بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 818.02 324 324 324 324 324
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -10 -10 -10 -10 2
نرخ بیکاری 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
نرخ تورم 521.20 225 85 65 50 25
نرخ بهره 35.00 35 35 35 35 25
موازنه تجاری -25.30 -125 -140 -260 -200 -205
حساب جاری -240.50 -1000 -1000 -1000 -1000 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 78 78 78 78 76
بودجه دولت -11.10 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -10 -10 -10 -10 2
تولید ناخالص داخلی 31.00 32.8 32.8 32.8 32.8 33
تولید ناخالص داخلی سرانه 1322.30 1375 1375 1375 1375 1385
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
جمعیت 14.44 15.05 15.05 15.05 14.84 15.04
هزینه زندگی خانواده 575.00 500 500 500 520 560
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951.00 970 970 970 1000 1050
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231.00 297 297 297 320 350
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 521.20 225 85 65 50 25
تورم مواد غذایی 719.23 480 460 420 400 270
نرخ تورم (ماهانه) 16.55 9 10 7 7 5
CPI مسکن آب و برق 344.40 332 231 295 517 646
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 534.10 335 325 568 801 1001
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 551.60 339 319 479 827 1034
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 35.00 35 35 35 35 25
عرضه پول M1 21668884.00 9396218 9480000 9480000 9480000 9505642
عرضه پول M2 23331840.00 10500000 10480000 10480000 10510000 10350000
عرضه پول M3 23551730.00 11155553 11310000 11310000 11310000 11395745
ترازنامه بانک 40886.30 13659 13600 16700 16700 17811
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -25.30 -125 -140 -260 -200 -205
حساب جاری -240.50 -1000 -1000 -1000 -1000 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.5
واردات 403.70 450 500 650 560 580
صادرات 378.40 325 360 390 360 375
بدهی خارجی 13134.00 18000 18000 18000 18000 20000
ورود توریست 2579974.00 2940000 2940000 2940000 2940000 3000000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 78 78 78 78 76
بودجه دولت -11.10 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9
مخارج نظامی 405.00 420 420 420 420 430
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ وام بانکی 14.64 25 25 25 25 20


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.