بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.86 3.84 3.86 3.88 3.91 3.95
بازار سهام 58607.31 57778 57165 56558 55962 54781
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.09 2.19 2.32 2.46 2.6 2.92
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3.7 3.4 3.2 3 3.4
نرخ بیکاری 5.10 5.5 5.7 5.4 5.9 6.2
نرخ تورم 3.40 2.3 2.1 2.2 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری 829.00 400 600 -730 300 300
حساب جاری 1457.00 -320 -520 320 220 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 45 45 45 45 44
بودجه دولت -0.20 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7
اطمینان کسب و کار -4.90 4 4.5 4.1 2.5 1
شاخص PMI تولید 48.00 50.1 52.2 52.9 53 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.70 7.2 5.1 5.6 4 3.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.30 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3.7 3.4 3.2 3 3.4
تولید ناخالص داخلی 585.78 645 645 645 645 688
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 544165.00 518823 537253 549971 560490 579547
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 97656.70 69151 91112 98699 100586 104006
تولید ناخالص داخلی سرانه 16639.70 17200 17200 17200 17200 17700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28751.60 30300 30300 30300 30300 31200
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.5 5.7 5.4 5.9 6.2
نرخ بیکاری جوانان 9.50 10 10 10 10 10
هزینه های کار 119.40 116 122 121 120 125
دستمزد 4931.59 5243 5042 5114 5089 5262
دستمزد در تولید 5000.80 5179 5129 5091 5161 5336
رشد دستمزد 6.20 4.6 4.2 3.7 3.2 3.4
حداقل دستمزد 523.09 575 575 575 575 615
جمعیت 37.98 38 38 38 38 38.01
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.20 56.4 56.4 56.4 56.6 56.5
تغییر اشتغال 2.60 2.4 2.2 2.3 2 2.1
نرخ اشتغال 68.90 66.9 66.9 66.9 66.8 67
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.40 2.3 2.1 2.2 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 181.10 180 183 183 183 187
قیمت مصرف کننده اصلی 103.11 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 3.10 2.3 2.4 2.2 2.4 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.45 107 108 109 108 111
قیمت تولید 106.00 106 107 109 108 111
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 0.5 1.4 1.7 2.2 2.3
تورم مواد غذایی 6.90 3.6 2.1 2.2 2.5 2.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.20 106 107 108 108 110
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
ذخایر ارزی 128405.00 132000 136000 134000 132000 140000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.60 111 111 111 111 109
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 829.00 400 600 -730 300 300
حساب جاری 1457.00 -320 -520 320 220 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
واردات 19409.00 19000 18100 19150 16900 17500
صادرات 20238.00 19400 18700 18420 17200 17800
رابطه مبادله 109.20 102 100 100 101 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199789.70 212300 212300 212300 212300 216900
فروش اسلحه 21.00 5 5 5 5 5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 45 45 45 45 44
بودجه دولت -0.20 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7
ارزش بودجه دولت -1882.20 -2100 -2100 -2100 -11600 -7600
هزینه های دولت 98791.10 93479 96780 99845 101755 105214
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 42.2 42.2 42.2 42.2 42
درآمدهای دولت 367107.60 92400 92400 92400 367000 379000
بدهی های دولت 962010.84 1015000 1095000 1105000 1112000 1152000
هزینه های مالی 368989.80 94500 94500 94500 378600 386600
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -4.90 4 4.5 4.1 2.5 1
شاخص PMI تولید 48.00 50.1 52.2 52.9 53 54
تولید صنعتی 3.80 1.4 1.1 1.6 1.9 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 0.6 0.4 -0.7 0.4 0.4
تولید صنعتی 0.20 1.2 0.9 1.5 2 2.8
تولید خودرو 33.40 46 42 40 32 37
ثبت خودرو 52499.00 52900 41500 36600 53900 56400
سود شرکت سهامی 133466.20 55400 55400 55400 179000 185000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.70 7.2 5.1 5.6 4 3.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.30 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.50 3.6 3 3.4 2.5 2.8
هزینه های مصرف کننده 320504.80 325786 314533 323925 330120 341344
پس انداز های شخصی -8.99 -7 -7 -7 15.7 15.4
تسهیلات اعتباری خریدار 766545.20 742514 755626 773535 789449 816290
قیمت گازوئیل 1.32 1.45 1.49 1.52 1.56 1.56
بدهی خانوار به درآمد 59.65 56 56 56 56 56
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -0.30 -2.8 0.9 1.5 3.2 3.6
شاخص مسکن 123.59 119 120 122 124 128
جواز ساختمان 96777.00 24800 55600 85100 105200 112200
نرخ مالکیت مسکن 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.