تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 5.2 5.2 5.2 5.2 4.6
تولید ناخالص داخلی 2.58 2.8 2.8 2.8 2.8 3
تولید ناخالص داخلی سرانه 2759.50 2289 2289 2289 2289 2124
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6795.50 6250 6250 6250 6250 6250
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
جمعیت 1.27 1.33 1.33 1.33 1.33 1.36
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.30 2.5 2.7 2.7 2.9 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.20 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10 110 110 109 110 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 109 109 109 109 110
اندازه اصل تورم 2.60 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8
CPI مسکن آب و برق 102.50 106 106 106 105 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.20 93.99 94.59 94.59 94.87 97.72
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -57520.71 -49243 -49243 -49243 -46722 -46722
حساب جاری -191.20 -90 -90 -90 -90 -15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -3 -3 -3 -3 -0.5
صادرات 2880.35 1757 1757 1757 5778 5778
واردات 60401.06 51000 51000 51000 52500 52500
ورود توریست 18823.00 16200 16200 16200 16200 16200
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بودجه دولت -4.80 -30 -30 -30 -30 -25
مخارج نظامی 20.20 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اعتبار بخش خصوصی 225886.00 217221 217221 217221 217221 217221


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.