26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
ZW
نرخ تورم (سالانه) MAY 96.4% 98%
ZW
نرخ تورم (ماهانه) MAY 15.5% 20%

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.