تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 1.67 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.50 875 875 875 875 915
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123.10 3000 3000 3000 3000 3150

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.00 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6
جمعیت 1.30 1.36 1.36 1.36 1.36 1.39

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.90 3 2.8 2.3 2.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 4.40 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.60 110 111 118 111 113
CPI مسکن آب و برق 102.50 105 105 114 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.40 93.99 93.42 102 91.97 93.81

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره سپرده 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 11856.39 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722
حساب جاری 133.00 -15 -15 -15 -15 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -12.5
واردات 51243.79 52500 52500 52500 52500 52500
صادرات 63100.18 5778 5778 5778 5778 5778
ورود توریست 225.00 12000 12000 12000 12000 25604

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بودجه دولت -4.80 -25 -25 -25 -25 -26.9
مخارج نظامی 33.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اعتبار بخش خصوصی 257177.00 249928 249928 260258 260258 274070


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.