بازارها گذشته مرجع
پول 90.57 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.6 2020-12
نرخ بیکاری 12.3 2020-12
نرخ تورم 0 2021-03
نرخ بهره 0.25 2021-04
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -8731 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2019-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
اطمینان کسب و کار -11 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 2020-12
موارد کروناویروس 26578 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 235 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 23402 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3908 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7172 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37581 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1156 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4469 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2565 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 90 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8124 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3746 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2967 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1296 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17958 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2020-12
جمعیت 0.55 2019-12
افراد شاغل 206344 2019-12
نرخ اشتغال 50.9 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.04 2020-12
حداقل دستمزد 13000 2020-01
افراد بیکار 26259 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 28.37 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2021-03
تورم مواد غذایی -3.3 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-03
اندازه اصل تورم 1 2021-03
CPI مسکن آب و برق 101 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 0.39 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2184 2021-05
موارد کروناویروس 26578 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 235 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 23402 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-04
عرضه پول M0 110071 2021-02
عرضه پول M2 202493 2021-02
ذخایر ارزی 60323 2021-02
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-12
ترازنامه بانک 237243 2021-02
عرضه پول M1 92422 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -8731 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 186 2021-02
واردات 4805 2021-02
حواله 2297 2020-12
گردش سرمایه 939 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1887 2020-12
ورود توریست 9034 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2019-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-05
درآمدهای دولت 43751 2020-12
هزینه های دولت 7067 2020-09
مخارج نظامی 10.1 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11 2021-03
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2020-12
رتبه فساد مالی 41 2020-12
آسانی کسب و کار 137 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 115346 2021-02
هزینه های مصرف کننده 24395 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.