بازارها گذشته مرجع
پول 81.32 2020-08
بازار سهام 4502 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2019-12
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
نرخ تورم 737 2020-06
نرخ بهره 35 2020-06
موازنه تجاری 70.3 2019-12
حساب جاری 311 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 2018-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 2020-12
موارد کروناویروس 4893 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 128 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1927 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 21.44 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1183 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2836 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
جمعیت 14.86 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 737 2020-06
تورم مواد غذایی 836 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1445 2020-06
CPI مسکن آب و برق 638 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1254 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 31.66 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 35 2020-06
عرضه پول M1 56273245 2020-05
عرضه پول M2 59116028 2020-05
عرضه پول M3 59475222 2020-05
ترازنامه بانک 88738 2020-05
نرخ وام 65 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 70.3 2019-12
حساب جاری 311 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
صادرات 489 2019-12
واردات 419 2019-12
بدهی خارجی 14324 2019-12
شاخص تروریسم 2.83 2018-12
ورود توریست 2294259 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 2018-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 405 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14.5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 44.24 2019-12
رتبه رقابتی 127 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2019-12
رتبه فساد مالی 158 2019-12
آسانی کسب و کار 140 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 18.06 2020-05
قیمت گازوئیل 1.28 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4893 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 128 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1927 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.