بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35
بازار سهام 3201.76 3148 3098 3049 3000 2903
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.53 1.56 1.58 1.61 1.64 1.7

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 4 5 3 3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 6.1 5.5 4.5 3.5 2.1
نرخ بیکاری 3.30 2.8 2.8 2.4 2.6 2.5
نرخ تورم 0.70 1.7 1.9 1.5 1.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5
نرخ بهره 0.26 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7
موازنه تجاری 5608.35 1300 4300 7300 3400 3400
حساب جاری 19622.60 16000 19000 17500 16000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.60 14.5 14.5 14.5 14 14
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.00 140 140 140 142 142
بودجه دولت -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 32.00 18 8 10 8 4
شاخص PMI تولید 50.80 51 52 50.4 50 50.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60 -0.5 1.3 1.3 2 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 4 5 3 3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 6.1 5.5 4.5 3.5 2.1
تولید ناخالص داخلی 372.06 390 390 390 390 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117400.50 110166 119373 122684 121510 125260
تولید ناخالص ملی 411756.60 488829 486065 430286 426168 439322
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27435.60 22630 24921 28670 28396 29272
تولید ناخالص داخلی سرانه 58829.60 59500 59500 59500 59500 61000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3597.80 1784 2439 3760 3724 3839
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25190.30 24711 26954 26324 26072 26877
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16807.10 17101 16976 17563 17395 17932
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5881.80 5370 6003 6146 6088 6276
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1471.00 1459 1501 1537 1522 1569

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.30 2.8 2.8 2.4 2.6 2.5
افراد شاغل 3597.70 3700 3700 3700 3800 3800
افراد بیکار 139.90 125 125 125 125 125
میانگین ساعات کار در هفته 44.00 45 45 45 45 45
نرخ مشارکت نیروی کار 68.10 68 68 68 68 68
بهره وری 94.50 95.5 95 108 108 108
هزینه های کار 94.50 80.5 102 117 116 117
دستمزد 5877.00 5200 5400 6100 6290 6320
جمعیت 5.70 5.78 5.78 5.78 5.82 5.82
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال -13.40 15.2 10 10 20 12.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.70 1.7 1.9 1.5 1.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.00 101 102 102 102 104
قیمت مصرف کننده اصلی 100.80 101 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.20 1.9 1.9 1.6 1.3 1.5
قیمت تولید 91.53 98.89 96.78 95.72 94.73 98.11
قیمت صادرات 94.40 91.8 92 95 94 90
قیمت واردات 97.90 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.60 1.8 2 2 1.6 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 9.8 9.5 8.5 3.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.40 102 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40 98.34 102 103 105 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.26 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7
نرخ بهره بین بانکی 0.44 0.47 0.47 1.99 0.57 0.77
عرضه پول M2 712964.10 695000 680000 680000 680000 625000
ذخایر ارزی 382000.00 532858 558412 583966 609520 686181
ترازنامه بانک 1524461.60 1528137 1498731 1469324 1450000 1400000
وام به بخش خصوصی 686729.10 721604 714722 709266 710765 724161
نرخ بهره سپرده 0.12 0.16 0.16 0.26 0.26 0.46
ترازنامه بانک مرکزی 527028.40 546006 571627 597248 622870 699733

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 5608.35 1300 4300 7300 3400 3400
حساب جاری 19622.60 16000 19000 17500 16000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.60 14.5 14.5 14.5 14 14
واردات 38103.43 38000 38500 41500 41500 41500
صادرات 46099.71 42300 42000 44900 44900 44900
بدهی خارجی 2210679.90 2435000 2235000 2220000 2220000 2220000
گردش سرمایه -16248.20 12500 14000 14000 13000 21500
ورود توریست 27174.00 157000 100000 120000 300000 570000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 30329.10 27700 27700 27700 27700 27700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.00 140 140 140 142 142
بودجه دولت -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 14068.80 12432 11777 11299 11299 11299
درآمدهای دولت 9690.10 5000 6200 5500 5500 5500
هزینه های مالی 7253.60 6300 6300 7500 7500 7500
مخارج نظامی 11262.00 10570 10570 10570 10570 10570
بدهی های دولت 704721.40 715000 705000 706000 706000 710000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 32.00 18 8 10 8 4
شاخص PMI تولید 50.80 51 52 50.4 50 50.7
تولید صنعتی 16.40 8.5 6 6 6 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 2.5 0.8 1.6 1.6 1.6
تغییرات موجودی انبار 1203.70 2120 19000 19000 19000 1920
ورشکستگی 50.00 95 90 120 150 80
ثبت خودرو 7869.00 8000 9000 10500 10000 11500
شاخص اقتصادی مقدم 110.80 109 108 110 106 115
پی ام آی مرکب 53.50 55 55 53 55 53

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60 -0.5 1.3 1.3 2 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20 6 5 5 2 3
هزینه های مصرف کننده 39743.00 33648 41310 41531 41134 42404
اعتبار بخش خصوصی 630997.40 634410 632177 631931 629000 648166
نرخ وام بانکی 5.25 5.29 5.29 5.37 5.39 5.59
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.80 57 59 59 59 59
قیمت گازوئیل 1.73 1.47 1.4 1.39 1.26 1.2

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 161.60 162 163 166 168 170
نرخ مالکیت مسکن 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7
فروش خانه جدید 645.00 1100 800 600 900 1000


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.