بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2020-09
بازار سهام 9881 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.2 2020-06
نرخ بیکاری 18.56 2020-08
نرخ تورم -0.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-08
موازنه تجاری -148325 2020-07
حساب جاری -316461 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
موارد کروناویروس 10284 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 158 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 6177 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 5.49 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 919 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8545 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21379 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 281455 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.56 2020-08
افراد شاغل 174170 2020-07
دستمزد 778 2020-07
جمعیت 0.62 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.7 2019-12
دستمزد در تولید 610 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-08
قیمت تولید 169 2020-07
CPI مسکن آب و برق 103 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.7 2020-08
قیمت صادرات 129 2020-08
تورم مواد غذایی 1.4 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2020-08

پول گذشته مرجع
وام به بخش خصوصی 1096622 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -148325 2020-07
حساب جاری -316461 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
صادرات 32014 2020-07
واردات 180339 2020-07
گردش سرمایه -337621 2020-06
ورود توریست 32855 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 769973 2019-12
حواله 54001 2020-03
شاخص تروریسم 1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -217443988 2020-06
هزینه های دولت 217589 2020-06
درآمدهای دولت 837077935 2020-06
بدهی های دولت 3134 2019-06
هزینه های مالی 1054521923 2020-06
ارزیابی اعتبار 35 2020-09
مخارج نظامی 77.5 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -12.4 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5 2020-06
تولید صنعتی -13.4 2020-06
تغییرات موجودی انبار 40710 2020-06
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 60.82 2019-12
رتبه رقابتی 73 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 50 2019-12
استخراج معدن -6.7 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -31.9 2020-07
هزینه های مصرف کننده 770100 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1392694 2020-08
قیمت گازوئیل 1.35 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 940 2020-03
جواز ساختمان 27 2020-03
میزان ساخت و ساز 4.6 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10284 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 158 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 6177 2020-09
تختخوابهای ICU 391 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.