بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 23137.29 13571 9031 6009 4001 -16.31

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 4.2 4.2 6 6 6
نرخ بیکاری 5.70 6 6 5.7 5.7 5.7
نرخ تورم 50.24 30 25 18 12 7
نرخ بهره 40.00 40 40 30 30 30
موازنه تجاری -111.10 -80 -295 -130 -40 10
حساب جاری 1096.00 -800 -800 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.20 85 85 80 80 80
بودجه دولت -1.50 -3 -3 -1.8 -1.8 -1.8
نرخ مالیات شرکت 24.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 4.2 4.2 6 6 6
تولید ناخالص داخلی 16.77 22 22 22 22 23.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1058.85 800 800 800 800 965
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2744.69 2750 2750 2750 2750 2900

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.70 6 6 5.7 5.7 5.7
جمعیت 14.86 15.3 15.04 15.04 15.04 15.24

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 50.24 30 25 18 12 7
تورم مواد غذایی 50.47 30 20 15 10 7
نرخ تورم (ماهانه) 4.18 2.2 2.4 1.8 1.4 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 3191.20 2867 200 3257 3345 3310
CPI مسکن آب و برق 1170.10 984 116 1178 1253 1215
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2938.10 2772 2948 3052 3083 3154

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 40.00 40 40 30 30 30
عرضه پول M1 279979150.00 187500000 178000000 155000000 135000000 110000000
عرضه پول M2 301374748.00 180000000 165000000 130000000 110000000 105000000
عرضه پول M3 302934409.00 178000000 157000000 130000000 115000000 110000000
ترازنامه بانک 425601.60 285000 280000 240000 200000 180000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -111.10 -80 -295 -130 -40 10
حساب جاری 1096.00 -800 -800 -1300 -1300 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
واردات 451.90 480 450 420 380 420
صادرات 340.80 400 380 290 340 430
ورود توریست 639356.00 1800000 1800000 2300000 2300000 2300000
بدهی خارجی 14324.00 20000 20000 19500 19500 19500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.20 85 85 80 80 80
بودجه دولت -1.50 -3 -3 -1.8 -1.8 -1.8
مخارج نظامی 547.00 420 430 430 430 430

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 24.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 14.50 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ وام بانکی 36.25 25 20 20 20 20


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.