ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کیپ ورد - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PB- Stable Feb 19 2021
S&PB Negative Aug 28 2020
FitchB- Stable Apr 17 2020
FitchB Positive Dec 13 2019
S&PB Stable May 05 2017
S&PB Negative Watch Mar 31 2017
S&PB Stable Oct 07 2016
S&PB Negative Apr 08 2016
FitchB Stable Mar 21 2014
FitchB Stable Mar 21 2014
S&PB Stable Dec 13 2013
S&PB+ Negative Jun 21 2013
FitchB+ Negative Apr 05 2013
FitchB+ Stable Nov 21 2011
S&PB+ Stable May 24 2011
S&PB+ Negative Dec 24 2009
FitchB+ Stable Jun 22 2009
S&PB+ Stable Dec 04 2008
FitchB+ Positive Mar 11 2008
FitchB+ Stable Aug 15 2003