25/10/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
TL
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.9%


تیمور شرقی - تقویم - شاخص های اقتصادی

تیمور شرقی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.