تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 -4 -4 3.6 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 1.67 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.50 850 850 875 875 875
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123.10 2700 2700 3000 3000 3000

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.00 3.5 3.5 3.7 3.7 3.7
جمعیت 1.30 1.33 1.33 1.36 1.36 1.36

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.50 1 1.5 1.5 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.80 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.90 107 109 109 112 112
CPI مسکن آب و برق 102.20 104 104 104 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.70 93.02 93.58 93.08 94.19 96.39

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره سپرده 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -33123.65 -49243 -46722 -46722 -46722 -46722
حساب جاری -191.20 -90 -90 -15 -15 -15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -3 -3 -0.5 -0.5 -0.5
واردات 35544.97 51000 52500 52500 52500 52500
صادرات 2421.98 1757 5778 5778 5778 5778
ورود توریست 22250.00 23656 21708 18436 18436 24143

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بودجه دولت -4.80 -30 -30 -25 -25 -25
مخارج نظامی 20.20 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اعتبار بخش خصوصی 231237.00 243041 246484 249928 249928 260258


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.