بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 23205.00 23160 23160 23160 23160 23160
بازار سهام 1268.57 1198 1157 1117 1079 1006
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.25 3.31 3.38 3.45 3.52 3.66

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.03 3 11.3 6.4 6.1 6.3
نرخ بیکاری 2.46 3.1 2.8 2.5 2.4 2.5
نرخ تورم 2.64 2.7 3 2.7 2.6 2.5
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75
موازنه تجاری 0.85 0.8 0.8 1.8 1.8 1.8
حساب جاری 3998.00 1500 4800 4800 4800 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1 1 1 1 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 46 46 46
بودجه دولت -5.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.70 50 50 52 52 51
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.03 3 11.3 6.4 6.1 6.3
تولید ناخالص داخلی 271.16 310 310 310 310 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1255312.00 2516483 4055552 5443217 1331886 5786139
تولید ناخالص ملی 5930690.00 6256878 6108611 6600858 6286531 6682583
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1533217.00 1617544 1579214 1706471 1625210 1727598
تولید ناخالص داخلی سرانه 2655.77 2070 2070 2070 2070 2070
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8200.33 7800 7800 8200 8200 8200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 130990.00 272958 468447 615372 138980 654140
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 68401.00 151046 254407 360818 72573 383550
تولید ناخالص داخلی از ساخت 304815.00 608814 971424 1295690 323409 1377319
تولید ناخالص داخلی از معادن 37038.00 77040 125832 164902 39297 175291
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21067.00 48655 80907 114867 22352 122104
تولید ناخالص داخلی از خدمات 535754.00 1058355 1678984 2284336 568435 2428249
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 69373.00 128736 200367 272476 73605 289641
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7527.00 14133 23137 30340 7986 32251

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 2.46 3.1 2.8 2.5 2.4 2.5
افراد شاغل 53.37 54 54 55 55 55
افراد بیکار 1.20 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
حداقل دستمزد 4420.00 4650 4650 4650 4650 4650
جمعیت 97.58 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70 77 77 77 77 77.8
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 6400.00 7500 7500 7340 7340 7550
دستمزد در تولید 7139.00 7400 7400 7250 7250 7500
نرخ بیکاری جوانان 8.78 7 7 7 7 7

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 2.64 2.7 3 2.7 2.6 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.28 108 108 108 110 111
اندازه اصل تورم 1.47 1.5 1.5 2 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 163.58 168 168 168 168 172
قیمت صادرات 107.00 115 115 115 115 115
قیمت واردات 103.60 110 110 110 110 110
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 0.3 0.1 0 0.5 0.3
تورم مواد غذایی 2.05 2.5 2.5 2.5 2.5 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.49 115 115 115 116 116
قیمت تولید 104.39 104 104 104 104 104

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75
نرخ بهره بین بانکی 2.42 2.92 2.92 3.17 3.17 3.17
عرضه پول M0 1280888.00 1528454 1528454 1528454 1528454 1627189
عرضه پول M1 2627819.00 3072013 3072013 3072013 3072013 3143979
عرضه پول M2 11485845.00 14315724 14315724 14315724 14315724 15179361
ذخایر ارزی خارجی 108975.50 113435 113435 125975 125975 142741
نرخ بهره سپرده 3.38 3.88 3.88 4.13 4.13 4.13

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 0.85 0.8 0.8 1.8 1.8 1.8
حساب جاری 3998.00 1500 4800 4800 4800 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1 1 1 1 0.5
واردات 32.47 23.1 23.1 23.6 23.6 23.6
صادرات 33.32 23.9 23.9 25.4 25.4 25.4
بدهی خارجی 130119.00 110000 110000 110000 110000 110000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7.71 9 9 25 25 25
گردش سرمایه 6921.00 1100 1100 1500 1500 1500
تولید نفت خام 183.00 180 170 166 160 160
ورود توریست 101.37 28 35 355 355 650

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 46 46 46
بودجه دولت -5.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
ارزش بودجه دولت -280105.00 -239474 -239474 -239474 -239474 -239474
هزینه های دولت 422452.00 445687 435126 470189 447799 476010
درآمدهای دولت 1507845.00 1804401 1804401 1804401 1804401 1804401
هزینه های مالی 1787950.00 2118237 2118237 2118237 2118237 2118237
مخارج نظامی 5603.00 5500 5500 5600 5600 5600

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.70 50 50 52 52 51
تولید صنعتی 9.40 3.1 5.5 5.5 5.5 6.9
تولید صنعتی 9.60 5.5 5.5 8.7 8.7 8.7
تغییرات موجودی انبار 166647.00 160000 160000 160000 160000 160000
ثبت خودرو 38134.00 29500 29500 32500 32500 32500
تولید الکتریسیته 21600.00 21500 21500 21500 21500 21500
استخراج معدن 2.70 2.5 2.5 4 4 4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.10 5.5 5.5 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 4270222.00 4505084 4398329 4752757 4526435 4811601
قیمت گازوئیل 1.18 1.22 1.26 1.31 1.35 1.35
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.00 121 121 121 121 120


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.