07/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
ذخایر ارزی JUN $129.1B $132.8B
14/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -21.3%
11:00 AM
PL
تصمیم نرخ بهره 0.1%
12:00 PM
PL
موازنه تجاری MAY €-33M
12:00 PM
PL
حساب جاری MAY €1163M
15/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 2.9%
08:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN -0.2%
16/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 3.8%
17/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) JUN -3.2%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ JUN 1.2%
20/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -17%
08:00 AM
PL
PPI (سالانه) JUN -1.5%
21/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -8.6%
22/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 16%
23/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری JUN 6%
31/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
08:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
03/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit JUL 47.2


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.