بازارها گذشته مرجع
پول 400 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.4 2020-12
نرخ بیکاری 13 2019-12
نرخ تورم 341 2021-03
نرخ بهره 16.3 2021-03
موازنه تجاری -555532 2020-09
حساب جاری -1061 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 259 2020-12
بودجه دولت -11.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 34461 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 2365 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 26795 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 18.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1724 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13 2019-12
جمعیت 43.85 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 341 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 8118 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 11.66 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 0.32 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 140227 2021-05
موارد کروناویروس 34461 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 2365 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 26795 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16.3 2021-03
عرضه پول M1 899270 2021-01
عرضه پول M2 1331066 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -555532 2020-09
حساب جاری -1061 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 2019-12
صادرات 522832 2020-09
واردات 1078365 2020-09
گردش سرمایه 667 2020-09
تولید نفت خام 67 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 184 2020-09
شاخص تروریسم 5.4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 259 2020-12
بودجه دولت -11.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 951 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2970 2017-03
آدرس های IP 497080 2017-03
شاخص فساد مالی 16 2020-12
رتبه فساد مالی 174 2020-12
آسانی کسب و کار 171 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.39 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان - شاخص های اقتصادی.