بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95
بازار سهام 12060.21 11864 11615 11373 11135 10674
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.36 0.04 0.08 0.12 0.17 0.2

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 4.5 1.9 1.7 1.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 3.7 4.2 5.6 6.8 3.6
نرخ بیکاری 2.80 3.6 3.4 3.2 3.3 3.2
نرخ تورم 0.60 1 1.1 0.8 0.4 0.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 4314.00 4100 4000 4050 3910 3880
حساب جاری 15927.52 17600 17500 18700 16900 16200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 4.5 4.5 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 45.8 45.8 44.6 44.6 44.6
بودجه دولت -2.60 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار 133.40 118 115 109 110 107
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 66.70 62 57.5 56 56.5 55.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 6 4.5 2.5 5 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.80 -1 1.2 0.9 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 14.93 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 4.5 1.9 1.7 1.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 3.7 4.2 5.6 6.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 747.97 695 695 725 725 725
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 179689.20 181596 184038 188206 189752 194981
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46295.70 46264 44794 48350 48888 50090
تولید ناخالص داخلی سرانه 80132.43 78200 78200 79500 79500 79500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68393.31 67500 67500 68200 68200 68200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 2.80 3.6 3.4 3.2 3.3 3.2
دستمزد 6354.00 6373 6527 6430 6443 6533
دستمزد در تولید 114.30 114 118 116 116 118
جمعیت 8.61 8.66 8.66 8.72 8.72 8.72
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 2 2.1 1.9 1.7 1.8
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5101.00 5150 5180 5210 5200 5270
رشد دستمزد 0.50 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 0.60 1 1.1 0.8 0.4 0.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.11 101 101 101 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50 101 103 101 101 102
اندازه اصل تورم 0.30 0.6 0.6 0.8 1 1.2
قیمت تولید 102.72 101 102 102 104 103
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 1.4 1.5 1.2 1 1.2
تورم مواد غذایی -2.80 -1.2 0.2 0.6 1 1.1
CPI مسکن آب و برق 101.29 101 101 102 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.04 100 101 104 104 102
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.00 101 101 101 101 102

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 4314.00 4100 4000 4050 3910 3880
حساب جاری 15927.52 17600 17500 18700 16900 16200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 4.5 4.5 5 5 5
واردات 15923.00 17400 17900 18250 18690 19520
صادرات 20237.00 21500 21900 22300 22600 23400
ورود توریست 943.97 1490 910 1320 1780 1200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 45.8 45.8 44.6 44.6 44.6
بودجه دولت -2.60 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2 -0.2
ارزش بودجه دولت -16105.00 -840 -840 -450 -450 -450
هزینه های دولت 21271.38 22900 22500 21909 22463 23000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 37 37 32.8 32.8 32.8
درآمدهای دولت 232361.00 234710 234710 241080 241080 241080
هزینه های مالی 248467.00 262130 262130 241590 241590 241590

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 14.93 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.80 12.8 12.46 12.8 12.8 12.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.40 6.4 6.23 6.4 6.4 6.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.40 6.4 6.23 6.4 6.4 6.4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 133.40 118 115 109 110 107
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 66.70 62 57.5 56 56.5 55.1
تولید صنعتی 4.80 5.1 4.5 6.2 5.5 4
PMI شاخص خدمات 64.40 57 54 54.5 56 53.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 42.80 45 22 25 12 15

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 6 4.5 2.5 5 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.80 -1 1.2 0.9 0.5 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 4.5 4.8 5.6 5.1 4.6
هزینه های مصرف کننده 87421.00 88963 97635 94223 92317 97615
تسهیلات اعتباری خریدار 947632.00 949672 964860 991663 1012071 999595
قیمت گازوئیل 1.88 1.79 1.7 1.61 1.53 1.45


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.