بازارها گذشته مرجع
پول 8.02 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2019-09
نرخ بیکاری 1.7 2019-12
نرخ تورم 2.98 2020-01
نرخ بهره 2 2019-12
موازنه تجاری -7852650 2019-12
حساب جاری 157999 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2019-09
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 54.55 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99656 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14500 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831 2018-12
تولید ناخالص ملی 366754 2017-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2019-12
افراد شاغل 390 2019-12
افراد بیکار 6.7 2019-12
جمعیت 0.66 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2019-11
دستمزد 17000 2019-09
دستمزد در تولید 10000 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.98 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2020-01
CPI مسکن آب و برق 115 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2020-01
قیمت صادرات 119 2019-09
تورم مواد غذایی 5.39 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-09
قیمت واردات 124 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 2.24 2020-01
عرضه پول M1 88162 2019-12
عرضه پول M2 687531 2019-12
ذخایر ارزی 22216 2019-12
عرضه پول M0 16781 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7852650 2019-12
حساب جاری 157999 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.2 2018-12
صادرات 1096920 2019-12
واردات 8949570 2019-12
ورود توریست 3083406 2019-12
گردش سرمایه 139587 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18677 2017-12
رابطه مبادله 99.7 2019-09
درآمد گردشگری 15198 2019-09

دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت 9054 2019-06
هزینه های دولت 10502 2019-09
درآمدهای دولت 32302 2019-06
هزینه های مالی 23248 2019-06
ارزیابی اعتبار 87 2020-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 15 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 2019-09
تولید صنعتی 20.6 2019-09
تغییرات موجودی انبار 552 2019-09
ثبت خودرو 1221 2019-11
تولید الکتریسیته 42.1 2019-11

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.7 2019-09
هزینه های مصرف کننده 26198 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 521158 2019-11

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 267 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.