بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 8.02 8 8 8 8 8

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 0.3 0.9 1.5 1.8 0.1
نرخ بیکاری 1.70 1.6 1.7 1.8 1.8 2
نرخ تورم 2.98 3 3.2 2.9 3 3
نرخ بهره 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -7852650.00 -7084740 -6000000 -6000000 -7086235 -7087735
حساب جاری 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.20 35 35 35 35 34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 0.3 0.9 1.5 1.8 0.1
تولید ناخالص داخلی 54.55 53.2 53.2 53.2 53.2 52.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99656.00 102668 102559 100403 101450 101551
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14500.00 12701 13492 14718 14761 14776
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054.10 56408 56408 56408 56408 55731
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831.30 115000 115000 115000 115000 115000
تولید ناخالص ملی 366753.70 367304 368404 369504 373355 373729

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 1.70 1.6 1.7 1.8 1.8 2
افراد بیکار 6.70 7.4 7.4 7.4 6.8 6.8
جمعیت 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69
دستمزد 17000.00 16500 16500 16500 17500 17500
دستمزد در تولید 10000.00 15500 15500 15500 16000 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.90 69.7 69.7 69.7 70.2 70.2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 2.98 3 3.2 2.9 3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.94 118 120 120 121 124
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 5.39 2.9 2.9 2.9 2.4 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.19 126 129 129 129 133

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.24 2.43 2.18 2.18 2.18 2.68
عرضه پول M2 687530.82 647000 647000 647000 655000 655000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -7852650.00 -7084740 -6000000 -6000000 -7086235 -7087735
حساب جاری 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.20 35 35 35 35 34
واردات 8949570.00 7580000 7320000 7320000 8190000 8210000
صادرات 1096920.00 1090000 1320000 1320000 1210000 1270000
ورود توریست 3083406.00 3266100 3540700 2960800 3162000 3354700
درآمد گردشگری 15198.00 17900 17900 17900 18000 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ارزش بودجه دولت 9053.90 16800 16800 16800 16500 16500
هزینه های دولت 10502.00 8500 10118 10660 10691 10702

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی 15.00 18.8 18.8 18.8 12.6 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.90 7.9 7.9 7.9 2.7 2.7
تولید صنعتی 20.60 4.8 4.8 4.8 3.2 3.2
تغییرات موجودی انبار 552.00 -17 -17 -17 -10 -10
تولید الکتریسیته 42.10 78 78 78 97 97

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.70 3.6 3.2 3.2 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 26198.00 26049 26639 26591 26670 26696

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 267.40 267 267 267 267 266


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی