گذشته قبلی
پول 8.07 8.07
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.9 18 در صد
نرخ بیکاری 3.7 3.4 در صد
نرخ تورم 1.32 1.1 در صد
نرخ بهره 2.75 2 در صد
موازنه تجاری -9546658 -10888618 هزار MOP
حساب جاری 23701 151514 MOP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.2 33.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 12 12 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 12 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.9 18 در صد
تولید ناخالص داخلی 29.91 25.59 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54270 62550 MOP - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12096 16646 MOP-THO
تولید ناخالص داخلی سرانه 42093 36172 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67179 57729 USD
تولید ناخالص ملی 204893 445530 MOP - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.7 3.4 در صد
افراد شاغل 364 371 هزار
افراد بیکار 13.9 13.3 هزار
جمعیت 0.68 0.68 میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 68.3 68.3 در صد
دستمزد 15600 16000 MOP / ماهانه
دستمزد در تولید 12000 12000 MOP / ماهانه
گذشته قبلی
نرخ تورم 1.32 1.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 104 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 101 102 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 111 امتیاز
قیمت صادرات 126 129 امتیاز
تورم مواد غذایی 1.86 1.67 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.6 100 امتیاز
قیمت واردات 222 249 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 0.08 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 214 213 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1467031 1465759 دوزها
موارد کروناویروس 1256 1239 افراد
مرگ و میر کروناویروس 4 3 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.75 2 در صد
نرخ بهره بین بانکی 2.12 1.7 در صد
عرضه پول M1 73502 72014 MOP - میلیون
عرضه پول M2 680091 674492 MOP - میلیون
نرخ بهره سپرده 0.16 0.21 در صد
ذخایر ارزی خارجی 26480 26651 USD - میلیون
عرضه پول M0 57449 62446 MOP - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -9546658 -10888618 هزار MOP
حساب جاری 23701 151514 MOP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.2 33.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 961408 1142983 هزار MOP
واردات 10508066 12031601 هزار MOP
ورود توریست 380671 600748
گردش سرمایه 53216 90638 MOP - میلیون ها
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70563 -41818 MOP - میلیون
رابطه مبادله 99.6 99.6 امتیاز
درآمد گردشگری 4800 7161 MOP - میلیون
گذشته قبلی
ارزش بودجه دولت -2054 -4065 MOP - میلیون
هزینه های دولت 9592 15965 MOP-THO
درآمدهای دولت 14367 16980 MOP - میلیون
هزینه های مالی 16421 21044 MOP - میلیون
ارزیابی اعتبار 87
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 12 12 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 12 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 4.3 -26.5 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 31.3 11.6 در صد
تولید صنعتی 22.6 34.7 در صد
تغییرات موجودی انبار -94 -236 MOP-THO
ثبت خودرو 1171 903
تولید الکتریسیته 42.3 60.8 گیگاوات ساعت
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.9 4.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 25721 26000 MOP-THO
اعتبار بخش خصوصی 578026 577314 MOP - میلیون
گذشته قبلی
شاخص مسکن 267 269 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.