بازارها گذشته مرجع
پول 3.89 2019-11
بازار سهام 58849 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.13 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
نرخ بیکاری 5.1 2019-09
نرخ تورم 2.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-10
نرخ بهره 1.5 2019-11
موازنه تجاری -55 2019-08
حساب جاری -606 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.2 2018-12
اطمینان کسب و کار -1.9 2019-10
شاخص PMI تولید 45.6 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.3 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-09
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 586 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 531234 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90091 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16640 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28752 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2019-09
افراد شاغل 16484 2019-06
افراد بیکار 842 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10.1 2019-09
هزینه های کار 117 2019-06
بهره وری 130 2019-06
پست های خالی شغلی 85.1 2019-09
دستمزد 4839 2019-06
حداقل دستمزد 523 2019-06
رشد دستمزد 6.6 2019-09
دستمزد در تولید 4909 2019-09
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 2.6 2019-09
نرخ اشتغال 68.2 2019-06
استخدام تمام وقت 15102 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1021 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-09
اندازه اصل تورم 2.4 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2019-06
قیمت تولید 107 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-09
قیمت صادرات 96.6 2019-07
قیمت واردات 99.5 2019-07
تورم مواد غذایی 6.1 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 1.61 2019-11
عرضه پول M0 288361 2019-09
عرضه پول M1 1082382 2019-09
عرضه پول M2 1495862 2019-09
عرضه پول M3 1506171 2019-09
ترازنامه بانک 2113080 2019-09
ذخایر ارزی 121901 2019-10
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 504493 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -55 2019-08
حساب جاری -606 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 17646 2019-08
واردات 17701 2019-08
بدهی خارجی 352333 2019-06
رابطه مبادله 97.1 2019-07
گردش سرمایه 995 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199790 2018-12
حواله 639 2019-06
ذخایر طلا 229 2019-12
شاخص تروریسم 0.72 2017-12
فروش اسلحه 21 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -1981 2019-08
هزینه های دولت 95696 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 262844 2019-08
بدهی های دولت 977610 2019-08
هزینه های مالی 264825 2019-08
درخواست پناهندگی 260 2019-09
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 10749 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44.69 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.9 2019-10
شاخص PMI تولید 45.6 2019-10
تولید صنعتی 5.6 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-09
تولید صنعتی 5.7 2019-09
استفاده از ظرفیت 81.2 2019-12
میزان سفارشات جدید 113 2019-09
تغییرات موجودی انبار 11269 2019-06
تولید خودرو 40.7 2019-09
ثبت خودرو 35325 2019-09
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1780 2019-09
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 91888 2019-06
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 13157 2019-08
استخراج معدن 2.2 2019-09
تولید فولاد 670 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.3 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2019-09
هزینه های مصرف کننده 311010 2019-06
پس انداز های شخصی -8.99 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 765368 2019-09
قیمت گازوئیل 1.3 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.1 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 58.45 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5.1 2019-08
شاخص مسکن 121 2019-06
جواز ساختمان 74852 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.