بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 68341.23 13571 9031 6009 4001 -16.31

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 5.5 5.5 5.5 6 6
نرخ بیکاری 5.70 5.7 5.7 5.7 5.7 5.4
نرخ تورم 96.40 110 100 110 70 50
نرخ بهره 80.00 80 80 80 80 50
موازنه تجاری -35.90 -70 -60 -95 -150 -170
حساب جاری 1096.00 -1300 -1300 -1300 -1300 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -3 -3 -3 -3 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.20 78 78 78 78 76
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
نرخ مالیات شرکت 24.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 5.5 5.5 5.5 6 6
تولید ناخالص داخلی 16.77 22 22 23.5 23.5 23.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1239.85 1000 1000 1000 1000 1000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2744.69 2750 2750 2900 2900 2900

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.70 5.7 5.7 5.7 5.7 5.4
جمعیت 14.86 15.04 15.04 15.24 15.24 15.24

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 96.40 110 100 110 70 50
تورم مواد غذایی 104.00 160 120 100 88 60
نرخ تورم (ماهانه) 15.50 8 6 5 3 1.8
CPI مسکن آب و برق 1846.10 2349 2448 2830 2569 4245
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5380.80 5811 6160 6468 6662 6782
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5507.10 6271 6684 8353 8102 12529

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 80.00 80 80 80 80 50
عرضه پول M1 530433489.00 345000000 350000000 350000000 350000000 370000000
عرضه پول M2 584582692.00 385000000 395000000 400000000 400000000 450000000
عرضه پول M3 589093587.00 350000000 370000000 390000000 390000000 401000000
نرخ بهره سپرده 26.00 26 26 26 26 26
ترازنامه بانک 860321.70 510000 530000 520000 520000 550000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -35.90 -70 -60 -95 -150 -170
حساب جاری 1096.00 -1300 -1300 -1300 -1300 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -3 -3 -3 -3 -3.2
واردات 712.90 680 660 700 485 650
صادرات 647.20 620 565 550 600 480
ورود توریست 639356.00 2300000 2300000 2300000 2300000 2450000
بدهی خارجی 13325.00 19500 19500 19500 19500 18600

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.20 78 78 78 78 76
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
مخارج نظامی 547.00 430 430 430 430 430

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 24.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 14.50 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ وام بانکی 40.74 20 20 20 20 20


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.