21/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) APR -0.97%
10:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست APR 255.4%
25/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q1 -8.6%
28/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
موازنه تجاری APR MOP-10.12B
29/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
نرخ بیکاری APR 2.9%
30/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -45.9%


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی