بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 0.96 0.98 0.99 1.01 1.01 1.03
بازار سهام 10770.40 10274 10010 9753 9753 9258
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.89 1.58 1.74 1.91 1.91 2.31

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1 0.8 0.4 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 5.1 3.6 3.4 3.4 3.1
نرخ بیکاری 2.10 3.2 3.2 3.1 3.1 2.8
نرخ تورم 2.90 2.7 2.1 1.3 1 -0.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3
نرخ بهره -0.25 0 0 0.5 0.5 1
موازنه تجاری 2023.00 3910 3800 3880 3900 2460
حساب جاری 19049.94 18900 16200 16500 16500 16700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 5 5 4 4 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.40 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
بودجه دولت -0.70 -0.2 -0.2 0.3 0.3 0.3
اطمینان کسب و کار 96.90 108 107 106 106 105
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.10 62.3 60.8 56.8 56.8 55.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.50 3 1 1.3 1.3 1.3
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.10 -0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1 0.8 0.4 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 5.1 3.6 3.4 3.4 3.1
تولید ناخالص داخلی 752.25 850 850 850 850 900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 188351.15 189885 195973 194254 194755 200276
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46945.30 48850 49242 49089 48541 50610
تولید ناخالص داخلی سرانه 85681.97 83400 83400 83400 83400 84700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68393.31 71600 71600 71600 71600 72900

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 2.10 3.2 3.2 3.1 3.1 2.8
دستمزد 6354.00 6527 6405 6443 6430 6507
دستمزد در تولید 114.30 118 115 116 116 117
جمعیت 8.61 8.72 8.72 8.72 8.72 8.78
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5227.00 5220 5270 5270 5270 5250
رشد دستمزد 0.10 1.5 1.6 1.6 1.6 1.8

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 2.90 2.7 2.1 1.3 1 -0.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.96 104 104 104 105 103
قیمت مصرف کننده اصلی 102.23 102 102 102 103 104
اندازه اصل تورم 1.70 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5
قیمت تولید 109.43 107 107 108 109 109
تغییر قیمت تولید کننده 6.90 3.2 2.5 2 2 1.5
تورم مواد غذایی 1.10 0.9 1.1 1.3 1.3 1.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.72 104 104 104 105 103
CPI مسکن آب و برق 105.52 104 105 106 107 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.78 115 115 116 116 117

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره -0.25 0 0 0.5 0.5 1
نرخ بهره بین بانکی -0.75 -0.5 -0.5 0 0 0
نرخ بهره سپرده -0.43 -0.45 -0.2 -0.2 0.3 0.8

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 2023.00 3910 3800 3880 3900 2460
حساب جاری 19049.94 18900 16200 16500 16500 16700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 5 5 4 4 4
واردات 19839.00 19000 19520 19700 19700 22640
صادرات 21867.00 22800 23400 23600 23600 25100
ورود توریست 1116.85 1750 1200 1200 1200 1500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.40 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
بودجه دولت -0.70 -0.2 -0.2 0.3 0.3 0.3
ارزش بودجه دولت -16105.00 -450 -450 -450 -450 2400
هزینه های دولت 21799.93 23441 23000 21961 22541 22642
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 32.8 32.8 32.8 32.8 32.4
درآمدهای دولت 232361.00 247080 247080 247080 247080 256680
هزینه های مالی 248467.00 252590 252590 252590 252590 263390

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.80 12.46 12.8 12.8 12.8 12.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.50 3 1 1.3 1.3 1.3
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.10 -0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -1.60 4.4 4.6 4.6 4.6 3.4
هزینه های مصرف کننده 94105.50 94453 98244 97209 97305 100222
قیمت گازوئیل 2.24 2.35 2.44 2.53 2.62 2.62
تسهیلات اعتباری خریدار 988560.00 1001686 1022807 1012139 1020022 1043515


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.