بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.80 3.76 3.78 3.8 3.83 3.88
بازار سهام 60372.23 59471 58761 58063 57371 56011
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.21 2.43 2.46 2.5 2.53 2.61
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.2 1.1 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 3.8 4.4 4 3.9 3
نرخ بیکاری 5.40 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
نرخ تورم 2.60 1.9 1.6 1.7 1.8 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2
موازنه تجاری 96.00 -480 600 400 600 300
حساب جاری 1006.00 250 150 -320 -520 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 48 48 47 47 47
بودجه دولت -0.40 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 5.20 3.6 3.8 4 4.5 2.5
شاخص PMI تولید 48.40 51.2 51 52.5 52.2 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.60 7 2.5 6.2 5.1 3.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.2 1.1 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 3.8 4.4 4 3.9 3
تولید ناخالص داخلی 585.78 605 605 645 645 645
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512503.60 521915 605302 604714 611179 623461
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68308.70 92977 149574 149428 151026 154061
تولید ناخالص داخلی سرانه 16639.70 16700 16700 17200 17200 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28751.60 29500 29500 30300 30300 30300
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.40 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
نرخ بیکاری جوانان 10.70 11.5 11.4 11.5 10.7 11.5
هزینه های کار 111.40 118 118 118 108 122
دستمزد 5014.94 4773 5274 5254 5195 5432
دستمزد در تولید 4905.02 4798 5027 4856 5132 5178
رشد دستمزد 7.70 4.2 4 3.6 4.1 3
حداقل دستمزد 523.09 523 523 575 575 575
جمعیت 37.98 37.99 37.99 38 38 38
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 2.70 2.7 2.5 2.4 2.2 2
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.60 1.9 1.6 1.7 1.8 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179.10 178 178 179 182 182
اندازه اصل تورم 1.90 1.7 1.8 1.8 1.9 2.4
قیمت تولید 106.40 108 107 108 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 1.9 2 1.8 2.2 2.2
تورم مواد غذایی 5.70 4.4 2.9 2.3 2.1 2.3
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 1.62 1.62 1.62 1.87 1.62 1.87
ذخایر ارزی 117801.20 116000 117000 117000 118000 121000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.75 0.5 0.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121.70 115 115 111 111 111
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 96.00 -480 600 400 600 300
حساب جاری 1006.00 250 150 -320 -520 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 19607.00 18650 15900 19000 18100 16900
صادرات 19703.00 18170 16500 19400 18700 17200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053.00 215700 215700 221300 221300 221300
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 48 48 47 47 47
بودجه دولت -0.40 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
هزینه های دولت 92340.70 91759 116932 116819 118068 120440
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 42.5 42.5 42.2 42.2 42.2
بدهی های دولت 978716.70 988000 1007000 1015000 1095000 1112000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 44.69 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 5.20 3.6 3.8 4 4.5 2.5
شاخص PMI تولید 48.40 51.2 51 52.5 52.2 53
تولید صنعتی 7.70 4.2 4.2 4 4.5 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 -0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
تولید صنعتی 7.80 3.4 3.2 3 3.6 2.5
تولید خودرو 43.00 38 29 46 48 32
ثبت خودرو 47094.00 41500 49900 52900 41500 53900
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.60 7 2.5 6.2 5.1 3.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.30 4.4 3.2 3.6 3 2.5
هزینه های مصرف کننده 321817.50 309595 302791 302497 305731 311875
تسهیلات اعتباری خریدار 743047.91 721652 745150 749447 762809 767505
قیمت گازوئیل 1.40 1.21 1.18 1.15 1.25 1.15
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 14.90 5.1 4.5 4 4.2 3.2
شاخص مسکن 118.34 118 118 119 120 124
جواز ساختمان 40169.00 77100 105400 24800 57600 112200


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.