تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 4.9 5.2 5.2 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 2.58 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2759.50 2699 2750 2750 2750 2750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6795.50 6594 6250 6250 6250 6250
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
جمعیت 1.27 1.28 1.29 1.29 1.29 1.29
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.90 1.3 2.5 2.7 2.7 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
تورم مواد غذایی 1.20 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.30 108 110 110 110 111
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 109 109 109 109 111
اندازه اصل تورم 2.60 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8
CPI مسکن آب و برق 103.30 104 106 106 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.90 93.4 93.99 94.59 94.38 96.11
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره سپرده 0.69 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -58146.41 -49243 -49243 -49243 -49243 -46722
حساب جاری -339.00 -750 -811 -811 -811 -811
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -12.2 -11 -11 -11 -11
صادرات 3318.36 1757 1757 1757 1757 5778
واردات 61464.78 51000 51000 51000 51000 52500
ورود توریست 17458.00 16200 16200 16200 16200 16200
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بودجه دولت -4.80 -12 -5 -5 -5 -5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اعتبار بخش خصوصی 222641.00 217221 217221 217221 217221 217221


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.