بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 1
بازار سهام 10813.94 10505 10413 10321 10231 10052
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.72 0.05 0.11 0.18 0.25 0.31
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7
نرخ بیکاری 2.50 2.6 2.5 2.5 3.2 3.2
نرخ تورم 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.2 0.3 -0.2 -0.2
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 2212.14 3770 3500 3040 2580 2480
حساب جاری 18091.41 18200 25900 19100 19500 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 38 38 38 38 36.6
بودجه دولت 1.40 1 1 1 1 1.1
اطمینان کسب و کار 96.40 96 98 102 100 101
شاخص PMI تولید 50.20 50.9 52.9 53.4 53.6 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.40 -6 -4 -7 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.3 -0.4 -1.2 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی 705.50 729 729 729 729 740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177877.86 177659 178133 178945 180546 183615
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42822.50 43072 42827 43079 43465 44204
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816.20 80200 80200 80200 80200 81100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019.20 60900 60900 60900 60900 61700
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.6 2.5 2.5 3.2 3.2
دستمزد 6291.00 6335 6354 6348 6360 6462
دستمزد در تولید 112.40 113 114 113 114 115
جمعیت 8.48 8.6 8.6 8.6 8.6 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 0.50 0.7 1 0.9 1.1 1.6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5137.00 5050 5065 5190 5150 5100
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.2 0.3 -0.2 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.69 102 103 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.07 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
قیمت تولید 100.72 103 102 102 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -1.70 0.1 0.5 0.4 0.7 1.1
تورم مواد غذایی -0.70 0.4 0.2 0.3 0.5 1.1
CPI مسکن آب و برق 104.04 104 104 104 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.32 105 106 103 103 103
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.17 101 102 102 101 102
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.68 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69
نرخ بهره سپرده -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.06 0.44
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 2212.14 3770 3500 3040 2580 2480
حساب جاری 18091.41 18200 25900 19100 19500 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2
واردات 16723.15 18950 19420 19980 20620 21420
صادرات 18935.30 22720 22920 23020 23200 23900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 38 38 38 38 36.6
بودجه دولت 1.40 1 1 1 1 1.1
ارزش بودجه دولت 2176.00 -294 -294 -294 -294 -868
هزینه های دولت 20084.58 20076 20088 20205 20386 20732
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.40 32.5 32.5 32.5 32.5 32.3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 96.40 96 98 102 100 101
شاخص PMI تولید 50.20 50.9 52.9 53.4 53.6 53.6
تولید صنعتی 8.00 5.1 5.1 5.1 3.4 2.9
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 12.50 -6 -9 -7 -6 -7
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.40 -6 -4 -7 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.3 -0.4 -1.2 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.00 0.8 1 0.9 1.1 1.6
هزینه های مصرف کننده 93646.80 93750 94007 94209 95052 96667
تسهیلات اعتباری خریدار 893238.00 883290 889442 896741 906637 922049
قیمت گازوئیل 1.66 1.77 1.81 1.86 1.9 1.9


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.