26/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MO
نرخ بیکاری OCT 2.8% 2.9% 2.8%
29/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MO
موازنه تجاری OCT MOP-9.73B MOP-11B MOP-12B
22/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.91%
10:00 AM
MO
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.02%
23/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MO
(ورود توریست (تغییرات سالیانه NOV -43.6%

MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی