بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 23590.00 23590 23590 23590 23590 23590
بازار سهام 680.23 667 654 642 629 605
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.62 3.67 3.71 3.75 3.8 3.89

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.82 3.6 4.7 4.4 6.5 6.5
نرخ بیکاری 2.15 2.9 3 3.2 3.5 3.4
نرخ تورم 4.90 5.5 6 4 3.4 5
نرخ بهره 5.00 4.75 4.75 4.75 5 5
موازنه تجاری 880.00 500 1000 1000 1000 1600
حساب جاری 5919.00 1500 2500 2730 2730 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 62 62 62 67 67
بودجه دولت -4.40 -6.8 -6.8 -6.8 -7.5 -7.5
شاخص PMI تولید 41.90 46 49 51 52 50.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.82 3.6 4.7 4.4 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 255.00 265 265 265 289 289
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3738546.00 1593887 2582268 3848198 3981551 4098330
تولید ناخالص ملی 5154552.00 5247334 5275684 5305735 5489598 5650608
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1345700 1352971 1360677 1407830 1449121
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 2185 2185 2185 2295 2295
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6785 6800 6800 6785 7010
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 510632.00 232552 360986 525609 543823 559773
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 244890.00 87342 152391 252073 260808 268457
تولید ناخالص داخلی از ساخت 712447.00 311668 507318 733343 758756 781010
تولید ناخالص داخلی از معادن 210464.00 90808 137806 216637 224144 230718
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98116.00 43523 67462 100994 104494 107558
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1453677.00 606629 1000227 1496313 1548166 1593574
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 111683.00 47523 77244 114959 118942 122431
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22163.00 10014 16165 22813 23604 24296

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.15 2.9 3 3.2 3.5 3.4
افراد شاغل 55.03 56 55.2 55.6 55.6 55.6
افراد بیکار 1.10 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4420 4420 4650 4650
جمعیت 96.48 97.6 97.6 97.6 98.7 98.7
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 76.6 76.6 77.8 77.8
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7800000 7800000 8000000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4300000 4300000 4300000
دستمزد 5981.00 6100 5900 6000 6400 6200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12900000 12900000 14500000
دستمزد در تولید 5874.00 5900 5800 5900 6400 6100
نرخ بیکاری جوانان 6.31 6.2 6.2 6.5 6.5 6.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 4.90 5.5 6 4 3.4 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.89 119 120 121 122 127
اندازه اصل تورم 2.94 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.65 167 168 165 164 173
قیمت صادرات 113.30 107 107 107 107 107
قیمت واردات 111.20 108 108 108 108 108
نرخ تورم (ماهانه) -0.72 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.30 98.98 97.74 96.72 94.4 102
تورم مواد غذایی 0.88 2.5 1.9 3 2.5 3
قیمت تولید 100.52 103 103 106 106 104

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.00 4.75 4.75 4.75 5 5
عرضه پول M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
عرضه پول M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
نرخ بهره بین بانکی 3.18 2.93 2.93 2.93 3.18 3.18
عرضه پول M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
ذخایر ارزی 77955.00 75838 78505 81172 83840 91841
نرخ بهره سپرده 4.68 4.68 4.43 5.2 4.43 4.43

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 880.00 500 1000 1000 1000 1600
حساب جاری 5919.00 1500 2500 2730 2730 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6
واردات 10290.00 21600 22500 22700 22700 23800
صادرات 11180.00 22100 23500 23700 23700 25400
بدهی خارجی 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.85 10.1 15.1 22.5 22.5 27
گردش سرمایه 835.00 2500 2500 700 700 700
تولید نفت خام 206.00 260 260 280 280 280
ورود توریست 449.90 900 1100 1800 1400 1950

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 62 62 62 67 67
بودجه دولت -4.40 -6.8 -6.8 -6.8 -7.5 -7.5
ارزش بودجه دولت -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
هزینه های دولت 358592.00 365047 367019 369110 381900 393102
درآمدهای دولت 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
هزینه های مالی 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
مخارج نظامی 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 41.90 46 49 51 52 50.9
تولید صنعتی 5.40 8 9.5 6.9 6.9 6.9
تولید صنعتی -4.80 11 10.5 9.6 9.6 9.8
تغییرات موجودی انبار 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
ثبت خودرو 16696.00 25000 26000 31200 31200 31200
تولید الکتریسیته 17500.00 21000 19500 20500 20500 21500
استخراج معدن -12.90 0.8 3.5 3.3 3.3 3.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.80 10 11.5 10.6 10.6 10.6
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3812474 3833072 3854906 3988492 4105475
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.00 112 115 116 116 120
قیمت گازوئیل 0.51 0.48 0.46 0.44 0.42 0.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.60 0.8 0.6 2.3 2.3 2.3


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.