بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2020-09
بازار سهام 1492940 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.1 2019-03
نرخ بیکاری 10.4 2019-09
نرخ تورم 30.4 2020-08
نرخ بهره 18 2020-08
موازنه تجاری 12983 2018-06
حساب جاری 11061 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.2 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
موارد کروناویروس 453637 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 25986 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 380956 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 445 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1433097 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306000 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6949 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14536 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16224 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 411950 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 877436 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.4 2019-09
افراد شاغل 24750884 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 26.1 2019-09
جمعیت 82.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 30.4 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 236 2020-08
قیمت تولید 175 2019-01
تورم مواد غذایی 25.8 2020-08
CPI مسکن آب و برق 190 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 298 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 3.5 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 2019-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12983 2018-06
حساب جاری 11061 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
صادرات 29336 2018-06
واردات 16353 2018-06
تولید نفت خام 1940 2020-08
بدهی خارجی 10910 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2430 2017-12
صادرات غیرنفتی 32655 2018-12
صادرات نفت 60735 2018-12
شاخص تروریسم 4.72 2018-12
فروش اسلحه 20 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.2 2018-12
بودجه دولت -4.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -778100 2018-12
درآمدهای دولت 2161900 2018-12
هزینه های مالی 2429400 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 206000 2019-03
مخارج نظامی 12612 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -17.1 2019-03
سرعت اینترنت 4704 2017-03
آدرس های IP 6878918 2017-03
تولید خودرو 955923 2019-03
شاخص رقابتی 52.97 2019-12
رتبه رقابتی 99 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 157 2020-06
آسانی کسب و کار 127 2019-12
تولید فولاد 2400 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 585543 2019-12
قیمت گازوئیل 0.36 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 453637 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 25986 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 380956 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.