بازارها گذشته مرجع
پول 439 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.4 2020-12
نرخ بیکاری 17.7 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 3.7 2021-10
نرخ تورم 366 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1659666 2021-10
نرخ بهره 19.6 2021-05
موازنه تجاری -406551 2021-06
حساب جاری 43.3 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 259 2020-12
بودجه دولت -12.4 2020-12
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
موارد کروناویروس 40082 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 3023 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 30062 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 26.11 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1940 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.7 2020-12
جمعیت 43.85 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 3.7 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1659666 2021-10
موارد کروناویروس 40082 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 3023 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 30062 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 366 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 13128 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 11.54 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 19.6 2021-05
عرضه پول M1 1511355 2021-08
عرضه پول M2 2932001 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -406551 2021-06
حساب جاری 43.3 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.6 2020-12
صادرات 353404 2021-06
واردات 759955 2021-06
گردش سرمایه -237 2021-03
تولید نفت خام 68.98 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 134 2021-03
شاخص تروریسم 5.4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 259 2020-12
بودجه دولت -12.4 2020-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 457 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2970 2017-03
آدرس های IP 497080 2017-03
شاخص فساد مالی 16 2020-12
رتبه فساد مالی 174 2020-12
آسانی کسب و کار 171 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.73 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان - شاخص های اقتصادی.