05/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -63.8%
17/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB
19/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) FEB
26/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MO
نرخ بیکاری FEB 2.7%


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی