بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 8.07 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 2.7 3 3.2 3.1 3.5
نرخ بیکاری 1.80 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
نرخ تورم 2.83 2.5 2.7 3 3.2 3
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -6156220.00 -6700000 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
حساب جاری 157998.90 125000 125000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 32 34 34 34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 8.4 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 2.7 3 3.2 3.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 54.55 58.5 58.5 62.4 62.4 62.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 101564.00 106027 115628 105864 104712 119675
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13372.00 15460 20290 13068 13787 21000
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054.10 56500 56500 56920 56920 56920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831.30 112000 112000 115000 115000 115000
تولید ناخالص ملی 366753.70 376656 377756 378490 378123 390978
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 1.80 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
افراد بیکار 6.60 7.1 7.4 7.4 7.4 6.8
جمعیت 0.65 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67
دستمزد 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500
دستمزد در تولید 13000.00 15200 15500 15500 15500 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.30 69.9 69.7 69.7 69.7 70.2
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.83 2.5 2.7 3 3.2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.41 116 117 118 120 121
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 4.00 3.2 2.9 2.9 2.9 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.94 123 123 126 129 127
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.59
عرضه پول M2 662771.61 642000 647000 647000 647000 655000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -6156220.00 -6700000 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
حساب جاری 157998.90 125000 125000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 32 34 34 34
ورود توریست 3530233.00 2782600 3070400 3266100 3540700 3162000
درآمد گردشگری 18352.00 17700 17900 17900 17900 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 -12500 -12500 -14000 -14000 -14000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های دولت 10028.00 10390 13779 8746 10339 14262
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -24.20 23.7 18.8 18.8 18.8 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.70 5.8 7.9 7.9 7.9 2.7
تولید صنعتی 13.70 5.1 4.8 4.8 4.8 3.2
تغییرات موجودی انبار -238.00 -19 -17 -17 -17 -10
تولید الکتریسیته 75.30 80.9 78 78 78 97
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 8.4 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.50 2.5 2.9 3.6 3.2 3.8
هزینه های مصرف کننده 26401.00 26222 27189 26802 27219 28141
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 42541 42666 42749 42707 44159
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 270.50 269 274 274 274 272


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی