بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 589.45 324 324 324 324 324
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -5 -5 -7 -7 -7
نرخ تورم 288.50 225 120 95 85 32
نرخ بهره 70.00 70 70 70 70 70
موازنه تجاری -217.40 -215 -320 -280 -280 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -5.8 -5.8 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 80 80 77 77 77
بودجه دولت -11.10 -8 -8 -5 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -5 -5 -7 -7 -7
تولید ناخالص داخلی 31.00 29 29 32.8 32.8 32.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 1322.30 1380 1380 1450 1450 1450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه زندگی خانواده 575.00 575 500 500 500 520
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951.00 963 970 970 970 1000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231.00 314 297 297 297 320
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 288.50 225 120 95 85 32
تورم مواد غذایی 393.12 298 251 201 175 50
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 294.60 152 162 201 229 214
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 246.70 208 195 204 319 258
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 70.00 70 70 70 70 70
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -217.40 -215 -320 -280 -280 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -5.8 -5.8 -6 -6 -6
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 80 80 77 77 77
بودجه دولت -11.10 -8 -8 -5 -5 -5
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ وام بانکی 14.37 19 25 25 25 25


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.