بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 23179.00 23177 23177 23177 23177 23177
بازار سهام 868.72 855 839 822 807 775
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.91 2.95 2.98 3.02 3.05 3.12

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.36 2.5 4.4 6.5 8.5 6.5
نرخ بیکاری 2.15 3 3.2 3.5 3.3 3.2
نرخ تورم 3.17 4.1 4 3.4 6.5 5
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4.25
موازنه تجاری 500.00 1000 1600 1100 1350 1600
حساب جاری 4153.00 1900 2300 2700 2500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 1 1 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 62 62 67 67 67
بودجه دولت -4.40 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
شاخص PMI تولید 51.10 49 51 52 51 50.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.36 2.5 4.4 6.5 8.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 261.92 210 210 250 250 250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1594140.00 2554515 3848198 753192 767337 4098330
تولید ناخالص ملی 5154552.00 5218984 5305735 5489598 5592689 5650608
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1338430 1360677 1407830 1434268 1449121
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082.20 1990 1990 2030 2030 2030
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041.20 7400 7400 7800 7800 7800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 230920.00 357107 525609 77112 78561 559773
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 89659.00 150753 252073 38166 38883 268457
تولید ناخالص داخلی از ساخت 321343.00 501866 733343 156718 159661 781010
تولید ناخالص داخلی از معادن 84385.00 136325 216637 40242 40998 230718
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45309.00 66737 100994 20949 21342 107558
تولید ناخالص داخلی از خدمات 599315.00 989477 1496313 304552 310271 1593574
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45283.00 76413 114959 22871 23300 122431
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10207.00 15991 22813 4993 5086 24296

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 2.15 3 3.2 3.5 3.3 3.2
افراد شاغل 55.03 55.2 55.6 55.6 55.6 55.6
افراد بیکار 1.10 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4420 4650 4650 4650
جمعیت 96.48 97.6 97.6 98.7 98.7 98.7
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 76.6 77.8 77.8 77.8
دستمزد 5981.00 5900 6000 6400 6400 6200
دستمزد در تولید 5874.00 5800 5900 6400 6400 6100
نرخ بیکاری جوانان 6.31 6.2 6.5 6.5 6.5 6.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.17 4.1 4 3.4 6.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.96 118 121 121 124 127
اندازه اصل تورم 2.45 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.65 165 165 164 169 173
قیمت صادرات 113.30 107 107 107 107 107
قیمت واردات 111.20 108 108 108 108 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.66 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 77.59 95.99 96.72 89.8 82.63 102
تورم مواد غذایی 5.34 1.9 3 2.5 2.5 3
قیمت تولید 98.31 103 106 106 106 104

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4.25
عرضه پول M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
عرضه پول M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
نرخ بهره بین بانکی 2.01 1.55 1.55 1.55 1.55 1.8
عرضه پول M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
ذخایر ارزی 80741.00 78505 81172 83840 83840 91841
نرخ بهره سپرده 4.98 4.48 4.48 4.48 4.48 4.73

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 500.00 1000 1600 1100 1350 1600
حساب جاری 4153.00 1900 2300 2700 2500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 1 1 1.5 1.5 1.5
واردات 20500.00 21500 21700 22000 22150 22900
صادرات 21000.00 22500 23700 23100 23500 25400
بدهی خارجی 108118.10 150000 150000 150000 150000 160000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8.65 15.1 22.5 22.5 22.5 27
گردش سرمایه 835.00 2500 700 700 700 700
تولید نفت خام 199.00 260 280 280 280 280
ورود توریست 8.80 550 1800 1400 1400 1950

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 62 62 67 67 67
بودجه دولت -4.40 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
ارزش بودجه دولت -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
هزینه های دولت 358592.00 363074 369110 381900 389072 393102
درآمدهای دولت 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
هزینه های مالی 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
مخارج نظامی 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 51.10 49 51 52 51 50.9
تولید صنعتی 7.00 9.5 6.9 6.9 6.9 6.9
تولید صنعتی -11.30 10.5 9.6 9.6 9.6 9.8
تغییرات موجودی انبار 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
ثبت خودرو 23324.00 26000 31200 31200 31200 31200
تولید الکتریسیته 21000.00 19500 20500 20500 20500 21500
استخراج معدن -10.70 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30 11.5 10.6 10.6 10.6 10.6
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3791876 3854906 3988492 4063393 4105475
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.00 115 116 116 116 120
قیمت گازوئیل 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.10 0.6 2.3 2.3 2.3 2.3


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.