15/09/2021 واقعی قبلی
02:30 AM
SG
نرخ بیکاری نرخ نهایی Q2 2.7% 2.9%
17/09/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
(صادرات غیر نفتی (تغییرات سالیانه AUG 2.7% 12.7%
12:30 AM
SG
(صادرات غیر نفتی (تغییرات ماهیانه AUG -3.6% -0.9%
01:00 AM
SG
موازنه تجاری AUG $6.253B $3.970B ®
23/09/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته AUG 1%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) AUG 2.5%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) AUG -0.2%
24/09/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 16.3%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -2.6%
29/09/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه AUG 13.0%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های واردات AUG 12.5%
05:00 AM
SG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 17.0%
30/09/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
SG
بانک وام AUG $788.5B
01/10/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
URA املاک صفحه اول چهار ماهه Prel Q3 0.80%
04/10/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
SG
SIPMM پی ام آی توليد SEP 50.9
05/10/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
مارکیت -شاخص مدیران خرید SEP 52.1
05:00 AM
SG
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG
05:00 AM
SG
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 0.2%
07/10/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
SG
ذخایر ارزی خارجی SEP S$562.4B
14/10/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
SG
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 -1.8%
12:00 AM
SG
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 14.7%

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.