17/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
CV
نرخ تورم (سالانه) APR 7.6% 7.6% 8%
11:00 AM
CV
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.1% 1.2% 1.6%

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.