بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 7.99 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -63.80 1.5 25 55 10 5
نرخ بیکاری 2.90 3 2.9 2.8 2.5 3
نرخ تورم -0.75 0.1 1.5 2.8 3.3 3
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
موازنه تجاری -10766000.00 -7086235 -6980000 -6980000 -6980000 -7087735
حساب جاری 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.00 35 34 34 34 34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -63.80 1.5 25 55 10 5
تولید ناخالص داخلی 53.86 51.8 53.7 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34044.00 106463 67996 52768 37448 111787
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12323.00 18337 10321 19101 13555 19254
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110.50 54510 55731 55731 55731 55731
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
تولید ناخالص ملی 397997.00 403967 497496 616895 437797 424165

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.90 3 2.9 2.8 2.5 3
افراد بیکار 11.80 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
جمعیت 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69
نرخ مشارکت نیروی کار 70.00 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
دستمزد 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500
دستمزد در تولید 10500.00 16000 16000 16000 16000 16000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.75 0.1 1.5 2.8 3.3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.90 122 117 119 120 125
نرخ تورم (ماهانه) -0.06 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 1.13 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.77 128 126 127 125 132

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
نرخ بهره بین بانکی 0.31 1.6 0.5 0.5 0.5 1.85
عرضه پول M2 690518.19 655000 655000 655000 655000 655000
نرخ بهره سپرده 0.24 0.1 0.24 0.24 0.24 0.35

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -10766000.00 -7086235 -6980000 -6980000 -6980000 -7087735
حساب جاری 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.00 35 34 34 34 34
واردات 11557600.00 8190000 8190000 8190000 8190000 8210000
صادرات 791500.00 1210000 1210000 1210000 1210000 1270000
ورود توریست 581986.00 100000 1150000 1150000 1150000 3354700
درآمد گردشگری 5007.00 18000 18000 18000 18000 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -38642.80 -9189 -9006 -9006 -9006 -9006

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ارزش بودجه دولت -19045.18 16500 16500 16500 16500 16500
هزینه های دولت 11821.00 13557 11319 18323 13003 14235

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -32.40 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 40.20 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید صنعتی -56.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
تغییرات موجودی انبار 325.00 -10 -10 -10 -10 -10
تولید الکتریسیته 55.09 97 97 97 97 97

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -50.10 3.8 3.8 3.8 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 22633.00 27639 28456 35081 24896 29021

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 268.00 267 266 266 266 266


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی