بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 4841.55 4582 4336 4103 3882 3442

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -8 7 7 7 7
نرخ بیکاری 4.90 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4
نرخ تورم 659.40 249 160 80 50 30
نرخ بهره 35.00 35 70 70 70 70
موازنه تجاری 70.30 -300 20 -30 -200 -295
حساب جاری 311.20 -1500 -800 -800 -800 -800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -6 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 120 95 95 95 95
بودجه دولت -11.10 -17 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -8 7 7 7 7
تولید ناخالص داخلی 21.44 17 22 22 22 22
تولید ناخالص داخلی سرانه 1183.10 950 800 800 800 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2835.90 2500 2750 2750 2750 2750

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.90 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4
جمعیت 14.86 14.84 15.3 15.3 15.3 15.04

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 659.40 249 160 80 50 30
تورم مواد غذایی 724.50 500 300 150 70 45
نرخ تورم (ماهانه) 3.83 10 9.4 8 6 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2205.20 184 1925 2107 2601 200
CPI مسکن آب و برق 757.30 116 1202 1448 1148 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2132.60 200 1864 1838 2257 219

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 35.00 35 70 70 70 70
عرضه پول M1 125187821.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
عرضه پول M2 131234975.00 10510000 10510000 10510000 10510000 10350000
عرضه پول M3 132259286.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
ترازنامه بانک 221668.60 194000 196000 198000 200000 200000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 70.30 -300 20 -30 -200 -295
حساب جاری 311.20 -1500 -800 -800 -800 -800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -6 -3 -3 -3 -3
واردات 418.80 380 350 460 435 400
صادرات 489.10 400 320 260 420 450
ورود توریست 2294259.00 1950000 2150000 2150000 2150000 2150000
بدهی خارجی 14324.00 18000 20000 20000 20000 20000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 120 95 95 95 95
بودجه دولت -11.10 -17 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3
مخارج نظامی 405.00 420 420 420 420 430

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 14.50 15 14.5 14.5 14.5 15

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ وام بانکی 18.87 25 25 25 25 20


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.