تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 4.5 4.5 4.3 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی 1.82 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1285.61 915 915 915 915 915
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3181.14 3150 3150 3150 3150 3150

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 5.06 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
جمعیت 1.32 1.36 1.36 1.36 1.39 1.39

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.30 4.9 4 3.5 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 7.70 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.60 116 116 116 116 118
CPI مسکن آب و برق 103.80 108 107 106 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.30 96.49 96.69 96.88 97.07 97.27

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره سپرده 0.65 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -24126.95 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722
حساب جاری -302.00 -15 -15 -15 -380 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -40 -40 -40 -40 -40
صادرات 52260.51 5778 5778 5778 5778 5778
واردات 76387.46 52500 52500 52500 52500 52500
ورود توریست 1479.00 12000 12000 12000 25604 25604

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بودجه دولت -4.80 -26.9 -26.9 -26.9 -26.9 -26.9
مخارج نظامی 38.10 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اعتبار بخش خصوصی 279992.00 260258 260258 260258 274070 274070


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.