بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38
بازار سهام 2531.72 2490 2450 2411 2373 2296
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 0.87 0.88 0.9 0.92 0.95

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.90 1.7 5 5 10 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.00 -0.8 3.6 11 3.8 4.5
نرخ بیکاری 2.80 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4
نرخ تورم -0.40 -0.1 0.3 0.6 0.7 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
نرخ بهره 0.21 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
موازنه تجاری 3037.50 6800 3300 1300 4300 7300
حساب جاری 17966.00 18000 17000 17000 21000 16800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 17 16.5 16.5 16.5 16.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126.30 120 118 118 118 118
بودجه دولت -0.30 -12 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
اطمینان کسب و کار -7.00 -16 -12 -12 -8 -10
شاخص PMI تولید 50.30 50.5 51 51 52 50.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.90 1.7 5 5 10 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.00 -0.8 3.6 11 3.8 4.5
تولید ناخالص داخلی 372.06 340 390 390 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102838.30 118277 122551 114151 106746 123599
تولید ناخالص ملی 460724.70 457039 477311 511404 478232 477606
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21615.40 28473 31677 23993 22437 29754
تولید ناخالص داخلی سرانه 58829.60 58500 59500 59500 59500 59500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1915.10 4764 4814 2126 1988 4978
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22848.40 22750 26036 25362 23717 23773
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15354.30 16520 16447 17043 15938 17263
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4932.60 8036 7714 5475 5120 8398
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1356.20 1458 1544 1505 1408 1524

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.80 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4
افراد شاغل 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
افراد بیکار 110.80 113 125 125 125 125
میانگین ساعات کار در هفته 44.70 44 45 45 45 45
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00 68 68 68 68 68
هزینه های کار 79.70 112 115 80.5 102 117
بهره وری 79.70 110 110 110 110 110
دستمزد 5276.00 5900 6200 5400 5400 6100
جمعیت 5.71 5.74 5.78 5.78 5.78 5.78
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال -121.80 -20.2 -20.2 15.2 10 12.2

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.40 -0.1 0.3 0.6 0.7 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.81 103 100 100 100 105
قیمت مصرف کننده اصلی 99.45 109 100 100 99.74 111
اندازه اصل تورم -0.30 -0.2 0.5 0.7 0.5 1
قیمت تولید 88.10 114 97.1 91.13 88.16 128
قیمت صادرات 91.60 88 88 88 88 88
قیمت واردات 92.20 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.80 1.7 1.8 1.8 2 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -9.40 2 2 2 3 2.5
CPI مسکن آب و برق 99.85 92.11 100 101 101 93.96
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.97 99.94 101 99.3 97.28 102

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.21 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره بین بانکی 0.41 1.99 0.29 0.29 0.39 1.99
عرضه پول M2 696015.80 705000 698000 695000 680000 625000
ذخایر ارزی 447795.40 455432 470814 486196 501578 516960
ترازنامه بانک 1514361.10 1616951 1667544 1718137 1768731 1819324
وام به بخش خصوصی 677856.70 686861 717323 754929 710488 717770
نرخ بهره سپرده 0.15 1 0.07 0.07 0.17 0.17
ترازنامه بانک مرکزی 458569.70 469127 484791 500454 516117 531781

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 3037.50 6800 3300 1300 4300 7300
حساب جاری 17966.00 18000 17000 17000 21000 16800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 17 16.5 16.5 16.5 16.5
واردات 38420.00 39000 40000 38000 38500 41500
صادرات 41457.50 42300 41300 42300 42000 44900
بدهی خارجی 2239166.10 2735000 2735000 2735000 2735000 2735000
گردش سرمایه -26495.30 15500 10000 12500 14000 21500
ورود توریست 8912.00 10000 100000 157000 605000 620000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25682.00 27700 27700 27700 27700 27700

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126.30 120 118 118 118 118
بودجه دولت -0.30 -12 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
ارزش بودجه دولت -3346.20 1800 1800 1800 1800 1800
هزینه های دولت 14803.70 12434 13464 16432 15366 12994
درآمدهای دولت 8341.70 4500 4500 4500 4500 5500
هزینه های مالی 11687.90 7700 6900 6300 6300 7500
مخارج نظامی 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
بدهی های دولت 684763.90 605000 605000 605000 605000 616000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -7.00 -16 -12 -12 -8 -10
شاخص PMI تولید 50.30 50.5 51 51 52 50.4
تولید صنعتی 13.70 4 4 4 6 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.90 1.6 1.6 1.6 0.8 1.6
تغییرات موجودی انبار 1646.60 1700 2000 2120 19000 1920
ورشکستگی 101.00 180 180 180 180 180
ثبت خودرو 6878.00 8000 9000 9500 10000 11500
شاخص اقتصادی مقدم 100.60 109 109 109 110 115
پی ام آی مرکب 45.10 50 52 52 49 53.1

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.70 3 3 3 5 3
هزینه های مصرف کننده 32250.50 45225 45289 35798 33476 47260
اعتبار بخش خصوصی 617236.10 625696 629585 634410 632177 636931
نرخ وام بانکی 5.25 5.37 5.14 5.14 5.24 5.37
قیمت گازوئیل 1.42 1.46 1.26 1.2 1.14 1.39
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.10 55 55 57 59 59

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 153.80 159 160 160 160 166
فروش خانه جدید 1256.00 900 1000 1100 800 600
نرخ مالکیت مسکن 91.00 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.