بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94
بازار سهام 10068.03 9884 9710 9539 9371 9035
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.51 0.05 0.11 0.17 0.24 0.29

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 2.5 1 1.2 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 -4.4 -3.2 2.5 4.5 4.2
نرخ بیکاری 3.20 4 4.6 4.2 3.8 3.6
نرخ تورم -0.90 -0.7 0.3 0.5 1 0.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.3
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 2808.04 840 180 1980 1200 80
حساب جاری 17359.51 19100 19500 20800 17800 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 48 48 54 54 54
بودجه دولت 1.50 -6.2 -6.2 -4.8 -4.8 -4.8
اطمینان کسب و کار 85.70 76 82 85 87 94
شاخص PMI تولید 49.20 46 47 50.5 53.2 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 -16 -14 -12 -10 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.80 -1.2 0.5 1.1 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 2.5 1 1.2 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 -4.4 -3.2 2.5 4.5 4.2
تولید ناخالص داخلی 703.08 650 650 695 695 695
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 174007.83 174147 172948 178358 181838 180212
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42520.60 41899 42291 43584 44434 44068
تولید ناخالص داخلی سرانه 79406.70 77200 77200 78200 78200 78200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68627.80 66500 66500 67500 67500 67500

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.20 4 4.6 4.2 3.8 3.6
دستمزد 6291.00 6253 6304 6322 6360 6379
دستمزد در تولید 112.40 112 113 113 114 114
جمعیت 8.54 8.6 8.6 8.66 8.66 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5102.00 4690 4610 4650 4750 4800
رشد دستمزد 0.90 -0.6 0.2 0.5 1.1 1.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.90 -0.7 0.3 0.5 1 0.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.20 101 102 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 100.77 101 101 102 102 102
اندازه اصل تورم -0.40 -0.3 0.2 0.5 0.6 0.7
قیمت تولید 98.14 98.89 99.68 99.84 98.93 101
تغییر قیمت تولید کننده -3.50 -2.2 -1 0.4 0.8 1.2
تورم مواد غذایی 0.70 0.8 0.5 0.6 0.4 1.1
CPI مسکن آب و برق 103.44 103 104 104 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.05 102 103 103 100 103
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.53 101 101 101 102 102

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.70 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67
نرخ بهره سپرده -0.37 -0.4 -0.06 -0.4 -0.4 0.44

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 2808.04 840 180 1980 1200 80
حساب جاری 17359.51 19100 19500 20800 17800 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8
واردات 14736.01 14180 16620 17120 18500 18420
صادرات 17544.05 15020 17200 19100 19700 21900
ورود توریست 307.00 1000 1200 1300 1500 1800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 48 48 54 54 54
بودجه دولت 1.50 -6.2 -6.2 -4.8 -4.8 -4.8
ارزش بودجه دولت 8097.00 -2200 -2200 -840 -840 -840
هزینه های دولت 20389.76 19666 19599 20900 21307 20422
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 37 37 36 36 36


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 85.70 76 82 85 87 94
شاخص PMI تولید 49.20 46 47 50.5 53.2 51
تولید صنعتی 0.80 -12 -4.2 2.5 3.6 5.1
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 42.40 12 15 18 16 14

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 -16 -14 -12 -10 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.80 -1.2 0.5 1.1 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 -2.8 -1.2 2.5 3.6 4.8
هزینه های مصرف کننده 90950.50 91913 91249 93224 95043 95082
تسهیلات اعتباری خریدار 904175.00 871782 870285 921988 942963 906837
قیمت گازوئیل 1.50 1.4 1.33 1.26 1.2 1.14


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.