21/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.73%
04:30 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT 8.0%
25/11/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
MO
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q3 -0.5%
27/11/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
MO
نرخ بیکاری OCT 1.8%
29/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
موازنه تجاری OCT MOP-6.5B


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی