بازارها گذشته مرجع
پول 8 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -45.9 2020-12
نرخ بیکاری 2.9 2021-02
نرخ تورم -0.95 2021-02
نرخ بهره 0.5 2021-02
موازنه تجاری -7026400 2021-02
حساب جاری 142814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12
موارد کروناویروس 49 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 48 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -45.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 53.86 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 60285 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17132 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965 2019-12
تولید ناخالص ملی 390971 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2021-02
افراد شاغل 389 2020-12
افراد بیکار 11 2020-12
جمعیت 0.68 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2021-02
دستمزد 15000 2020-09
دستمزد در تولید 10000 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.95 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-02
CPI مسکن آب و برق 103 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-02
قیمت صادرات 115 2020-09
تورم مواد غذایی -1.24 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2020-12
قیمت واردات 149 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 12.82 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 83257 2021-04
موارد کروناویروس 49 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 48 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.26 2021-03
عرضه پول M1 78589 2021-02
عرضه پول M2 695807 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.21 2020-12
ذخایر ارزی 25033 2021-03
عرضه پول M0 52808 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7026400 2021-02
حساب جاری 142814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33 2019-12
صادرات 728666 2021-02
واردات 7755079 2021-02
ورود توریست 427122 2021-02
گردش سرمایه 95503 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -38643 2019-12
رابطه مبادله 99.9 2020-09
درآمد گردشگری 1012 2020-09

دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت -7397 2020-09
هزینه های دولت 14791 2020-12
درآمدهای دولت 10275 2020-09
هزینه های مالی 17672 2020-09
ارزیابی اعتبار 87 2021-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -38.1 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.53 2020-09
تولید صنعتی -49.1 2020-09
تغییرات موجودی انبار 454 2020-12
ثبت خودرو 1197 2020-12
تولید الکتریسیته 368 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.6 2020-12
هزینه های مصرف کننده 25128 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 555763 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 269 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.