بازارها گذشته مرجع
پول 94.81 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2020-03
نرخ بیکاری 11.29 2019-12
نرخ تورم 0.1 2020-08
نرخ بهره 1 2020-08
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -84.1 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -8 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 13 2020-06
موارد کروناویروس 5701 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 55 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4726 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3908 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7172 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43147 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1714 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3902 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2401 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 80 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7365 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4717 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3975 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1428 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12899 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.29 2019-12
جمعیت 0.55 2019-12
افراد شاغل 206344 2019-12
نرخ اشتغال 50.9 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 2019-12
حداقل دستمزد 13000 2020-01
افراد بیکار 26259 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 24.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-08
تورم مواد غذایی 0.3 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-07
اندازه اصل تورم 1.5 2020-07
CPI مسکن آب و برق 100 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-08
عرضه پول M0 108175 2020-05
عرضه پول M2 196616 2020-05
ذخایر ارزی 74526 2020-05
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-12
ترازنامه بانک 234050 2020-07
عرضه پول M1 88440 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -84.1 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 180 2020-05
واردات 4532 2020-05
حواله 1302 2020-03
گردش سرمایه -1237 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1618 2020-03
ورود توریست 170778 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 27 2020-09
درآمدهای دولت 19586 2019-12
هزینه های دولت 7970 2019-12
مخارج نظامی 10 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2020-06
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 137 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 13 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 110627 2020-05
هزینه های مصرف کننده 30374 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5701 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 55 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4726 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.