04/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
CV
اطمینان کسب و کار Q3 -8
13/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
CV
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.8%


کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.