بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 23211.00 23218 23218 23218 23218 23218
بازار سهام 990.36 978 967 956 944 922
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.01 4.03 4.06 4.09 4.12 4.18
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 5.9 6.6 5.7 6.1 6.4
نرخ بیکاری 2.16 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
نرخ تورم 2.26 2.5 3.2 3 3.1 3.4
نرخ بهره 6.25 6 6 5.5 5.5 5.25
موازنه تجاری 1700.00 1000 -100 2000 2000 1600
حساب جاری -107.00 3030 2060 2500 1500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 2.6 1.8 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 60 58 58 58
بودجه دولت -3.70 -4.3 -4.3 -4.1 -4.1 -3.5
شاخص PMI تولید 51.40 51.2 51 50.8 51.2 51
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 5.9 6.6 5.7 6.1 6.4
تولید ناخالص داخلی 244.95 255 255 269 269 269
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1565704.00 945044 3716977 719828 1661212 3954863
تولید ناخالص ملی 5154552.00 5046091 5069915 5036561 5055620 5394390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1260713 1266665 1258332 1263094 1347732
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 1990 1990 2100 2100 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6500 6500 6800 6800 6800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228440.00 129672 532603 76380 242375 566690
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85798.00 60904 238830 36293 91032 254115
تولید ناخالص داخلی از ساخت 306157.00 178077 681143 146285 324833 724736
تولید ناخالص داخلی از معادن 89202.00 47144 221082 40356 94643 235231
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42753.00 23751 100245 19822 45361 106660
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595903.00 378241 1441503 292703 632253 1533759
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46683.00 28269 108899 22890 49531 115869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9837.00 5697 21891 4635 10437 23292
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.16 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
افراد بیکار 1.10 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
حداقل دستمزد 4180.00 4180 4180 4360 4360 4360
جمعیت 94.67 97.1 96.4 97.3 97.3 97.3
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 5622.00 5800 6400 6400 6200 6600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد در تولید 5524.00 5500 6350 6340 6100 6550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
نرخ بیکاری جوانان 6.40 7.1 7.3 7.4 7.2 6.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.7 76.6 76.6 76.6 77.8
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.26 2.5 3.2 3 3.1 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.92 114 114 115 116 118
اندازه اصل تورم 1.95 1.6 1.8 1.8 1.5 1.7
قیمت تولید 102.28 106 105 102 103 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.37 97.09 92.71 91.87 96.73 95.87
تورم مواد غذایی 0.62 2.1 3.9 3.7 2.5 4
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.25 6 6 5.5 5.5 5.25
نرخ بهره بین بانکی 4.13 4.05 4.05 3.55 3.55 3.3
عرضه پول M2 9211848.05 8290000 8290000 9150000 9150000 9150000
ذخایر ارزی 49497.31 59600 59600 60000 60000 60000
نرخ بهره سپرده 4.68 4.43 4.43 3.93 3.93 3.68
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1700.00 1000 -100 2000 2000 1600
حساب جاری -107.00 3030 2060 2500 1500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 2.6 1.8 1.8 1.8
واردات 22800.00 21900 21500 22700 21600 22700
صادرات 24500.00 22900 21400 23600 22100 23700
بدهی خارجی 104079.00 115620 116166 115402 115838 123601
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11.96 14.1 20.5 5 10.4 22.5
ورود توریست 1512.40 1350 1450 1500 1300 1600
تولید نفت خام 236.00 254 260 260 260 280
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 60 58 58 58
بودجه دولت -3.70 -4.3 -4.3 -4.1 -4.1 -3.5
هزینه های دولت 358592.00 345026 346655 344375 345678 368841
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 51.40 51.2 51 50.8 51.2 51
تولید صنعتی 10.50 8.3 7.7 7 8 6.9
تولید صنعتی 10.30 11.1 9.2 9.5 11 7.7
تغییرات موجودی انبار 148644.00 142700 142700 159000 159000 159000
ثبت خودرو 20363.00 24400 33600 30500 24000 31200
استخراج معدن 14.40 -3.8 -2.8 2.5 0.8 3.3
تولید الکتریسیته 20600.00 19700 19900 19900 20000 20500
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.40 11.5 10.1 9.5 10 10.6
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3606689 3623718 3599878 3613501 3855636
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 0.8 2.8 2.5 0.8 2.3
قیمت گازوئیل 0.83 0.79 0.77 0.75 0.73 0.73
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 120 114 116 120 115


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.