بازارها گذشته مرجع
پول 1 2019-02
بازار سهام 9309 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.29 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
نرخ بیکاری 2.8 2019-01
نرخ تورم 0.6 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-01
نرخ بهره -0.75 2019-01
موازنه تجاری 1388 2019-01
حساب جاری 14596 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت 1.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 95 2019-01
شاخص PMI تولید 54.3 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17.77 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 679 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175106 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43116 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2019-01
افراد شاغل 5080 2018-09
افراد بیکار 123962 2019-01
بهره وری 104 2018-09
پست های خالی شغلی 33488 2019-01
دستمزد 6260 2017-12
دستمزد در تولید 113 2017-12
جمعیت 8.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-09
نرخ اشتغال 80.5 2018-09
استخدام تمام وقت 2841 2018-09
پیشنهادات شغلی 72133 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2018-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5070 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1669 2018-09
رشد دستمزد 0.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 2.4 2019-01
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-01
اندازه اصل تورم 0.5 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.8 2018-09
قیمت تولید 102 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2019-01
قیمت صادرات 99.5 2019-01
قیمت واردات 104 2019-01
تورم مواد غذایی 0.8 2019-01
CPI مسکن آب و برق 103 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2018-12
انتظارات تورم 0.78 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.72 2019-02
عرضه پول M0 562276 2019-01
عرضه پول M1 670700 2018-12
عرضه پول M2 1015537 2018-12
عرضه پول M3 1062575 2018-12
ترازنامه بانک 1997570 2018-11
ذخایر ارزی 741474 2019-01
وام به بخش خصوصی 1450527 2018-11
نرخ بهره سپرده -0.32 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 817069 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 247 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1388 2019-01
حساب جاری 14596 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2017-12
صادرات 18862 2019-01
واردات 17474 2019-01
بدهی خارجی 1841937 2018-09
رابطه مبادله 117 2018-12
گردش سرمایه 20070 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1088433 2017-12
ورود توریست 1118 2018-11
ذخایر طلا 1040 2019-03
شاخص تروریسم 0.13 2017-12
درآمد گردشگری 4963 2018-09
فروش اسلحه 186 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت 1.2 2017-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 19865 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2017-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1230 2018-07
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4604 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17.77 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 95 2019-01
شاخص PMI تولید 54.3 2019-01
تولید صنعتی 1.4 2018-09
تولید صنعتی 1.6 2018-09
استفاده از ظرفیت 84.29 2019-03
سفارشات کارخانه 11.4 2018-03
تغییرات موجودی انبار 2083 2018-09
ورشکستگی 13257 2017-12
ثبت خودرو 24.77 2018-11
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.59 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 38 2018-12
استخراج معدن -4.7 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -44 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 92700 2018-09
پس انداز های شخصی 13.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 869783 2018-11
قیمت گازوئیل 1.58 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 129 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 182 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 167 2018-12
میزان ساخت و ساز -0.3 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.