بازارها گذشته مرجع
پول 8.04 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2019-03
نرخ بیکاری 1.7 2019-05
نرخ تورم 2.69 2019-05
نرخ بهره 2.75 2019-06
موازنه تجاری -6352804 2019-05
حساب جاری 134527 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 54.55 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102581 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12663 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831 2018-12
تولید ناخالص ملی 366754 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2019-05
افراد شاغل 387 2019-03
افراد بیکار 6.5 2019-03
جمعیت 0.65 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2019-03
دستمزد 16000 2018-09
دستمزد در تولید 13000 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.69 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-05
CPI مسکن آب و برق 114 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-05
قیمت صادرات 114 2018-09
تورم مواد غذایی 3.01 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-03
قیمت واردات 127 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 2.58 2019-07
عرضه پول M1 87128 2019-05
عرضه پول M2 671193 2019-05
ذخایر ارزی 20356 2019-05
عرضه پول M0 15711 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6352804 2019-05
حساب جاری 134527 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
صادرات 908040 2019-05
واردات 7260840 2019-05
ورود توریست 3396835 2019-05
گردش سرمایه 112745 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18677 2017-12
رابطه مبادله 99.7 2018-09
درآمد گردشگری 18352 2018-09
دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت 13872 2018-12
هزینه های دولت 8475 2019-03
درآمدهای دولت 34305 2018-12
هزینه های مالی 20433 2018-12
ارزیابی اعتبار 87.5
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -24.2 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.7 2018-09
تولید صنعتی 13.7 2018-09
تغییرات موجودی انبار -247 2019-03
ثبت خودرو 1365 2018-11
تولید الکتریسیته 75.3 2018-07
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 2019-03
هزینه های مصرف کننده 25971 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 41423 2012-12
اعتبار بخش خصوصی 493370 2018-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 270 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.