بازارها گذشته مرجع
پول 7.98 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -67.8 2020-06
نرخ بیکاری 2.9 2020-09
نرخ تورم -0.4 2020-09
نرخ بهره 0.86 2020-06
موازنه تجاری -7727700 2020-08
حساب جاری 142814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12
موارد کروناویروس 46 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 46 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -67.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 53.86 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34044 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12323 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965 2019-12
تولید ناخالص ملی 397997 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2020-09
افراد شاغل 392 2020-09
افراد بیکار 11.8 2020-09
جمعیت 0.67 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.3 2020-09
دستمزد 15000 2020-06
دستمزد در تولید 10500 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2020-09
CPI مسکن آب و برق 115 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2020-09
قیمت صادرات 83.8 2020-06
تورم مواد غذایی 1.77 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی -67.8 2020-06
قیمت واردات 74.2 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.23 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.63 2020-09
عرضه پول M1 74058 2020-08
عرضه پول M2 701678 2020-08
نرخ بهره سپرده 0.24 2019-12
ذخایر ارزی 23154 2020-09
عرضه پول M0 18194 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7727700 2020-08
حساب جاری 142814 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33 2019-12
صادرات 879300 2020-08
واردات 8607100 2020-08
ورود توریست 449085 2020-09
گردش سرمایه 95503 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -38643 2019-12
رابطه مبادله 99.8 2019-12
درآمد گردشگری 16243 2019-12

دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت 1500 2020-03
هزینه های دولت 11821 2020-06
درآمدهای دولت 22532 2020-03
هزینه های مالی 21032 2020-03
ارزیابی اعتبار 87 2020-10

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -32.4 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 40.2 2020-06
تولید صنعتی -56.2 2020-06
تغییرات موجودی انبار 325 2020-06
ثبت خودرو 1070 2020-08
تولید الکتریسیته 55.09 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.8 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -61.5 2020-06
هزینه های مصرف کننده 22633 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 549283 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 268 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 46 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 46 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.