بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
بازار سهام 3122.57 3133 3102 3071 3041 2981
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.80 1.94 1.97 2 2.03 2.1
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.30 1.7 0.5 0.5 1 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.8 0.5 1.5 1.9 1.8
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4
نرخ تورم 0.60 1 1.2 1.4 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5
نرخ بهره 1.94 2.3 2.1 2 2 1.5
موازنه تجاری 2831.10 3300 3400 5000 2000 6800
حساب جاری 21497.50 26000 23500 21500 27500 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17.7 17.7 18 18 18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 106 106 108 108 108
بودجه دولت 0.40 -0.6 -0.6 0.4 0.4 0.4
اطمینان کسب و کار -11.00 3 6 12 5 7
شاخص PMI تولید 49.80 49.1 49.9 50.6 50.1 50.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 -2.9 -1.2 2.3 1.5 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.30 1.7 0.5 0.5 1 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.8 0.5 1.5 1.9 1.8
تولید ناخالص داخلی 364.16 382 382 394 394 394
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116676.80 117752 117152 119425 118894 119261
تولید ناخالص ملی 454012.90 434828 456283 460823 462639 464496
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30337.30 29296 29965 30046 30914 30505
تولید ناخالص داخلی سرانه 58247.90 55900 55900 56240 56240 56240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091.40 87000 87000 90000 90000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4408.80 4309 4352 4539 4493 4431
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22870.10 23847 23571 23416 23305 23995
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16345.70 16907 16642 16938 16656 16942
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8203.10 8174 8159 8197 8359 8306
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1474.40 1474 1476 1520 1502 1503
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4
افراد بیکار 100.20 111 111 113 113 113
میانگین ساعات کار در هفته 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70 68.2 67.9 68 67.8 68
هزینه های کار 99.50 110 120 120 120 122
بهره وری 99.50 96.5 108 112 97 110
دستمزد 6005.00 5150 5760 6010 5600 5920
جمعیت 5.64 5.66 5.62 5.63 5.63 5.63
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 3.30 -1.5 2.4 2.5 5 12.2
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.60 1 1.2 1.4 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60 101 101 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 104.60 106 106 107 107 108
اندازه اصل تورم 1.20 1.8 2.1 2.2 2 2.2
قیمت تولید 96.00 101 97.76 101 97.82 99.71
تورم مواد غذایی 1.40 1.3 1.6 1.5 1.3 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -5.20 -4 1.5 2 1.9 2
CPI مسکن آب و برق 88.40 90.7 90.57 90.25 89.81 92.11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.90 98.98 98.27 99.37 100 99.94
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.94 2.3 2.1 2 2 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.88 2.62 2.42 2.32 2.32 1.92
عرضه پول M2 620328.20 612500 614000 614000 614000 625000
ذخایر ارزی 373167.60 399000 400000 401000 403500 410000
ترازنامه بانک 1323043.20 1329000 1335000 1345000 1360000 1410000
وام به بخش خصوصی 687081.60 674870 675094 686242 700136 687246
نرخ بهره سپرده 0.20 0.83 0.63 0.53 0.53 0.13
ترازنامه بانک مرکزی 412386.70 421000 423000 427000 430000 432000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 2831.10 3300 3400 5000 2000 6800
حساب جاری 21497.50 26000 23500 21500 27500 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17.7 17.7 18 18 18
واردات 40177.30 44200 42500 42500 44100 44000
صادرات 43008.40 46450 43900 44500 47600 47300
بدهی خارجی 2043894.40 2027797 2056222 2074553 2082728 2093234
ورود توریست 1551025.00 1490000 1620000 1590000 1600000 1660000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33093.60 28500 26000 26000 28000 27700
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 106 106 108 108 108
بودجه دولت 0.40 -0.6 -0.6 0.4 0.4 0.4
هزینه های دولت 12496.60 12228 12373 12616 12734 12596
بدهی های دولت 561896.00 572000 580000 590000 595000 605000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -11.00 3 6 12 5 7
شاخص PMI تولید 49.80 49.1 49.9 50.6 50.1 50.2
تولید صنعتی -6.90 2.6 1.5 3.5 3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.25 1 1.4 0.5 -0.5 1.6
تغییرات موجودی انبار 2462.80 1730 2090 2090 2090 1920
ثبت خودرو 10553.00 8900 12500 10700 11000 13000
شاخص اقتصادی مقدم 108.10 110 107 108 105 109
پی ام آی مرکب 51.00 51.5 52.2 51.5 50.5 53.1
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 -2.9 -1.2 2.3 1.5 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.90 0.3 4.1 2.4 1.5 3
هزینه های مصرف کننده 44258.10 43533 43866 44998 45099 44655
اعتبار بخش خصوصی 613501.70 607000 612000 612000 612000 634000
نرخ وام بانکی 5.25 5.88 5.68 5.58 5.58 5.18
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.70 59.4 59.2 59.5 59.5 60
قیمت گازوئیل 1.61 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 150.80 150 151 153 154 156
فروش خانه جدید 735.00 587 590 700 750 560
نرخ مالکیت مسکن 91.00 91.5 91.5 91.7 91 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.