24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MO
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه Q1 1.9% 4.6% 15%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -4.4% -8%
10:00 AM
MO
نرخ بیکاری APR 3.5% 3.4%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MO
موازنه تجاری APR MOP-12.45B MOP-13.6B
20/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:20 AM
MO
(ورود توریست (تغییرات سالیانه MAY -23.7%

MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی