بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 8782.18 8311 7864 7442 7042 6243

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
نرخ بیکاری 4.90 7 7 7 6.4 6.4
نرخ تورم 240.55 120 60 20 10 7
نرخ بهره 40.00 40 40 40 30 30
موازنه تجاری 19.20 -70 -200 -295 50 30
حساب جاری 311.20 -800 -800 -800 -800 -680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -3 -3 -3 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.20 82 82 82 84 84
بودجه دولت -1.50 -3 -3 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 24.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 21.44 22 22 22 22 23.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1183.10 800 800 800 800 965
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2835.90 2750 2750 2750 2750 2900

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.90 7 7 7 6.4 6.4
جمعیت 14.86 15.3 15.3 15.04 15.04 15.24

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 240.55 120 60 20 10 7
تورم مواد غذایی 359.00 170 80 45 30 20
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2759.80 3242 3179 200 2969 3177
CPI مسکن آب و برق 998.40 2227 1404 116 1090 1166
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2586.70 2828 2759 219 2830 3028
نرخ تورم (ماهانه) 2.26 3.5 3 2.7 2 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 40.00 40 40 40 30 30
عرضه پول M1 193581808.00 175000000 157500000 138000000 125000000 110000000
عرضه پول M2 203488653.00 171500000 150000000 125000000 110000000 105000000
عرضه پول M3 204924856.00 194000000 178000000 157000000 130000000 110000000
ترازنامه بانک 306628.40 350000 265000 240000 200000 180000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 19.20 -70 -200 -295 50 30
حساب جاری 311.20 -800 -800 -800 -800 -680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -3 -3 -3 -2.2 -2.2
واردات 509.70 470 435 400 420 470
صادرات 528.90 270 360 450 290 500
بدهی خارجی 14324.00 20000 20000 20000 20000 19500
ورود توریست 2294259.00 2150000 2150000 2150000 2400000 2400000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.20 82 82 82 84 84
بودجه دولت -1.50 -3 -3 -3 -3 -3
مخارج نظامی 209.00 420 420 430 430 430

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 24.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 14.50 15 14.5 15 15 15

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ وام بانکی 32.11 25 25 20 20 20


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.