بازارها گذشته مرجع
پول 8.05 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2019-09
نرخ بیکاری 1.8 2019-09
نرخ تورم 2.73 2019-09
نرخ بهره 2 2019-10
موازنه تجاری -6527560 2019-09
حساب جاری 157999 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 54.55 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99656 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13372 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831 2018-12
تولید ناخالص ملی 366754 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2019-09
افراد شاغل 387 2019-09
افراد بیکار 7.3 2019-09
جمعیت 0.66 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2019-09
دستمزد 16000 2018-09
دستمزد در تولید 13000 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.73 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2019-09
CPI مسکن آب و برق 115 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2019-09
قیمت صادرات 114 2018-09
تورم مواد غذایی 4.41 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت واردات 127 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 2.16 2019-10
عرضه پول M1 81422 2019-09
عرضه پول M2 671391 2019-09
ذخایر ارزی 21466 2019-10
عرضه پول M0 15711 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6527560 2019-09
حساب جاری 157999 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
صادرات 1020510 2019-09
واردات 7548070 2019-09
ورود توریست 2764924 2019-09
گردش سرمایه 139587 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18677 2017-12
رابطه مبادله 99.7 2018-09
درآمد گردشگری 18352 2018-09
دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت 13872 2018-12
هزینه های دولت 10028 2019-06
درآمدهای دولت 34305 2018-12
هزینه های مالی 20433 2018-12
ارزیابی اعتبار 87.5
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -24.2 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.7 2018-09
تولید صنعتی 13.7 2018-09
تغییرات موجودی انبار -238 2019-06
ثبت خودرو 1365 2018-11
تولید الکتریسیته 75.3 2018-07
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.5 2019-06
هزینه های مصرف کننده 26401 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 41423 2012-12
اعتبار بخش خصوصی 493370 2018-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 270 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.