بازارها گذشته مرجع
پول 90.87 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -31.7 2020-06
نرخ بیکاری 11.29 2019-12
نرخ تورم 0.3 2020-10
نرخ بهره 1 2020-09
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -8182 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -10 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 13 2020-06
موارد کروناویروس 10626 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 105 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 10088 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -31.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3908 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7172 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28374 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2272 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2701 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1627 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7198 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2653 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1128 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1248 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11650 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.29 2019-12
جمعیت 0.55 2019-12
افراد شاغل 206344 2019-12
نرخ اشتغال 50.9 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 2019-12
حداقل دستمزد 13000 2020-01
افراد بیکار 26259 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 24.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2020-10
تورم مواد غذایی 0.2 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2020-10
اندازه اصل تورم 0.8 2020-10
CPI مسکن آب و برق 100 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-09
عرضه پول M0 108117 2020-08
عرضه پول M2 198684 2020-08
ذخایر ارزی 72276 2020-08
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-12
ترازنامه بانک 238429 2020-09
عرضه پول M1 90567 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -8182 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 324 2020-08
واردات 5741 2020-08
حواله 1953 2020-06
گردش سرمایه -4183 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1309 2020-06
ورود توریست 170778 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 27 2020-12
درآمدهای دولت 7799 2020-06
هزینه های دولت 7040 2020-06
مخارج نظامی 10 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -10 2020-09
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 137 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 13 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 110646 2020-08
هزینه های مصرف کننده 22550 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10626 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 105 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 10088 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.