بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95
بازار سهام 12017.11 11724 11498 11276 11058 10636
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.09 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.6 1.2 0.8 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 4.2 5.6 6.8 5.1 3.6
نرخ بیکاری 2.60 3 3.2 3.3 3.2 3.2
نرخ تورم 0.90 1.1 0.8 0.7 0.9 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 4372.73 4000 4050 3910 3800 3880
حساب جاری 10508.00 17500 18700 16900 18900 16200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 4.5 5 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 45.8 44.6 44.6 44.6 44.6
بودجه دولت -2.60 -3.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار 110.60 115 109 110 108 107
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 68.10 57.5 56 56.5 55.8 55.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.80 4.5 2.5 5 3 1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.10 1.2 0.9 0.5 -0.7 0.6
نرخ مالیات شرکت 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.6 1.2 0.8 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 4.2 5.6 6.8 5.1 3.6
تولید ناخالص داخلی 747.97 795 850 850 850 850
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 182933.62 184038 188100 189772 195373 194872
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 47061.30 44794 48730 49164 50261 50484
تولید ناخالص داخلی سرانه 80132.43 82200 83400 83400 83400 83400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68393.31 70500 71600 71600 71600 71600

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.60 3 3.2 3.3 3.2 3.2
دستمزد 6354.00 6527 6405 6443 6430 6507
دستمزد در تولید 114.30 118 115 116 116 117
جمعیت 8.61 8.66 8.72 8.72 8.72 8.72
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 2.1 1.9 1.7 1.8 1.8
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5126.00 5180 5210 5200 5220 5270
رشد دستمزد -0.80 0.8 1.4 1.2 1.5 1.6

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 0.90 1.1 0.8 0.7 0.9 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.24 101 101 102 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 100.57 101 101 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.50 0.6 0.8 1 1.1 1.2
قیمت تولید 104.11 104 104 107 107 107
تغییر قیمت تولید کننده 4.50 4.3 3.6 3.8 3.2 2.5
تورم مواد غذایی -1.70 0.2 0.6 1 0.9 1.1
CPI مسکن آب و برق 101.72 101 102 102 103 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.41 106 106 106 107 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.12 101 101 102 102 102

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77
نرخ بهره سپرده -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 4372.73 4000 4050 3910 3800 3880
حساب جاری 10508.00 17500 18700 16900 18900 16200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 4.5 5 5 5 5
واردات 16709.40 17900 18250 18690 19000 19520
صادرات 21082.13 21900 22300 22600 22800 23400
ورود توریست 1622.40 910 1320 1780 1750 1200

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 45.8 44.6 44.6 44.6 44.6
بودجه دولت -2.60 -3.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
ارزش بودجه دولت -16105.00 -840 -450 -450 -5510 -450
هزینه های دولت 22582.64 22500 21786 22608 24118 23000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 37 32.8 32.8 32.8 32.8
درآمدهای دولت 232361.00 238710 247080 247080 247080 247080
هزینه های مالی 248467.00 256130 252590 252590 252590 252590

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.80 12.46 12.8 12.8 12.8 12.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 110.60 115 109 110 108 107
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 68.10 57.5 56 56.5 55.8 55.1
تولید صنعتی 15.70 4.5 6.2 5.5 4.8 4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 61.30 57.6 54.5 56 55.6 55.1
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 25.70 1 15 12 18 15

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.80 4.5 2.5 5 3 1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.10 1.2 0.9 0.5 -0.7 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.50 4.8 5.6 5.1 4.4 4.6
هزینه های مصرف کننده 90994.90 97635 94080 92342 97183 97467
تسهیلات اعتباری خریدار 970658.00 913006 964860 991663 1033886 999595
قیمت گازوئیل 1.91 1.81 1.72 1.64 1.56 1.48


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.