بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 55.00 55.4 55.8 56.2 56.6 57.4

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 -7 -7 -7 -3 -3
نرخ بیکاری 13.00 13.7 13.7 13.7 14.6 14.6
نرخ تورم 81.60 80 77 55 25 15
نرخ بهره 16.50 16 15 15 15 16
موازنه تجاری -703105.00 -532797 -529860 -530602 -528406 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -5 -5 -5 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 82 82 82 75 75
بودجه دولت -8.50 -10.3 -10.3 -10.3 -10 -10
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 -7 -7 -7 -3 -3
تولید ناخالص داخلی 55.00 60 60 60 75 75
تولید ناخالص داخلی سرانه 1855.60 1690 1690 1690 1730 1730

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 13.00 13.7 13.7 13.7 14.6 14.6
جمعیت 42.80 43.9 43.9 43.78 44.75 44.77

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 81.60 80 77 55 25 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2339.20 3347 3823 3416 2755 3928
نرخ تورم (ماهانه) 2.09 5.8 6.3 7 7.1 8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 16.50 16 15 15 15 16

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -703105.00 -532797 -529860 -530602 -528406 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -5 -5 -5 -6 -6

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 82 82 82 75 75
بودجه دولت -8.50 -10.3 -10.3 -10.3 -10 -10
مخارج نظامی 2254.00 3450 3450 3450 3450 3600

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17


سودان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.