بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 3.87 3.9 3.92 3.94 3.97 4.01
بازار سهام 48028.15 46885 45884 44902 43939 42013
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.25 1.31 1.36 1.41 1.46 1.56

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.90 2 1.5 1.1 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.20 -3 -1.6 7.9 4.1 3.7
نرخ بیکاری 6.10 6.5 7 7.1 6.8 6.6
نرخ تورم 3.20 2.1 1.6 1.7 1.5 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
موازنه تجاری 735.00 300 -300 -800 600 300
حساب جاری 947.00 510 360 -220 540 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 58 57 57 57 57
بودجه دولت -0.70 -8.2 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار -9.70 -12 -7.4 -6.2 -4.3 -7
شاخص PMI تولید 50.80 50.8 52 54 53.4 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.00 -14 -10 -7 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 0.4 -0.4 0.5 -1 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.90 2 1.5 1.1 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.20 -3 -1.6 7.9 4.1 3.7
تولید ناخالص داخلی 592.16 490 550 550 550 550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 505068.60 623461 596438 529771 544969 641542
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 82216.00 154061 151403 69587 88711 158529
تولید ناخالص داخلی سرانه 17386.90 15500 15900 15900 15900 15900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33086.40 31200 32400 32400 32400 32400

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.10 6.5 7 7.1 6.8 6.6
نرخ بیکاری بلند مدت 0.60 1.5 1.8 2 1.7 1.6
نرخ بیکاری جوانان 9.10 11.5 9.6 10.1 10.2 11.8
هزینه های کار 128.80 107 122 130 131 108
دستمزد 5024.48 5079 5321 5065 5100 5150
دستمزد در تولید 5212.93 5028 5204 5063 5208 5098
رشد دستمزد 5.60 -2.3 -0.2 0.8 1.5 1.4
حداقل دستمزد 610.79 611 630 630 630 630
جمعیت 37.97 38 38.01 38.01 38.01 38.01
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 55.50 54.5 54.5 55.9 55.5 55.4
تغییر اشتغال -1.20 -1 0.5 2.5 2.4 3.8
نرخ اشتغال 67.90 64.9 65.6 66 66.5 67

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.20 2.1 1.6 1.7 1.5 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184.70 185 187 188 187 188
اندازه اصل تورم 4.30 3.2 2.4 1.8 1.9 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.51 110 111 111 111 112
قیمت تولید 105.10 110 105 106 106 112
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 -1 0.2 0.8 1.3 1.2
تورم مواد غذایی 2.80 1.8 1.4 1.5 1.6 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.20 108 109 111 111 110

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی 0.12 1.87 0.12 0.12 0.12 2.37
ذخایر ارزی 139496.00 132000 136000 129000 132000 136000
نرخ بهره سپرده 0.00 0.75 0 0 0 1.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.60 134 126 126 126 126
نسبت ذخیره نقدی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 735.00 300 -300 -800 600 300
حساب جاری 947.00 510 360 -220 540 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9
واردات 16995.00 15500 17000 17900 18900 16500
صادرات 17730.00 15200 16200 18500 19100 17500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209504.80 195100 196900 196900 196900 196900

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 58 57 57 57 57
بودجه دولت -0.70 -8.2 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -13763.00 -11600 -90600 -8600 -28000 -7600
هزینه های دولت 104076.20 120440 117094 98817 112298 123933
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.00 50 44 44 44 44
درآمدهای دولت 304503.30 365000 102000 177500 218200 369000
بدهی های دولت 1091384.89 1202000 1212000 1245000 1222000 1191000
هزینه های مالی 318266.30 455600 110600 205500 324400 450600

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 35.85 36.12 35.85 35.85 35.85 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 22.41 22.14 22.14 22.14 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -9.70 -12 -7.4 -6.2 -4.3 -7
شاخص PMI تولید 50.80 50.8 52 54 53.4 52.5
تولید صنعتی 5.90 -3.2 -1 8.5 3.6 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 -1 -1 0.8 -1.2 0.5
تولید صنعتی 7.20 -3.6 -1.2 9.6 3.8 5
تولید خودرو 31.10 21 25 29 38 32
ثبت خودرو 38147.00 45900 44900 36400 45100 52400
سود شرکت سهامی 91344.10 125100 51200 84200 125900 146000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.00 -14 -10 -7 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 0.4 -0.4 0.5 -1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 -2.6 6.5 7.8 2.3 4.2
هزینه های مصرف کننده 280956.10 311875 298467 324295 303152 320919
پس انداز های شخصی 0.19 15.1 -2 7.2 6.2 14.2
تسهیلات اعتباری خریدار 786275.42 767505 743549 771710 841262 789762
قیمت گازوئیل 1.17 1.15 1.06 1 0.95 1.09
بدهی خانوار به درآمد 59.65 68 65 65 65 65

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -12.10 -3.2 1 12.6 5.9 4.5
شاخص مسکن 134.31 115 119 122 124 125
جواز ساختمان 75042.00 82200 36200 38700 73200 94200


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.