بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 54.90 55.3 55.7 56.1 56.5 57.32

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -8.5 -8.5 -4.5 -4.5 -4.5
نرخ بیکاری 13.00 13.7 13.7 14.6 14.6 14.6
نرخ تورم 136.00 75 83 85 90 93
نرخ بهره 16.50 15 15 15 15 16
موازنه تجاری -800320.00 -532797 -529860 -528406 -528406 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -14 -14 -16 -16 -16
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 82 82 75 75 75
بودجه دولت -8.50 -10.3 -10.3 -12 -12 -12
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -8.5 -8.5 -4.5 -4.5 -4.5
تولید ناخالص داخلی 18.90 9.7 9.7 6 6 6
تولید ناخالص داخلی سرانه 1724.10 1600 1600 1480 1480 1480

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.00 13.7 13.7 14.6 14.6 14.6
جمعیت 42.80 43.9 43.78 44.75 44.75 44.77

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 136.00 75 83 85 90 93
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2339.20 3780 4281 4328 4444 8262
نرخ تورم (ماهانه) 2.09 4 3 3.5 4 4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 16.50 15 15 15 15 16

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -800320.00 -532797 -529860 -528406 -528406 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -14 -14 -16 -16 -16

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 82 82 75 75 75
بودجه دولت -8.50 -10.3 -10.3 -12 -12 -12
مخارج نظامی 2254.00 3450 3450 3450 3450 3600

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17


سودان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.