گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.8 3.1 در صد
نرخ بیکاری 5.06 3 در صد
نرخ تورم 6 5.7 در صد
موازنه تجاری -73290 -74170 هزار تومان
حساب جاری -302 133 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.8 -18.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.06 3 در صد
جمعیت 1.32 1.3 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 6 5.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 116 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 104 103 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.3 95.5 امتیاز
تورم مواد غذایی 7 6.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 0.6 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 0.64 0.65 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -73290 -74170 هزار تومان
حساب جاری -302 133 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 2021 3258 هزار تومان
واردات 75311 77428 هزار تومان
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 2665 1479
گذشته قبلی
بودجه دولت -4.8 -18.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 178035 220579 هزار تومان
ارزش بودجه دولت -137426 -178495 هزار تومان
درآمدهای دولت 40469 42084 هزار تومان
مخارج نظامی 38.1 34.4 USD - میلیون
گذشته قبلی
ثبت خودرو 819 646
شاخص فساد مالی 41 40 امتیاز
رتبه فساد مالی 82 86
آسانی کسب و کار 181 178
تولید الکتریسیته 127 121 گیگاوات ساعت
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 286683 279992 هزار تومان
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 22889 22888 افراد
مرگ و میر کروناویروس 130 129 افراد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.