14/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ME
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه SEP 3.6% 3.8% 3.7%
09:00 AM
ME
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.9% 3.1% 3%
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ME
ورود توریست SEP 188.4K
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ME
موازنه تجاری SEP €-209M € -193.7M

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.