بازارها گذشته مرجع
پول 1.38 2019-05
بازار سهام 3205 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.16 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
نرخ بیکاری 2.2 2019-03
نرخ تورم 0.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-03
نرخ بهره 2.24 2019-03
موازنه تجاری 2783 2019-04
حساب جاری 17796 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 1 2019-03
شاخص PMI تولید 50.3 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-03
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 324 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111108 2018-12
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29999 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4234 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21376 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20169 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8365 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1359 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-03
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 117 2018-12
بهره وری 117 2018-12
پست های خالی شغلی 57800 2018-12
دستمزد 5752 2018-12
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 14.7 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-03
اندازه اصل تورم 1.4 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
قیمت تولید 98.5 2019-03
قیمت صادرات 99.6 2019-03
قیمت واردات 100 2019-03
تورم مواد غذایی 1.6 2019-03
CPI مسکن آب و برق 89 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.24 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 2 2019-05
عرضه پول M0 43745 2019-03
عرضه پول M1 184656 2019-03
عرضه پول M2 614082 2019-03
عرضه پول M3 626821 2019-03
ترازنامه بانک 1294406 2019-03
ذخایر ارزی 404019 2019-04
وام به بخش خصوصی 676136 2019-03
نرخ بهره سپرده 0.2 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 412387 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2783 2019-04
حساب جاری 17796 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 43883 2019-04
واردات 41100 2019-04
بدهی خارجی 2045992 2018-12
رابطه مبادله 99.62 2019-03
گردش سرمایه 21311 2018-12
ورود توریست 1564254 2019-03
ذخایر طلا 127 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26249 2018-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 47 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -9045 2019-03
هزینه های دولت 10700 2018-12
درآمدهای دولت 7610 2019-03
هزینه های مالی 16655 2019-03
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 546700 2018-12
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2019-03
شاخص PMI تولید 50.3 2019-04
تولید صنعتی -4.8 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.6 2019-03
تغییرات موجودی انبار 3417 2018-12
ورشکستگی 122 2019-02
ثبت خودرو 10709 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 112 2018-12
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 53.3 2019-04
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 2019-03
هزینه های مصرف کننده 38550 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 605776 2019-03
نرخ وام بانکی 5.25 2019-04
قیمت گازوئیل 1.67 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.9 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 149 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 455 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.