بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.00 1.02 1.03 1.03 1.04 1.05
بازار سهام 9594.31 9666 9564 9462 9362 9165
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.47 0.03 0.06 0.1 0.14 0.16
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.5 1.2 1.3 1.4 1.7
نرخ بیکاری 2.40 2.6 2.7 3 2.6 3.2
نرخ تورم 0.70 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.1 -0.3 0.4 -0.2
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 -0.25
موازنه تجاری 2494.00 3000 2900 1750 1770 180
حساب جاری 15181.70 26800 17500 21800 18200 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 31.1 31.1 31.1 30.7 30.7
بودجه دولت 1.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
اطمینان کسب و کار 96.20 98 105 105 102 105
شاخص PMI تولید 48.50 52.5 52.5 52.8 53 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -2 -6 -2 -3 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.3 -1.6 0.4 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.5 1.2 1.3 1.4 1.7
تولید ناخالص داخلی 678.89 702 702 702 715 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175308.33 176784 176066 177587 177763 180606
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42669.40 43902 43279 43224 43267 43959
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667.44 77000 77000 77000 77200 77200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410.17 57800 57800 57800 58000 58000
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.6 2.7 3 2.6 3.2
دستمزد 6291.00 6323 6323 6335 6335 6424
دستمزد در تولید 113.10 114 114 114 114 116
جمعیت 8.48 8.54 8.54 8.54 8.6 8.6
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5068.00 5095 5128 5115 5050 5150
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.70 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.1 -0.3 0.4 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.39 102 102 102 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.53 101 101 101 101 102
قیمت تولید 102.20 103 104 103 103 105
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 -0.3 0.7 1 0.9 1.5
CPI مسکن آب و برق 103.56 103 104 104 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.55 105 104 103 105 104
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 -0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.46 -0.46
نرخ بهره سپرده -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 2494.00 3000 2900 1750 1770 180
حساب جاری 15181.70 26800 17500 21800 18200 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3
واردات 16911.00 18120 19850 21450 21950 23620
صادرات 19405.00 21150 22750 23200 23720 23800
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 31.1 31.1 31.1 30.7 30.7
بودجه دولت 1.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
هزینه های دولت 19877.18 20037 19986 20136 20155 20478
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 32.4 32.4 32.4 32 32
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 96.20 98 105 105 102 105
شاخص PMI تولید 48.50 52.5 52.5 52.8 53 53.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -7.70 -6.4 -6 -4 -2 -6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -2 -6 -2 -3 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.3 -1.6 0.4 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.70 0.9 1 0.7 1.1 1.5
هزینه های مصرف کننده 93004.10 93389 93300 94213 94306 95815
قیمت گازوئیل 1.64 1.53 1.49 1.45 1.42 1.42


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.