بازارها گذشته مرجع
پول 1.01 2019-05
بازار سهام 9645 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.45 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-12
نرخ بیکاری 2.4 2019-04
نرخ تورم 0.7 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-04
نرخ بهره -0.75 2019-04
موازنه تجاری 2494 2019-03
حساب جاری 15182 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت 1.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 96.2 2019-04
شاخص PMI تولید 48.5 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
نرخ مالیات شرکت 17.77 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 679 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175308 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42669 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-04
افراد شاغل 5065 2018-12
افراد بیکار 107298 2019-04
بهره وری 102 2018-12
پست های خالی شغلی 36681 2019-04
دستمزد 6260 2017-12
دستمزد در تولید 113 2017-12
جمعیت 8.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-09
نرخ اشتغال 80.6 2018-12
استخدام تمام وقت 2841 2018-09
پیشنهادات شغلی 72133 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2018-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5068 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1669 2018-09
رشد دستمزد 0.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 1.9 2019-04
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-04
اندازه اصل تورم 0.5 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.9 2018-12
قیمت تولید 102 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2019-04
قیمت صادرات 99.3 2019-03
قیمت واردات 106 2019-03
تورم مواد غذایی 1.2 2019-04
CPI مسکن آب و برق 104 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-04
انتظارات تورم 0.78 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.71 2019-05
عرضه پول M0 568415 2019-03
عرضه پول M1 677036 2019-03
عرضه پول M2 1023444 2019-03
عرضه پول M3 1073374 2019-03
ترازنامه بانک 2022758 2019-02
ذخایر ارزی 771631 2019-04
وام به بخش خصوصی 1465890 2019-02
نرخ بهره سپرده -0.31 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 822290 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 247 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2494 2019-03
حساب جاری 15182 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 19405 2019-03
واردات 16911 2019-03
بدهی خارجی 1827386 2018-12
رابطه مبادله 116 2019-03
گردش سرمایه 20969 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1088433 2017-12
ورود توریست 1222 2019-01
ذخایر طلا 1040 2019-03
شاخص تروریسم 0.13 2017-12
درآمد گردشگری 3611 2018-12
فروش اسلحه 186 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت 1.2 2017-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 19877 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2017-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1095 2019-03
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17.77 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.2 2019-04
شاخص PMI تولید 48.5 2019-04
تولید صنعتی 5.1 2018-12
تولید صنعتی 5.7 2018-12
استفاده از ظرفیت 81.82 2019-06
تغییرات موجودی انبار -2642 2018-12
ورشکستگی 13257 2017-12
ثبت خودرو 24.77 2018-11
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.59 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 38 2018-12
استخراج معدن -6 2018-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -7.7 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.7 2019-03
هزینه های مصرف کننده 93004 2018-12
پس انداز های شخصی 13.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 875566 2019-02
قیمت گازوئیل 1.64 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 129 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 182 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 167 2019-03
میزان ساخت و ساز -2.5 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.