بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 4.5 3.1 3 3 2
نرخ بیکاری 9.50 15.5 15.5 15.5 14 14
نرخ تورم 49.50 38 21 6 2 2
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری -632.00 2000 2500 5000 5000 5500
حساب جاری -1206.00 4000 4000 3000 3000 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 46.5 46.5 46 46 45
بودجه دولت -9.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 4.5 3.1 3 3 2
تولید ناخالص داخلی 445.35 415 415 415 415 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1770973.00 1332780 1454593 1728179 1728179 1372764
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185885.00 284580 310590 203012 203012 293117
تولید ناخالص داخلی سرانه 5922.50 6750 6750 670 670 7100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12389.20 11400 11400 11400 11400 12140
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 255485.00 15089 16468 106143 106143 15541
تولید ناخالص داخلی از معادن 476815.00 383114 418130 381292 381292 394607
تولید ناخالص داخلی از خدمات 882640.00 816016 890598 869758 869758 840496

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.50 15.5 15.5 15.5 14 14
نرخ بیکاری جوانان 23.10 25 25 25 25 25
جمعیت 84.00 85.7 85.7 85.7 85.7 86.9

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 49.50 38 21 6 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 306.10 296 296 297 304 303
قیمت تولید 189.70 201 210 245 228 262
تورم مواد غذایی 63.50 30 35 20 20 20
CPI مسکن آب و برق 216.90 238 236 219 218 223
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 379.70 366 391 382 378 390
تغییر قیمت تولید کننده 62.28 40 40 30 30 30
نرخ تورم (ماهانه) 2.70 2 2 2 2 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -632.00 2000 2500 5000 5000 5500
حساب جاری -1206.00 4000 4000 3000 3000 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5
واردات 11824.00 14900 14900 14500 14500 15500
صادرات 11192.00 18000 18000 20000 20000 22000
تولید نفت خام 2393.00 2000 2100 2100 2100 2500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 905.60 900 900 900 900 900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 46.5 46.5 46 46 45
بودجه دولت -9.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5
ارزش بودجه دولت -937852.00 -792500 -792500 -792500 -792500 -750000
هزینه های دولت 176000.00 191580 209090 153547 153547 197327

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 8 9 9 9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 1.50 6.5 5.5 6 6 6
تولید خودرو 863263.00 850000 850000 850000 850000 900000
تولید فولاد 2600.00 2100 2300 2500 2500 2500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 628000.00 544555 594326 727546 727546 560892


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.