بازارها گذشته مرجع
پول 7.99 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -63.8 2020-09
نرخ بیکاری 2.9 2020-11
نرخ تورم -0.88 2020-11
نرخ بهره 0.5 2020-12
موازنه تجاری -12468600 2020-11
حساب جاری 142814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12
موارد کروناویروس 46 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 46 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -63.8 2020-09
تولید ناخالص داخلی 53.86 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38383 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14300 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965 2019-12
تولید ناخالص ملی 390971 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2020-11
افراد شاغل 392 2020-09
افراد بیکار 11.8 2020-09
جمعیت 0.67 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70 2020-11
دستمزد 15000 2020-09
دستمزد در تولید 10000 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.88 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2020-11
CPI مسکن آب و برق 115 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2020-11
قیمت صادرات 115 2020-09
تورم مواد غذایی 1.13 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2020-09
قیمت واردات 149 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.36 2020-12
عرضه پول M1 77957 2020-11
عرضه پول M2 695269 2020-11
نرخ بهره سپرده 0.24 2019-12
ذخایر ارزی 25147 2020-12
عرضه پول M0 49511 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -12468600 2020-11
حساب جاری 142814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33 2019-12
صادرات 957100 2020-11
واردات 13425600 2020-11
ورود توریست 659407 2020-12
گردش سرمایه 95503 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -38643 2019-12
رابطه مبادله 99.9 2020-09
درآمد گردشگری 1012 2020-09

دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت -19045 2020-06
هزینه های دولت 13044 2020-09
درآمدهای دولت 7179 2020-06
هزینه های مالی 26225 2020-06
ارزیابی اعتبار 87 2021-01

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -38.1 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.53 2020-09
تولید صنعتی -49.1 2020-09
تغییرات موجودی انبار 385 2020-09
ثبت خودرو 1292 2020-11
تولید الکتریسیته 401 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -50.1 2020-09
هزینه های مصرف کننده 22913 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 555763 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 268 2020-10

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 46 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 46 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.