بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 23060.00 23060 23060 23060 23060 23060
بازار سهام 1241.81 1217 1193 1170 1148 1103
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.40 2.42 2.45 2.48 2.51 2.57

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 8.5 4.5 6.5 6.3 6.5
نرخ بیکاری 2.37 3 3.1 3.2 2.9 3.3
نرخ تورم 2.70 2.8 3.2 3.6 3.4 3.5
نرخ بهره 4.00 4 4 4.25 4.25 4.75
موازنه تجاری 1.50 1 2.1 1600 1.1 1.8
حساب جاری 8368.00 2500 2650 2650 1500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1.5 1.5 1.5 1 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 47 47 46
بودجه دولت -4.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
شاخص PMI تولید 54.70 54 55 53 53 53
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 8.5 4.5 6.5 6.3 6.5
تولید ناخالص داخلی 261.92 290 250 290 310 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1189216.00 748242 1729642 4009339 4097249 4363570
تولید ناخالص ملی 5686985.00 6016830 6170379 5468694 6056639 6450321
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994.00 1547848 1587348 1366296 1558089 1659364
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082.20 2030 2030 2030 2070 2070
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041.20 7800 7800 7800 7800 8200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 125510.00 76606 250548 574496 558407 594704
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65949.00 37916 97280 257615 278439 296537
تولید ناخالص داخلی از ساخت 280485.00 155688 348657 734719 802946 855138
تولید ناخالص داخلی از معادن 41016.00 39978 91558 238472 211547 225298
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20470.00 20811 49160 108130 111055 118274
تولید ناخالص داخلی از خدمات 508697.00 302550 650257 1554886 1584322 1687303
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67264.00 22721 49132 117465 116706 124292
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6288.00 4960 11075 23613 24904 26523

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.37 3 3.1 3.2 2.9 3.3
افراد شاغل 53.15 54 54 54 54 55
افراد بیکار 1.10 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4420 4420 4650 4650
جمعیت 97.58 98.7 98.7 98.7 99.7 99.7
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 77 77 77 77.8
دستمزد 6340.00 6500 6890 7150 7500 7340
دستمزد در تولید 6154.00 6320 6890 6950 7400 7250
نرخ بیکاری جوانان 6.98 7.2 7.2 7 7 7
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.70 2.8 3.2 3.6 3.4 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.52 106 106 107 108 111
اندازه اصل تورم 0.95 1.9 2.2 2 1.5 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161.49 166 167 167 167 173
قیمت صادرات 108.40 110 110 110 115 115
قیمت واردات 106.80 108 108 108 110 110
نرخ تورم (ماهانه) -0.27 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.21 79.76 92.81 85.1 101 88.08
تورم مواد غذایی 4.29 3.5 4.5 4.5 2.5 3
قیمت تولید 100.27 110 110 105 104 104

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4.25 4.25 4.75
عرضه پول M0 1198095.00 1418723 1418723 1418723 1528454 1528454
عرضه پول M1 2456665.00 2908079 2908079 2908079 3072013 3072013
نرخ بهره بین بانکی 1.53 1.35 1.35 3.48 1.6 2.1
عرضه پول M2 10573725.00 13044221 13044221 13044221 14315724 14315724
ذخایر ارزی 88351.20 100894 105074 109254 113435 125975
نرخ بهره سپرده 4.12 4.78 4.78 4.78 5.03 5.53

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 1.50 1 2.1 1600 1.1 1.8
حساب جاری 8368.00 2500 2650 2650 1500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1.5 1.5 1.5 1 1
واردات 27.00 23.4 23.3 22.5 23.1 23.6
صادرات 25.50 25.5 25.4 23.6 23.9 25.4
بدهی خارجی 108118.10 130000 130000 130000 110000 110000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5.50 10 15 22 5 25
تولید نفت خام 195.48 200 210 210 210 200
گردش سرمایه 309.00 2100 2000 1500 1100 1500
ورود توریست 19.47 250 450 650 900 1100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 47 47 46
بودجه دولت -4.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -203441.00 -241029 -241029 -241029 -239474 -239474
هزینه های دولت 390051.00 412674 423205 373922 415404 442406
درآمدهای دولت 1551074.00 1700746 1700746 1700746 1804401 1804401
هزینه های مالی 1754515.00 1994895 1994895 1994895 2118237 2118237
مخارج نظامی 5451.00 5500 5500 5500 5500 5600

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص PMI تولید 54.70 54 55 53 53 53
تولید صنعتی 24.10 7.5 6.5 6.5 5.5 6.9
تولید صنعتی 11.90 11 9.5 9.8 5.5 8.7
تغییرات موجودی انبار 157662.00 145500 159000 159000 160000 160000
ثبت خودرو 29036.00 23000 27000 27000 29500 32500
تولید الکتریسیته 20900.00 20500 21000 21500 21500 21500
استخراج معدن -23.00 6.5 4.5 3.5 2.5 4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 30.90 6.5 7.7 7.7 3.5 5
هزینه های مصرف کننده 4115186.00 4353867 4464977 3908745 4382673 4667547
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00 121 123 120 121 120
قیمت گازوئیل 0.77 0.67 0.64 0.63 0.58 0.55
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.40 3.5 0.5 0.5 1.5 2.3


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.