بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-06
نرخ بیکاری 11.7 2018-12
نرخ تورم 47.5 2019-03
نرخ بهره 18 2019-03
موازنه تجاری 12983 2018-06
حساب جاری 11061 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.2 2018-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-06
تولید ناخالص داخلی 440 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6947 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19083 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.7 2018-12
افراد شاغل 23922028 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 28.3 2018-06
جمعیت 82.1 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 47.5 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154 2018-11
قیمت تولید 175 2019-01
تورم مواد غذایی 73.2 2019-03
CPI مسکن آب و برق 125 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 3.5 2018-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2019-03
نرخ بهره سپرده 12.8 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12983 2018-06
حساب جاری 11061 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
صادرات 29336 2018-06
واردات 16353 2018-06
تولید نفت خام 3755 2018-09
بدهی خارجی 10910 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2357 2017-12
شاخص تروریسم 4.4 2017-12
فروش اسلحه 10 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.2 2018-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -610301 2017-12
درآمدهای دولت 1459875 2017-12
هزینه های مالی 2070176 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 149000 2018-03
مخارج نظامی 14086 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 9 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.5 2018-09
سرعت اینترنت 4704 2017-03
آدرس های IP 6878918 2017-03
تولید خودرو 958339 2017-03
شاخص رقابتی 54.85 2018-12
رتبه رقابتی 89 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 128 2018-12
تولید فولاد 2015 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 706000 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.