05/05/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
PL
تصمیم نرخ بهره MAY 0.1% 0.1%
06/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -2.2% 2.7%
07/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
12:00 PM
PL
ذخایر ارزی APR $155.7B $158.4B
12/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR 0.2%
14/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 -0.7%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 -2.8%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی APR 3.2%
08:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) نهایی APR 1.0%
12:00 PM
PL
موازنه تجاری MAR €883M
12:00 PM
PL
حساب جاری MAR €1619M
17/05/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 3.9%
20/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) APR -1.3%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ APR 8%
21/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه PPI APR 3.9%
24/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 18.9%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 17.1%
25/05/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 14.4%
26/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری APR 6.4%
28/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY
08:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY
31/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 -0.7%
08:00 AM
PL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 -2.8%
01/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit MAY 53.7


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.