تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 4.5 4.3 4.6 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی 1.82 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1285.61 915 915 915 915 915
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3181.14 3150 3150 3150 3150 3150

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.06 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
جمعیت 1.32 1.36 1.36 1.39 1.39 1.39

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.40 6.5 6 5.5 5 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 8.00 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.10 119 119 120 123 124
CPI مسکن آب و برق 104.50 109 108 110 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.20 103 104 104 104 104

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره سپرده 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -96628.96 2500 4500 5500 -25000 -25000
حساب جاری -302.00 -15 -15 -380 -380 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -40 -40 -40 -40 -40
صادرات 2019.76 55000 57000 58000 60000 60000
واردات 98648.72 52500 52500 52500 85000 85000
ورود توریست 2665.00 3200 3500 4000 4000 10000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بودجه دولت -4.80 -26.9 -26.9 -26.9 -26.9 -26.9
مخارج نظامی 38.10 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اعتبار بخش خصوصی 286683.00 260258 260258 274070 274070 274070


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.