بازارها گذشته مرجع
پول 80.13 2020-10
بازار سهام 8782 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2019-12
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
نرخ تورم 349 2020-12
نرخ بهره 35 2020-12
موازنه تجاری 19.2 2020-11
حساب جاری 311 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.2 2019-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 2020-12
موارد کروناویروس 30047 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 962 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 21080 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 21.44 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1183 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2836 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
جمعیت 14.86 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 349 2020-12
تورم مواد غذایی 346 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2474 2020-12
CPI مسکن آب و برق 908 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2358 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 4.22 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 35 2020-12
عرضه پول M1 145816201 2020-09
عرضه پول M2 152751634 2020-09
عرضه پول M3 153835542 2020-09
ترازنامه بانک 250288 2020-09
نرخ وام 65 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 19.2 2020-11
حساب جاری 311 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
صادرات 529 2020-11
واردات 510 2020-11
بدهی خارجی 14324 2019-12
شاخص تروریسم 2.44 2019-12
ورود توریست 2294259 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.2 2019-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 405 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14.5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 44.24 2019-12
رتبه رقابتی 127 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2019-12
رتبه فساد مالی 158 2019-12
آسانی کسب و کار 140 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 20.65 2020-09
قیمت گازوئیل 1.19 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 30047 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 962 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 21080 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.