بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 0.93 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94
بازار سهام 12176.90 12037 11817 11601 11389 10975
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 0 0 0 0 0.01

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.2 0.8 1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 5.6 3.8 5.1 3.6 3.6
نرخ بیکاری 2.60 3.2 3.3 3.2 3.2 2.8
نرخ تورم 1.50 1.9 1.5 1.2 0.8 0.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 4043.00 4550 3910 3800 3880 2460
حساب جاری 24385.00 18700 16900 18900 16200 16700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 5 5 5 5 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
بودجه دولت -2.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.3
اطمینان کسب و کار 107.00 109 110 108 107 105
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.70 56 56.5 55.8 55.1 55.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.80 4.5 5 3 1 1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.30 0.9 0.5 -0.7 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.2 0.8 1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 5.6 3.8 5.1 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 752.25 850 850 850 850 900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 186463.09 184038 189772 189885 195973 194872
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46852.90 44794 49164 48850 49242 50484
تولید ناخالص داخلی سرانه 85681.97 83400 83400 83400 83400 84700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68393.31 71600 71600 71600 71600 72900

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 2.60 3.2 3.3 3.2 3.2 2.8
دستمزد 6354.00 6527 6405 6443 6430 6507
دستمزد در تولید 114.30 118 115 116 116 117
جمعیت 8.61 8.72 8.72 8.72 8.72 8.78
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5213.00 5210 5200 5220 5270 5250
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 1.9 1.7 1.8 1.8 1.8
رشد دستمزد -0.80 1.4 1.2 1.5 1.6 1.8

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 1.50 1.9 1.5 1.2 0.8 0.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 102 103 103 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 100.82 101 102 102 102 104
اندازه اصل تورم 0.80 0.8 1 1.1 1.2 1.5
قیمت تولید 105.10 105 107 107 108 109
تغییر قیمت تولید کننده 5.10 4.6 3.8 3.2 2.5 1.5
تورم مواد غذایی -1.40 0.6 1 0.9 1.1 1.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.53 102 103 103 102 103
CPI مسکن آب و برق 102.60 103 103 103 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.20 108 108 108 108 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره سپرده -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 4043.00 4550 3910 3800 3880 2460
حساب جاری 24385.00 18700 16900 18900 16200 16700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 5 5 5 5 4
واردات 17234.00 18250 18690 19000 19520 22640
صادرات 21277.00 22800 22600 22800 23400 25100
ورود توریست 1389.58 1320 1780 1750 1200 1500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
بودجه دولت -2.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.3
ارزش بودجه دولت -16105.00 -450 -450 -450 -450 2400
هزینه های دولت 21619.77 22500 22608 23441 23000 23000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 32.8 32.8 32.8 32.8 32.4
درآمدهای دولت 232361.00 247080 247080 247080 247080 256680
هزینه های مالی 248467.00 252590 252590 252590 252590 263390

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.80 12.46 12.8 12.8 12.8 12.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.80 4.5 5 3 1 1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.30 0.9 0.5 -0.7 0.6 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.80 5.6 5.1 4.4 4.6 3.4
هزینه های مصرف کننده 93477.00 97635 92342 94453 98244 97467
قیمت گازوئیل 2.01 1.91 1.81 1.72 1.64 1.56
تسهیلات اعتباری خریدار 976462.00 991663 1001686 1022807 1011615 1048033


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.