25/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
موازنه تجاری SEP €-192.3M
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -2.8%
31/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 12.3%
10:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 6.5%
10:00 AM
ME
ورود توریست SEP 221K
15/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT 0.3%
10:00 AM
ME
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.2%
10:00 AM
ME
PPI (سالانه) OCT 2.8%


مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.