10/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ZW
نرخ تورم (ماهانه) NOV 4.37%
10:00 AM
ZW
نرخ تورم (سالانه) NOV 471.25%


زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.