بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37
بازار سهام 3240.02 3208 3182 3156 3130 3079
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.66 1.79 1.82 1.86 1.89 1.96
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.5 1 -2.5 1.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 1 1.3 0.9 1 1.5
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4
نرخ تورم 0.80 1.2 1 1.2 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 1.36 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5
موازنه تجاری 4747.63 5000 1800 3400 6800 7300
حساب جاری 22017.00 21500 22500 23000 18000 16800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17 17 17 17 16.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 108 108 108 108 110
بودجه دولت 0.40 3 3 3 3 2.5
اطمینان کسب و کار -5.00 5 5 6 7 7
شاخص PMI تولید 50.10 50.6 50.1 50.8 50.2 50.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 2.3 1.5 2.2 -0.5 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.5 1 -2.5 1.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 1 1.3 0.9 1 1.5
تولید ناخالص داخلی 364.16 370 370 370 370 380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117422.20 118010 117325 117774 118596 120375
تولید ناخالص ملی 454012.90 455525 455979 455375 458553 465431
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29904.90 29793 30409 29995 30204 30657
تولید ناخالص داخلی سرانه 58247.90 60500 60500 60500 60500 61800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091.40 90000 90000 90000 90000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4402.30 4482 4423 4416 4446 4513
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23237.90 23139 22916 23308 23470 23822
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16226.60 16743 16416 16275 16389 16635
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8099.20 8102 8239 8123 8180 8303
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1481.30 1502 1481 1486 1496 1519
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4
افراد شاغل 3715.80 3800 3800 3800 3800 3800
افراد بیکار 100.20 113 113 113 113 113
میانگین ساعات کار در هفته 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 45
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70 68 67.8 67.8 68 68
هزینه های کار 99.50 120 120 120 122 122
بهره وری 99.50 112 97 96 110 110
دستمزد 5183.00 6010 5600 5400 5920 5920
جمعیت 5.64 5.7 5.7 5.7 5.7 5.73
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 26.70 2.5 5 3 12.2 12.2
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.80 1.2 1 1.2 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.00 102 102 102 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 105.01 106 107 107 107 110
اندازه اصل تورم 0.70 1.5 2 2 2.2 2.2
قیمت تولید 95.94 101 97.57 99.7 97.86 100
قیمت صادرات 96.33 92 90 90 88 88
قیمت واردات 97.61 97.5 97.5 98.8 107 107
تورم مواد غذایی 1.80 1.5 1.3 1.3 1.7 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -4.90 2 1.9 2.2 2 2.5
CPI مسکن آب و برق 88.40 90.07 89.28 89.62 89.73 91.52
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.80 99.18 99.89 99.94 101 103
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.36 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.73 1.95 1.95 2.05 1.85 1.85
عرضه پول M2 633044.80 614000 614000 614000 625000 625000
ذخایر ارزی 375800.00 399000 402500 404700 409000 412000
ترازنامه بانک 1371088.20 1345000 1360000 1360000 1410000 1410000
وام به بخش خصوصی 692731.30 678351 690057 686531 678453 688629
نرخ بهره سپرده 0.20 0.27 0.37 0.37 1 0.27
ترازنامه بانک مرکزی 389057.50 400000 410000 405000 412000 399000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 4747.63 5000 1800 3400 6800 7300
حساب جاری 22017.00 21500 22500 23000 18000 16800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17 17 17 17 16.5
واردات 40392.33 39500 40800 41500 42000 41500
صادرات 45139.96 42500 42600 44900 45300 44900
بدهی خارجی 2105725.40 2550000 2056222 2074553 2735000 2735000
گردش سرمایه 17687.90 20900 21500 21500 21500 21500
ورود توریست 1532455.00 1590000 1600000 1450000 1660000 1670000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39895.40 26000 28000 26000 27700 27700
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 108 108 108 108 110
بودجه دولت 0.40 3 3 3 3 2.5
ارزش بودجه دولت 1080.00 -6200 2500 1500 1800 1800
هزینه های دولت 12317.20 12464 12447 12354 12440 12627
درآمدهای دولت 7861.60 7500 7400 6300 4500 5500
هزینه های مالی 6781.60 15000 5500 56000 7700 8700
مخارج نظامی 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
بدهی های دولت 612971.40 590000 595000 595000 605000 616000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 5 5 6 7 7
شاخص PMI تولید 50.10 50.6 50.1 50.8 50.2 50.4
تولید صنعتی -0.70 3.5 3 0.8 4 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.10 0.5 -0.5 0.2 1.6 1.6
تغییرات موجودی انبار 2048.70 2090 2090 2090 1920 1920
ورشکستگی 144.00 155 155 155 180 180
ثبت خودرو 8046.00 9800 9000 9000 10000 11500
شاخص اقتصادی مقدم 108.70 108 105 104 109 115
پی ام آی مرکب 51.00 51.5 50.5 52.3 53.1 53.1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 2.3 1.5 2.2 -0.5 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.00 2.4 1.5 2.5 3 3
هزینه های مصرف کننده 45261.80 44481 44450 45398 45714 46400
اعتبار بخش خصوصی 616107.80 612000 612000 613000 634000 634000
نرخ وام بانکی 5.25 5.42 5.42 5.52 5.32 5.32
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.30 55.5 56.5 58 59 59
قیمت گازوئیل 1.72 1.89 1.93 1.98 2.03 2.03
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 153.60 155 156 158 159 166
فروش خانه جدید 1270.00 700 750 650 560 560
نرخ مالکیت مسکن 91.00 91.7 91 91 91.7 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.