بازارها گذشته مرجع
پول 16.74 2020-01
بازار سهام 818 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
نرخ بیکاری 4.9 2018-12
نرخ تورم 521 2019-12
نرخ بهره 35 2020-01
موازنه تجاری -25.3 2019-09
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 31 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1322 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2688 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2018-12
جمعیت 14.44 2018-12
هزینه زندگی خانواده 575 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 305 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 521 2019-12
تورم مواد غذایی 719 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 552 2019-12
CPI مسکن آب و برق 344 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 534 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 16.55 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 35 2020-01
عرضه پول M1 21668884 2019-09
عرضه پول M2 23331840 2019-09
عرضه پول M3 23551730 2019-09
ترازنامه بانک 40886 2019-10
نرخ وام 35 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -25.3 2019-09
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 378 2019-09
واردات 404 2019-09
بدهی خارجی 13134 2018-12
شاخص تروریسم 2.83 2018-12
ورود توریست 2579974 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 405 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 44.24 2019-12
رتبه رقابتی 127 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2019-12
رتبه فساد مالی 158 2019-12
آسانی کسب و کار 140 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 14.64 2019-09
قیمت گازوئیل 1.07 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.