14/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
CV
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.7% 2.4% 1.4%
17/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
CV
Presidential Elections - 1st Round
31/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
CV
Presidential Elections - 2nd Round

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.