بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 93.64 94.01 94.42 94.84 95.26 96.08

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -31.70 -7 1.5 3.4 3 3
نرخ بیکاری 11.29 14 12.8 12.8 12.8 12.8
نرخ تورم 0.80 0.8 1.3 0.4 0.6 1.1
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری -4352.50 -5714 -5830 -5830 -5830 -5712
حساب جاری -8181.60 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -8 -7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 140 135 135 135 135
بودجه دولت -1.80 -9 -8 -8 -8 -8
اطمینان کسب و کار -8.00 -7 2 4 6 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.00 10 13 15 17 20

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 11.29 14 12.8 12.8 12.8 12.8
جمعیت 0.55 0.54 0.56 0.56 0.56 0.54
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 60 60 60 60 62
حداقل دستمزد 13000.00 13000 15000 15000 15000 15000
افراد بیکار 26259.00 28600 28600 28600 28600 29000
نرخ بیکاری جوانان 24.90 32 32 32 32 29.7
افراد شاغل 206344.00 198000 198000 198000 198000 197000
نرخ اشتغال 50.90 51.3 51.3 51.3 51.3 51

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.80 0.8 1.3 0.4 0.6 1.1
تورم مواد غذایی 1.30 -0.3 0.3 0.7 1 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.8 0.2 0.5 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.77 105 103 103 102 107
اندازه اصل تورم 1.10 1.8 2.1 1.7 1.5 1.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
ذخایر ارزی 72275.60 61970 61970 61970 61970 62700
نرخ بهره سپرده 1.50 3 1.5 1.5 1.5 3
ترازنامه بانک 235917.82 245000 248000 252000 252000 250000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -4352.50 -5714 -5830 -5830 -5830 -5712
حساب جاری -8181.60 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -8 -7 -7 -7 -7
واردات 4532.20 6500 6500 6500 6500 7400
صادرات 179.70 670 670 670 670 740
حواله 1952.80 1400 1400 1400 1400 1577
ورود توریست 170778.00 160000 163000 157000 170000 170000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1309.20 1500 1500 1500 1500 1750

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 140 135 135 135 135
بودجه دولت -1.80 -9 -8 -8 -8 -8
هزینه های دولت 7970.00 7412 8090 8241 8209 7634

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -8.00 -7 2 4 6 5.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.00 10 13 15 17 20
هزینه های مصرف کننده 30374.00 28248 30830 31407 31285 29095


کیپ ورد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.