تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 3.1 3 3 3 2
تولید ناخالص داخلی 191.72 415 415 415 415 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1542784.00 1624920 1589068 1589068 1589068 1620849
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 224000.00 326827 230720 230720 230720 235334
تولید ناخالص داخلی سرانه 5943.60 6750 670 670 670 7100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12433.30 11400 11400 11400 11400 12140
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16771.00 128228 17274 17274 17274 17620
تولید ناخالص داخلی از معادن 452865.40 438644 466451 466451 466451 475780
تولید ناخالص داخلی از خدمات 875367.00 867441 901628 901628 901628 919661

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 9.40 12.5 15.5 14 14 14
نرخ بیکاری جوانان 23.70 25 25 25 25 25
جمعیت 84.00 85.7 85.7 85.7 85.7 86.9

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 47.60 21 6 2 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 316.20 315 257 297 304 303
قیمت تولید 189.70 201 210 245 228 262
تورم مواد غذایی 62.70 35 20 20 20 20
تغییر قیمت تولید کننده 62.28 40 30 30 30 30
نرخ تورم (ماهانه) 2.50 2 2 2 2 2
CPI مسکن آب و برق 222.00 254 209 219 218 223
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 398.60 391 382 378 407 390

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 2219.00 3100 5500 5500 5500 6500
حساب جاری 1124.00 4000 3000 3000 3000 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5
واردات 11963.00 14900 14500 14500 14500 15500
صادرات 14081.00 18000 20000 20000 20000 22000
تولید نفت خام 2470.00 2100 2100 2100 2100 2500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 905.60 900 900 900 900 900

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 46.5 46 46 46 45
بودجه دولت -9.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5
ارزش بودجه دولت -937852.00 -792500 -792500 -792500 -792500 -750000
هزینه های دولت 134000.00 181456 138020 138020 138020 140780

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 10.90 5.5 6 6 6 6
تولید فولاد 2500.00 2300 2500 2500 2500 2500
تولید خودرو 863263.00 850000 850000 850000 850000 900000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 601938.32 658078 619996 619996 619996 632396


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.