بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 45.15 45.19 45.38 45.57 45.76 46.14
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3 3 3 3 3.2
نرخ بیکاری 12.90 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
نرخ تورم 57.70 40 25 20 17 15
نرخ بهره 16.70 16 16 15 15 16
موازنه تجاری -703105.00 -532797 -529860 -528406 -530602 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -5 -5 -5 -5 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 67 67 67 67 68
بودجه دولت -8.50 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -10
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3 3 3 3 3.2
تولید ناخالص داخلی 40.85 60 60 60 60 75
تولید ناخالص داخلی سرانه 1855.60 1690 1690 1690 1690 1730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4435.86 4869 4634 4634 4752 4752
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.90 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
جمعیت 41.80 43.9 43.9 43.9 43.78 44.77
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 57.70 40 25 20 17 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2203.74 2290 2324 2592 2578 2965
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2231.72 3124 2790 2678 2611 3003
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 16.70 16 16 15 15 16
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -703105.00 -532797 -529860 -528406 -530602 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -5 -5 -5 -5 -6
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 67 67 67 67 68
بودجه دولت -8.50 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -10
مخارج نظامی 2254.00 3450 3450 3450 3450 3600
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17


سودان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.