بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94
بازار سهام 11128.37 10884 10692 10504 10319 9949
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.18 0.02 0.04 0.06 0.09 0.13

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 2 3.8 1.5 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 7.5 3.7 4.2 4.2 2.2
نرخ بیکاری 3.40 4.3 4 3.6 3.4 3.2
نرخ تورم -0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 3335.95 2700 2980 80 80 80
حساب جاری -2852.76 17800 17600 17500 17500 16200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 7.8 7.8 7.8 7.8 8.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 48 48 48 48 46
بودجه دولت 1.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.6
اطمینان کسب و کار 117.80 115 109 110 106 105
شاخص PMI تولید 66.30 53.2 53 53.6 53.6 52
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.60 -10 -9 -8 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.20 0.6 -1 -1 -1 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 18 17.77 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 2 3.8 1.5 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 7.5 3.7 4.2 4.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 703.08 695 695 695 695 730
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 180629.43 176033 179823 184038 188216 192357
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46941.70 45089 46180 44794 48913 49989
تولید ناخالص داخلی سرانه 79406.70 78200 78200 78200 78200 79500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68627.80 67500 67500 67500 67500 68200

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.40 4.3 4 3.6 3.4 3.2
دستمزد 6304.00 6424 6317 6527 6527 6527
دستمزد در تولید 112.90 116 113 118 118 118
جمعیت 8.61 8.66 8.66 8.66 8.72 8.72
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5135.00 4750 4810 4890 4890 4990
رشد دستمزد 1.30 1.1 1 1.2 1.2 1.7

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.56 101 101 104 100 101
قیمت مصرف کننده اصلی 100.11 102 101 103 103 103
اندازه اصل تورم -0.40 0.6 0.7 0.7 0.7 1.1
قیمت تولید 101.70 99.97 99.99 107 101 102
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 0.2 0.4 0.9 0.9 1.2
تورم مواد غذایی -1.50 0.4 0.8 1 0.8 1.4
CPI مسکن آب و برق 100.79 99.83 100 106 100 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.91 102 99.56 105 100 101
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.53 101 101 104 100 101

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.75 -0.75 -0.75 0.04 -0.75 -0.75
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 0.44 -0.4 -0.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 3335.95 2700 2980 80 80 80
حساب جاری -2852.76 17800 17600 17500 17500 16200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 7.8 7.8 7.8 7.8 8.2
واردات 15361.47 16500 17700 18420 18420 21520
صادرات 18697.42 19700 20400 21900 21900 23700
ورود توریست 422.00 1500 1650 910 910 1200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 48 48 48 48 46
بودجه دولت 1.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.6
ارزش بودجه دولت 8097.00 -840 -840 -840 -840 -450
هزینه های دولت 20747.82 24800 22900 22500 22500 23000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 36 36 36 36 34

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 18 17.77 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.00 12.46 12 12.46 12.46 12.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6.23 6 6.23 6.23 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6.23 6 6.23 6.23 6.23

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 117.80 115 109 110 106 105
شاخص PMI تولید 66.30 53.2 53 53.6 53.6 52
تولید صنعتی -3.80 7.5 5.1 5.1 5.1 3.2
شاخص PMI خدمات 49.10 52.8 53.2 54 54 53.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 66.70 16 12 14 14 7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.60 -10 -9 -8 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.20 0.6 -1 -1 -1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.30 2.2 1.8 4.8 4.8 2.6
هزینه های مصرف کننده 90674.60 87306 88244 97635 94483 96562
تسهیلات اعتباری خریدار 929170.00 878812 975679 913006 946225 967042
قیمت گازوئیل 1.76 1.64 1.56 1.35 1.41 1.34


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.