29/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
موازنه تجاری MAY €-141M €-125M
30/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 14.2% -26.5%
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -19.1% -25.9%
10:00 AM
ME
ورود توریست MAR 19K 44K
10:00 AM
ME
ورود توریست APR 0K 19K
10:00 AM
ME
ورود توریست MAY 2K 0K
13/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
نرخ تورم (سالانه) JUN -1%
16/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN
17/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
PPI (سالانه) JUN 0.3%
24/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN


مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.