بازارها گذشته مرجع
پول 97.41 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-12
نرخ بیکاری 11.29 2019-12
نرخ تورم 0.3 2020-05
نرخ بهره 1 2020-06
موازنه تجاری -4770 2020-02
حساب جاری 1290 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -8 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 16 2019-12
موارد کروناویروس 1553 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 19 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 730 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3908 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7172 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43937 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1714 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3902 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2401 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 80 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7365 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4717 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3975 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1428 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12899 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.29 2019-12
جمعیت 0.55 2019-12
افراد شاغل 195000 2018-12
نرخ اشتغال 48.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2018-12
حداقل دستمزد 13000 2020-01
افراد بیکار 27028 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 27.8 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2020-05
تورم مواد غذایی 2.6 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2020-05
اندازه اصل تورم 1.8 2020-05
CPI مسکن آب و برق 99.6 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.5 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-06
عرضه پول M0 108244 2019-12
عرضه پول M2 196282 2019-12
ذخایر ارزی 72912 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-12
ترازنامه بانک 235661 2020-05
عرضه پول M1 880380 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4770 2020-02
حساب جاری 1290 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 415 2020-02
واردات 5186 2020-02
حواله 2169 2019-12
گردش سرمایه -5726 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2627 2019-12
ورود توریست 170778 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-07
درآمدهای دولت 19586 2019-12
هزینه های دولت 7970 2019-12
مخارج نظامی 10 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2020-03
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 137 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 16 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 109080 2019-12
هزینه های مصرف کننده 30374 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1553 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 19 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 730 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.