23/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.08% -0.51%
28/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
موازنه تجاری JUN MOP-14.70B
30/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
نرخ بیکاری JUN 3.0%
19/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست JUL 2243.1%






MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی