بازارها گذشته مرجع
پول 85.01 2021-09
بازار سهام 23108 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 2020-12
نرخ بیکاری 5.7 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.23 2021-09
نرخ تورم 50.24 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5015041 2021-09
نرخ بهره 40 2021-08
موازنه تجاری -111 2021-02
حساب جاری 1096 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.2 2019-12
بودجه دولت -1.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 127938 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 4567 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 39121 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 16.77 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1059 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2745 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2020-12
جمعیت 14.86 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.23 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5015041 2021-09
موارد کروناویروس 127938 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 4567 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 39121 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 50.24 2021-08
تورم مواد غذایی 50.47 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 3191 2021-08
CPI مسکن آب و برق 1170 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2938 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 4.18 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 40 2021-08
عرضه پول M1 279979150 2021-06
عرضه پول M2 301374748 2021-06
عرضه پول M3 302934409 2021-06
ترازنامه بانک 425602 2021-06
نرخ وام 85 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -111 2021-02
حساب جاری 1096 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
صادرات 341 2021-02
واردات 452 2021-02
بدهی خارجی 14324 2019-12
شاخص تروریسم 2.44 2019-12
ورود توریست 639356 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.2 2019-12
بودجه دولت -1.5 2020-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 547 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 14.5 2021-01

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 44.24 2019-12
رتبه رقابتی 127 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2020-12
رتبه فساد مالی 157 2020-12
آسانی کسب و کار 140 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 36.25 2021-06
قیمت گازوئیل 1.37 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.