بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 22755.00 22770 22770 22770 22770 22770
بازار سهام 1339.84 1305 1259 1214 1172 1090
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.09 2.1 2.14 2.18 2.23 2.32

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.61 4.5 6.5 6.3 5 6.5
نرخ بیکاری 2.62 3.1 3.2 2.9 2.9 3.3
نرخ تورم 2.82 3.2 3.6 3.4 3.3 3.5
نرخ بهره 4.00 4 4.25 4.25 4.5 4.75
موازنه تجاری -1.30 2.1 1600 0.8 0.8 1.8
حساب جاری 350.00 2650 2650 1500 1500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1.5 1.5 1 1 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 47 47 46
بودجه دولت -5.80 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 40.20 55 53 53 51 53
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.61 4.5 6.5 6.3 5 6.5
تولید ناخالص داخلی 271.16 250 290 310 310 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2443187.00 2694123 4097249 1264137 2565346 4363570
تولید ناخالص ملی 5930690.00 5942899 6316185 6304323 6227225 6726737
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1533217.00 1528828 1632876 1629810 1609878 1739013
تولید ناخالص داخلی سرانه 2123.46 2030 2030 2070 2070 2070
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8200.33 7800 7800 7800 7800 8200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 265008.00 247315 574496 558407 133417 594704
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 146647.00 96025 257615 278439 70104 296537
تولید ناخالص داخلی از ساخت 591082.00 344158 734719 802946 298156 855138
تولید ناخالص داخلی از معادن 74796.00 90376 238472 211547 43600 225298
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47238.00 48526 108130 111055 21760 118274
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1027529.00 641866 1554886 1584322 540745 1687303
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 124986.00 48498 117465 116706 71502 124292
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13721.00 10932 23613 24904 6684 26523

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 2.62 3.1 3.2 2.9 2.9 3.3
افراد شاغل 53.37 54 54 54 54 55
افراد بیکار 1.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4420 4650 4650 4650
جمعیت 97.58 98.7 98.7 99.7 99.7 99.7
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50 77 77 77 77 77.8
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 6340.00 6890 7150 7500 7500 7340
دستمزد در تولید 6154.00 6890 6950 7400 7400 7250
نرخ بیکاری جوانان 7.47 7.2 7 7 7 7

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.82 3.2 3.6 3.4 3.3 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.79 106 119 108 108 111
اندازه اصل تورم 0.98 2.2 2 1.5 1.5 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 163.58 167 169 169 169 175
قیمت صادرات 107.00 110 110 115 115 115
قیمت واردات 103.60 108 108 110 110 110
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.31 92.81 85.1 101 103 88.08
تورم مواد غذایی 5.09 4.5 4.5 2.5 2.5 3
قیمت تولید 103.39 110 105 104 104 104

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.00 4 4.25 4.25 4.5 4.75
نرخ بهره بین بانکی 1.58 1.58 1.83 1.83 2.08 2.33
عرضه پول M0 1280888.00 1418723 1418723 1528454 1528454 1528454
عرضه پول M1 2627819.00 2908079 2908079 3072013 3072013 3072013
عرضه پول M2 11485845.00 13044221 13044221 14315724 14315724 14315724
ذخایر ارزی خارجی 101261.20 105074 109254 113435 113435 125975
نرخ بهره سپرده 4.12 4.12 4.37 4.37 4.62 4.87

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -1.30 2.1 1600 0.8 0.8 1.8
حساب جاری 350.00 2650 2650 1500 1500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1.5 1.5 1 1 1
واردات 27.50 23.3 22.5 23.1 23.1 23.6
صادرات 26.20 25.4 23.6 23.9 23.9 25.4
بدهی خارجی 108118.10 130000 130000 110000 110000 110000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11.58 15 22 5 9 25
گردش سرمایه 5284.00 2000 1500 1100 1100 1500
تولید نفت خام 184.00 210 210 210 210 200
ورود توریست 9.30 450 650 900 900 1100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 47 47 46
بودجه دولت -5.80 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -280105.00 -241029 -241029 -239474 -239474 -239474
هزینه های دولت 422452.00 407603 449911 449066 443575 479156
درآمدهای دولت 1507845.00 1700746 1700746 1804401 1804401 1804401
هزینه های مالی 1787950.00 1994895 1994895 2118237 2118237 2118237
مخارج نظامی 5603.00 5500 5500 5500 5500 5600

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 40.20 55 53 53 51 53
تولید صنعتی -7.40 6.5 6.5 5.5 5.5 6.9
تولید صنعتی 2.90 9.5 9.8 5.5 5.5 8.7
تغییرات موجودی انبار 166647.00 159000 159000 160000 160000 160000
ثبت خودرو 7714.00 27000 27000 29500 29500 32500
تولید الکتریسیته 20990.00 21000 21500 21500 21500 21500
استخراج معدن -8.00 4.5 3.5 2.5 2.5 4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -33.70 7.7 7.7 3.5 5.5 5
هزینه های مصرف کننده 4270222.00 4300370 4547786 4539246 4483733 4843393
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00 123 120 121 121 120
قیمت گازوئیل 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71 0.67
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.20 0.5 0.5 1.5 1.5 2.3


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.