بازارها گذشته مرجع
پول 99.8 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-09
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
نرخ تورم 1.9 2020-02
نرخ بهره 1 2020-03
موازنه تجاری -5346 2019-09
حساب جاری -2033 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 15 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 16 2019-12
موارد کروناویروس 6 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6662 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41747 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1632 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4034 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2427 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 83.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6718 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4592 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3908 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1461 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17069 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
جمعیت 0.55 2019-12
افراد شاغل 195000 2018-12
نرخ اشتغال 48.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2018-12
حداقل دستمزد 13000 2020-01
افراد بیکار 27028 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 27.8 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2020-02
تورم مواد غذایی 3.7 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2020-02
اندازه اصل تورم 1.5 2020-02
CPI مسکن آب و برق 101 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-03
عرضه پول M0 107640 2019-11
عرضه پول M2 186590 2019-07
ذخایر ارزی 69521 2019-09
نرخ بهره سپرده 1.9 2018-12
ترازنامه بانک 230474 2019-12
عرضه پول M1 80015 2019-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5346 2019-09
حساب جاری -2033 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 542 2019-09
واردات 5887 2019-09
حواله 1726 2019-07
گردش سرمایه -2381 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1076 2019-06
ورود توریست 181664 2019-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-03
درآمدهای دولت 12709 2019-09
هزینه های دولت 7067 2019-09
مخارج نظامی 10 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 15 2019-12
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 137 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 16 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 108075 2019-11
هزینه های مصرف کننده 27112 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.