16/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ZW
نرخ تورم (ماهانه) NOV 38.75%


زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.