بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 8782.18 8311 7864 7442 7042 6243

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 4 4 4 4 3.5
نرخ بیکاری 4.90 6.4 6.4 6.4 6.4 7.4
نرخ تورم 348.59 300 350 320 336 280
نرخ بهره 35.00 70 70 70 70 50
موازنه تجاری 19.20 20 -30 -200 -295 50
حساب جاری 311.20 -800 -800 -800 -800 -680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3 -3 -3 -3 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.20 82 82 82 82 80
بودجه دولت -11.10 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3 -15
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 4 4 4 4 3.5
تولید ناخالص داخلی 21.44 22 22 22 22 23.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1183.10 800 800 800 800 965
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2835.90 2750 2750 2750 2750 2900

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.90 6.4 6.4 6.4 6.4 7.4
جمعیت 14.86 15.3 15.3 15.3 15.04 15.24

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 348.59 300 350 320 336 280
تورم مواد غذایی 346.00 300 150 70 45 20
نرخ تورم (ماهانه) 4.22 4 3.2 3 2.2 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2474.50 3242 6503 9262 10352 39336
CPI مسکن آب و برق 908.10 2227 2871 3181 3939 14968
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2358.30 2828 5643 8957 9924 37710

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 35.00 70 70 70 70 50
عرضه پول M1 145816201.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
عرضه پول M2 152751634.00 10510000 10510000 10510000 10350000 10350000
عرضه پول M3 153835542.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
ترازنامه بانک 250287.90 196000 198000 200000 200000 250000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 19.20 20 -30 -200 -295 50
حساب جاری 311.20 -800 -800 -800 -800 -680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3 -3 -3 -3 -2.7
واردات 509.70 350 460 435 400 600
صادرات 528.90 320 260 420 450 530
ورود توریست 2294259.00 2150000 2150000 2150000 2150000 2300000
بدهی خارجی 14324.00 20000 20000 20000 20000 19500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.20 82 82 82 82 80
بودجه دولت -11.10 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3 -15
مخارج نظامی 405.00 420 420 420 430 430

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 14.50 15 14.5 14.5 15 15

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ وام بانکی 20.65 25 25 25 20 20


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.