23/04/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست MAR -95.6%
04:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.33%
30/04/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
موازنه تجاری MAR MOP-2.96B
04:00 AM
MO
نرخ بیکاری MAR 1.9%


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی