بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3.75 3.76 3.78 3.8 3.82 3.86
بازار سهام 57872.92 57684 56452 55243 54059 51689
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.21 1.25 1.3 1.34 1.39 1.49

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.90 1.5 2 1.6 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 -1.2 7.9 4.1 3.7 2.5
نرخ بیکاری 6.10 7 7.1 6.8 6.6 6.1
نرخ تورم 2.40 2.2 2 1.8 1.6 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
موازنه تجاری 1756.00 300 -800 600 300 300
حساب جاری 1725.00 360 -220 540 280 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 57 57 57 57 54.5
بودجه دولت -0.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -1.8
اطمینان کسب و کار -14.80 -7.4 -6.2 -4.3 -7 -3
شاخص PMI تولید 51.70 52 54 53.4 52.5 53
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.90 -10 -7 -9 -8 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.4 0.5 -1 0.5 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.90 1.5 2 1.6 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 -1.2 7.9 4.1 3.7 2.5
تولید ناخالص داخلی 592.16 550 550 550 550 625
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 555686.80 599512 531924 544969 641542 621694
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91196.00 152183 69870 88711 158529 157814
تولید ناخالص داخلی سرانه 17386.90 15900 15900 15900 15900 16800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33086.40 32400 32400 32400 32400 33600

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.10 7 7.1 6.8 6.6 6.1
نرخ بیکاری بلند مدت 0.60 1.8 2 1.7 1.6 1
نرخ بیکاری جوانان 12.50 13 13.8 13.9 11.8 13.4
هزینه های کار 126.80 126 131 129 129 131
دستمزد 5168.93 5497 5125 5246 5241 5336
دستمزد در تولید 5335.28 5376 5124 5291 5410 5507
رشد دستمزد 4.90 3.1 2 1.5 1.4 1.8
حداقل دستمزد 610.79 630 630 630 630 675
جمعیت 37.97 38.01 38.01 38.01 38.01 38.02
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 55.50 54.5 55.9 55.5 55.4 55.9
تغییر اشتغال -1.20 0.5 2.5 2.4 3.8 2.4
نرخ اشتغال 69.00 65.6 66 66.5 67 67.7

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.40 2.2 2 1.8 1.6 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185.30 188 189 188 188 192
اندازه اصل تورم 4.30 2.7 1.8 1.9 2.1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.03 111 113 114 114 116
قیمت تولید 105.80 106 106 106 112 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 0.2 0.8 1.3 1.2 1.8
تورم مواد غذایی 0.80 1.4 1.5 1.6 1.9 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.50 110 111 111 111 113

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
ذخایر ارزی 154246.20 136000 129000 132000 136000 142000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 0
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.60 126 126 126 126 118
نسبت ذخیره نقدی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 1756.00 300 -800 600 300 300
حساب جاری 1725.00 360 -220 540 280 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5
واردات 21209.00 17000 17900 18900 16500 20100
صادرات 22965.00 16200 18500 19100 17500 19800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209504.80 196900 196900 196900 196900 201500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 57 57 57 57 54.5
بودجه دولت -0.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -1.8
ارزش بودجه دولت -13204.80 -11600 -90600 -8600 -7600 -7600
هزینه های دولت 107995.20 117698 99219 112298 123933 122053
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.00 44 44 44 44 44
درآمدهای دولت 382487.50 102000 177500 218200 369000 369000
بدهی های دولت 1103567.34 1212000 1245000 1222000 1191000 1191000
هزینه های مالی 395692.30 110600 205500 324400 450600 440200

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 35.85 36.12 35.85 35.85 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 22.41 22.14 22.14 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -14.80 -7.4 -6.2 -4.3 -7 -3
شاخص PMI تولید 51.70 52 54 53.4 52.5 53
تولید صنعتی 5.40 4.3 8.5 3.6 4.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 -1 0.8 -1.2 0.5 0.5
تولید صنعتی 7.20 7 9.6 3.8 5 5
تولید خودرو 30.10 25 29 38 32 32
ثبت خودرو 41675.00 44900 36400 45100 52400 59400
سود شرکت سهامی 91344.10 51200 84200 125900 146000 175000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.90 -10 -7 -9 -8 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.4 0.5 -1 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.30 6.5 7.8 2.3 4.2 4.2
هزینه های مصرف کننده 393270.10 300006 325613 303152 320919 311106
پس انداز های شخصی 0.19 -2 7.2 6.2 14.2 14
تسهیلات اعتباری خریدار 786035.43 747382 774847 841262 789762 775035
قیمت گازوئیل 1.24 1.15 1.06 1 1.09 1.09
بدهی خانوار به درآمد 57.67 65 65 65 65 61

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -6.90 1 12.6 5.9 4.5 2.6
شاخص مسکن 137.06 119 122 124 125 125
جواز ساختمان 92375.00 36200 38700 73200 94200 106200


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.