06/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:25 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) NOV 35.7% 39.2% 35%

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.