بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2021-07
بازار سهام 1439124 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.9 2020-12
نرخ بیکاری 9.4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.11 2021-07
نرخ تورم 47.6 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10168674 2021-07
نرخ بهره 18 2021-06
موازنه تجاری 2219 2020-12
حساب جاری 1124 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
موارد کروناویروس 3851162 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 90344 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 2876828 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 192 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1542784 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 224000 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5944 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12433 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16771 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 452865 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 875367 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2020-12
افراد شاغل 25612700 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2020-12
جمعیت 84 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.11 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10168674 2021-07
موارد کروناویروس 3851162 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 90344 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 2876828 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 47.6 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 316 2021-06
قیمت تولید 190 2019-03
تورم مواد غذایی 62.7 2021-06
CPI مسکن آب و برق 222 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 399 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 2.5 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 62.28 2019-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2219 2020-12
حساب جاری 1124 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
صادرات 14081 2020-12
واردات 11963 2020-12
تولید نفت خام 2470 2021-06
بدهی خارجی 9031 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 906 2019-12
صادرات غیرنفتی 30375 2019-12
صادرات نفت 29016 2019-12
شاخص تروریسم 4.16 2019-12
فروش اسلحه 20 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -937852 2019-12
درآمدهای دولت 1838360 2019-12
هزینه های مالی 2776212 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 134000 2020-12
مخارج نظامی 12151 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 10.9 2020-12
سرعت اینترنت 4704 2017-03
آدرس های IP 6878918 2017-03
تولید خودرو 863263 2020-03
شاخص رقابتی 52.97 2019-12
رتبه رقابتی 99 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
خطوط نفت خام 117 2021-06
آسانی کسب و کار 127 2019-12
تولید فولاد 2500 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 601938 2020-12
قیمت گازوئیل 0.36 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.