20/08/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ME
Current Account Q2 €-327.6M €-316.8M ®
27/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
Industrial Production YoY JUL 5.6%
30/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
Balance of Trade JUL €-197.9M
09:00 AM
ME
Retail Sales MoM JUL 11.6%
09:00 AM
ME
Retail Sales YoY JUL 5.2%
09:00 AM
ME
Tourist Arrivals JUL 160K
13/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
Harmonised Inflation Rate YoY AUG -0.4%
17/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
Inflation Rate YoY AUG -0.4%
09:00 AM
ME
PPI YoY AUG 2.9%


مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.