23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
SG
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته APR 3.3% 2.9% 3.4% 3%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) APR 5.4% 5.4% ® 5.5% 5.5%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) APR -0.1% 1.2% 0.5%
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
SG
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.7% 2.3% 0.8% 0.4%
12:00 AM
SG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 3.7% 6.1% 3.7% 3.4%
01:00 AM
SG
حساب جاری Q1 $28.86B $25.72B
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
SG
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 3.4% 5.1% 3.8%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -12.6% 8.1% 6%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
SG
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه APR 24.5%
05:00 AM
SG
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه APR 22.2%
05:00 AM
SG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 27.6% 28%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
SG
وام بانک APR $829.9B $838.2B
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
SG
SIPMM پی ام آی توليد MAY 50.3 50.5
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
SG
S&P Global PMI MAY 56.7
05:00 AM
SG
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR
05:00 AM
SG
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 8.7%
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
SG
ذخایر ارزی خارجی MAY S$504.3B
17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
SG
(صادرات غیر نفتی (تغییرات سالیانه MAY 6.4%
12:30 AM
SG
(صادرات غیر نفتی (تغییرات ماهیانه MAY -3.3%
01:30 AM
SG
موازنه تجاری MAY $4.280B
03:30 AM
SG
نرخ بیکاری نرخ نهایی Q1 2.4%

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.