13/12/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CV
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.7%
27/12/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
CV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 6.2%
02/01/2020 واقعی قبلی
10:50 AM
CV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3


کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.