بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.1 0.5 0.1 1 1.1
نرخ بیکاری 10.40 12.5 12.5 13 13.5 13.5
نرخ تورم 21.00 20 30 32 32 25
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری 12983.00 6550 5150 4000 4000 5000
حساب جاری 11061.00 -2800 -2800 -2800 -2800 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 46.2 46.2 46.2 48 48
بودجه دولت -4.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5 -5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.1 0.5 0.1 1 1.1
تولید ناخالص داخلی 485.00 410 410 410 415 415
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000.00 1678677 1685385 1678677 1693770 1697142
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000.00 197197 197985 197197 198970 199366
تولید ناخالص داخلی سرانه 6952.40 7079 7079 7079 7151 7151
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19098.00 17500 17500 17500 19080 19877
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000.00 103103 103515 103103 104030 104237
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000.00 370370 371850 370370 373700 374444
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000.00 844844 848220 844844 852440 854137

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 10.40 12.5 12.5 13 13.5 13.5
نرخ بیکاری جوانان 26.10 26 25.5 25.5 25 25
جمعیت 82.10 84.5 84.5 84.5 85.7 85.7

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 21.00 20 30 32 32 25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210.00 210 236 256 265 320
قیمت تولید 175.20 263 237 228 228 262
تورم مواد غذایی 11.90 40 45 45 45 50
نرخ تورم (ماهانه) 2.50 1.6 1.5 2 2 2
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 50 35 30 30 15
CPI مسکن آب و برق 170.30 170 201 216 220 271
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 263.70 214 232 288 318 360

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 12983.00 6550 5150 4000 4000 5000
حساب جاری 11061.00 -2800 -2800 -2800 -2800 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5
واردات 16353.00 12950 13750 14000 14000 15000
صادرات 29336.00 19500 18900 18000 18000 20000
تولید نفت خام 1969.00 2350 2450 2650 2550 3100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2430.20 900 900 900 900 1000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 46.2 46.2 46.2 48 48
بودجه دولت -4.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5 -5
ارزش بودجه دولت -778100.00 -825616 -825616 -825616 -825616 -888741
هزینه های دولت 256990.00 257247 258275 257247 259560 260077

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -0.50 3.8 4 4.5 4.5 8
تولید فولاد 1790.00 1800 1800 1800 1800 1800
تولید خودرو 955923.00 800000 800000 800000 800000 800000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 706000.00 706706 709530 706706 713060 714480


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.