تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 -4 3.6 3.6 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 1.67 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.50 850 875 875 875 875
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123.10 2700 3000 3000 3000 3000

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.00 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7
جمعیت 1.30 1.33 1.36 1.36 1.36 1.36

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.30 1 1 2.5 2.9 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.60 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.70 114 108 109 111 118
CPI مسکن آب و برق 102.60 110 104 104 105 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.50 98.76 93.12 93.08 92.97 102

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره سپرده 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -33123.65 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722
حساب جاری -191.20 -90 -15 -15 -15 -15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
واردات 35544.97 52500 52500 52500 52500 52500
صادرات 2421.98 5778 5778 5778 5778 5778
ورود توریست 225.00 7000 12000 12000 12000 12000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بودجه دولت -4.80 -30 -25 -25 -25 -25
مخارج نظامی 20.20 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اعتبار بخش خصوصی 233653.00 246484 249928 249928 249928 260258


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.