بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 11149 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-09
نرخ بیکاری 16.21 2019-12
نرخ تورم 1 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-12
موازنه تجاری -174616 2019-12
حساب جاری 239522 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 5.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1603 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 8227 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17278 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 377654 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.21 2019-12
افراد شاغل 203123 2019-11
دستمزد 778 2019-11
جمعیت 0.62 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.2 2019-09
دستمزد در تولید 604 2019-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-12
قیمت تولید 170 2019-12
CPI مسکن آب و برق 104 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-12
قیمت صادرات 133 2019-11
تورم مواد غذایی 3.2 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-12
پول گذشته مرجع
وام به بخش خصوصی 1022330 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -174616 2019-12
حساب جاری 239522 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
صادرات 41998 2019-12
واردات 216615 2019-12
گردش سرمایه -185735 2019-09
ورود توریست 41387 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 858113 2018-12
حواله 64303 2019-09
شاخص تروریسم 1 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 2963958 2019-09
هزینه های دولت 225232 2019-06
درآمدهای دولت 1523704078 2019-09
بدهی های دولت 3134 2019-06
هزینه های مالی 1520740120 2019-09
ارزیابی اعتبار 35 2020-01
مخارج نظامی 77.5 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 10 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 19.9 2019-12
تولید صنعتی -15.5 2019-12
تغییرات موجودی انبار 12495 2019-06
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 60.82 2019-12
رتبه رقابتی 73 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 50 2019-12
استخراج معدن 55.6 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 904879 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1357738 2019-12
قیمت گازوئیل 1.44 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.4 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1122 2019-09
جواز ساختمان 50 2019-06
میزان ساخت و ساز 31.4 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.