بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 98.72 102 102 103 103 104
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6 5.5 4.9 5.7 6.2
نرخ بیکاری 12.20 12.5 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تورم 0.70 1.2 1.6 1.8 1.8 2
نرخ بهره 5.50 5.25 5 5 5 5
موازنه تجاری -6309.50 -5734 -5734 -4760 -6370 -5714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 122 120 120 120 120
بودجه دولت -2.60 -2.4 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 12.20 12.5 13.8 13.8 13.8 13.8
حداقل دستمزد 13000.00 13000 15000 15000 15000 15000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.70 1.2 1.6 1.8 1.8 2
تورم مواد غذایی 1.50 2.5 1.8 1.8 1.8 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.98 102 102 103 103 104
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.50 5.25 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.90 3 3 1.4 1.4 3
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -6309.50 -5734 -5734 -4760 -6370 -5714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 122 120 120 120 120
بودجه دولت -2.60 -2.4 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
هزینه های دولت 6497.00 6359 6329 8163 8117 6626
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 26472.00 27176 27046 25727 25580 28318


کیپ ورد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.