13/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
IR
Inflation Rate YoY AUG 48.0%


ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.