30/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -24.1%
10:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 3.9%
10:00 AM
ME
ورود توریست FEB 27K
11:40 AM
ME
موازنه تجاری FEB €-107.5M
16/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.9%
09:00 AM
ME
PPI (سالانه) MAR 1%
17/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.6%


مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.