تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 -5.2 -5.2 -5.2 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی 3.20 2.8 2.8 2.8 3 3
تولید ناخالص داخلی سرانه 2759.50 2289 2289 2289 2124 2124
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6795.50 6023 6250 6250 6023 5753

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.00 3.5 3.5 3.5 3.7 3.7
جمعیت 1.30 1.33 1.33 1.33 1.36 1.36

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.00 2.7 2.7 2.9 2.9 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی -0.10 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20 110 109 110 110 114
CPI مسکن آب و برق 102.40 106 106 105 105 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.10 94.59 94.59 94.87 94.77 97.72

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره سپرده 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -57520.71 -49243 -49243 -46722 -46722 -46722
حساب جاری -191.20 -90 -90 -90 -15 -15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -3 -3 -3 -0.5 -0.5
واردات 60401.06 51000 51000 52500 52500 52500
صادرات 2880.35 1757 1757 5778 5778 5778
ورود توریست 22227.00 18250 23656 21708 18436 24143

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بودجه دولت -4.80 -30 -30 -30 -25 -25
مخارج نظامی 20.20 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اعتبار بخش خصوصی 229867.00 239597 243041 246484 249928 260258


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.