بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -67.80 -8 1.8 0.1 1 0.1
نرخ بیکاری 2.70 2.6 2.7 2.9 2.8 3
نرخ تورم 0.03 0.5 3 3 2.8 3
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
موازنه تجاری -6242400.00 -6000000 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735
حساب جاری 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.20 35 35 34 34 34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -67.80 -8 1.8 0.1 1 0.1
تولید ناخالص داخلی 53.86 51.8 51.8 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34044.00 95670 106778 54451 54941 106885
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12323.00 13340 18391 8265 8340 18410
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110.50 54510 54510 55731 55731 55731
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
تولید ناخالص ملی 397997.00 382077 405161 398395 401977 405566

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 2.70 2.6 2.7 2.9 2.8 3
افراد بیکار 10.10 7.4 6.8 6.8 6.8 6.8
جمعیت 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69
نرخ مشارکت نیروی کار 70.50 69.7 70.2 70.2 70.2 70.2
دستمزد 16000.00 16500 17500 17500 17500 17500
دستمزد در تولید 10800.00 15500 16000 16000 16000 16000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.03 0.5 3 3 2.8 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.44 117 121 121 120 124
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 2.93 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.33 126 130 129 125 134

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
نرخ بهره بین بانکی 0.49 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
عرضه پول M2 708411.66 647000 655000 655000 655000 655000
نرخ بهره سپرده 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -6242400.00 -6000000 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735
حساب جاری 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.20 35 35 34 34 34
واردات 73099.00 7320000 8190000 8190000 8190000 8210000
صادرات 1067500.00 1320000 1210000 1210000 1210000 1270000
ورود توریست 227113.00 95500 100000 1150000 1150000 3354700
درآمد گردشگری 16243.00 17900 18000 18000 18000 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19964.00 -9189 -9189 -9006 -9006 -9006

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ارزش بودجه دولت 1499.63 16800 16500 16500 16500 16500
هزینه های دولت 11821.00 9662 13597 9064 9146 13611

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 22.90 18.8 12.6 12.6 12.6 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.60 7.9 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید صنعتی 17.60 4.8 3.2 3.2 3.2 3.2
تغییرات موجودی انبار 325.00 -17 -10 -10 -10 -10
تولید الکتریسیته 52.00 78 97 97 97 97

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -61.50 3.5 3.8 3.8 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 22633.00 24102 27721 22788 22993 27749

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 264.70 267 267 266 266 266


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی