بازارها گذشته مرجع
پول 7.98 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -48.7 2020-03
نرخ بیکاری 2.5 2020-06
نرخ تورم 0.94 2020-06
نرخ بهره 0.86 2020-06
موازنه تجاری -4327300 2020-06
حساب جاری 157999 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12
موارد کروناویروس 46 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 46 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -48.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 53.86 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54397 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8257 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965 2019-12
تولید ناخالص ملی 397997 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2020-06
افراد شاغل 402 2020-06
افراد بیکار 10.1 2020-06
جمعیت 0.67 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.8 2020-06
دستمزد 16000 2020-03
دستمزد در تولید 10800 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.94 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-06
CPI مسکن آب و برق 115 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 2020-06
قیمت صادرات 136 2019-12
تورم مواد غذایی 3.73 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی -48.7 2020-03
قیمت واردات 147 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.43 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.47 2020-07
عرضه پول M1 83589 2020-05
عرضه پول M2 686830 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.24 2019-12
ذخایر ارزی 23755 2020-06
عرضه پول M0 18194 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4327300 2020-06
حساب جاری 157999 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.2 2018-12
صادرات 775200 2020-06
واردات 5103500 2020-06
ورود توریست 22556 2020-06
گردش سرمایه 139587 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19964 2018-12
رابطه مبادله 99.8 2019-12
درآمد گردشگری 16243 2019-12

دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت 1500 2020-03
هزینه های دولت 9055 2020-03
درآمدهای دولت 22532 2020-03
هزینه های مالی 21032 2020-03
ارزیابی اعتبار 87 2020-08

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 22.9 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 2019-12
تولید صنعتی 17.6 2019-12
تغییرات موجودی انبار 404 2020-03
ثبت خودرو 1013 2020-06
تولید الکتریسیته 52 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.8 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -44.8 2020-03
هزینه های مصرف کننده 22765 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 549283 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 265 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 46 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 46 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.