بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 1.5 4.5 3.1 3 2
نرخ بیکاری 9.80 15 15.5 15.5 16.5 16.8
نرخ تورم 46.20 38 31 21 25 25
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری -212.00 2000 2500 3100 5000 5500
حساب جاری -622.00 3500 4000 4000 3000 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.90 46.5 46.5 46.5 46 45
بودجه دولت -4.40 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 1.5 4.5 3.1 3 2
تولید ناخالص داخلی 445.35 415 415 415 415 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1459601.00 1332780 1454593 1497586 1728179 1372764
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185885.00 284580 310590 319770 203012 293117
تولید ناخالص داخلی سرانه 6948.70 6750 6750 6750 670 7100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14535.90 11400 11400 11400 11400 12140
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 115728.00 15089 16468 16954 106143 15541
تولید ناخالص داخلی از معادن 382687.00 383114 418130 430488 381292 394607
تولید ناخالص داخلی از خدمات 833931.00 816016 890598 916921 869758 840496

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.80 15 15.5 15.5 16.5 16.8
نرخ بیکاری جوانان 24.50 25 25 25 25 25
جمعیت 82.10 85.7 85.7 85.7 85.7 86.9

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 46.20 38 31 21 25 25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 285.70 269 277 281 257 337
قیمت تولید 189.70 201 210 245 228 262
تورم مواد غذایی 60.00 30 30 35 20 20
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 2 2 2 2 2
تغییر قیمت تولید کننده 62.28 20 40 40 30 30
CPI مسکن آب و برق 211.00 228 230 226 209 285
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 364.90 303 332 347 283 379

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -212.00 2000 2500 3100 5000 5500
حساب جاری -622.00 3500 4000 4000 3000 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5
واردات 9150.00 14500 14900 14900 14500 15500
صادرات 8938.00 17000 18000 18000 20000 22000
تولید نفت خام 2084.00 1990 2000 2100 2100 2500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 905.60 900 900 900 900 900

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.90 46.5 46.5 46.5 46 45
بودجه دولت -4.40 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5
ارزش بودجه دولت -778100.00 -792500 -792500 -792500 -792500 -750000
هزینه های دولت 196074.00 191580 209090 215270 153547 197327

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 8 8 9 9

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 1.50 -15 6.5 5.5 6 6
تولید فولاد 2660.00 2100 2100 2300 2500 2500
تولید خودرو 955923.00 850000 850000 850000 850000 900000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 622914.67 544555 594326 611893 727546 560892


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.