ایران - شاخص های اقتصادی


بازارها گذشته مرجع
پول 34244 2017-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.9 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 393 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1658000 IRR - میلیارد 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 365000 IRR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5758 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16010 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15000 IRR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 420000 IRR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 887000 IRR - میلیارد 2017-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.4 % 2017-03
افراد شاغل 22342429 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 29.2 % 2017-03
جمعیت 79.7 میلیون 2016-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.6 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 267 نقاط شاخص 2017-08
قیمت تولید 244 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 11.7 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 203 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 270 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 % 2017-03
نرخ بهره سپرده 12.8 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 16388 USD - میلیون 2017-03
صادرات 83978 USD - میلیون 2017-03
واردات 63135 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری 16388 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 % 2016-12
تولید نفت خام 3845 BBL/D/1K 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 877 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 3.95 2015-12
فروش اسلحه 9 USD - میلیون 2015-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 % 2016-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -592892 IRR - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 1123746 IRR - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1706885 IRR - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 223000 RR - میلیارد 2017-03
مخارج نظامی 12383 USD - میلیون 2016-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 11.3 % 2017-03
تولید خودرو 958335 واحد 2015-03
شاخص رقابتی 4.12 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 76 2017-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 120 2016-12
تولید فولاد 1750 هزار تن 2017-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 679000 IRR - میلیارد 2017-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.