بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98 0.99
بازار سهام 9831.49 9658 9488 9321 9157 8829
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.46 0.05 0.1 0.15 0.22 0.34

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -5.2 2.5 1 1.2 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -8.7 -4.4 -3.2 2.5 4.2
نرخ بیکاری 3.30 5.1 5.5 5.4 5.2 4.5
نرخ تورم -1.10 -1.6 -0.7 0.3 0.5 0.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 -0.4 0.3 -0.2 0.3 0.3
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 4326.69 2500 840 180 1980 80
حساب جاری 25834.98 15900 19100 19500 20800 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 48 48 48 54 54
بودجه دولت 1.50 -6.2 -6.2 -6.2 -4.8 -4.8
اطمینان کسب و کار 53.20 73 76 82 85 94
شاخص PMI تولید 40.70 44 46 47 50.5 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -39.30 -40 -20 -14 -12 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.20 1 -1.2 0.5 1.1 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -5.2 2.5 1 1.2 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -8.7 -4.4 -3.2 2.5 4.2
تولید ناخالص داخلی 715.00 675 675 675 695 695
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 178550.84 169536 174077 172837 183015 180096
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43428.70 40788 41789 42039 44514 43805
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816.20 77200 77200 77200 77900 77900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019.20 57900 57900 57900 58500 58500

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.30 5.1 5.5 5.4 5.2 4.5
دستمزد 6291.00 6216 6253 6304 6322 6379
دستمزد در تولید 112.40 111 112 113 113 114
جمعیت 8.54 8.6 8.6 8.6 8.66 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5102.00 4765 4690 4610 4650 4800
رشد دستمزد 0.50 -1.2 -0.6 0.2 0.5 1.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -1.10 -1.6 -0.7 0.3 0.5 0.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 -0.4 0.3 -0.2 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.30 101 101 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 100.98 101 101 101 101 102
اندازه اصل تورم -0.50 -1.2 -0.3 0.2 0.5 0.7
قیمت تولید 98.14 97.85 98.89 105 99.8 107
تغییر قیمت تولید کننده -4.00 -3.8 -2.2 -1 0.4 1.2
تورم مواد غذایی 0.30 1.2 0.8 0.5 0.6 1.1
CPI مسکن آب و برق 103.35 102 103 104 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.51 104 102 103 103 103
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.87 100 101 101 101 102

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.65 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
نرخ بهره سپرده -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 4326.69 2500 840 180 1980 80
حساب جاری 25834.98 15900 19100 19500 20800 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8
واردات 12379.70 12420 14180 16620 17120 18420
صادرات 16706.40 14920 15020 17200 19100 21900
ورود توریست 1343.00 800 1000 1200 1300 1800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 48 48 48 54 54
بودجه دولت 1.50 -6.2 -6.2 -6.2 -4.8 -4.8
ارزش بودجه دولت 8097.00 -2200 -2200 -2200 -840 -840
هزینه های دولت 20204.85 19117 19657 19558 20710 20380
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 37 37 37 36 36


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 53.20 73 76 82 85 94
شاخص PMI تولید 40.70 44 46 47 50.5 51
تولید صنعتی 0.80 -17 -12 -4.2 2.5 5.1
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 31.30 14 -36 -28 -18 -14

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -39.30 -40 -20 -14 -12 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.20 1 -1.2 0.5 1.1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.60 -12.3 -2.8 -1.2 2.5 4.8
هزینه های مصرف کننده 94097.90 89487 91685 91087 96450 94912
تسهیلات اعتباری خریدار 899500.00 846098 871782 870285 921988 906837
قیمت گازوئیل 1.48 1.57 1.49 1.42 1.35 1.28


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.