بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.10 -7 -5 2.5 8.5 3.5
نرخ بیکاری 10.40 14 14.5 15 15.5 16.5
نرخ تورم 26.90 30 32 32 35 25
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری 12983.00 2150 2000 2500 3100 5500
حساب جاری 11061.00 2500 2000 3500 4000 3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 48.5 48.5 46.5 46.5 46
بودجه دولت -4.40 -9.5 -9.5 -7.2 -7.2 -7.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.10 -7 -5 2.5 8.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 445.35 410 410 415 415 415
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1433096.95 1559610 1593150 1718925 1819545 1648910
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306000.00 183210 187150 201925 213745 193700
تولید ناخالص داخلی سرانه 6948.70 6500 6500 6750 6750 670
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14535.90 10500 10500 11400 11400 11400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16224.32 95790 97850 105575 111755 101275
تولید ناخالص داخلی از معادن 411950.31 344100 351500 379250 401450 363803
تولید ناخالص داخلی از خدمات 877436.23 784920 801800 865100 915740 829863

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 10.40 14 14.5 15 15.5 16.5
نرخ بیکاری جوانان 26.10 25.5 25.5 25 25 25
جمعیت 82.10 84.5 84.5 85.7 85.7 85.7

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 26.90 30 32 32 35 25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 227.90 236 256 265 289 320
قیمت تولید 175.20 237 228 228 228 262
تورم مواد غذایی 20.90 45 45 45 45 50
نرخ تورم (ماهانه) 6.40 1.5 2 2 2 2
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 35 30 30 30 15
CPI مسکن آب و برق 184.60 201 216 220 233 271
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 283.50 232 288 318 358 360

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 12983.00 2150 2000 2500 3100 5500
حساب جاری 11061.00 2500 2000 3500 4000 3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 16353.00 13750 14000 14500 14900 14500
صادرات 29336.00 15900 16000 17000 18000 20000
تولید نفت خام 1936.00 2450 2650 2550 2550 3100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2430.20 900 900 900 900 1000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 48.5 48.5 46.5 46.5 46
بودجه دولت -4.40 -9.5 -9.5 -7.2 -7.2 -7.2
ارزش بودجه دولت -778100.00 -825616 -825616 -825616 -825616 -888741
هزینه های دولت 206000.00 191580 195700 211150 223510 202550

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -17.10 4 4.5 4.5 4.5 8
تولید فولاد 2424.60 1800 1800 1800 1800 1800
تولید خودرو 955923.00 800000 800000 800000 800000 800000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 585543.11 656580 670700 723650 766010 694175


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.