ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مونته نگرو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PB Stable Mar 05 2021
S&PB+ Negative May 01 2020
Moody'sB1 Stable Mar 06 2020
Moody'sB1 Positive Sep 21 2018
S&PB+ Stable Oct 06 2017
Moody'sB1 Stable Sep 29 2017
Moody'sB1 Negative May 14 2016
S&PB+ Negative May 13 2016
S&PB+ Stable Nov 14 2014
Moody'sBa3 Negative Oct 31 2014
S&PBB- Negative Nov 29 2013
S&PBB- Stable Jun 13 2012
Moody'sBa3 Stable Mar 30 2011
Moody'sBa3 Negative Apr 30 2009
Moody'sBa2 Negative Dec 18 2008
S&PBB+ Negative Apr 14 2008
Moody'sBa2 Stable Mar 12 2008
S&PBB+ Stable Mar 27 2007
S&PBB Positive Dec 21 2005
S&PBB Stable Dec 20 2004