26/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 -0.7% 7.9%
09:00 AM
PL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 -2.8% -1.5%
01/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit FEB 51.9
03/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تصمیم نرخ بهره MAR 0.1%
04/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 0.8%
05/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
01:00 PM
PL
ذخایر ارزی FEB $157.3B
12/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN 0.5%
15/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.7%
09:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) FEB 1.2%
16/03/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
موازنه تجاری JAN €333M
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 3.7%
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB
01:00 PM
PL
حساب جاری JAN €430M
17/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) FEB -2%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ FEB 4.8%
18/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
PPI (سالانه) FEB 0.7%
19/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 0.9%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB
23/03/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 FEB 16.8%
24/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری FEB 6.5%


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.