17/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
PPI (سالانه) AUG -0.1% -0.6%
28/09/2020 واقعی قبلی
09:50 AM
ME
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 2.7%
29/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
موازنه تجاری AUG €-148M
30/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG
09:00 AM
ME
ورود توریست AUG 32.86K
15/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.5%
09:00 AM
ME
PPI (سالانه) SEP -0.1%
16/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP -1.6%


مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.