تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.70 3 3 3 2 2
تولید ناخالص داخلی 191.72 415 415 415 415 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1542784.00 1728179 1589068 1589068 1589068 1620849
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 224000.00 203012 230720 230720 230720 235334
تولید ناخالص داخلی سرانه 5943.60 670 670 670 7700 7100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12433.30 11400 11400 11400 12400 12140
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17000.00 17510 17510 17510 17340 17860
تولید ناخالص داخلی از معادن 453000.00 466590 466590 466590 462060 475922
تولید ناخالص داخلی از خدمات 875367.00 869758 901628 901628 901628 919661

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 9.60 9.5 9 9 9 9
نرخ بیکاری جوانان 22.10 25 25 25 25 25
جمعیت 84.00 85.7 85.7 85.7 85.7 86.9

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 43.70 21 27 27 27 27
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 351.10 340 379 402 446 431
قیمت تولید 189.70 266 247 247 247 321
تورم مواد غذایی 59.50 20 20 20 20 20
تغییر قیمت تولید کننده 62.28 30 30 30 30 30
نرخ تورم (ماهانه) 3.90 2 2 2 2 2
CPI مسکن آب و برق 220.30 250 272 282 280 318
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 394.50 402 410 419 427 436

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 2219.00 5000 5000 5500 5500 6500
حساب جاری 1124.00 3000 3000 3000 3000 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.5 -3.5 -3.5 -1 -1
واردات 11963.00 14500 14500 14500 14500 15500
صادرات 14081.00 20000 20000 20000 20000 22000
تولید نفت خام 2503.00 2100 2100 2100 2100 2500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 905.60 900 900 900 900 900

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 46 46 46 40 45
بودجه دولت -9.50 -7.2 -7.2 -7.2 -5 -5
ارزش بودجه دولت -937852.00 -792500 -792500 -792500 -792500 -750000
هزینه های دولت 134000.00 153547 138020 138020 138020 140780

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 10.90 6 6 6 6 6
تولید فولاد 2500.00 2500 2500 2500 2500 2500
تولید خودرو 863263.00 850000 850000 850000 850000 900000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 601938.32 727546 619996 619996 619996 632396


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.