بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 8.05 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 -1.3 -0.3 -1.5 -0.9 -1.1
نرخ بیکاری 1.80 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8
نرخ تورم 2.73 2.7 3 3.2 2.9 3
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری -6527560.00 -7084740 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
حساب جاری 157998.90 125000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 34 34 34 34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 -1.3 -0.3 -1.5 -0.9 -1.1
تولید ناخالص داخلی 54.55 58.5 62.4 62.4 62.4 62.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99656.00 110801 102273 100041 100650 109582
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13372.00 19443 12625 13171 13252 19229
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054.10 56500 56920 56920 56920 56920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831.30 112000 115000 115000 115000 115000
تولید ناخالص ملی 366753.70 361986 365653 361252 363453 358004
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 1.80 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8
افراد بیکار 7.30 7.4 7.4 7.4 7.4 6.8
جمعیت 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68
دستمزد 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500
دستمزد در تولید 13000.00 15500 15500 15500 15500 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.20 69.7 69.7 69.7 69.7 70.2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.73 2.7 3 3.2 2.9 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.64 117 118 120 120 121
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 4.41 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.33 123 126 129 129 127
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 2.16 2.26 2.26 2.01 2.01 2.01
عرضه پول M2 671390.80 647000 647000 647000 647000 655000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -6527560.00 -7084740 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
حساب جاری 157998.90 125000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 34 34 34 34
ورود توریست 2764924.00 3070400 3266100 3540700 2960800 3162000
درآمد گردشگری 18352.00 17900 17900 17900 17900 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 -12500 -14000 -14000 -14000 -14000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های دولت 10028.00 13204 8450 9878 9938 13059
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -24.20 18.8 18.8 18.8 18.8 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.70 7.9 7.9 7.9 7.9 2.7
تولید صنعتی 13.70 4.8 4.8 4.8 4.8 3.2
تغییرات موجودی انبار -238.00 -17 -17 -17 -17 -10
تولید الکتریسیته 75.30 78 78 78 78 97
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.50 2.9 3.6 3.2 3.2 3.8
هزینه های مصرف کننده 26401.00 26054 25893 26005 26163 25767
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 40885 41299 40802 41050 40435
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 270.50 274 274 274 274 272


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی