بازارها گذشته مرجع
پول 91.54 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.2 2020-09
نرخ بیکاری 11.29 2019-12
نرخ تورم -0.9 2021-01
نرخ بهره 1 2020-09
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -8631 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -15 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 2020-12
موارد کروناویروس 15483 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 150 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 14921 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 1.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3908 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7172 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34268 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1327 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4565 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2026 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 92 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7683 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3381 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2313 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1317 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17958 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.29 2019-12
جمعیت 0.55 2019-12
افراد شاغل 206344 2019-12
نرخ اشتغال 50.9 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 2019-12
حداقل دستمزد 13000 2020-01
افراد بیکار 26259 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 24.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.9 2021-01
تورم مواد غذایی -3 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2021-01
اندازه اصل تورم 0 2021-01
CPI مسکن آب و برق 101 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.37 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-09
عرضه پول M0 109943 2020-11
عرضه پول M2 200313 2020-11
ذخایر ارزی 66704 2020-11
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-12
ترازنامه بانک 240571 2020-11
عرضه پول M1 90370 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -8631 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 556 2020-12
واردات 7135 2020-12
حواله 1221 2020-09
گردش سرمایه -6243 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2178 2020-09
ورود توریست 170778 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-03
درآمدهای دولت 30496 2020-09
هزینه های دولت 7067 2020-09
مخارج نظامی 10 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -15 2020-12
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2020-12
رتبه فساد مالی 41 2020-12
آسانی کسب و کار 137 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 113253 2020-11
هزینه های مصرف کننده 24395 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 15483 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 150 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 14921 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.