بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1
بازار سهام 9937.03 9796 9695 9595 9496 9302
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.72 0.06 0.13 0.21 0.3 0.36
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
نرخ بیکاری 2.10 2.4 2.6 2.6 2.5 3.2
نرخ تورم 0.60 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.2
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 3251.00 3300 1750 1770 1770 180
حساب جاری 17215.95 17500 21800 18200 25900 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 26.8 26.8 26 26 26
بودجه دولت 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار 93.60 95 94 96 98 100
شاخص PMI تولید 47.70 52.5 52.8 53 52.9 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -6 -2 -6 -4 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 17.77 17.77 18 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی 705.50 715 715 729 729 729
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176651.74 176066 177587 177763 179125 180606
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43546.20 43279 43224 43267 44156 43959
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816.20 79400 79400 80200 80200 80200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019.20 59800 59800 60900 60900 60900
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.10 2.4 2.6 2.6 2.5 3.2
دستمزد 6291.00 6323 6335 6335 6360 6424
دستمزد در تولید 113.10 114 114 114 114 116
جمعیت 8.48 8.54 8.54 8.6 8.6 8.6
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5071.00 5128 5115 5050 5065 5150
رشد دستمزد 0.50 0.9 0.9 1.1 1.2 1.1
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.60 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.67 102 102 103 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.73 101 101 102 103 102
اندازه اصل تورم 0.70 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8
قیمت تولید 101.72 104 103 103 103 105
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 0.5 1 0.9 1.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 103.49 104 104 104 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.95 104 103 105 107 104
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.75 -0.71 -0.71 -0.46 -0.71 -0.46
نرخ بهره سپرده -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 3251.00 3300 1750 1770 1770 180
حساب جاری 17215.95 17500 21800 18200 25900 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
واردات 17131.00 18450 19150 19950 20420 20620
صادرات 20382.00 21750 22200 22720 22920 23200
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 26.8 26.8 26 26 26
بودجه دولت 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 19991.24 19986 20136 20155 20271 20478
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 32.8 32.8 32.6 32.6 32.6
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 17.77 17.77 18 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.00 12.46 12.46 12.46 12 12.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6.23 6.23 6.23 6 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6.23 6.23 6.23 6 6.23
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 93.60 95 94 96 98 100
شاخص PMI تولید 47.70 52.5 52.8 53 52.9 53.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -30.00 -27 -8 -10 -2 -6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -6 -2 -6 -4 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.70 0.6 0.5 0.8 1 1.1
هزینه های مصرف کننده 93430.10 93300 94213 94306 94738 95815
قیمت گازوئیل 1.72 1.49 1.45 1.42 1.52 1.42


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.