تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 1.67 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.50 875 875 875 875 915
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123.10 3000 3000 3000 3000 3150

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.00 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6
جمعیت 1.30 1.36 1.36 1.36 1.36 1.39

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.00 3.1 1 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 3.30 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.50 111 109 108 110 112
CPI مسکن آب و برق 102.60 105 103 104 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 88.80 94.54 91.61 91.86 91.25 93.07

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره سپرده 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -22619.13 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722
حساب جاری 133.00 -15 -15 -15 -15 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -12.5
واردات 50959.14 52500 52500 52500 52500 52500
صادرات 28340.01 5778 5778 5778 5778 5778
ورود توریست 225.00 12000 12000 12000 12000 25604

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بودجه دولت -4.80 -25 -25 -25 -25 -26.9
مخارج نظامی 20.20 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اعتبار بخش خصوصی 233653.00 249928 249928 249928 260258 274070


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.