بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 4.32 4.42 4.47 4.51 4.56 4.65
بازار سهام 57167.82 53532 51461 49467 47557 43948
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.54 6.7 6.91 7.13 7.36 7.84

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.40 -0.6 0.3 0.7 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.50 5 2.6 1.3 1.2 4
نرخ بیکاری 5.40 5.8 6 6.5 6.5 6
نرخ تورم 12.40 9.3 8.3 7.6 7 6.4
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6
نرخ بهره 5.25 5 5.5 6.5 6.75 7.5
موازنه تجاری -3253.00 4700 1700 -1300 -1000 -600
حساب جاری -2972.00 -620 760 300 250 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2 2 2 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80 55.1 55.1 55.1 51.5 51.5
بودجه دولت -1.90 -2.3 -2.3 -2.3 -1.4 -1.4
اطمینان کسب و کار -11.50 -3 -6 -7 -5.5 -3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.40 54.2 53.8 54 53.8 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -37.20 -12 -16 -7 -6.8 -6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.70 0.7 -0.8 0.5 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.40 -0.6 0.3 0.7 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.50 5 2.6 1.3 1.2 4
تولید ناخالص داخلی 594.16 660 660 660 660 695
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 695648.50 620912 628750 704692 703996 732880
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 153411.60 20831 104345 155406 155253 161622
تولید ناخالص داخلی سرانه 14588.14 18600 18600 18600 18600 19500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32238.16 34600 34600 34600 34600 35400
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.70 4 4 4 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14012.70 14431 14708 14195 14181 14763
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45922.50 43489 41432 46519 46474 48380
تولید ناخالص داخلی از ساخت 135885.70 95663 100982 137652 137516 143158

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.40 5.8 6 6.5 6.5 6
نرخ بیکاری بلند مدت 0.80 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
نرخ بیکاری جوانان 9.10 9.5 9.7 10.2 10.2 10.2
هزینه های کار 117.05 137 136 122 121 125
دستمزد 6235.22 6005 6087 6247 6435 6403
دستمزد در تولید 6311.56 6153 6064 6383 6514 6542
رشد دستمزد 14.10 9.1 7.6 4.2 3.2 2.5
حداقل دستمزد 654.79 640 640 640 640 640
جمعیت 37.96 37.92 37.92 37.92 37.92 37.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 57.4 57.5 57.6 57.6 57.8
تغییر اشتغال 2.80 2.2 2.6 1.9 2.1 2
نرخ اشتغال 71.00 69.7 69.6 69.5 69.5 69.9

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.40 9.3 8.3 7.6 7 6.4
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215.80 211 212 217 226 231
اندازه اصل تورم 7.70 2.8 2.5 2.4 2.4 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.00 119 120 122 121 129
قیمت تولید 136.60 119 120 125 137 127
تغییر قیمت تولید کننده 23.30 5.6 3 2.6 2.2 2
تورم مواد غذایی 12.70 1.9 2 1.9 1.9 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 126.10 124 125 128 133 136

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 5.25 5 5.5 6.5 6.75 7.5
نرخ بهره بین بانکی 6.36 6.11 6.61 7.61 7.86 7.86
عرضه پول M1 1718847.93 1699332 1699332 1699332 1699332 1699332
عرضه پول M2 1999267.70 1952016 1952016 1952016 1952016 1952016
عرضه پول M3 2009566.27 1960426 1960426 1960426 1960426 2368155
ذخایر ارزی خارجی 152204.90 179000 177000 185000 185000 191000
نرخ بهره سپرده 4.75 4.5 5 6 6.25 6.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122.70 118 118 118 118 115
نسبت ذخیره نقدی 3.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -3253.00 4700 1700 -1300 -1000 -600
حساب جاری -2972.00 -620 760 300 250 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2 2 2 1.5 1.5
واردات 29084.00 19100 23400 24100 24800 26100
صادرات 25831.00 23800 25100 22800 23800 25500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 203380.50 201500 201500 201500 201500 212500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80 55.1 55.1 55.1 51.5 51.5
بودجه دولت -1.90 -2.3 -2.3 -2.3 -1.4 -1.4
ارزش بودجه دولت -270.10 4700 3000 -56200 -56200 -50200
هزینه های دولت 141103.40 92976 116062 142938 142797 148655
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 43 43 43 43 41
درآمدهای دولت 120090.30 215900 320200 434000 434000 445000
بدهی های دولت 1148171.26 1178000 1169000 1151000 1151000 1172000
هزینه های مالی 120360.40 211200 317200 490200 490200 495200

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 35.85 36.12 35.85 35.85 35.85 35.85
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 22.41 22.14 22.14 22.14 22.14
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار -11.50 -3 -6 -7 -5.5 -3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.40 54.2 53.8 54 53.8 53.6
تولید صنعتی 13.00 4.7 4 3.4 6.3 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.00 0.7 -1 0.7 0.7 0.7
تولید صنعتی 11.70 10 7 4 2.8 4
تولید خودرو 14.50 37 44 37 37 45
ثبت خودرو 34882.00 41500 51200 59400 59400 66400
استخراج معدن 18.70 2.6 1.8 1.6 1.3 1.2
سود شرکت سهامی 78596.30 104500 155100 215000 215000 236000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -37.20 -12 -16 -7 -6.8 -6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.70 0.7 -0.8 0.5 0.6 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 33.40 4.1 3.6 3 3 3
هزینه های مصرف کننده 344074.60 117531 368840 348548 348203 362489
پس انداز های شخصی 1.23 7 5.8 14 14 12
بدهی خانوار به درآمد 55.90 61 61 61 61 60
قیمت گازوئیل 1.48 1.53 1.58 1.64 1.7 1.7
تسهیلات اعتباری خریدار 823620.82 842220 841538 837438 833504 870935

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 11.60 4.2 3.6 3 3 3
شاخص مسکن 155.15 148 150 152 152 159
جواز ساختمان 24423.00 55100 85100 109800 109800 115100


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.