بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 105.53 106 107 108 108 109

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.20 5 4.8 5.2 5.7 6.1
نرخ بیکاری 14.50 13 13 13 13 12
نرخ تورم 7.60 10 8 7 4.5 3
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری -6464.20 -5980 -5325 -5700 -5570 -6080
حساب جاری -1929.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -7 -7 -7 -7 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 157.00 155 155 155 150 150
بودجه دولت -8.90 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5
اطمینان کسب و کار -1.00 4 8 10 12 15
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.00 13 16 15 18 18

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 14.50 13 13 13 13 12
جمعیت 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
افراد شاغل 186627.00 197000 197000 197000 197000 197000
نرخ اشتغال 45.30 51 51 51 51 51
نرخ مشارکت نیروی کار 57.04 62 62 62 62 62
حداقل دستمزد 13000.00 13000 13000 13000 15000 15000
افراد بیکار 31724.00 29000 29000 29000 29000 29000
نرخ بیکاری جوانان 28.37 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.60 10 8 7 4.5 3
تورم مواد غذایی 16.50 14 12 9.7 8.5 7
اندازه اصل تورم 5.90 7 5.6 4.8 4.4 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.86 113 113 114 115 118
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 1.8 1.3 0.7 0.5 0.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
عرضه پول M0 113895.20 114500 113900 113500 112700 112000
عرضه پول M2 210723.20 208000 204000 202000 190000 190000
ذخایر ارزی خارجی 68676.20 59800 61500 62000 61500 63000
نرخ بهره سپرده 0.88 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
ترازنامه بانک 254163.26 255000 258000 260000 262000 264000
عرضه پول M1 96828.00 94000 93700 93500 92500 91500

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -6464.20 -5980 -5325 -5700 -5570 -6080
حساب جاری -1929.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -7 -7 -7 -7 -3
واردات 6866.50 6500 5800 6200 5800 6500
صادرات 402.40 520 475 500 230 420
حواله 2799.80 2450 1800 2300 1800 2100
ورود توریست 87751.00 45000 70000 85000 76000 90000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1387.30 1750 1750 1750 1750 1750

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 157.00 155 155 155 150 150
بودجه دولت -8.90 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5
درآمدهای دولت 15844.00 11500 11800 12300 12500 14000
هزینه های دولت 10915.00 9582 10633 11483 11537 12183

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار -1.00 4 8 10 12 15

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.00 13 16 15 18 18
اعتبار بخش خصوصی 122011.60 121500 120800 121200 120500 119000
هزینه های مصرف کننده 29991.00 2800 2700 2600 2500 2300


کیپ ورد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.