18/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
PL
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP 4.2% 3.9% 4% 4%
19/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (تغییرات سالیانه) SEP 0.9% 0.6% 0.7%
08:00 AM
PL
دستمزد در بخش شرکت های بزرگ (تغییرات سالیانه) SEP 9.5% 8.7% 9%
20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 13.2% 8% 8.5%
08:00 AM
PL
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 9.5% 10% 9.7%
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 10.7% 10.4% 10.3%
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
PL
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول SEP 9.1% 8.7% 8.8%
25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری SEP 5.8% 5.7% 5.7%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 5.9% 6.1%
08:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 0.7% 0.3%
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت OCT 53.4
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
PL
تصمیم نرخ بهره NOV 0.5%
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PL
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 0.5%
12:00 PM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
01:00 PM
PL
ذخایر ارزی خارجی OCT $167.02B
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PL
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 2.1% 2.7%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 11.1% 5.2%
10:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -1.1%

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.