بازارها گذشته مرجع
پول 4.21 2020-04
بازار سهام 41029 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-12
نرخ بیکاری 5.5 2020-02
نرخ تورم 4.7 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-02
نرخ بهره 1 2020-03
موازنه تجاری 330 2020-01
حساب جاری 2265 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.2 2018-12
اطمینان کسب و کار -1.1 2020-03
شاخص PMI تولید 42.4 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.3 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-01
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 2347 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 35 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 7 2020-03
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 605 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 614322 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156085 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16640 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28752 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2020-02
افراد شاغل 16467 2019-12
افراد بیکار 921 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 7.8 2020-02
هزینه های کار 108 2019-12
بهره وری 143 2019-12
پست های خالی شغلی 68.2 2020-02
دستمزد 5198 2019-12
حداقل دستمزد 523 2019-12
رشد دستمزد 7.7 2020-02
دستمزد در تولید 5063 2020-02
جمعیت 37.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 1.1 2020-02
نرخ اشتغال 68.9 2019-09
استخدام تمام وقت 15291 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.7 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 935 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.7 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-02
اندازه اصل تورم 3.6 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2019-12
قیمت تولید 106 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2020-02
قیمت صادرات 99.9 2019-12
قیمت واردات 100 2019-12
تورم مواد غذایی 7.5 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.07 2020-03
عرضه پول M0 269981 2020-02
عرضه پول M1 1152635 2020-02
عرضه پول M2 1569329 2020-02
عرضه پول M3 1579369 2020-02
ترازنامه بانک 2111368 2019-11
ذخایر ارزی 128200 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.5 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 527336 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 330 2020-01
حساب جاری 2265 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 19267 2020-01
واردات 18937 2020-01
بدهی خارجی 341379 2019-09
رابطه مبادله 99.5 2019-12
گردش سرمایه 1182 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199790 2018-12
حواله 630 2019-09
ذخایر طلا 229 2019-12
شاخص تروریسم 0.48 2018-12
فروش اسلحه 21 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 3427 2020-01
هزینه های دولت 120716 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 40272 2020-01
بدهی های دولت 987605 2020-01
هزینه های مالی 36845 2020-01
درخواست پناهندگی 260 2019-11
ارزیابی اعتبار 71 2020-03
مخارج نظامی 10749 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 44.69 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 2020-03
شاخص PMI تولید 42.4 2020-03
تولید صنعتی 4.9 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2020-02
تولید صنعتی 5.7 2020-02
استفاده از ظرفیت 79.9 2020-03
میزان سفارشات جدید 107 2020-02
تغییرات موجودی انبار 5630 2019-12
تولید خودرو 41.9 2020-02
ثبت خودرو 38508 2020-02
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1145 2020-02
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 133466 2019-09
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 14441 2019-12
استخراج معدن -9.2 2020-02
تولید فولاد 600 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.3 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.6 2020-02
هزینه های مصرف کننده 307698 2019-12
پس انداز های شخصی 4.18 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 775957 2020-02
قیمت گازوئیل 1.14 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.3 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 59.65 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -5.5 2019-12
شاخص مسکن 124 2019-09
جواز ساختمان 13841 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2347 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 35 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 7 2020-03
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.