بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.37 1.39 1.39 1.39 1.4 1.4
بازار سهام 3123.00 3089 3059 3029 3000 2941
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.66 1.77 1.8 1.83 1.87 1.93
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 1 -2.5 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.5 1.5 1.9 2 1.8
نرخ بیکاری 2.20 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4
نرخ تورم 0.50 1.2 1.4 1.6 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 1.72 2.1 2 2 1.9 1.5
موازنه تجاری 3787.85 3400 5000 5000 1800 6800
حساب جاری 21497.50 16500 21500 22500 23000 18000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17.7 18 18 18 18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 106 108 108 108 108
بودجه دولت 0.40 -0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
اطمینان کسب و کار -11.00 6 12 5 6 7
شاخص PMI تولید 49.50 49.9 50.6 50.1 50.8 50.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -1.2 2.3 1.5 2.2 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 1 -2.5 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.5 1.5 1.9 2 1.8
تولید ناخالص داخلی 364.16 382 394 394 394 394
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116676.80 113552 113330 119425 118894 115483
تولید ناخالص ملی 454012.90 464001 463093 460823 462639 471889
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30337.30 30659 30599 30046 30914 31180
تولید ناخالص داخلی سرانه 58247.90 55900 56240 56240 56240 56240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091.40 87000 90000 90000 90000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4408.80 4328 4319 4539 4493 4401
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22870.10 21847 21804 23416 23305 22218
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16345.70 20613 20573 16938 16656 20963
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8203.10 8549 8532 8197 8359 8694
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1474.40 1389 1386 1520 1502 1413
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4
افراد بیکار 100.20 111 113 113 113 113
میانگین ساعات کار در هفته 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70 67.9 68 67.8 67.8 68
هزینه های کار 99.50 120 120 120 120 122
بهره وری 99.50 108 112 97 96 110
دستمزد 5225.00 5760 6010 5600 5400 5920
جمعیت 5.64 5.68 5.72 5.72 5.72 5.72
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 5.50 2.4 2.5 5 3 12.2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.50 1.2 1.4 1.6 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.70 101 102 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 104.70 106 107 106 107 109
اندازه اصل تورم 0.80 1.2 1.5 2 2 2.2
قیمت تولید 97.20 103 104 101 97.62 114
تورم مواد غذایی 1.60 1.6 1.5 1.3 1.3 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -6.10 1.5 2 1.9 2.2 2
CPI مسکن آب و برق 88.70 90.57 90.45 90.25 89.81 92.11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.30 98.27 99.17 99.37 100 99.94
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.72 2.1 2 2 1.9 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.87 2.09 1.99 2.13 2.13 1.99
عرضه پول M2 624278.20 614000 614000 614000 614000 625000
ذخایر ارزی 376475.60 390000 399000 402500 404700 409000
ترازنامه بانک 1339286.30 1335000 1345000 1360000 1360000 1410000
وام به بخش خصوصی 684880.40 710000 710000 686242 700136 715000
نرخ بهره سپرده 0.20 0.7 0.56 0.46 0.46 1
ترازنامه بانک مرکزی 385336.10 395000 400000 410000 405000 412000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 3787.85 3400 5000 5000 1800 6800
حساب جاری 21497.50 16500 21500 22500 23000 18000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17.7 18 18 18 18
واردات 40360.18 40500 39500 40800 41500 42000
صادرات 44148.04 43900 42500 42600 44900 45300
بدهی خارجی 2080866.80 2550000 2056222 2074553 2082728 2735000
ورود توریست 1734903.00 1620000 1590000 1600000 1450000 1660000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39895.40 26000 26000 28000 26000 27700
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 106 108 108 108 108
بودجه دولت 0.40 -0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
هزینه های دولت 12496.60 10935 10914 12616 12734 11121
بدهی های دولت 570683.40 580000 590000 595000 595000 605000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -11.00 6 12 5 6 7
شاخص PMI تولید 49.50 49.9 50.6 50.1 50.8 50.2
تولید صنعتی -8.00 1.5 3.5 3 0.8 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.50 1.4 0.5 -0.5 0.2 1.6
تغییرات موجودی انبار 2462.80 2090 2090 2090 2090 1920
ثبت خودرو 8135.00 12500 10700 11000 12000 13000
شاخص اقتصادی مقدم 108.10 107 108 105 104 109
پی ام آی مرکب 48.30 52.2 51.5 50.5 52.3 53.1
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -1.2 2.3 1.5 2.2 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.10 4.1 2.4 1.5 2.5 3
هزینه های مصرف کننده 44258.10 39399 39322 44998 45099 40068
اعتبار بخش خصوصی 608126.70 612000 612000 612000 613000 634000
نرخ وام بانکی 5.25 5.47 5.37 5.51 5.51 5.37
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.60 54.6 55.5 56.5 58 59
قیمت گازوئیل 1.63 1.5 1.46 1.38 1.34 1.46
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 152.20 151 153 154 155 156
فروش خانه جدید 1178.00 590 700 750 650 560
نرخ مالکیت مسکن 91.00 91.5 91.7 91 91 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.