تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 4.9 4.9 5.2 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 2.58 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2759.50 2699 2699 2750 2750 2750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6795.50 6594 6594 6250 6250 6250
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4
جمعیت 1.30 1.34 1.33 1.36 1.36 1.36
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.90 1.9 2.1 2.5 2.7 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
تورم مواد غذایی 1.00 1.7 1.5 1.5 1.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.40 109 109 110 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 109 109 109 109 111
اندازه اصل تورم 2.60 2.2 2.1 2.1 2.1 1.8
CPI مسکن آب و برق 103.20 105 105 106 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.10 94.36 94.14 93.99 94.59 96.87
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره سپرده 0.69 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -41202.66 -46201 -49243 -49243 -49243 -46722
حساب جاری -339.00 -750 -750 -811 -811 -811
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -12.2 -12.2 -11 -11 -11
صادرات 8110.83 2999 1757 1757 1757 5778
واردات 42013.75 49200 51000 51000 51000 52500
ورود توریست 25878.00 16700 16200 16200 16200 16200
تولید نفت خام 29.00 30 30 30 30 30
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بودجه دولت -4.80 -12 -12 -5 -5 -5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اعتبار بخش خصوصی 221772.00 216000 217221 217221 217221 217221


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.