بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3.96 3.97 3.99 4.01 4.04 4.08
بازار سهام 51416.52 49869 48804 47759 46735 44686
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.35 1.29 1.34 1.39 1.44 1.54

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 3.3 2 1.5 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 -6.2 -4.2 -1.6 7.9 4
نرخ بیکاری 6.00 8.8 9.5 9.4 8.9 7.6
نرخ تورم 3.30 1.8 1.1 1.2 1.7 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
موازنه تجاری -33.00 -1730 -300 -800 600 1000
حساب جاری 1163.00 320 510 360 -220 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 58 58 57 57 57
بودجه دولت -0.70 -8.2 -8.2 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار -19.90 -18 -16 -12 -14 -7
شاخص PMI تولید 47.20 52 50.8 51 51.6 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.40 -12 -14 -10 -7 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.10 0.5 0.4 -0.4 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 3.3 2 1.5 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 -6.2 -4.2 -1.6 7.9 4
تولید ناخالص داخلی 592.16 490 490 550 550 550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538385.00 532917 588521 529771 580917 612062
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70718.40 95638 149530 69587 76305 155511
تولید ناخالص داخلی سرانه 17386.90 15500 15500 15900 15900 15900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28751.60 28300 28300 28900 28900 28900

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.00 8.8 9.5 9.4 8.9 7.6
نرخ بیکاری جوانان 9.10 9.4 9.4 9.3 8.8 8.8
هزینه های کار 122.70 115 107 124 125 109
دستمزد 5331.47 4749 5078 5385 5411 5180
دستمزد در تولید 4852.56 4728 5028 5266 4925 5128
رشد دستمزد 1.20 -3.7 -2.3 1 1.5 2
حداقل دستمزد 610.79 611 611 675 675 675
جمعیت 37.97 38 38 38.01 38.01 38.01
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.00 52.5 54.5 54.5 55.9 55.4
تغییر اشتغال -3.20 -2.8 -2 2.6 3.2 4
نرخ اشتغال 68.50 64.5 64.9 65.6 66 67

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.30 1.8 1.1 1.2 1.7 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183.80 182 183 187 187 190
اندازه اصل تورم 3.80 2.2 2.4 2.5 2.3 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.51 109 109 111 111 113
قیمت تولید 104.90 105 105 106 106 106
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 -1.4 -1 0.2 0.8 1.2
تورم مواد غذایی 5.80 3.2 2.5 2.2 2.6 2.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.70 107 107 109 110 111

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
ذخایر ارزی 132787.70 134000 132000 136000 129000 140000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 0
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.60 134 134 126 126 126
نسبت ذخیره نقدی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -33.00 -1730 -300 -800 600 1000
حساب جاری 1163.00 320 510 360 -220 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9
واردات 13812.00 14150 15500 17000 17900 16500
صادرات 13779.00 12420 15200 16200 18500 17500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199789.70 195100 195100 196900 196900 196900

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 58 58 57 57 57
بودجه دولت -0.70 -8.2 -8.2 -4.4 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -25881.60 -105100 -90600 -8600 -28000 -81600
هزینه های دولت 100423.80 96749 115646 98817 108357 120271
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.00 50 50 44 44 44
درآمدهای دولت 157069.70 215400 365000 102000 177500 369000
بدهی های دولت 1077179.76 1145000 1202000 1212000 1245000 1191000
هزینه های مالی 182951.30 320500 455600 110600 205500 450600

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 35.85 35.85 35.85 35.85 35.85 35.85
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -19.90 -18 -16 -12 -14 -7
شاخص PMI تولید 47.20 52 50.8 51 51.6 52.5
تولید صنعتی -17.00 -4.2 -3.2 -3.2 8.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.50 -0.7 -1 -1 0.8 0.5
تولید صنعتی -18.60 -4.7 -3.6 -3.6 9.6 5
تولید خودرو 3.50 32 21 25 29 32
ثبت خودرو 21149.00 39600 45900 44900 36400 52400
سود شرکت سهامی 45247.30 97580 125100 51200 84200 146000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.40 -12 -14 -10 -7 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.10 0.5 0.4 -0.4 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.60 -2 -2.6 6.5 7.8 4.2
هزینه های مصرف کننده 329567.60 313880 294775 324295 355603 306566
پس انداز های شخصی 12.81 6.5 15.1 -2 7.2 14.2
تسهیلات اعتباری خریدار 778449.34 749548 734350 771710 839947 763724
قیمت گازوئیل 1.05 1 0.95 0.9 0.86 0.81
بدهی خانوار به درآمد 59.65 68 68 65 65 65

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -0.80 -6.2 -3.2 1 12.6 4.5
شاخص مسکن 127.06 112 115 119 122 125
جواز ساختمان 37103.00 65100 82200 36200 38700 94200


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.