ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لهستان - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE71 Positive Oct 12 2018
S&PA- Stable Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
S&PBBB+ Positive Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Jun 09 2017
DBRSA Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
Moody'sA2 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
S&PBBB+ Stable Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
DBRSA Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
Moody'sA2 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE67 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
S&PBBB+ Negative Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE71 Positive Dec 11 2015
DBRSA Stable Dec 11 2015
TE71 Positive Dec 11 2015
TE71 Stable Feb 06 2015
S&PA- Positive Feb 06 2015
TE71 Stable Feb 06 2015
TE71 Stable Apr 22 2014
TE71 Stable Apr 22 2014
TE71 Stable Mar 21 2014
TE71 Stable Mar 21 2014
TE71 Stable Oct 15 2013
TE71 Stable Oct 15 2013
TE71 Stable Aug 23 2013
FitchA- Stable Aug 23 2013
TE71 Stable Aug 23 2013
TE71 Stable Jul 18 2013
TE71 Stable Jul 18 2013
TE71 Stable Jun 10 2013
TE71 Stable Jun 10 2013
TE70 Stable Feb 21 2013
FitchA- Positive Feb 21 2013
TE70 Stable Feb 21 2013
TE70 Stable Nov 28 2011
TE70 Stable Nov 28 2011
TE70 Stable Aug 05 2011
TE70 Stable Aug 05 2011
TE70 Stable Aug 02 2011
TE70 Stable Aug 02 2011
TE70 Stable Jul 14 2011
TE70 Stable Jul 14 2011
TE70 Stable Jul 13 2011
TE70 Stable Jul 13 2011
TE70 Stable Apr 18 2011
TE70 Stable Apr 18 2011
S&PA- Stable Oct 27 2008
TE70 Positive Oct 27 2008
TE70 Positive Oct 27 2008
TE70 Stable Feb 21 2008
S&PA- Positive Feb 21 2008
TE70 Stable Feb 21 2008
S&PA- Stable Mar 29 2007
TE68 Stable Mar 29 2007
TE68 Stable Mar 29 2007
Fitch A- Stable Jan 18 2007
TE68 Stable Jan 18 2007
TE68 Stable Jan 18 2007
S&PBBB+ Stable Apr 24 2006
TE68 Positive Apr 24 2006
TE68 Positive Apr 24 2006
FitchBBB+ Positive Mar 23 2005
TE68 Positive Mar 23 2005
TE68 Positive Mar 23 2005
TE68 Stable Mar 22 2005
S&PBBB+ Positive Mar 22 2005
TE68 Stable Mar 22 2005
S&PBBB+ Stable Oct 07 2004
TE68 Negative Oct 07 2004
TE68 Negative Oct 07 2004
TE68 Negative May 06 2004
FitchBBB+ Stable May 06 2004
TE68 Negative May 06 2004
FitchBBB+ Positive Nov 04 2003
TE68 Negative Nov 04 2003
TE68 Negative Nov 04 2003
S&PBBB+ Negative Jun 23 2003
TE68 Stable Jun 23 2003
TE68 Stable Jun 23 2003
TE65 Stable Nov 12 2002
Moody'sA2 Stable Nov 12 2002
TE65 Stable Nov 12 2002
FitchBBB+ Stable Sep 21 2002
TE65 Stable Sep 21 2002
TE65 Stable Sep 21 2002


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


لهستان - ارزیابی اعتبار