ایران - شاخص های اقتصادی


بازارها گذشته مرجع
پول 32442 2017-05
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2015-03
تولید ناخالص داخلی 425 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 509325 IRR - میلیارد 2015-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 755886 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5937 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16507 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30191 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 677059 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1558114 IRR - میلیارد 2015-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.7 % 2016-09
افراد شاغل 23031646 2016-09
نرخ بیکاری جوانان 30.2 % 2016-09
جمعیت 79.7 میلیون 2016-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.6 % 2017-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266 نقاط شاخص 2017-04
قیمت تولید 236 نقاط شاخص 2017-04
تورم مواد غذایی 19.9 % 2017-04
Cpi Housing Utilities 203 نقاط شاخص 2017-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 265 نقاط شاخص 2017-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 % 2016-12
نرخ بهره سپرده 16.3 % 2015-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4127 USD - میلیون 2016-09
صادرات 5430 USD - میلیون 2014-12
واردات 15112 USD - میلیون 2016-09
حساب جاری 3729 USD - میلیون 2016-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.41 % 2015-12
تولید نفت خام 3862 BBL/D/1K 2017-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1262 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 3.95 2015-12
فروش اسلحه 9 USD - میلیون 2015-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.36 % 2015-12
بودجه دولت -2.58 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -460353 IRR - میلیارد 2015-12
درآمدهای دولت 977963 IRR - میلیارد 2015-12
هزینه های مالی 1438316 IRR - میلیارد 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9969 USD - میلیون 2015-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.1 % 2016-09
تولید خودرو 958335 واحد 2015-03
شاخص رقابتی 4.12 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 76 2017-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 120 2016-12
تولید فولاد 1735 هزار تن 2017-04
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1464746 IRR - میلیارد 2015-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.