بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
بازار سهام 2515.70 2474 2435 2396 2358 2281
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87 0.86 0.88 0.9 0.91 0.94

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -41.20 -2.5 1.7 5 5 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.60 -3 1 3.5 5.5 4.5
نرخ بیکاری 2.90 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
نرخ تورم -0.50 1.1 1.5 1.5 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 0.16 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
موازنه تجاری 4988.62 3400 6800 3300 3300 7300
حساب جاری 15541.20 23000 18000 18000 18000 16800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 17 17 16.5 16.5 16.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126.30 120 120 118 118 118
بودجه دولت -0.30 -12 -12 -8.7 -8.7 -8.7
اطمینان کسب و کار -7.00 -22 -16 -12 -12 -10
شاخص PMI تولید 50.20 47.7 50.5 51 51 50.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.50 2.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -41.20 -2.5 1.7 5 5 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.60 -3 1 3.5 5.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 372.06 340 340 390 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117792.10 117861 120423 121915 124271 125842
تولید ناخالص ملی 460724.70 449473 465332 476850 486065 486272
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29897.10 29451 28990 30943 31541 30294
تولید ناخالص داخلی سرانه 58829.60 58500 58500 59500 59500 59500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4515.30 4693 4850 4673 4764 5068
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24822.60 23053 23162 25691 26188 24205
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15840.40 16511 16819 16395 16712 17576
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7412.90 7980 8182 7672 7821 8550
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1488.40 1451 1484 1540 1570 1551

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 2.90 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
افراد شاغل 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
افراد بیکار 110.80 113 113 113 113 113
میانگین ساعات کار در هفته 44.70 44 44 45 45 45
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00 67.8 68 68 68 68
هزینه های کار 112.10 120 122 122 122 122
بهره وری 112.10 96 110 110 110 110
دستمزد 6148.00 5400 6100 6400 6400 6250
جمعیت 5.71 5.74 5.74 5.78 5.78 5.78
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال -121.80 3 12.2 12.2 12.2 12.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.50 1.1 1.5 1.5 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.50 101 102 101 101 104
قیمت مصرف کننده اصلی 99.05 101 102 101 101 104
اندازه اصل تورم -0.20 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2
قیمت تولید 86.43 99.7 97.1 91.13 85.65 99.53
قیمت صادرات 91.10 90 88 88 88 88
قیمت واردات 90.30 98.8 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 2.30 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -9.70 2.2 2 2 2 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.50 102 102 102 102 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.70 101 103 100 98.54 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.16 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
نرخ بهره بین بانکی 0.44 0.37 0.37 0.37 0.47 0.47
عرضه پول M2 688455.50 614000 625000 625000 625000 625000
ذخایر ارزی 435959.30 440000 455432 470814 486196 516960
ترازنامه بانک 1525935.70 1566357 1616951 1667544 1718137 1819324
وام به بخش خصوصی 680357.90 677633 715000 716631 724871 730794
نرخ بهره سپرده 0.20 0.16 0.16 0.16 0.26 0.26
ترازنامه بانک مرکزی 449261.60 453464 469127 484791 500454 531781

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 4988.62 3400 6800 3300 3300 7300
حساب جاری 15541.20 23000 18000 18000 18000 16800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 17 17 16.5 16.5 16.5
واردات 34581.96 41500 42000 42000 42000 41500
صادرات 39570.58 44900 45300 45300 45300 44900
بدهی خارجی 2360156.70 2550000 2735000 2735000 2735000 2735000
گردش سرمایه 9062.10 21500 21500 21500 21500 21500
ورود توریست 880.00 90000 250000 1110000 1570000 1620000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24617.50 26000 27700 27700 27700 27700

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126.30 120 120 118 118 118
بودجه دولت -0.30 -12 -12 -8.7 -8.7 -8.7
ارزش بودجه دولت -7831.50 1500 1800 1800 1800 1800
هزینه های دولت 13053.30 12109 12660 13510 13771 13229
درآمدهای دولت 4523.00 6300 4500 4500 4500 5500
هزینه های مالی 12354.50 9500 7700 6900 6300 7500
مخارج نظامی 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
بدهی های دولت 656258.00 595000 605000 605000 605000 616000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -7.00 -22 -16 -12 -12 -10
شاخص PMI تولید 50.20 47.7 50.5 51 51 50.4
تولید صنعتی -6.70 0.8 4 4 4 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 0.2 1.6 1.6 1.6 1.6
تغییرات موجودی انبار 1414.40 2090 1920 1920 1920 1920
ورشکستگی 110.00 155 180 180 180 180
ثبت خودرو 2072.00 7500 8000 9000 9500 11500
شاخص اقتصادی مقدم 101.60 104 109 109 109 115
پی ام آی مرکب 43.20 48 50 52 52 53.1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.50 2.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -52.10 2.5 3 3 3 3
هزینه های مصرف کننده 44061.80 45142 46045 45604 46485 48118
اعتبار بخش خصوصی 615904.20 620942 625696 629585 634410 636931
نرخ وام بانکی 5.25 5.19 5.19 5.19 5.29 5.29
قیمت گازوئیل 1.42 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.80 53 55 55 57 59

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 152.60 158 159 160 160 166
فروش خانه جدید 998.00 650 560 560 560 560
نرخ مالکیت مسکن 91.00 91 91.7 91.7 91.7 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.