13/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -1.2%
01:00 PM
PL
موازنه تجاری SEP €-55M
01:00 PM
PL
حساب جاری SEP €-606M
14/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 0.8%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 4.5%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی OCT 2.6%
09:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) نهایی OCT 0%
15/11/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 2.4%
21/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) OCT 2.6%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ OCT 6.6%
22/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 5.6%
09:00 AM
PL
PPI (سالانه) OCT 0.9%
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 9.4%
25/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 5.3%
27/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری OCT 5.1%
29/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.8%
09:00 AM
PL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 4.5%
02/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit NOV 45.60
04/12/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
تصمیم نرخ بهره 1.5%
05/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.2%
06/12/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
ذخایر ارزی NOV $121.9B


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.