بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2021-01
بازار سهام 1290571 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2020-06
نرخ بیکاری 9.8 2020-06
نرخ تورم 44.8 2020-12
نرخ بهره 18 2020-12
موازنه تجاری -212 2020-06
حساب جاری -622 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.9 2019-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
موارد کروناویروس 1342134 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 56973 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 1125499 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 445 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1459601 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185885 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6949 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14536 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 115728 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 382687 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 833931 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.8 2020-06
افراد شاغل 24750884 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 24.5 2020-06
جمعیت 82.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 44.8 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 281 2020-12
قیمت تولید 190 2019-03
تورم مواد غذایی 58 2020-12
CPI مسکن آب و برق 207 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 360 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 2 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 62.28 2019-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -212 2020-06
حساب جاری -622 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
صادرات 8938 2020-06
واردات 9150 2020-06
تولید نفت خام 2002 2020-12
بدهی خارجی 9031 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 906 2019-12
صادرات غیرنفتی 30375 2019-12
صادرات نفت 29016 2019-12
شاخص تروریسم 4.16 2019-12
فروش اسلحه 20 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.9 2019-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -778100 2018-12
درآمدهای دولت 2161900 2018-12
هزینه های مالی 2429400 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 196074 2020-03
مخارج نظامی 12612 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.5 2020-06
سرعت اینترنت 4704 2017-03
آدرس های IP 6878918 2017-03
تولید خودرو 955923 2019-03
شاخص رقابتی 52.97 2019-12
رتبه رقابتی 99 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 117 2020-11
آسانی کسب و کار 127 2019-12
تولید فولاد 2575 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 622915 2020-03
قیمت گازوئیل 0.36 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1342134 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 56973 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 1125499 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.