بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 45.00 45.19 45.38 45.58 45.77 46.17
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 12.90 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
نرخ تورم 57.70 55 40 25 20 17
نرخ بهره 15.40 15 15 13.6 14 13.3
موازنه تجاری -703105.00 -528406 -528406 -528406 -528406 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -12 -10 -10 -10 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 65 67 67 67 67
بودجه دولت -8.50 -8.7 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 40.85 55 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی سرانه 1855.60 1750 1690 1690 1690 1690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4435.86 4869 4634 4634 4752 4752
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 12.90 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 57.70 55 40 25 20 17
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2203.74 2309 2290 2324 2592 2702
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2231.72 3459 3124 2790 2678 4047
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 15.40 15 15 13.6 14 13.3
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -703105.00 -528406 -528406 -528406 -528406 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -12 -10 -10 -10 -10
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 65 67 67 67 67
بودجه دولت -8.50 -8.7 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17


سودان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.