بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 0.99 0.99 1 1 1.01 1.02
بازار سهام 10251.83 10111 10004 9898 9794 9587
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.40 0.06 0.12 0.19 0.26 0.32
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 1 1.2 1.1 1.2 1.5
نرخ بیکاری 2.20 2.5 2.6 2.5 2.5 3.2
نرخ تورم -0.30 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.3 0.4 0.2 0.3 -0.2
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 2881.00 1750 1770 1770 3500 180
حساب جاری 21272.85 21800 18200 25900 19100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.1 9.3 9.3 9.3 9.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 26.8 26 26 26 26
بودجه دولت 1.30 1 0.6 0.6 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار 94.70 94 96 98 102 100
شاخص PMI تولید 49.40 50.8 52 52.9 53.4 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.40 -10 -6 -4 -7 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.3 -0.4 -1.2 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 17.77 18 18 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 1 1.2 1.1 1.2 1.5
تولید ناخالص داخلی 705.50 715 729 729 729 729
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177199.92 177587 177763 178815 179149 180606
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42517.40 43224 43267 43310 42985 43959
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816.20 79400 80200 80200 80200 80200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019.20 59800 60900 60900 60900 60900
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.5 2.6 2.5 2.5 3.2
دستمزد 6291.00 6335 6335 6335 6354 6424
دستمزد در تولید 112.40 114 114 113 114 116
جمعیت 8.48 8.51 8.54 8.54 8.54 8.54
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5109.00 5115 5050 5065 5190 5150
رشد دستمزد 0.50 0.7 0.7 1 0.9 1.1
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.30 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.3 0.4 0.2 0.3 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.74 102 102 103 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.05 101 101 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.20 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
قیمت تولید 101.11 104 103 102 102 105
تغییر قیمت تولید کننده -2.00 -1.2 0.1 0.5 0.4 0.7
CPI مسکن آب و برق 103.60 104 104 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.83 103 105 106 103 103
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.71 -0.71 -0.46 -0.76 -0.76 -0.46
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.31 -0.36 -0.36 -0.36 -0.06
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 2881.00 1750 1770 1770 3500 180
حساب جاری 21272.85 21800 18200 25900 19100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9.1 9.3 9.3 9.3 9.3
واردات 17395.00 18150 18950 19420 19980 20620
صادرات 20276.00 22200 22720 22920 23020 23200
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 26.8 26 26 26 26
بودجه دولت 1.30 1 0.6 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 19989.06 20136 20155 20205 20209 20478
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 32.8 32.6 32.6 32.6 32.6
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 17.77 18 18 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.00 12.46 12.46 12 12 12.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6.23 6.23 6 6 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6.23 6.23 6 6 6.23
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 94.70 94 96 98 102 100
شاخص PMI تولید 49.40 50.8 52 52.9 53.4 53.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -30.50 -18 -22 -9 -7 -6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.40 -10 -6 -4 -7 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.3 -0.4 -1.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90 0.5 0.8 1 0.9 1.1
هزینه های مصرف کننده 93515.60 94213 94306 94320 94544 95815
قیمت گازوئیل 1.64 1.47 1.42 1.38 1.34 1.26


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.