27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
ZW
نرخ تورم (سالانه) OCT 51.55% 50.7%
11:00 AM
ZW
نرخ تورم (ماهانه) OCT 4.73% 4.3%

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.