بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 10401 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2020-03
نرخ بیکاری 18.19 2020-05
نرخ تورم -1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-05
موازنه تجاری -141543 2020-05
حساب جاری -322025 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
موارد کروناویروس 1019 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 19 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 320 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 5.49 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 910 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8246 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21379 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 287783 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.19 2020-05
افراد شاغل 184607 2020-04
دستمزد 773 2020-05
جمعیت 0.62 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.7 2019-12
دستمزد در تولید 632 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-03
قیمت تولید 168 2020-04
CPI مسکن آب و برق 103 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-03
قیمت صادرات 125 2020-05
تورم مواد غذایی 1.3 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2020-05

پول گذشته مرجع
وام به بخش خصوصی 1081107 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -141543 2020-05
حساب جاری -322025 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
صادرات 18792 2020-05
واردات 160335 2020-05
گردش سرمایه -312621 2020-03
ورود توریست 1658 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 769973 2019-12
حواله 54001 2020-03
شاخص تروریسم 1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 2963958 2019-09
هزینه های دولت 172533 2020-03
درآمدهای دولت 1523704078 2019-09
بدهی های دولت 3134 2019-06
هزینه های مالی 1520740120 2019-09
ارزیابی اعتبار 35 2020-07
مخارج نظامی 77.5 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 12.9 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.3 2020-03
تولید صنعتی 17 2020-03
تغییرات موجودی انبار 29719 2020-03
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 60.82 2019-12
رتبه رقابتی 73 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 50 2019-12
استخراج معدن 21.3 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -19.1 2020-05
هزینه های مصرف کننده 804438 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1373894 2020-05
قیمت گازوئیل 1.21 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.2 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1135 2019-12
جواز ساختمان 27 2020-03
میزان ساخت و ساز 4.6 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1019 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 19 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 320 2020-07
تختخوابهای ICU 391 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.