بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2019-10
بازار سهام 308979 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-06
نرخ بیکاری 10.9 2019-06
نرخ تورم 35 2019-09
نرخ بهره 18 2019-09
موازنه تجاری 12983 2018-06
حساب جاری 11061 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.2 2018-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-06
تولید ناخالص داخلی 454 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6952 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19098 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.9 2019-06
افراد شاغل 23317664 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 28.3 2018-06
جمعیت 82.1 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 35 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 182 2019-09
قیمت تولید 175 2019-01
تورم مواد غذایی 46 2019-09
CPI مسکن آب و برق 154 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12983 2018-06
حساب جاری 11061 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
صادرات 29336 2018-06
واردات 16353 2018-06
تولید نفت خام 2159 2019-09
بدهی خارجی 10910 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2430 2017-12
شاخص تروریسم 4.4 2017-12
فروش اسلحه 20 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.2 2018-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -778100 2018-12
درآمدهای دولت 2161900 2018-12
هزینه های مالی 2070176 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 149000 2018-03
مخارج نظامی 12612 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.5 2018-09
سرعت اینترنت 4704 2017-03
آدرس های IP 6878918 2017-03
تولید خودرو 955923 2019-03
شاخص رقابتی 52.97 2019-12
رتبه رقابتی 99 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
خطوط نفت خام 157 2019-06
آسانی کسب و کار 128 2018-12
تولید فولاد 2200 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 706000 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.