بازارها گذشته مرجع
پول 0.99 2019-07
بازار سهام 9902 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.55 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
نرخ بیکاری 2.1 2019-06
نرخ تورم 0.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
نرخ بهره -0.75 2019-06
موازنه تجاری 1654 2019-05
حساب جاری 17216 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2018-12
بودجه دولت 1.3 2018-12
اطمینان کسب و کار 93.6 2019-06
شاخص PMI تولید 47.7 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-05
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 706 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176652 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43546 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2019-06
افراد شاغل 5076 2019-03
افراد بیکار 97222 2019-06
بهره وری 103 2019-03
پست های خالی شغلی 35771 2019-06
دستمزد 6291 2018-12
دستمزد در تولید 113 2017-12
جمعیت 8.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-03
نرخ اشتغال 79.9 2019-03
استخدام تمام وقت 2794 2019-03
پیشنهادات شغلی 77273 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.3 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5071 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1699 2019-03
رشد دستمزد 0.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 1.9 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-06
اندازه اصل تورم 0.7 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.8 2019-03
قیمت تولید 102 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -1.4 2019-06
قیمت صادرات 99.3 2019-05
قیمت واردات 106 2019-05
تورم مواد غذایی 0.1 2019-06
CPI مسکن آب و برق 103 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-05
انتظارات تورم 0.47 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.75 2019-07
عرضه پول M0 546472 2019-06
عرضه پول M1 682520 2019-05
عرضه پول M2 1030195 2019-05
عرضه پول M3 1079320 2019-05
ترازنامه بانک 2022133 2019-04
ذخایر ارزی 759075 2019-06
وام به بخش خصوصی 1494624 2019-04
نرخ بهره سپرده -0.31 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 829995 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 247 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1654 2019-05
حساب جاری 17216 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 18894 2019-05
واردات 17241 2019-05
بدهی خارجی 1837568 2019-03
رابطه مبادله 117 2019-05
گردش سرمایه -3522 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1088433 2017-12
ورود توریست 1371 2019-04
ذخایر طلا 1040 2019-06
شاخص تروریسم 0.13 2017-12
درآمد گردشگری 3992 2019-03
فروش اسلحه 243 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2018-12
بودجه دولت 1.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 19991 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2018-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1095 2019-03
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 93.6 2019-06
شاخص PMI تولید 47.7 2019-06
تولید صنعتی 4.3 2019-03
تولید صنعتی 5.1 2019-03
استفاده از ظرفیت 81.82 2019-06
تغییرات موجودی انبار -2992 2019-03
ورشکستگی 13257 2017-12
ثبت خودرو 28.23 2019-06
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.59 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 38 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-03
استخراج معدن 1.4 2019-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -30 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 93430 2019-03
پس انداز های شخصی 13.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 880102 2019-04
قیمت گازوئیل 1.72 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 129 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 182 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 167 2019-03
میزان ساخت و ساز 1.2 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.