بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.50 -1 0 1 1 1
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 8.6
نرخ تورم 35.60 33 30 28 27 30
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری 3813.00 6500 5500 5500 7500 7500
حساب جاری 5997.00 3000 3000 4000 4000 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.5 -1 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 46 40 45 45 40
بودجه دولت -9.50 -7.2 -5 -5 -5 -3

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.50 -1 0 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 203.47 270 270 270 270 300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4055000.00 3372690 4014450 4055000 4095550 4136506
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 224000.00 203012 217280 221760 224000 219453
تولید ناخالص داخلی سرانه 4802.05 3500 3500 3500 3500 4000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12433.30 12700 12700 12700 12700 12900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 863000.00 359870 854370 863000 871630 880346
تولید ناخالص داخلی از معادن 852000.00 789580 843480 852000 860520 869125
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2040000.00 1897320 2019600 2040000 2060400 2081004

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 8.6
نرخ بیکاری جوانان 23.60 25 25 25 25 25
جمعیت 84.00 85.7 85.7 86.9 86.9 86.9

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 35.60 33 30 28 27 30
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 415.00 421 456 485 510 631
تورم مواد غذایی 43.50 40 35 30 30 40
نرخ تورم (ماهانه) 3.30 2.5 2 2 2 2
CPI مسکن آب و برق 277.90 295 286 334 346 434
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 515.60 528 539 550 561 572

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 3813.00 6500 5500 5500 7500 7500
حساب جاری 5997.00 3000 3000 4000 4000 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.5 -1 -1 -1 -1
واردات 15010.00 13500 14500 14500 14500 14500
صادرات 18850.00 20000 20000 22000 22000 22000
تولید نفت خام 2564.00 2520 2580 2600 2600 3000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1224.00 1000 1200 1200 1200 1400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 46 40 45 45 40
بودجه دولت -9.50 -7.2 -5 -5 -5 -3
ارزش بودجه دولت -937852.00 -792500 -792500 -750000 -750000 -750000
درآمدهای دولت 1838360.00 1729759 1785168 2003698 2003698 2003698
هزینه های دولت 134000.00 153547 129980 132660 134000 131280

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -1.60 9 10 12 12 9
تولید فولاد 2300.00 2900 2900 2900 2900 3000
تولید خودرو 863263.00 850000 850000 900000 900000 900000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 1832000.00 1698452 1733471 1750981 1768491 1786176


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.