28/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 15.1%
09:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY
09:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -6.4%
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN
09:00 AM
ME
ورود توریست JUN 47.4K
29/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
موازنه تجاری JUN €-174M
17/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ME
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUL 2.8%
09:00 AM
ME
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.4%
19/08/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
ME
حساب جاری Q2 €-160M


مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.