بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 0.89 0.89 0.89 0.9 0.9 0.91
بازار سهام 10972.35 10738 10549 10364 10181 9816
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.44 0.05 0.1 0.16 0.23 0.36

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.20 1.5 2 1.4 1 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 2.5 7.5 3.7 4.2 2.2
نرخ بیکاری 3.50 4.5 4.3 4 3.6 3.2
نرخ تورم -0.80 -0.2 0.2 0.1 0.2 0.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 3094.28 2700 2980 3200 80 80
حساب جاری 8778.45 20800 17800 17600 17500 16200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.90 7.8 7.8 7.8 7.8 8.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 48 48 48 48 46
بودجه دولت 1.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.6
اطمینان کسب و کار 104.30 95 97 92 94 99
شاخص PMI تولید 58.00 50.5 53.2 53 53.6 52
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.80 -12 -10 -9 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00 1.1 0.6 -1 -1 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 18 18 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.20 1.5 2 1.4 1 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 2.5 7.5 3.7 4.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 703.08 695 695 695 695 730
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 179833.33 174074 179793 173060 184038 181385
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 45555.10 42785 44026 42117 44794 44582
تولید ناخالص داخلی سرانه 79406.70 78200 78200 78200 78200 79500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68627.80 67500 67500 67500 67500 68200

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.50 4.5 4.3 4 3.6 3.2
دستمزد 6304.00 6424 6317 6336 6527 6527
دستمزد در تولید 112.90 116 113 113 118 118
جمعیت 8.54 8.66 8.66 8.66 8.66 8.72
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60 2.1 1.8 1.7 1.7 1.6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5138.00 4950 4750 4810 4890 4990
رشد دستمزد 0.90 0.5 1.1 1 1.2 1.7

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.80 -0.2 0.2 0.1 0.2 0.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.86 101 101 102 104 101
قیمت مصرف کننده اصلی 100.71 102 101 102 103 103
اندازه اصل تورم -0.40 0.5 0.6 0.7 0.7 1.1
قیمت تولید 98.37 98.17 98.84 98.34 107 99.06
تغییر قیمت تولید کننده -2.30 -0.6 0.2 0.4 0.9 1.2
تورم مواد غذایی -0.40 0.6 0.4 0.8 1 1.4
CPI مسکن آب و برق 103.52 103 103 104 106 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.91 102 102 99.47 105 102
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.19 100 101 101 104 101

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.76 -0.79 -0.79 -0.79 0.04 -0.79
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 0.44 -0.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 3094.28 2700 2980 3200 80 80
حساب جاری 8778.45 20800 17800 17600 17500 16200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.90 7.8 7.8 7.8 7.8 8.2
واردات 15669.20 16120 16500 17700 18420 21520
صادرات 18763.49 19100 19700 20400 21900 23700
ورود توریست 1540.00 950 1500 1650 910 1200

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 48 48 48 48 46
بودجه دولت 1.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.6
ارزش بودجه دولت 8097.00 -840 -840 -840 -840 -450
هزینه های دولت 20143.19 25600 24800 22900 22500 23000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 36 36 36 36 34

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.77 18 18 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.00 12.46 12 12 12.46 12.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6.23 6 6 6.23 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6.23 6 6 6.23 6.23

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 104.30 95 97 92 94 99
شاخص PMI تولید 58.00 50.5 53.2 53 53.6 52
تولید صنعتی -5.10 2.5 7.5 5.1 5.1 3.2
شاخص PMI خدمات 51.70 51 52.8 53.2 54 53.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 46.80 18 16 12 14 7

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.80 -12 -10 -9 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00 1.1 0.6 -1 -1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 4.5 2.2 1.8 4.8 2.6
هزینه های مصرف کننده 91929.00 91172 92025 88182 97635 95001
تسهیلات اعتباری خریدار 908085.00 870285 921988 975679 913006 906837
قیمت گازوئیل 1.65 1.42 1.43 1.35 1.35 1.35


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.