07/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 5.7% 6.9% ®
14/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
CV
اطمینان کسب و کار Q1 15
15/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
CV
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.9%


کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.