بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 814.33 324 324 324 324 324
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -6.5 4 4 4 4
نرخ تورم 353.00 300 125 85 51 32
نرخ بهره 70.00 70 70 70 70 70
موازنه تجاری -38.80 -320 -280 -125 -140 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -5.8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 80 78 78 78 78
بودجه دولت -11.10 -4 -4 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -6.5 4 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 31.00 29 32.8 32.8 32.8 32.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 1322.30 1380 1450 1450 1450 1450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه زندگی خانواده 575.00 500 500 500 500 520
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951.00 970 970 970 970 1000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231.00 297 297 297 297 320
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 353.00 300 125 85 51 32
تورم مواد غذایی 483.55 500 480 460 420 400
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 344.20 294 232 325 445 389
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 290.40 355 235 319 373 469
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 70.00 70 70 70 70 70
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -38.80 -320 -280 -125 -140 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -5.8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 80 78 78 78 78
بودجه دولت -11.10 -4 -4 -4 -4 -4
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ وام بانکی 14.37 25 25 25 25 25


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.