بازارها گذشته مرجع
پول 100 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
نرخ تورم 1.5 2019-08
نرخ بهره 5.5 2019-07
موازنه تجاری -6310 2019-07
حساب جاری -2033 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 11 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 18 2019-06
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1.99 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6662 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42130 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2710 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3998 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2435 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 83 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6874 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4435 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3817 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1340 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15973 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
جمعیت 0.54 2018-12
افراد شاغل 195000 2018-12
نرخ اشتغال 48.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2018-12
حداقل دستمزد 13000 2019-01
افراد بیکار 27028 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 27.8 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-08
تورم مواد غذایی 2.5 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-08
اندازه اصل تورم 1.3 2019-08
CPI مسکن آب و برق 101 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-07
عرضه پول M0 106532 2019-06
عرضه پول M2 186330 2019-06
ذخایر ارزی 63497 2019-07
نرخ بهره سپرده 1.9 2018-12
ترازنامه بانک 222490 2019-07
عرضه پول M1 79798 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6310 2019-07
حساب جاری -2033 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 656 2019-07
واردات 6966 2019-07
حواله 1570 2019-06
گردش سرمایه -2381 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1076 2019-06
ورود توریست 179874 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
درآمدهای دولت 11891 2019-03
هزینه های دولت 6497 2019-06
مخارج نظامی 10 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 11 2019-06
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 131 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 18 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 103247 2019-06
هزینه های مصرف کننده 26472 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.