01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) MAY 35.6%

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.