بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 3.85 3.92 3.95 3.98 4.01 4.08
بازار سهام 67329.44 65061 62998 61002 59067 55382
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 1.61 1.67 1.73 1.79 1.92

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 4 1.1 0.8 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 5.2 3 3.8 4.9 3.7
نرخ بیکاری 5.90 6 6.3 6.1 5.8 5.5
نرخ تورم 5.00 3 3.2 2.4 2.6 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.5 1
موازنه تجاری 185.00 800 300 1000 4700 -1300
حساب جاری 60.00 540 280 750 -620 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2.8 2.8 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 57 57 55.1 55.1 55.1
بودجه دولت -7.00 -4.4 -4.4 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار -1.40 2.5 4 3.2 3.6 5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 59.40 54.5 53.8 53.6 54.2 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.50 -9 -8 -7 -6 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 -1 0.5 0.7 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 4 1.1 0.8 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 5.2 3 3.8 4.9 3.7
تولید ناخالص داخلی 594.16 550 550 625 625 625
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 559258.70 553588 641542 638220 580511 661834
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72883.90 89267 158529 138942 75653 144082
تولید ناخالص داخلی سرانه 16945.24 15900 15900 16800 16800 16800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32238.16 32400 32400 33600 33600 33600

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.90 6 6.3 6.1 5.8 5.5
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2
نرخ بیکاری جوانان 13.50 13.4 13.7 13.5 13.2 13.2
هزینه های کار 130.30 138 127 136 136 131
دستمزد 5681.56 5608 5762 5909 5915 5947
دستمزد در تولید 5640.21 5656 5875 5954 5871 6063
رشد دستمزد 9.80 8.5 5.6 4 4.1 3.2
حداقل دستمزد 619.46 614 614 640 640 640
جمعیت 37.96 37.95 37.95 37.92 37.92 37.92
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.50 56 56.1 56.3 56.4 56.6
تغییر اشتغال 2.80 4 3.6 3.4 3.2 2.9
نرخ اشتغال 69.40 68.8 68.4 68.6 68.7 69

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.00 3 3.2 2.4 2.6 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 192.80 190 191 195 198 197
اندازه اصل تورم 3.50 3.4 3.2 2.6 2.8 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.89 115 116 116 116 120
قیمت تولید 112.60 111 110 115 117 113
تغییر قیمت تولید کننده 7.00 5.6 4 4.2 3.6 2.6
تورم مواد غذایی 3.10 2.5 2.4 2.2 1.9 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113.70 112 113 115 117 117

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.5 1
نرخ بهره بین بانکی 0.11 0.11 0.11 0.11 0.51 0.51
ذخایر ارزی خارجی 159406.20 162000 166000 168000 169000 172000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0.4 0.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122.70 126 126 118 118 118
نسبت ذخیره نقدی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 185.00 800 300 1000 4700 -1300
حساب جاری 60.00 540 280 750 -620 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2.8 2.8 2 2 2
واردات 22451.00 21900 22500 25600 19100 24100
صادرات 22636.00 22700 20500 26600 23800 22800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209504.80 196900 196900 201500 201500 201500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 57 57 55.1 55.1 55.1
بودجه دولت -7.00 -4.4 -4.4 -2.3 -2.3 -2.3
ارزش بودجه دولت 9350.00 -12000 -7600 -77600 10100 -56200
هزینه های دولت 105821.70 113000 123933 140788 109843 145997
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 46 46 43 43 43
درآمدهای دولت 181478.50 312200 422000 111600 215900 434000
بدهی های دولت 1125467.59 1172000 1191000 1189000 1178000 1151000
هزینه های مالی 172128.50 312400 499600 101500 211200 490200

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 35.85 35.85 36.12 35.85 35.85 35.85
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 22.14 22.41 22.14 22.14 22.14
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار -1.40 2.5 4 3.2 3.6 5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 59.40 54.5 53.8 53.6 54.2 54
تولید صنعتی 18.40 3.6 4.5 4 4.7 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.00 -1.2 0.5 0.9 0.7 0.7
تولید صنعتی 19.40 3.8 5 4.5 5.4 4
تولید خودرو 18.80 38 32 36 37 37
ثبت خودرو 43711.00 45100 52400 51200 41500 59400
سود شرکت سهامی 70638.00 140900 191000 59900 104500 215000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.50 -9 -8 -7 -6 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 -1 0.5 0.7 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.00 4.5 4.2 3.6 4.1 3
هزینه های مصرف کننده 343368.30 308427 320919 318117 356416 329888
پس انداز های شخصی 14.59 6.2 14.2 -1.6 7 14
تسهیلات اعتباری خریدار 802114.64 827162 812751 822624 841418 842823
قیمت گازوئیل 1.49 1.42 1.35 1.28 1.21 1.15
بدهی خانوار به درآمد 57.67 65 65 61 61 61

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 4.80 5.9 4.5 3.6 4.2 3
شاخص مسکن 141.16 144 147 146 148 152
جواز ساختمان 60386.00 77200 105200 34200 55100 109800


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.