01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
PL
S&P Global Manufacturing PMI JUN 48.50 47.6
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 13.9% 16%
08:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 1.7% 1.8%
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PL
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY -3.3%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
PL
ذخایر ارزی خارجی JUN $156.2B
03:00 PM
PL
تصمیم نرخ بهره JUL 6% 6.25%
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY
14/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
PL
موازنه تجاری MAY
12:00 PM
PL
حساب جاری MAY €-3924M
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه JUN 13.9%
08:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN
18/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
PL
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته JUN 8.5%
20/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (تغییرات سالیانه) JUN 2.4%
08:00 AM
PL
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه JUN 15%
08:00 AM
PL
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JUN 24.7%
08:00 AM
PL
دستمزد در بخش شرکت های بزرگ (تغییرات سالیانه) JUN
21/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JUN
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری JUN 5.1%
12:00 PM
PL
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول JUN 7.6%

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.