بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-03
بازار سهام 11149 2019-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-12
نرخ بیکاری 15.35 2020-01
نرخ تورم 0.9 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-02
موازنه تجاری -107506 2020-01
حساب جاری -33925 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
موارد کروناویروس 85 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 5.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1212 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8227 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17278 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 331525 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.35 2020-01
افراد شاغل 203123 2019-11
دستمزد 781 2019-12
جمعیت 0.62 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.2 2019-09
دستمزد در تولید 604 2019-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-02
قیمت تولید 169 2020-02
CPI مسکن آب و برق 104 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-02
قیمت صادرات 133 2020-01
تورم مواد غذایی 2.1 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 1 2020-02

پول گذشته مرجع
وام به بخش خصوصی 1022330 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -107506 2020-01
حساب جاری -33925 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
صادرات 31271 2020-01
واردات 138776 2020-01
گردش سرمایه 385440 2019-12
ورود توریست 27221 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 769973 2019-12
حواله 64488 2019-12
شاخص تروریسم 1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 2963958 2019-09
هزینه های دولت 196526 2019-09
درآمدهای دولت 1523704078 2019-09
بدهی های دولت 3134 2019-06
هزینه های مالی 1520740120 2019-09
ارزیابی اعتبار 35 2020-03
مخارج نظامی 77.5 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 10 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 19.9 2019-12
تولید صنعتی -15.5 2019-12
تغییرات موجودی انبار 38989 2019-09
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 60.82 2019-12
رتبه رقابتی 73 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 50 2019-12
استخراج معدن 55.6 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2020-01
هزینه های مصرف کننده 883196 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1357738 2019-12
قیمت گازوئیل 1.27 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -24.1 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1122 2019-09
جواز ساختمان 44 2019-09
میزان ساخت و ساز 31.4 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 85 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.