بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
بازار سهام 11358.16 10801 10551 10308 10070 9595

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.00 10 10 2.2 2.5 3
نرخ بیکاری 23.26 22.5 22.3 22 22 21.8
نرخ تورم 2.90 3 2.9 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
موازنه تجاری -209237.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.90 -16.1 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.28 95.2 85.8 85.8 85.8 85.8
بودجه دولت -10.10 -3.6 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.00 10 10 2.2 2.5 3
تولید ناخالص داخلی 4.78 5.62 6.08 6.08 6.08 6.08
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1072.10 1245 1271 907 1096 1310
تولید ناخالص داخلی سرانه 7292.67 8000 8000 8000 8000 8300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18278.73 21100 21100 21100 21100 21400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 289552.00 346525 345269 242031 295922 355627

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 23.26 22.5 22.3 22 22 21.8
دستمزد 795.00 800 800 800 800 800
حداقل دستمزد 331.33 331 331 331 331 331
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
دستمزد در تولید 603.00 690 690 690 690 690

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.90 3 2.9 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.71 108 109 110 110 111
قیمت تولید 171.40 174 179 178 176 177
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.30 114 114 114 114 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 3 4.5 4 2.5 2
تورم مواد غذایی 4.80 1.8 2.28 2.28 2.28 2.28

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -209237.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.90 -16.1 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
واردات 240322.00 236200 236200 236200 236200 236200
صادرات 31085.00 42500 42500 42500 42500 42500
ورود توریست 188389.00 29000 29000 29000 29000 38500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.28 95.2 85.8 85.8 85.8 85.8
بودجه دولت -10.10 -3.6 0.1 0.1 0.1 0.1
ارزش بودجه دولت -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
هزینه های دولت 219840.00 214156 311891 236836 224676 321247


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی -5.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 52.10 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
هزینه های مصرف کننده 878862.00 921435 1009909 789673 898197 1040206
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.90 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
قیمت گازوئیل 1.62 1.54 1.46 1.39 1.32 1.25
تسهیلات اعتباری خریدار 1424230.00 1533586 1530319 1447075 1459836 1579593


مونته نگرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.