بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 9955.55 9818 9683 9549 9417 9152
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.20 -6.5 -4 16 10 5.8
نرخ بیکاری 19.30 21 21.5 19 19 18
نرخ تورم -0.60 -0.6 1 1.8 1.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
موازنه تجاری -154879.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 70 73 73 73 73
بودجه دولت -2.00 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.20 -6.5 -4 16 10 5.8
تولید ناخالص داخلی 5.49 4.8 5.1 5.1 5.1 5.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 918.91 1209 1133 873 1066 1245
تولید ناخالص داخلی سرانه 8545.48 7500 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21378.60 20200 21100 21100 21100 21100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 281455.00 336759 333341 276272 326488 346525

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 19.30 21 21.5 19 19 18
دستمزد 783.00 800 800 800 800 800
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
دستمزد در تولید 603.00 690 690 690 690 690

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.60 -0.6 1 1.8 1.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10 105 106 107 107 107
قیمت تولید 169.70 168 170 171 170 170
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.30 111 111 111 111 114
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 -1 1 1 1 1.3
تورم مواد غذایی 1.70 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -154879.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1
واردات 178717.00 236200 236200 236200 236200 236200
صادرات 23838.40 42500 42500 42500 42500 42500
ورود توریست 38829.00 20700 36200 75000 108000 29000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 70 73 73 73 73
بودجه دولت -2.00 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
هزینه های دولت 217589.00 208120 266554 165632 252403 214156


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -2.80 -11 5.5 6.8 6.8 6.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23.40 -3.5 2.8 4.3 4.3 6.1
هزینه های مصرف کننده 770100.00 895466 894885 772260 893316 921435
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 12 10 9 -11 14.4
قیمت گازوئیل 1.33 1.24 1.09 1.04 0.99 1.18
تسهیلات اعتباری خریدار 1395707.00 1323222 1269485 1315497 1613559 1361596


مونته نگرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.