Ok
width
height
Poland Productivity
لهستان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.10 5.00 20.70 0.30 در صد [+]
افراد شاغل 16619.00 16484.00 16619.00 15177.00 هزار [+]
افراد بیکار 867.20 850.73 3344.20 56.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 0.60 0.70 11.60 0.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 9.50 10.00 44.20 9.50 در صد [+]
هزینه های کار 119.40 116.70 119.40 82.50 امتیاز [+]
بهره وری 125.60 130.30 145.90 66.20 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 67.70 80.90 120.30 5.30 هزار [+]
دستمزد 4931.59 4839.24 5014.94 1008.03 PLN / ماه [+]
دستمزد در تولید 5000.80 4990.17 5000.80 2722.47 PLN / ماه [+]
رشد دستمزد 6.20 5.30 13.16 0.38 در صد [+]
حداقل دستمزد 523.09 523.09 523.09 158.94 EUR / ماه [+]
جمعیت 37.98 37.97 38.67 29.48 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 60.00 60.00 60.58 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.58 65.00 [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 935.00 1021.30 1396.00 935.00 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 56.20 55.90 57.10 53.20 در صد [+]
تغییر اشتغال 2.60 2.60 5.80 -2.40 در صد [+]
نرخ اشتغال 68.90 68.20 68.90 50.40 در صد [+]
استخدام تمام وقت 15290.60 15102.50 15290.60 11844.00 هزار [+]
[+]