بازارها گذشته مرجع
پول 7.98 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -48.7 2020-03
نرخ بیکاری 2.2 2020-04
نرخ تورم 2.05 2020-04
نرخ بهره 0.86 2020-03
موازنه تجاری -3120300 2020-04
حساب جاری 157999 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12
موارد کروناویروس 45 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 45 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -48.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 58.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54397 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8257 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831 2018-12
تولید ناخالص ملی 397997 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2020-04
افراد شاغل 397 2020-03
افراد بیکار 8.5 2020-03
جمعیت 0.67 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70 2020-04
دستمزد 16000 2020-03
دستمزد در تولید 10800 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.05 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2020-04
CPI مسکن آب و برق 115 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2020-04
قیمت صادرات 136 2019-12
تورم مواد غذایی 5.31 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی -48.7 2020-03
قیمت واردات 147 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.26 2020-05
عرضه پول M1 77214 2020-04
عرضه پول M2 682365 2020-04
ذخایر ارزی 22426 2020-04
عرضه پول M0 18355 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3120300 2020-04
حساب جاری 157999 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.2 2018-12
صادرات 716400 2020-04
واردات 3836800 2020-04
ورود توریست 11041 2020-04
گردش سرمایه 139587 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19964 2018-12
رابطه مبادله 99.8 2019-12
درآمد گردشگری 16243 2019-12

دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت 8523 2019-09
هزینه های دولت 9055 2020-03
درآمدهای دولت 36285 2019-09
هزینه های مالی 27762 2019-09
ارزیابی اعتبار 87 2020-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 22.9 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 2019-12
تولید صنعتی 17.6 2019-12
تغییرات موجودی انبار 404 2020-03
ثبت خودرو 436 2020-02
تولید الکتریسیته 30.52 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.8 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -44.8 2020-03
هزینه های مصرف کننده 22765 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 540258 2020-02

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 265 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 45 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 45 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.