بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 4.17 4.2 4.22 4.24 4.27 4.31
بازار سهام 44110.86 42583 41674 40782 39907 38158
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.61 1.72 1.78 1.84 1.91 2.04

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -5.9 -4.3 1.5 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 -8.9 -4.2 -3 1.6 1.8
نرخ بیکاری 5.50 9.7 10.8 11.5 11.4 10.6
نرخ تورم 4.70 2.1 2.2 1.9 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
نرخ بهره 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری 330.00 600 -730 300 300 300
حساب جاری 2265.00 -520 320 220 220 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 50.8 50.8 50.8 53.5 53.5
بودجه دولت -0.20 -6.2 -6.2 -6.2 -7.3 -7.3
اطمینان کسب و کار -1.10 -20 -18 -16 -12 -7
شاخص PMI تولید 42.40 45 47 48.5 51 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.30 -20 -18 -14 -12 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -5.9 -4.3 1.5 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 -8.9 -4.2 -3 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 605.00 645 645 645 688 688
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 614322.50 515260 536547 595893 624152 606619
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156085.20 87513 96290 151403 158583 154128
تولید ناخالص داخلی سرانه 16639.70 17200 17200 17200 17700 17700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28751.60 30300 30300 30300 29312 31200

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.50 9.7 10.8 11.5 11.4 10.6
نرخ بیکاری جوانان 7.80 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7
هزینه های کار 107.50 122 124 111 111 115
دستمزد 5197.86 5042 5114 5364 5364 5547
دستمزد در تولید 5063.41 5129 5091 5311 5225 5491
رشد دستمزد 7.70 4.2 3.7 3.2 3.2 3.4
حداقل دستمزد 523.09 575 575 575 575 615
جمعیت 37.97 38 38 38 38.01 38.01
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.70 56.4 56.4 56.6 56.6 56.5
تغییر اشتغال 1.10 2.2 2.3 2 2 2.1
نرخ اشتغال 68.90 66.9 66.9 66.8 66.8 67

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 4.70 2.1 2.2 1.9 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184.00 183 183 185 188 188
قیمت مصرف کننده اصلی 103.60 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 3.60 2.4 2.2 2.4 2.4 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.50 108 109 110 110 112
قیمت تولید 105.90 107 109 108 108 111
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.4 1.7 2.2 2.2 2.3
تورم مواد غذایی 7.50 2.1 2.2 2.5 2.5 2.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.50 107 108 108 110 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
ذخایر ارزی 120893.60 136000 134000 132000 136000 140000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.75 0.5 1.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.60 111 111 111 111 109
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 330.00 600 -730 300 300 300
حساب جاری 2265.00 -520 320 220 220 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
واردات 18937.00 18100 19150 16900 16900 17500
صادرات 19267.00 18700 18420 17200 17200 17800
رابطه مبادله 99.50 100 100 101 101 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199789.70 212300 212300 212300 216900 216900
فروش اسلحه 21.00 5 5 5 5 5

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 50.8 50.8 50.8 53.5 53.5
بودجه دولت -0.20 -6.2 -6.2 -6.2 -7.3 -7.3
ارزش بودجه دولت 3426.70 -2100 -2100 -11600 -11600 -7600
هزینه های دولت 120715.60 92872 97408 117094 122647 119202
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 42.2 42.2 42.2 42.2 42
درآمدهای دولت 40271.70 92400 92400 367000 367000 379000
بدهی های دولت 987604.73 1095000 1105000 1112000 1112000 1152000
هزینه های مالی 36845.00 94500 94500 378600 378600 386600

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -1.10 -20 -18 -16 -12 -7
شاخص PMI تولید 42.40 45 47 48.5 51 52.5
تولید صنعتی 4.90 1.1 1.6 1.9 1.9 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 0.4 -0.7 0.4 0.4 0.4
تولید صنعتی 5.70 0.9 1.5 2 2 2.8
تولید خودرو 41.90 42 40 32 32 37
ثبت خودرو 38508.00 41500 36600 53900 53900 56400
سود شرکت سهامی 133466.20 55400 55400 179000 179000 185000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.30 -20 -18 -14 -12 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.60 3 3.4 2.5 2.5 2.8
هزینه های مصرف کننده 307698.30 300898 316018 298467 312621 303840
پس انداز های شخصی 4.18 -7 -7 15.7 15.7 15.4
تسهیلات اعتباری خریدار 775957.24 724993 754653 743549 788373 756933
قیمت گازوئیل 1.14 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88
بدهی خانوار به درآمد 59.65 56 56 56 56 56

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز -5.50 0.9 1.5 3.2 3.2 3.6
شاخص مسکن 123.59 120 122 124 124 128
جواز ساختمان 13841.00 55600 85100 105200 105200 112200
نرخ مالکیت مسکن 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.