بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3.88 3.84 3.86 3.89 3.91 3.95
بازار سهام 58447.30 57113 56448 55795 55148 53874
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.91 2.02 2.08 2.14 2.2 2.33
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.1 0.8 0.7 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 4.4 3.7 3.4 3.2 3
نرخ بیکاری 5.10 5.4 5.5 5.7 5.4 5.9
نرخ تورم 2.50 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 468.00 600 400 600 600 300
حساب جاری 171.00 150 -320 -520 320 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47 45 45 45 45
بودجه دولت -0.20 -1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار -1.90 3.8 4 4.5 4.1 2.5
شاخص PMI تولید 45.60 48.1 50.1 52.2 52.9 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.30 9.1 7.2 5.1 5.6 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.2 0.3 -0.6 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.1 0.8 0.7 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 4.4 3.7 3.4 3.2 3
تولید ناخالص داخلی 585.78 605 645 645 645 645
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 531234.20 613530 531466 549296 548234 631935
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90091.00 151607 70836 93154 92974 156155
تولید ناخالص داخلی سرانه 16639.70 16700 17200 17200 17200 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28751.60 29500 30300 30300 30300 30300
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.4 5.5 5.7 5.4 5.9
نرخ بیکاری جوانان 10.10 10.4 10.5 10.7 10.4 10.9
هزینه های کار 116.70 110 117 116 116 114
دستمزد 4931.59 5112 5246 5042 5018 5275
دستمزد در تولید 4909.17 5081 5182 5129 5088 5243
رشد دستمزد 6.60 5.1 4.6 4.2 3.7 3.2
حداقل دستمزد 523.09 523 575 575 575 575
جمعیت 37.98 38.02 38.06 38.06 38.06 38.06
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 2.60 2.5 2.4 2.2 2.3 2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.50 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179.50 180 179 182 182 183
اندازه اصل تورم 2.40 2 1.8 1.9 2.1 2.4
قیمت تولید 106.70 107 108 107 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1.1 1.5 1.4 1.7 2.2
تورم مواد غذایی 6.10 5.1 3.6 2.1 2.2 2.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.61 1.62 1.87 1.62 1.62 1.87
ذخایر ارزی 121900.70 117000 117000 118000 119000 121000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.75 0.5 0.5 0.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.60 115 111 111 111 111
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 468.00 600 400 600 600 300
حساب جاری 171.00 150 -320 -520 320 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
واردات 18811.00 15900 19000 18100 19150 16900
صادرات 19279.00 16500 19400 18700 18420 17200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199789.70 215700 221300 221300 221300 221300
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47 45 45 45 45
بودجه دولت -0.20 -1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
هزینه های دولت 95695.80 118522 95757 98949 98758 122077
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 42.5 42.2 42.2 42.2 42.2
بدهی های دولت 977610.45 1007000 1015000 1095000 1105000 1112000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 44.69 36.12 36.12 44.69 44.69 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 22.41 22.41 21.98 21.98 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 13.71 13.71 22.71 22.71 13.71
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -1.90 3.8 4 4.5 4.1 2.5
شاخص PMI تولید 45.60 48.1 50.1 52.2 52.9 53
تولید صنعتی 5.60 0.2 1.4 1.1 1.6 1.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 0.6 0.6 0.4 -0.7 0.4
تولید صنعتی 5.70 -0.3 1.2 0.9 1.5 2
تولید خودرو 40.70 29 46 42 40 32
ثبت خودرو 35325.00 49900 52900 41500 36600 53900
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.30 9.1 7.2 5.1 5.6 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.2 0.3 -0.6 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30 3.2 3.6 3 3.4 2.5
هزینه های مصرف کننده 311009.50 305445 333725 321584 320962 314609
تسهیلات اعتباری خریدار 765368.40 755279 760609 772565 789860 777937
قیمت گازوئیل 1.30 1.15 1.12 1.09 1.06 0.99
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 5.20 4.5 4 4.2 3.8 3.2
شاخص مسکن 121.10 118 119 120 122 124
جواز ساختمان 74852.00 99400 24800 55600 85100 105200


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.