1584322 1687303
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 109583.00 22721 49132 76062 116706 124292
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 23384.00 4960 11075 17231 24904 26523

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 2.37 2.5 3 3.1 3.2 3.3
افراد شاغل 53.15 53.5 54 54 54 55
افراد بیکار 1.10 1.7 1.7 1.3 1.3 1.2
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4420 4420 4420 4650
جمعیت 97.58 98.7 98.7 98.7 98.7 99.7
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76 76.6 77 77 77.8
دستمزد 6340.00 7400 6500 6890 7150 7340
دستمزد در تولید 6154.00 7300 6320 6890 6950 7250
نرخ بیکاری جوانان 6.98 7.5 7.2 7.2 7 7
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.70 1.4 1.5 1.7 2 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.84 105 104 105 106 110
اندازه اصل تورم 0.79 1.8 2.1 2.2 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161.49 164 164 164 165 171
قیمت صادرات 108.40 100 100 107 107 110
قیمت واردات 106.80 105 105 108 108 110
نرخ تورم (ماهانه) 1.52 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.18 88.07 78.75 91.46 83.78 87.13
تورم مواد غذایی 7.64 3.5 2.3 2.5 3 3
قیمت تولید 99.22 100 105 102 104 104

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4.25 4.75
عرضه پول M0 1198095.00 1418723 1418723 1418723 1418723 1528454
عرضه پول M1 2456665.00 2908079 2908079 2908079 2908079 3072013
نرخ بهره بین بانکی 1.40 3.73 1.55 1.55 3.48 3.48
عرضه پول M2 10573725.00 13044221 13044221 13044221 13044221 14315724
ذخایر ارزی 88351.20 102668 108206 113745 119284 137747
نرخ بهره سپرده 4.78 5.2 4.48 4.48 4.48 4.73

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -0.80 1600 1 2.1 1600 1600
حساب جاری 8368.00 2700 2500 2650 2650 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1 1 1 1 1.5
واردات 20.80 21.6 20.4 19.9 21.5 23.6
صادرات 20.00 22.6 22.5 22.4 22.6 25.4
بدهی خارجی 108118.10 130000 130000 130000 130000 110000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2.50 4 10 15 22 25
گردش سرمایه 309.00 1700 2100 2000 1500 1500
تولید نفت خام 186.00 210 220 250 250 250
ورود توریست 10.95 550 990 1000 1000 1100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 47 47 46
بودجه دولت -4.40 -7 -7 -7 -7 -5
ارزش بودجه دولت -203441.00 -241029 -241029 -241029 -241029 -259474
هزینه های دولت 390051.00 412674 423205 407603 415404 442406
درآمدهای دولت 1551074.00 1700746 1700746 1700746 1700746 1804401
هزینه های مالی 1754515.00 1994895 1994895 1994895 1994895 2118237
مخارج نظامی 5451.00 5500 5500 5500 5500 5600

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 51.60 50 51 52 51 53
تولید صنعتی -7.20 6.5 7.5 6.5 6.5 6.9
تولید صنعتی 11.90 9.5 11 9.5 9.8 8.7
تغییرات موجودی انبار 157662.00 145500 145500 159000 159000 160000
ثبت خودرو 24216.00 21000 23000 27000 27000 32500
تولید الکتریسیته 16900.00 20500 20500 21000 21500 21500
استخراج معدن -23.00 1.5 6.5 4.5 3.5 4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.20 2 6.5 7.7 7.7 10.6
هزینه های مصرف کننده 4115186.00 4353867 4464977 4300369 4382673 4667547
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00 117 121 123 120 120
قیمت گازوئیل 0.74 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.40 2.8 3.5 0.5 0.5 2.3


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.