17/07/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.67%
20/07/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست JUN -99.5%
27/07/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
نرخ بیکاری JUN 2.4%
31/07/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
موازنه تجاری JUN MOP-3.66B


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی