بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 69.50 38 5 2 3 5
نرخ بیکاری 2.80 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 0.83 2 2.3 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 1
موازنه تجاری -11162282.61 -7087735 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
حساب جاری 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.60 34 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 69.50 38 5 2 3 5
تولید ناخالص داخلی 55.15 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 60023.00 121342 83193 60401 61223 87353
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12047.00 21756 23365 10848 12288 24533
تولید ناخالص داخلی سرانه 24350.30 55731 55950 55950 55950 55950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54797.90 115000 115000 115000 108164 126165
تولید ناخالص ملی 390971.00 405053 539540 410520 398790 566517

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.80 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5
افراد بیکار 11.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
جمعیت 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
دستمزد 15500.00 17500 17500 17500 17500 17500
دستمزد در تولید 12000.00 16000 16000 16000 16000 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 0.83 2 2.3 2.5 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.81 104 105 105 105 107
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.91 1.4 2 2 2 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.00 106 106 107 107 107

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی 0.17 1.85 0.17 0.17 0.42 0.67
عرضه پول M2 687094.52 655000 655000 655000 655000 655000
نرخ بهره سپرده 0.21 0.35 0.21 0.21 0.46 0.71

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -11162282.61 -7087735 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
حساب جاری 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.60 34 32.5 32.5 32.5 32.5
واردات 12227988.83 8210000 8210000 8210000 8210000 8210000
صادرات 1065706.22 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
ورود توریست 629085.00 1500000 2000000 2000000 2000000 2500000
درآمد گردشگری 7161.00 18000 18000 18000 18000 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -44323.00 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ارزش بودجه دولت -4064.60 16500 16500 16500 16500 16500
هزینه های دولت 12237.00 14155 21106 9668 12482 22161

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی -13.20 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید صنعتی 49.70 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
تغییرات موجودی انبار 593.00 -10 -10 -10 -10 -10
تولید الکتریسیته 60.30 97 97 97 97 97

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 218.96 25 15 15 15 10
هزینه های مصرف کننده 24732.00 28900 35175 27314 25227 36934

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 269.50 266 266 266 266 280


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی