بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 23177.00 23177 23177 23177 23177 23177
بازار سهام 943.18 919 902 884 867 834
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.57 2.6 2.63 2.66 2.69 2.76

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.62 4.4 6.5 8.5 4.5 6.5
نرخ بیکاری 2.73 3.2 3.5 3.3 3.1 3.2
نرخ تورم 2.98 2.2 2.5 3.5 3.7 4
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4.25
موازنه تجاری 3.50 1600 1600 1 2.1 1600
حساب جاری -323.00 2300 2700 2500 2650 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 -0.5 1 1 1 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 62 67 67 67 67
بودجه دولت -4.40 -7.5 -7 -7 -7 -7
شاخص PMI تولید 52.20 47 50 51 52 51
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.62 4.4 6.5 8.5 4.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 261.92 260 290 290 250 290
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2578108.00 3822058 3848198 753192 1729642 4009339
تولید ناخالص ملی 5686985.00 5213245 5305735 5489598 5592689 5468694
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994.00 1302474 1505904 1558089 1587348 1366296
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082.20 1990 2030 2030 2030 2030
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041.20 7400 7800 7800 7800 7800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 359775.00 547660 525609 77112 250548 574496
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156366.00 245582 252073 38166 97280 257615
تولید ناخالص داخلی از ساخت 518967.00 700399 733343 156718 348657 734719
تولید ناخالص داخلی از معادن 127315.00 227332 216637 40242 91558 238472
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 69860.00 103079 100994 20949 49160 108130
تولید ناخالص داخلی از خدمات 991228.00 1482255 1496313 304552 650257 1554886
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 72787.00 111978 114959 22871 49132 117465
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16489.00 22510 22813 4993 11075 23613

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.73 3.2 3.5 3.3 3.1 3.2
افراد شاغل 53.15 53 53.5 54 54 54
افراد بیکار 1.10 1.7 1.7 1.3 1.3 1.3
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4650 4650 4650 4650
جمعیت 96.48 97.6 98.7 98.7 98.7 98.7
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 75.5 76 76.6 77 77.8
دستمزد 6340.00 6990 7400 6500 6890 7150
دستمزد در تولید 6154.00 6800 7300 6320 6890 6950
نرخ بیکاری جوانان 6.98 7.5 7.5 7.2 7.2 7
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.98 2.2 2.5 3.5 3.7 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.02 116 106 106 106 119
اندازه اصل تورم 1.97 1.9 1.8 2.1 2.2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161.49 172 165 166 167 172
قیمت صادرات 108.40 100 100 107 107 107
قیمت واردات 106.80 105 105 108 108 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 89.93 94.24 95.05 89.02 80.31 96.6
تورم مواد غذایی 5.62 4.5 3.5 2.3 2.5 3
قیمت تولید 99.05 99 100 105 102 104

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4.25
عرضه پول M0 1198095.00 1308991 1418723 1418723 1418723 1418723
عرضه پول M1 2456665.00 2744146 2908079 2908079 2908079 2908079
نرخ بهره بین بانکی 1.33 3.73 1.55 1.55 1.55 3.48
عرضه پول M2 10573725.00 11772717 13044221 13044221 13044221 13044221
ذخایر ارزی 84118.60 97129 102668 108206 113745 119284
نرخ بهره سپرده 4.98 5.2 4.48 4.48 4.48 4.73

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 3.50 1600 1600 1 2.1 1600
حساب جاری -323.00 2300 2700 2500 2650 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 -0.5 1 1 1 1
واردات 24.00 19.1 21.6 20.4 19.9 21.5
صادرات 27.50 20.6 22.6 22.5 22.4 22.6
بدهی خارجی 108118.10 150000 130000 130000 130000 130000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13.76 22.5 21 21.3 23 27
گردش سرمایه 309.00 1500 1700 2100 2000 1500
تولید نفت خام 188.00 190 210 220 250 250
ورود توریست 13.80 30 550 990 1000 1000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 62 67 67 67 67
بودجه دولت -4.40 -7.5 -7 -7 -7 -7
ارزش بودجه دولت -203441.00 -222584 -241029 -241029 -241029 -241029
هزینه های دولت 390051.00 356456 401491 415404 423205 373922
درآمدهای دولت 1551074.00 1597091 1700746 1700746 1700746 1700746
هزینه های مالی 1754515.00 1871553 1994895 1994895 1994895 1994895
مخارج نظامی 5451.00 5000 5500 5500 5500 5500

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 52.20 47 50 51 52 51
تولید صنعتی 3.80 5.5 5.5 7.5 6.5 6.9
تولید صنعتی 4.70 9.5 9.5 11 9.5 9.8
تغییرات موجودی انبار 157662.00 145500 145500 159000 159000 159000
ثبت خودرو 26848.00 19500 21000 23000 27000 31200
تولید الکتریسیته 20100.00 20500 20500 20500 21000 21500
استخراج معدن -5.20 1.5 1.5 6.5 4.5 3.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 8.5 2 6.5 7.7 10.6
هزینه های مصرف کننده 4115186.00 3726163 4235884 4382673 4464977 3908745
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00 116 117 121 123 120
قیمت گازوئیل 0.61 0.66 0.55 0.52 0.5 0.63
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.40 2.3 2.8 3.5 0.5 2.3


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.