19/09/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
MO
تصمیم نرخ بهره 2.25% 2.5%
20/09/2019 واقعی قبلی
03:40 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) AUG 2.83% 2.60%
23/09/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG 16.3%
27/09/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
نرخ بیکاری AUG 1.8%
30/09/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
موازنه تجاری AUG MOP-6.2B


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی