بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 0.99 1 1 1.01 1.01 1.02
بازار سهام 10091.33 9889 9782 9676 9573 9367
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.75 0.07 0.14 0.22 0.3 0.37
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 0.7 1 1.2 1.1 1.5
نرخ بیکاری 2.10 2.2 2.5 2.6 2.5 3.2
نرخ تورم 0.30 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0 -0.3 0.4 0.2 -0.2
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 1153.00 4300 1750 1770 3500 180
حساب جاری 21273.00 17500 21800 18200 25900 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 26.8 26.8 26 26 26
بودجه دولت 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار 97.00 95 94 96 98 100
شاخص PMI تولید 47.20 49.5 50.8 52 52.9 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -8 -10 -6 -4 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 0.7 1 1.2 1.1 1.5
تولید ناخالص داخلی 705.50 715 715 729 729 729
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177199.92 177368 177760 178815 179149 180426
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42517.40 42635 42527 43310 42985 43165
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816.20 79400 79400 80200 80200 80200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019.20 59800 59800 60900 60900 60900
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.10 2.2 2.5 2.6 2.5 3.2
دستمزد 6291.00 6298 6335 6335 6354 6405
دستمزد در تولید 112.40 114 113 113 114 114
جمعیت 8.48 8.54 8.54 8.6 8.6 8.6
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5109.00 5128 5115 5050 5065 5150
رشد دستمزد 0.50 0.6 0.7 0.7 1 1.1
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.30 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0 -0.3 0.4 0.2 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.13 102 102 102 103 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.16 101 101 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.40 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
قیمت تولید 101.40 101 101 102 102 102
تغییر قیمت تولید کننده -1.90 -2 -1.2 0.1 0.5 0.7
CPI مسکن آب و برق 103.71 104 104 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.84 104 103 105 106 103
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.80 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81
نرخ بهره سپرده -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1153.00 4300 1750 1770 3500 180
حساب جاری 21273.00 17500 21800 18200 25900 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
واردات 17579.00 17450 18150 18950 19420 20620
صادرات 18732.00 21750 22200 22720 22920 23200
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 26.8 26.8 26 26 26
بودجه دولت 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 19989.06 19922 20056 20205 20209 20357
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 32.8 32.8 32.6 32.6 32.6
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 97.00 95 94 96 98 100
شاخص PMI تولید 47.20 49.5 50.8 52 52.9 53.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -37.50 -32 -8 -10 -2 -6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -8 -10 -6 -4 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40 0.6 0.5 0.8 1 1.1
هزینه های مصرف کننده 93515.60 93326 93843 94320 94544 95250
قیمت گازوئیل 1.69 1.58 1.54 1.49 1.45 1.45


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.