07/07/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 5.7%
14/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
CV
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.3%
15/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
CV
اطمینان کسب و کار Q2 -8


کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.