بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 3.80 3.83 3.85 3.87 3.89 3.93
بازار سهام 59389.97 58164 56921 55703 54508 52119
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.58 1.63 1.68 1.74 1.81 1.93

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 2.1 3.2 1.1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 7.9 4.1 3.7 3.2 3.6
نرخ بیکاری 6.50 7.1 6.8 6.6 6.4 6.1
نرخ تورم 3.20 4 3.8 3 2.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.4 0.3 0.5 0.7 0.6
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.25 0.5
موازنه تجاری 845.00 -800 1600 300 -1000 -300
حساب جاری 3258.00 -220 540 280 750 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 57 57 57 54.5 54.5
بودجه دولت -0.70 -4.4 -4.4 -4.4 -1.8 -1.8
اطمینان کسب و کار -6.60 -6.2 -4.3 -7 -6.4 -3
شاخص PMI تولید 54.30 55.1 53.4 52.5 53.6 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.00 -14 -9 -8 -7 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.5 -1 0.5 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 2.1 3.2 1.1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 7.9 4.1 3.7 3.2 3.6
تولید ناخالص داخلی 592.16 550 550 550 625 625
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 618643.90 531924 544969 641542 641534 664629
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143509.10 69870 88711 158529 148819 154176
تولید ناخالص داخلی سرانه 17386.90 15900 15900 15900 16800 16800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33086.40 32400 32400 32400 33600 33600

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.50 7.1 6.8 6.6 6.4 6.1
نرخ بیکاری بلند مدت 0.60 2 1.7 1.6 1.5 1.2
نرخ بیکاری جوانان 14.80 14.8 14.9 11.8 14.4 14.1
هزینه های کار 120.20 128 133 126 123 127
دستمزد 5456.81 5545 5205 5617 5588 5750
دستمزد در تولید 5298.11 5423 5204 5354 5697 5863
رشد دستمزد 4.50 3.6 2 2.4 2.5 2.9
حداقل دستمزد 614.08 614 614 614 640 640
جمعیت 37.96 37.95 37.95 37.95 37.92 37.92
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.40 55.9 55.5 55.4 55.6 56
تغییر اشتغال -1.70 2.5 2.4 3.8 3.4 2.5
نرخ اشتغال 69.00 67.9 68 68.4 68.6 69

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.20 4 3.8 3 2.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.4 0.3 0.5 0.7 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 188.60 190 192 185 191 196
اندازه اصل تورم 3.70 3.6 3.2 2.5 2.6 2.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.89 112 115 116 116 119
قیمت تولید 108.80 108 109 112 109 112
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 4 3.6 3.2 2.7 2.5
تورم مواد غذایی 0.50 1.2 1.5 1.4 1.8 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.80 111 114 109 113 116

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.11 0.11 0.11 0.11 0.26 0.26
ذخایر ارزی 158351.50 169000 162000 166000 168000 172000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0.15 0.15
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 119.70 126 126 126 118 118
نسبت ذخیره نقدی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 845.00 -800 1600 300 -1000 -300
حساب جاری 3258.00 -220 540 280 750 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5
واردات 18304.00 16900 18900 18500 19600 20100
صادرات 19149.00 18500 19100 17500 18600 19800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209504.80 196900 196900 196900 201500 201500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 57 57 57 54.5 54.5
بودجه دولت -0.70 -4.4 -4.4 -4.4 -1.8 -1.8
ارزش بودجه دولت 876.30 -8600 -42000 -7600 -136600 -111200
هزینه های دولت 131004.90 99219 112298 123933 135852 140743
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.00 44 44 44 42 42
درآمدهای دولت 71097.00 177500 218200 369000 111600 379000
بدهی های دولت 1089602.68 1145000 1172000 1191000 1189000 1151000
هزینه های مالی 70220.70 219500 324400 505600 108500 490200

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 35.85 35.85 35.85 36.12 35.85 35.85
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 22.14 22.14 22.41 22.14 22.14
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -6.60 -6.2 -4.3 -7 -6.4 -3
شاخص PMI تولید 54.30 55.1 53.4 52.5 53.6 54
تولید صنعتی 2.70 8.5 3.6 4.5 4 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 0.8 -1.2 0.5 0.9 0.7
تولید صنعتی 2.70 9.6 3.8 5 4.5 4
تولید خودرو 24.30 29 38 32 28 37
ثبت خودرو 37754.00 36400 45100 52400 51200 59400
سود شرکت سهامی 185198.20 96200 140900 191000 59900 215000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.00 -14 -9 -8 -7 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.5 -1 0.5 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.70 7.8 2.3 4.2 3.6 3
هزینه های مصرف کننده 307464.00 325613 303152 320919 318840 330318
پس انداز های شخصی 5.37 7.2 6.2 14.2 -1.6 14
تسهیلات اعتباری خریدار 786972.97 774847 841262 789762 818274 847732
قیمت گازوئیل 1.32 1.2 1.14 1.09 1.03 0.97
بدهی خانوار به درآمد 57.67 65 65 65 61 61

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -18.10 12.6 5.9 4.5 3.6 3
شاخص مسکن 138.42 151 150 155 160 168
جواز ساختمان 17022.00 38700 73200 94200 34200 106200


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.