بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2020-01
بازار سهام 406008 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-06
نرخ بیکاری 10.9 2019-06
نرخ تورم 27.8 2019-12
نرخ بهره 18 2019-12
موازنه تجاری 12983 2018-06
حساب جاری 11061 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.2 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-06
تولید ناخالص داخلی 454 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6952 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19098 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.9 2019-06
افراد شاغل 23317664 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 28.3 2018-06
جمعیت 82.1 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 27.8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194 2019-12
قیمت تولید 175 2019-01
تورم مواد غذایی 28.7 2019-12
CPI مسکن آب و برق 164 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 218 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 3.2 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12983 2018-06
حساب جاری 11061 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
صادرات 29336 2018-06
واردات 16353 2018-06
تولید نفت خام 2102 2019-11
بدهی خارجی 10910 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2430 2017-12
شاخص تروریسم 4.72 2018-12
فروش اسلحه 20 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.2 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -778100 2018-12
درآمدهای دولت 2161900 2018-12
هزینه های مالی 2429400 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 256990 2018-06
مخارج نظامی 12612 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.5 2018-09
سرعت اینترنت 4704 2017-03
آدرس های IP 6878918 2017-03
تولید خودرو 955923 2019-03
شاخص رقابتی 52.97 2019-12
رتبه رقابتی 99 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 157 2019-09
آسانی کسب و کار 127 2019-12
تولید فولاد 2130 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 706000 2018-06
قیمت گازوئیل 0.36 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.