بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.10 -7 1.5 4.5 3.1 3
نرخ بیکاری 10.40 14.5 15 15.5 15.5 16.5
نرخ تورم 34.40 30 33 31 21 25
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری 12983.00 4000 2000 2500 3100 5000
حساب جاری 11061.00 2000 3500 4000 4000 3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 48.5 46.5 46.5 46.5 46
بودجه دولت -4.40 -9.5 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.10 -7 1.5 4.5 3.1 3
تولید ناخالص داخلی 445.35 410 415 415 415 415
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1433096.95 1332780 1454593 1497586 1477523 1372764
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306000.00 284580 310590 319770 315486 293117
تولید ناخالص داخلی سرانه 6948.70 6500 6750 6750 6750 670
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14535.90 10500 11400 11400 11400 11400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16224.32 15089 16468 16954 16727 15541
تولید ناخالص داخلی از معادن 411950.31 383114 418130 430488 424721 394607
تولید ناخالص داخلی از خدمات 877436.23 816016 890598 916921 904637 840496

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 10.40 14.5 15 15.5 15.5 16.5
نرخ بیکاری جوانان 26.10 25.5 25 25 25 25
جمعیت 82.10 84.5 85.7 85.7 85.7 85.7

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 34.40 30 33 31 21 25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 244.30 252 267 281 296 315
قیمت تولید 175.20 201 210 245 228 262
تورم مواد غذایی 31.40 20 30 45 35 20
نرخ تورم (ماهانه) 3.60 2 2 2 2 2
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 15 20 40 30 30
CPI مسکن آب و برق 194.80 213 222 226 236 266
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 323.20 284 320 347 391 354

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 12983.00 4000 2000 2500 3100 5000
حساب جاری 11061.00 2000 3500 4000 4000 3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 16353.00 14000 14500 14900 14900 14500
صادرات 29336.00 16000 17000 18000 18000 20000
تولید نفت خام 1964.00 1950 1990 2000 2100 2100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2430.20 900 900 900 900 900

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 48.5 46.5 46.5 46.5 46
بودجه دولت -4.40 -9.5 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
ارزش بودجه دولت -778100.00 -830500 -792500 -792500 -792500 -792500
هزینه های دولت 206000.00 191580 209090 215270 212386 197327

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 8 8 8 9

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -17.10 -15 4.5 6.5 5.5 6
تولید فولاد 2400.00 2000 2100 2100 2300 2500
تولید خودرو 955923.00 800000 850000 850000 850000 850000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 585543.11 544555 594326 611893 603695 560892


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.