بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2021-04
بازار سهام 1439124 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2020-06
نرخ بیکاری 9.5 2020-09
نرخ تورم 48.7 2021-03
نرخ بهره 18 2021-02
موازنه تجاری -632 2020-09
حساب جاری -1206 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
موارد کروناویروس 2311813 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 67913 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 1823958 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 445 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1770973 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185885 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5922 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12389 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 255485 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 476815 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 882640 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2020-09
افراد شاغل 23541564 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 23.1 2020-09
جمعیت 84 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 48.7 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 298 2021-03
قیمت تولید 190 2019-03
تورم مواد غذایی 67 2021-03
CPI مسکن آب و برق 214 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 370 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 62.28 2019-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 0.65 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 550131 2021-04
موارد کروناویروس 2311813 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 67913 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 1823958 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -632 2020-09
حساب جاری -1206 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
صادرات 11192 2020-09
واردات 11824 2020-09
تولید نفت خام 2304 2021-03
بدهی خارجی 9031 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 906 2019-12
صادرات غیرنفتی 30375 2019-12
صادرات نفت 29016 2019-12
شاخص تروریسم 4.16 2019-12
فروش اسلحه 20 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -937852 2019-12
درآمدهای دولت 1838360 2019-12
هزینه های مالی 2776212 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 176000 2020-09
مخارج نظامی 9582 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.5 2020-06
سرعت اینترنت 4704 2017-03
آدرس های IP 6878918 2017-03
تولید خودرو 863263 2020-03
شاخص رقابتی 52.97 2019-12
رتبه رقابتی 99 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
خطوط نفت خام 117 2021-01
آسانی کسب و کار 127 2019-12
تولید فولاد 2300 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 628000 2020-06
قیمت گازوئیل 0.36 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.