بازارها گذشته مرجع
پول 80.13 2020-10
بازار سهام 8782 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2019-12
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
نرخ تورم 241 2021-03
نرخ بهره 40 2021-03
موازنه تجاری 19.2 2020-11
حساب جاری 311 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.2 2019-12
بودجه دولت -1.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 2020-12
موارد کروناویروس 37859 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1554 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 35031 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 21.44 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1183 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2836 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
جمعیت 14.86 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 241 2021-03
تورم مواد غذایی 359 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2760 2021-03
CPI مسکن آب و برق 998 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2587 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 2.26 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 2.05 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 304701 2021-04
موارد کروناویروس 37859 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1554 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 35031 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 40 2021-03
عرضه پول M1 193581808 2020-12
عرضه پول M2 203488653 2020-12
عرضه پول M3 204924856 2020-12
ترازنامه بانک 306628 2020-12
نرخ وام 65 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 19.2 2020-11
حساب جاری 311 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
صادرات 529 2020-11
واردات 510 2020-11
بدهی خارجی 14324 2019-12
شاخص تروریسم 2.44 2019-12
ورود توریست 2294259 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.2 2019-12
بودجه دولت -1.5 2020-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 209 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14.5 2021-01

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 44.24 2019-12
رتبه رقابتی 127 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2020-12
رتبه فساد مالی 157 2020-12
آسانی کسب و کار 140 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 32.11 2020-12
قیمت گازوئیل 1.3 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.