22/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
TL
نرخ تورم (سالانه) NOV 4.9%
02:00 AM
TL
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.7%

تیمور شرقی - تقویم - شاخص های اقتصادی

تیمور شرقی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.