22/05/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) APR 2.77% 2.84%
23/05/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست APR 15.9% 24%
24/05/2019 واقعی قبلی
03:45 AM
MO
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q1 -2.1% 2.3%
28/05/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
نرخ بیکاری APR 1.7%
29/05/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
MO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 2.1%
31/05/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
MO
موازنه تجاری APR MOP-6.05B


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی