بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 3.95 3.96 3.99 4.02 4.05 4.11
بازار سهام 73602.06 72256 70134 68072 66070 62244
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.83 2.57 2.65 2.74 2.83 3.02

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 1.4 0.8 0.9 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.10 3.6 3.8 4.9 4.3 3.7
نرخ بیکاری 5.80 6.3 6.1 5.8 5.7 5.5
نرخ تورم 5.90 5.4 3.2 2.6 2.7 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.7 0.4 0.3 0.6
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 0.75 0.75 1
موازنه تجاری -1413.00 -2000 1000 4700 1700 -1300
حساب جاری -1686.00 280 750 -620 760 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2.8 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 57 55.1 55.1 55.1 55.1
بودجه دولت -7.00 -7.4 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار -3.60 -2 -4 -3 -6 -7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.40 53.8 53.6 54.2 53.8 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -17 -14 -12 -16 -7
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.50 0.5 0.7 0.7 -0.8 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 1.4 0.8 0.9 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.10 3.6 3.8 4.9 4.3 3.7
تولید ناخالص داخلی 594.16 625 660 660 660 660
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 591344.50 641542 641937 580511 620320 665689
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19838.90 158529 139751 75653 20811 144922
تولید ناخالص داخلی سرانه 16945.24 17400 18600 18600 18600 18600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32238.16 33200 34600 34600 34600 34600

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 5.80 6.3 6.1 5.8 5.7 5.5
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2
نرخ بیکاری جوانان 11.20 11.8 11.7 11.5 11.2 11
هزینه های کار 125.50 126 127 135 131 132
دستمزد 5504.52 5617 5817 5909 5730 6003
دستمزد در تولید 5599.73 5354 5931 5954 5871 6121
رشد دستمزد 8.70 6.6 4 4.1 3.6 3.2
حداقل دستمزد 619.46 619 640 640 640 640
جمعیت 37.96 37.95 37.92 37.92 37.92 37.92
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30 57.1 57.3 57.4 57.5 57.6
تغییر اشتغال 0.60 2.6 3.4 3.2 3.6 2.9
نرخ اشتغال 69.20 69.4 69.6 69.7 69.6 69.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 5.90 5.4 3.2 2.6 2.7 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.7 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195.60 195 197 198 201 201
اندازه اصل تورم 4.20 3.2 2.6 2.8 2.5 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.02 120 119 118 118 124
قیمت تولید 115.20 112 112 115 117 115
تغییر قیمت تولید کننده 10.20 5.4 4.2 3.6 3 2.6
تورم مواد غذایی 4.40 3.2 2.2 1.9 2 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115.30 116 116 117 118 119

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 0.75 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی 0.60 0.6 0.85 0.85 0.85 1.1
ذخایر ارزی خارجی 167028.50 176000 178000 179000 177000 185000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0.25 0.25 0.25 0.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122.70 126 118 118 118 118
نسبت ذخیره نقدی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -1413.00 -2000 1000 4700 1700 -1300
حساب جاری -1686.00 280 750 -620 760 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2.8 2 2 2 2
واردات 23188.00 22500 25600 19100 23400 24100
صادرات 21775.00 20500 26600 23800 25100 22800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 203380.50 196900 201500 201500 201500 201500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 57 55.1 55.1 55.1 55.1
بودجه دولت -7.00 -7.4 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
ارزش بودجه دولت 43367.00 -7600 -77600 10100 4700 -56200
هزینه های دولت 88548.40 123933 141608 109843 92887 146847
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 46 43 43 43 43
درآمدهای دولت 320103.10 422000 111600 215900 320200 434000
بدهی های دولت 1135089.02 1191000 1189000 1178000 1169000 1151000
هزینه های مالی 276736.10 499600 101500 211200 317200 490200

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 35.85 36.12 35.85 35.85 35.85 35.85
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 22.41 22.14 22.14 22.14 22.14
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار -3.60 -2 -4 -3 -6 -7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.40 53.8 53.6 54.2 53.8 54
تولید صنعتی 8.80 4.5 4 4.7 4 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 0.5 0.9 0.7 -1 0.7
تولید صنعتی 7.90 5 4.5 5.4 4.6 4
تولید خودرو 9.60 32 36 37 44 37
ثبت خودرو 33085.00 52400 51200 41500 51200 59400
سود شرکت سهامی 70638.00 191000 59900 104500 155100 215000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -17 -14 -12 -16 -7
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.50 0.5 0.7 0.7 -0.8 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.10 4.2 3.6 4.1 3.6 3
هزینه های مصرف کننده 111934.40 320919 319970 356416 117419 331809
پس انداز های شخصی -1.32 14.2 -1.6 7 5.8 14
تسهیلات اعتباری خریدار 813451.71 789762 817485 822624 841418 847732
قیمت گازوئیل 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2 1.14
بدهی خانوار به درآمد 57.67 65 61 61 61 61

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
میزان ساخت و ساز 7.90 4.5 3.6 4.2 3.6 3
شاخص مسکن 145.50 147 146 148 150 152
جواز ساختمان 82779.00 105200 34200 55100 85100 109800


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.