گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.8 3.1 در صد
نرخ بیکاری 5.06 3 در صد
نرخ تورم 4.9 4.1 در صد
موازنه تجاری -23070 2146 هزار تومان
حساب جاری -302 133 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.8 -18.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.06 3 در صد
جمعیت 1.32 1.3 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.9 4.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 112 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 104 102 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.9 94.5 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.5 6.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 0.1 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 0.65 0.64 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -23070 2146 هزار تومان
حساب جاری -302 133 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 52963 96128 هزار تومان
واردات 76033 93982 هزار تومان
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 1479 1365
گذشته قبلی
بودجه دولت -4.8 -18.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 220579 316242 هزار تومان
ارزش بودجه دولت -178495 -281081 هزار تومان
درآمدهای دولت 42084 35161 هزار تومان
مخارج نظامی 38.1 34.4 USD - میلیون
گذشته قبلی
ثبت خودرو 646 281
شاخص فساد مالی 40 38 امتیاز
رتبه فساد مالی 86 93
آسانی کسب و کار 181 178
تولید الکتریسیته 121 125 گیگاوات ساعت
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 279992 262333 هزار تومان
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 19827 19825 افراد
مرگ و میر کروناویروس 122 121 افراد
Coronavirus بهبود یافت 8360 8306 افراد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.