بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 99.65 99.18 99.65 100 101 102
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 4.7 4.9 5.1 5.3 5.2
نرخ بیکاری 12.20 11.4 11.4 11.4 11.4 10
نرخ تورم 1.90 1.4 1.4 1 1.3 2
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5
موازنه تجاری -5345.60 -4760 -6370 -6415 -5830 -6660
حساب جاری -2033.35 -2338 -2977 -1780 -1780 -2714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -6 -6 -6 -6 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 120 120 120 120 120
بودجه دولت -2.60 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5
اطمینان کسب و کار 12.00 10 13 14 16 18
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.00 18 23 20 25 27
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.20 11.4 11.4 11.4 11.4 10
جمعیت 0.54 0.56 0.56 0.56 0.54 0.54
نرخ مشارکت نیروی کار 55.60 60 60 60 60 62
حداقل دستمزد 13000.00 13000 13000 13000 13000 15000
افراد بیکار 27028.00 28600 28600 28600 28600 29000
نرخ بیکاری جوانان 27.80 32 32 32 32 29.7
افراد شاغل 195000.00 198000 198000 198000 198000 197000
نرخ اشتغال 48.80 51.3 51.3 51.3 51.3 51
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.90 1.4 1.4 1 1.3 2
تورم مواد غذایی 4.30 1.8 1.8 1.8 1.9 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.29 102 103 102 103 105
اندازه اصل تورم 1.70 1.2 1.3 1.3 1.6 1.4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5
ذخایر ارزی 69521.30 61230 64100 60500 61970 62700
نرخ بهره سپرده 1.90 3 1.9 1.9 3 3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -5345.60 -4760 -6370 -6415 -5830 -6660
حساب جاری -2033.35 -2338 -2977 -1780 -1780 -2714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -6 -6 -6 -6 -6.5
واردات 5887.20 5200 6990 6900 6500 7400
صادرات 541.60 440 620 485 670 740
حواله 1726.20 1960 1960 1400 1400 1577
ورود توریست 181664.00 245000 188100 182000 225000 240000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1076.10 3300 2000 1900 1500 1750
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 120 120 120 120 120
بودجه دولت -2.60 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5
هزینه های دولت 7067.10 7919 6656 7247 7442 7829
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 12.00 10 13 14 16 18
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.00 18 23 20 25 27
هزینه های مصرف کننده 27112.50 24958 27121 27804 28549 30034


کیپ ورد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.