26/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
SG
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه OCT 16.9% -2.2% ® 14.5% 14.6%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 2.4% -1.9% ® 0% -0.3%
29/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
SG
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه OCT 17.3%
05:00 AM
SG
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه OCT 16.1%
05:00 AM
SG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 21.3% 22.1%
30/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
SG
وام بانک OCT $803.8B $794B
02/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
SG
SIPMM پی ام آی توليد NOV 50.8 51
03/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
SG
مارکیت -شاخص مدیران خرید NOV 52.3 52.6
05:00 AM
SG
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه OCT 6% -4.3%
05:00 AM
SG
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه OCT 6.6% 3.2%
07/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
SG
ذخایر ارزی خارجی NOV S$565.1B $566B
14/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 AM
SG
نرخ بیکاری نرخ نهایی Q3 2.7% 2.6%
17/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
SG
موازنه تجاری NOV $5.909B
12:30 AM
SG
(صادرات غیر نفتی (تغییرات سالیانه NOV 17.9%
12:30 AM
SG
(صادرات غیر نفتی (تغییرات ماهیانه NOV 4.2%
23/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
SG
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته NOV 1.5%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.2%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) NOV
24/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
SG
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه NOV 16.9%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.