بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.2 0.1 0.5 0.1 1.1
نرخ بیکاری 10.40 12 12.5 12.5 13 12.5
نرخ تورم 26.30 35 33 30 32 25
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری 12983.00 2500 6550 5150 4000 5000
حساب جاری 11061.00 -2200 -2800 -2800 -2800 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 35 35 35 35 30
بودجه دولت -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.2 0.1 0.5 0.1 1.1
تولید ناخالص داخلی 454.01 410 410 410 410 415
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000.00 1680354 1678677 1685385 1678677 1697142
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000.00 197394 197197 197985 197197 199366
تولید ناخالص داخلی سرانه 6952.40 7079 7079 7079 7079 7151
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19098.00 17500 17500 17500 17500 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000.00 103206 103103 103515 103103 104237
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000.00 370740 370370 371850 370370 374444
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000.00 845688 844844 848220 844844 854137

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 10.40 12 12.5 12.5 13 12.5
نرخ بیکاری جوانان 26.10 26 26 25.5 25.5 25
جمعیت 82.10 84.5 84.5 84.5 84.5 85.7

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 26.30 35 33 30 32 25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195.40 222 233 236 256 320
قیمت تولید 175.20 254 263 237 228 262
تورم مواد غذایی 24.50 40 40 45 45 50
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 45 50 35 30 15
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 1.3 1.6 1.5 2 2
CPI مسکن آب و برق 165.40 185 189 201 216 271
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 224.60 224 237 232 288 360

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 12983.00 2500 6550 5150 4000 5000
حساب جاری 11061.00 -2200 -2800 -2800 -2800 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
صادرات 29336.00 16000 19500 18900 18000 20000
واردات 16353.00 13500 12950 13750 14000 15000
تولید نفت خام 2092.00 2000 2350 2450 2650 3100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2430.20 900 900 900 900 1000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 35 35 35 35 30
بودجه دولت -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -778100.00 -825616 -825616 -825616 -825616 -888741
هزینه های دولت 256990.00 257504 257247 258275 257247 260077

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی -0.50 2.5 3.8 4 4.5 8
تولید فولاد 2895.00 1750 1800 1800 1800 1800
تولید خودرو 955923.00 800000 800000 800000 800000 800000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
هزینه های مصرف کننده 706000.00 707412 706706 709530 706706 714480


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.