بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 8.00 8 8 8 8 8

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -45.90 55 35 15 5 5
نرخ بیکاری 2.90 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
نرخ تورم -0.97 0.3 1.5 2 2.3 2.5
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری -10122500.00 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735 -6940000
حساب جاری 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.00 34 34 34 34 32.5
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -45.90 55 35 15 5 5
تولید ناخالص داخلی 53.86 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 60285.00 67996 52768 121342 44140 46347
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17132.00 10321 19101 21756 16445 17267
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110.50 55731 55731 55731 55731 55950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
تولید ناخالص ملی 390971.00 488714 606005 405053 449617 472097

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.90 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
افراد بیکار 11.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
جمعیت 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
دستمزد 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500
دستمزد در تولید 10000.00 16000 16000 16000 16000 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.90 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -0.97 0.3 1.5 2 2.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.29 103 104 104 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.28 99.89 100 101 105 103
تورم مواد غذایی -0.87 0.8 1.4 1.4 2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.28 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.21 0.25 0.25 1.85 0.25 0.25
عرضه پول M2 695806.78 655000 655000 655000 655000 655000
نرخ بهره سپرده 0.21 0.21 0.21 0.35 0.21 0.21

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -10122500.00 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735 -6940000
حساب جاری 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.00 34 34 34 34 32.5
واردات 11424678.46 8190000 8190000 8210000 8210000 8210000
صادرات 1302179.59 1210000 1210000 1270000 1270000 1270000
ورود توریست 754541.00 800000 1000000 1500000 2000000 2500000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -38642.80 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822
درآمد گردشگری 1012.00 18000 18000 18000 18000 18000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ارزش بودجه دولت -7396.96 16500 16500 16500 16500 16500
هزینه های دولت 14791.00 11319 18323 14155 15001 15751

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -38.10 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.53 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید صنعتی -49.10 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
تغییرات موجودی انبار 454.00 -10 -10 -10 -10 -10
تولید الکتریسیته 368.10 97 97 97 97 97

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.60 35 25 25 15 10
هزینه های مصرف کننده 25128.00 28456 35081 28900 26350 27667

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 268.80 266 266 266 266 280


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی