05/05/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
مارکیت - SME ها APR 51.8 53.5
05:00 AM
SG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 3% -1.5% ®
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 6.2% 5.3% ®
07/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
SG
ذخایر ارزی APR S$513.1B S$510.2B ®
17/05/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
موازنه تجاری APR $5.61B
12:30 AM
SG
تغییرات سالیانه صادرات غیر نفتی APR 12.1%
12:30 AM
SG
تغییرات ماهیانه صادرات غیر نفتی APR 1.2%
24/05/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 0.5%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) APR 1.3%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.2%
25/05/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 7.6%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -1.7%
26/05/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
SG
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 3.8%
12:00 AM
SG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 -2.4%
03:00 AM
SG
حساب جاری Q1 $19.62B
28/05/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه PPI APR 9.6%
29/05/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
SG
بانک وام APR $691.2B
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات APR 3.5%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های واردات APR 8.3%
02/06/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
SG
پی ام آی توليد SIPMM MAY 50.9


سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.