بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 4539.12 5555 5257 4975 4707 4173

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -8 -8 4 4 4
نرخ بیکاری 4.90 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4
نرخ تورم 737.26 400 200 100 50 18
نرخ بهره 35.00 35 35 70 70 70
موازنه تجاری 70.30 -250 -110 -310 -230 -220
حساب جاری 311.20 -1500 -1500 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -1.7 -1.7 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 120 120 95 95 95
بودجه دولت -11.10 -17 -17 -20 -20 -20
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -8 -8 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 21.44 17 17 22 22 22
تولید ناخالص داخلی سرانه 1183.10 950 950 800 800 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2835.90 2500 2500 2750 2750 2750

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.90 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4
جمعیت 14.86 15.05 14.84 15.3 15.3 15.04

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 737.26 400 200 100 50 18
تورم مواد غذایی 835.80 700 350 170 80 40
نرخ تورم (ماهانه) 31.66 20 15 10 8 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1445.20 1452 1655 1621 1647 1953
CPI مسکن آب و برق 638.00 894 1033 1114 890 1219
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1253.90 1721 1602 1414 1420 1891

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 35.00 35 35 70 70 70
عرضه پول M1 56273245.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
عرضه پول M2 59116028.00 10480000 10510000 10510000 10510000 10350000
عرضه پول M3 59475222.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
ترازنامه بانک 88737.50 93000 95000 100000 115000 120000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 70.30 -250 -110 -310 -230 -220
حساب جاری 311.20 -1500 -1500 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -1.7 -1.7 -2 -2 -2
واردات 418.80 650 560 600 530 620
صادرات 489.10 400 450 290 300 400
ورود توریست 2294259.00 2000000 2000000 2150000 2150000 2150000
بدهی خارجی 14324.00 18000 18000 20000 20000 20000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 120 120 95 95 95
بودجه دولت -11.10 -17 -17 -20 -20 -20
مخارج نظامی 405.00 420 420 420 420 430

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.72 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ وام بانکی 18.06 25 25 25 25 20


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.