04/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
ME
ورود توریست OCT 12.56K 38.83K
14/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ NOV -1.2%
17/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.6%
10:00 AM
ME
PPI (سالانه) NOV -0.4%
21/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -20.2%
28/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
موازنه تجاری NOV €-154.9M
30/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -1.2%
10:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV -13.9%
10:00 AM
ME
ورود توریست NOV 12.56K


مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.