بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 4216.60 3709 3510 3321 3143 2786

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -8.4 -8.4 -8.4 2.3 2.7
نرخ بیکاری 4.90 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4
نرخ تورم 765.57 285 130 80 60 45
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری 70.30 -250 -250 -110 -310 -145
حساب جاری 311.20 -1500 -1500 -1500 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3 -3 -3 -2.4 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 120 120 120 88 88
بودجه دولت -11.10 -17 -17 -17 -20 -20
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -8.4 -8.4 -8.4 2.3 2.7
تولید ناخالص داخلی 29.00 32.8 32.8 32.8 33 33
تولید ناخالص داخلی سرانه 1322.30 1375 1375 1375 1385 1385
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2688.41 2846 2846 2846 2846 3141

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.90 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4
جمعیت 14.86 15.05 15.05 14.84 15.3 15.04
هزینه زندگی خانواده 575.00 500 500 520 520 560
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951.00 970 970 1000 1000 1050

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 765.57 285 130 80 60 45
تورم مواد غذایی 807.30 600 520 400 300 270
نرخ تورم (ماهانه) 17.64 15 10 8 6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 953.40 665 668 993 1297 1440
CPI مسکن آب و برق 573.80 480 411 620 891 899
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 769.70 676 792 961 1131 1394

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
عرضه پول M1 32851569.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
عرضه پول M2 34739494.00 10480000 10480000 10510000 10510000 10350000
عرضه پول M3 34983471.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
ترازنامه بانک 53718.30 13600 16700 16700 16700 17811

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 70.30 -250 -250 -110 -310 -145
حساب جاری 311.20 -1500 -1500 -1500 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3 -3 -3 -2.4 -2.4
واردات 418.80 500 650 560 600 620
صادرات 489.10 250 400 450 290 475
ورود توریست 2579974.00 2940000 2940000 2940000 2940000 3000000
بدهی خارجی 13134.00 18000 18000 18000 18000 20000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 120 120 120 88 88
بودجه دولت -11.10 -17 -17 -17 -20 -20
مخارج نظامی 405.00 420 420 420 420 430

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ وام بانکی 16.08 25 25 25 25 20


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.