بازارها گذشته مرجع
پول 25 2020-06
بازار سهام 4217 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2019-12
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
نرخ تورم 766 2020-04
نرخ بهره 15 2020-05
موازنه تجاری 70.3 2019-12
حساب جاری 311 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 2018-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 2020-12
موارد کروناویروس 174 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 4 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 29 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 29 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1322 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2688 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
جمعیت 14.86 2019-12
هزینه زندگی خانواده 575 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 305 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 766 2020-04
تورم مواد غذایی 807 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 953 2020-04
CPI مسکن آب و برق 574 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 770 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 17.64 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15 2020-05
عرضه پول M1 32851569 2019-12
عرضه پول M2 34739494 2019-12
عرضه پول M3 34983471 2019-12
ترازنامه بانک 53718 2019-12
نرخ وام 65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 70.3 2019-12
حساب جاری 311 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
صادرات 489 2019-12
واردات 419 2019-12
بدهی خارجی 13134 2018-12
شاخص تروریسم 2.83 2018-12
ورود توریست 2579974 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 2018-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 405 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14.5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 44.24 2019-12
رتبه رقابتی 127 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2019-12
رتبه فساد مالی 158 2019-12
آسانی کسب و کار 140 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 16.08 2019-12
قیمت گازوئیل 0.84 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 174 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 4 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 29 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.