تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.58 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2760 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6796 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
جمعیت 1.27 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 2018-08
CPI مسکن آب و برق 102 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.2 2019-12
تورم مواد غذایی 0.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.64 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -57521 2019-12
حساب جاری -191 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 2018-12
صادرات 2880 2019-12
واردات 60401 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 18823 2019-06
دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 316766 2019-06
ارزش بودجه دولت -268413 2019-06
درآمدهای دولت 48353 2019-06
مخارج نظامی 20.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 450 2019-06
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
آسانی کسب و کار 181 2019-12
تولید الکتریسیته 119 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 225886 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.