31/03/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAR 4.7%
08:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAR 0.7%
01/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit MAR 48.2
03/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.5%
07/04/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
ذخایر ارزی MAR $128.2B
08/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PL
تصمیم نرخ بهره 1%
14/04/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
موازنه تجاری FEB €330M
12:00 PM
PL
حساب جاری FEB €2265M
15/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAR 4.7%
08:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAR 0.7%
16/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 2.7%
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 3.6%
20/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) MAR 1.1%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ MAR 7.7%
21/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR
08:00 AM
PL
PPI (سالانه) MAR 0.1%
22/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 9.6%
23/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR
24/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری MAR 5.5%


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.