تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.58 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2760 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6796 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
جمعیت 1.3 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.1 2019-06
تورم مواد غذایی 1 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.69 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -40641 2019-07
حساب جاری -339 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 2018-12
صادرات 3910 2019-07
واردات 44550 2019-07
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 25878 2018-12
دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 471837 2018-12
ارزش بودجه دولت -410904 2018-12
درآمدهای دولت 60933 2018-12
مخارج نظامی 20.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 487 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 178 2018-12
تولید الکتریسیته 120 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 221772 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.