17/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ME
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه APR 10.2% 8.7% 8.5%
09:00 AM
ME
نرخ تورم (سالانه) APR 11.2% 9.7% 9.4%
09:00 AM
ME
نرخ تورم (ماهانه) APR 1.9% 3.4% 0.3%
20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
ME
حساب جاری Q1 €-203M
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ME
موازنه تجاری APR
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ME
(ورود توریست (تغییرات سالیانه APR 321.4%

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.