21/02/2020 واقعی قبلی
09:55 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.98% 2.56%
24/02/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q4 -0.7%
26/02/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN -13.6%
27/02/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
نرخ بیکاری JAN 1.7%
28/02/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
موازنه تجاری JAN MOP-7.85B
04:00 AM
MO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -4.5%
20/03/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB
04:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.98%


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی