بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 92.04 92.53 92.93 93.35 93.75 94.56

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.60 25 17.5 6 6.2 6.1
نرخ بیکاری 12.30 12.8 12.8 12.8 12.4 12.4
نرخ تورم -0.70 0.4 0.6 1.1 1.5 1.3
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -4351.80 -5830 -5830 -5712 -5712 -6660
حساب جاری -8730.80 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.70 138 138 138 138 137
بودجه دولت -1.80 -8 -8 -8 -8 -6
اطمینان کسب و کار -15.00 -15 -12 -10 5 8
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.00 13 15 17 18 20

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 12.30 12.8 12.8 12.8 12.4 12.4
جمعیت 0.55 0.56 0.56 0.54 0.54 0.54
نرخ مشارکت نیروی کار 57.04 60 60 62 62 62
حداقل دستمزد 13000.00 15000 15000 15000 15000 15000
افراد بیکار 26259.00 28600 28600 29000 29000 29000
نرخ بیکاری جوانان 28.37 32 32 29.7 29.7 29.7
افراد شاغل 206344.00 198000 198000 197000 197000 197000
نرخ اشتغال 50.90 51.3 51.3 51 51 51

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -0.70 0.4 0.6 1.1 1.5 1.3
تورم مواد غذایی -3.10 0.7 1 1 1 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.07 102 102 107 103 104
اندازه اصل تورم 0.00 1.3 1.5 1.7 1.4 1.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
ذخایر ارزی 66704.00 61970 61970 62700 62700 62700
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 3 1.5 1.5
ترازنامه بانک 239786.77 252000 252000 250000 250000 254000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -4351.80 -5830 -5830 -5712 -5712 -6660
حساب جاری -8730.80 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7
واردات 7135.10 6500 6500 7400 7400 7400
صادرات 556.20 670 670 740 740 740
حواله 1221.10 1400 1400 1400 1400 1577
ورود توریست 170778.00 157000 170000 170000 170000 180000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2177.70 1500 1500 1750 1750 1750

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.70 138 138 138 138 137
بودجه دولت -1.80 -8 -8 -8 -8 -6
هزینه های دولت 7067.00 8800 8304 7491 7505 7948

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -15.00 -15 -12 -10 5 8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.00 13 15 17 18 20
هزینه های مصرف کننده 24395.00 28188 28664 25859 25907 27436


کیپ ورد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.