بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 8.09 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.40 2 3 5 5 5
نرخ بیکاری 3.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 1.06 1.1 1 1.4 1.8 1.8
نرخ بهره 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
موازنه تجاری -12445143.34 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
حساب جاری 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.40 2 3 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 25.60 53.7 53.7 53.9 53.9 53.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63003.00 64807 57327 66153 66153 69461
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16646.00 12827 15492 17478 17478 18352
تولید ناخالص داخلی سرانه 34335.64 55950 55950 55950 55950 55950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54797.90 115000 115000 115000 108164 126165
تولید ناخالص ملی 204893.00 208991 211040 215138 215138 225895

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
افراد بیکار 13.30 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
جمعیت 0.68 0.69 0.69 0.7 0.7 0.7
دستمزد 15600.00 17500 17500 17500 17500 17500
دستمزد در تولید 12000.00 16000 16000 16000 16000 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.90 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 1.06 1.1 1 1.4 1.8 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.56 104 104 105 105 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 1.54 2 2 1.8 1.8 1.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.29 111 111 111 111 111

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
نرخ بهره بین بانکی 0.70 1.45 1.95 2.2 2.45 2.45
عرضه پول M2 686330.10 655000 655000 655000 655000 655000
نرخ بهره سپرده 0.16 0.91 1.41 1.66 1.91 1.91
ذخایر ارزی خارجی 26548.64 27000 27500 28000 28500 29000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -12445143.34 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
حساب جاری 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.60 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
واردات 13878907.62 8210000 8210000 8210000 8210000 8210000
صادرات 1433764.28 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
ورود توریست 606841.00 2000000 2000000 2500000 2500000 3000000
درآمد گردشگری 4800.00 18000 18000 18000 18000 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70562.70 -9006 -9006 -8822 -8822 -8822

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ارزش بودجه دولت -2053.79 16500 16500 16500 16500 16500
هزینه های دولت 15617.00 13044 13541 16398 16398 17218

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 4.30 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 31.30 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید صنعتی 22.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
تغییرات موجودی انبار -236.00 -10 -10 -10 -10 -10
تولید الکتریسیته 42.30 97 97 97 97 97

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.60 15 15 10 10 5
هزینه های مصرف کننده 25909.00 25732 24611 27204 27204 28565

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 266.70 266 266 280 280 280


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی