تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.58 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2760 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6796 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
جمعیت 1.27 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.9 2019-08
تورم مواد غذایی 1.2 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.69 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -58146 2019-09
حساب جاری -339 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 2018-12
صادرات 3318 2019-09
واردات 61465 2019-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 17458 2019-03
دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 141726 2019-03
ارزش بودجه دولت -100099 2019-03
درآمدهای دولت 41627 2019-03
مخارج نظامی 20.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 966 2019-03
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 178 2018-12
تولید الکتریسیته 155 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 222641 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.