بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93
بازار سهام 9983.68 9968 9792 9620 9450 9111
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.53 0.05 0.11 0.17 0.24 0.38

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.30 1.7 1.2 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.30 -3.2 2.5 7.5 3.7 4.2
نرخ بیکاری 3.20 4.6 4.5 4.3 4 3.6
نرخ تورم -0.80 -0.6 -0.2 0.2 0.1 0.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 -0.2 0.3 0.2 0.1 0.3
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 2673.00 180 1580 2980 3200 80
حساب جاری 9877.53 19500 20800 17800 17600 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 51 48 48 48 48
بودجه دولت 1.50 -6.2 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار 113.80 100 95 97 92 94
شاخص PMI تولید 53.10 47 50.5 53.2 53 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 -14 -12 -10 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.90 0.5 1.1 0.6 -1 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 18 18 18 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.30 1.7 1.2 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.30 -3.2 2.5 7.5 3.7 4.2
تولید ناخالص داخلی 703.08 650 695 695 695 695
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160985.62 180606 174074 179793 173060 184038
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39178.60 43959 42785 44026 42117 44794
تولید ناخالص داخلی سرانه 79406.70 77200 78200 78200 78200 78200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68627.80 66500 67500 67500 67500 67500

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.20 4.6 4.5 4.3 4 3.6
دستمزد 6304.00 6424 6317 6336 6373 6527
دستمزد در تولید 112.90 116 113 113 114 118
جمعیت 8.54 8.6 8.66 8.66 8.66 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40 1.9 2.1 1.8 1.7 1.7
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5095.00 4610 4650 4750 4810 4890
رشد دستمزد 0.90 0.2 0.5 1.1 1 1.2

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.80 -0.6 -0.2 0.2 0.1 0.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 -0.2 0.3 0.2 0.1 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.21 101 101 102 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 100.81 102 101 102 102 103
اندازه اصل تورم -0.30 0.2 0.5 0.6 0.7 0.7
قیمت تولید 97.98 105 98.84 98.34 98.49 107
تغییر قیمت تولید کننده -3.10 -2 -0.6 0.2 0.4 0.9
تورم مواد غذایی 0.50 0.2 0.6 0.4 0.8 1
CPI مسکن آب و برق 103.24 103 103 104 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.16 102 102 99.47 99.26 102
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.44 101 101 101 101 101

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.76 -0.46 -0.76 -0.76 -0.76 0.04
نرخ بهره سپرده -0.38 -0.06 -0.37 -0.37 -0.37 0.44

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 2673.00 180 1580 2980 3200 80
حساب جاری 9877.53 19500 20800 17800 17600 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8
واردات 15235.00 15620 16120 16500 17700 18420
صادرات 17908.00 17200 19100 19700 20400 21900
ورود توریست 1540.00 690 950 1500 1650 910

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 51 48 48 48 48
بودجه دولت 1.50 -6.2 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت 8097.00 -2200 -840 -840 -840 -840
هزینه های دولت 20428.04 25100 25600 24800 22900 22500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 37 36 36 36 36

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 18 18 18 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.00 12.46 12 12 12 12.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6.23 6 6 6 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6.23 6 6 6 6.23

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 113.80 100 95 97 92 94
شاخص PMI تولید 53.10 47 50.5 53.2 53 53.6
تولید صنعتی -8.60 -2.8 2.5 7.5 5.1 5.1
شاخص PMI خدمات 51.70 48 51 52.8 53.2 54
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 26.20 15 18 16 12 14

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 -14 -12 -10 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.90 0.5 1.1 0.6 -1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50 -1.2 4.5 2.2 1.8 4.8
هزینه های مصرف کننده 82029.70 95815 91172 92025 88182 97635
تسهیلات اعتباری خریدار 910322.00 895982 870285 921988 975679 913006
قیمت گازوئیل 1.58 1.42 1.43 1.35 1.29 1.35


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.