21/04/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
TL
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.0%


تیمور شرقی - تقویم - شاخص های اقتصادی

تیمور شرقی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.