23/06/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
TL
نرخ تورم (سالانه) MAY 3.4%


تیمور شرقی - تقویم - شاخص های اقتصادی

تیمور شرقی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.