بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 9880.65 9744 9609 9477 9345 9083
پول 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.20 -4.8 -2.4 1.7 4 3
نرخ بیکاری 18.56 19.5 21 21.5 19 18
نرخ تورم -0.50 0.3 1 1 1.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
موازنه تجاری -148325.00 -194000 -193700 -193700 -193700 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -18.2 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 70 70 73 73 73
بودجه دولت -2.00 -4.9 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.20 -4.8 -2.4 1.7 4 3
تولید ناخالص داخلی 5.49 4.8 4.8 5.1 5.1 5.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 918.91 1564 1183 925 946 1218
تولید ناخالص داخلی سرانه 8545.48 7500 7500 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21378.60 20200 20200 21100 21100 21100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 281455.00 323562 323568 337161 344786 333275

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 18.56 19.5 21 21.5 19 18
دستمزد 778.00 790 800 800 800 800
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
دستمزد در تولید 610.00 670 690 690 690 690

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.50 0.3 1 1 1.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.40 105 107 106 107 108
قیمت تولید 169.40 172 172 170 171 174
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.10 108 111 111 111 114
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 1.3 1 1 1 1.3
تورم مواد غذایی 1.40 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -148325.00 -194000 -193700 -193700 -193700 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -18.2 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1
واردات 180338.60 234100 236200 236200 236200 236200
صادرات 32013.70 40100 42500 42500 42500 42500
ورود توریست 32855.00 65000 20700 36200 75000 29000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 70 70 73 73 73
بودجه دولت -2.00 -4.9 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -217443988.18 -124248618 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
هزینه های دولت 217589.00 191805 191809 199867 204387 197564


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -12.40 -30 -11 5.5 6.8 6.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی -31.90 -5 -3.5 2.8 4.3 6.1
هزینه های مصرف کننده 770100.00 861982 861999 898210 918524 887859
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -15 15.5 12 9 14.4
قیمت گازوئیل 1.35 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94
تسهیلات اعتباری خریدار 1392694.00 1287289 1325152 1393604 1421416 1364907


مونته نگرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.